Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 201

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4579

Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (`Αρθρα 1 και 2 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
`Αρθρο 3 Ορισμοί (`Αρθρο 3 της Οδηγίας)
`Αρθρο 4 Σοβαρά εγκλήματα (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας)
`Αρθρο 5 Δεδομένα PNR ( Παράρτημα Ι της Οδηγίας )
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
`Αρθρο 6 Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (`Αρθρα 4 και 20 της Οδηγίας)
`Αρθρο 7 Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στη ΜΣΕ (`Αρθρα 5 και 6 παρ. 7 της Οδηγίας)
`Αρθρο 8 Επεξεργασία των δεδομένων PNR (`Αρθρο 6 της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PNR
`Αρθρο 9 Αρμόδιες αρχές (`Αρθρο 7 της Οδηγίας)
`Αρθρο 10 Υποχρεώσεις των αερομεταφορέων όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων (`Αρθρο 8 της Οδηγίας)
`Αρθρο 11 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών (`Αρθρο 9 της Οδηγίας)
`Αρθρο 12 Προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας ( Europol ) σε δεδομένα PNR (`Αρθρο 10 της Οδηγίας)
`Αρθρο 13 Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (`Αρθρο 11 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 14 Περίοδος διατήρησης και αποπροσωποποίηση των δεδομένων (`Αρθρο 12 της Οδηγίας)
`Αρθρο 15 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (`Αρθρο 13 της Οδηγίας)
`Αρθρο 16 Κυρώσεις (`Αρθρο 14 της Οδηγίας)
`Αρθρο 17 Εποπτική Αρχή (`Αρθρο 15 της Οδηγίας)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 18 Κοινά πρωτόκολλα και υποστηριζόμενοι μορφότυποι δεδομένων [`Αρθρο 16 της Οδηγίας και άρθρο 1 και Παράρτημα της αριθμ. 2017/759 Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( EE L 113 της 29-04-2017)]
`Αρθρο 19
`Αρθρο 20 Τροποποίηση του άρθρου 11Α του Ν. 3649/2008 (Α΄ 39)
`Αρθρο 21 Τροποποίηση του Π . Δ . 1/2017 ( Α΄ 2)
`Αρθρο 22
`Αρθρο 23 Τροποποίηση του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 24 Ρυθμίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
`Αρθρο 25 Ειδικές ρυθμίσεις τρόπου δόμησης για την αποκατάσταση και ανάπλαση της πυρόπληκτης περιοχής των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας - Πικερμίου
`Αρθρο 26 Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος
`Αρθρο 27 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: