Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 14-09-2023

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ο.3054

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Δ.Φ.)

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)

ΤΜΗΜΑ Β΄

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.)

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Δ΄

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Ε.Φ.)

ΤΜΗΜΑ Β΄

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ)

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Θέμα:

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3-30, 38 και 45 του Ν. 5047/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβούλου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 147).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως 30, 38 και 45 του Ν. 5047/2023 .

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του Ν. 5047/2023:

i) άρθρα 3 έως και 17, 19, 24 και 25, με τα οποία βελτιώνονται υφιστάμενες διατάξεις του Ν. 4170/2013 ως προς το πεδίο της διοικητικής συνεργασίας των κμ της ΕΕ, θεσπίζεται το πλαίσιο υποβολής πληροφοριών για εισόδημα που αποκτάται μέσω φορέων εκμετάλλευσης πλατφόρμας και αυτόματης ανταλλαγής αυτών μεταξύ των κμ της ΕΕ, εισάγονται οι Κοινοί Έλεγχοι ως νέο εργαλείο διοικητικής συνεργασίας και ενισχύεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 1 έως 25 του Ν. 4170/2013.

ii) άρθρο 18 «Αμοιβαία διοικητική συνδρομή - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 16 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

iii) άρθρο 20 «Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας -Προσθήκη άρθρου 54 ΙΑ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 19 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

iv) άρθρο 21 «Πληροφορίες από τρίτους προς τη Φορολογική Διοίκηση - Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 15 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

v) άρθρο 22 «Εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας —Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

vi) άρθρο 23 «Συμπλήρωση των κυρώσεων για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού - Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 άρθρου 54Δ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

vii) άρθρο 26 «Διασύνδεση τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

viii) άρθρο 27 «Υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας - Προσθήκη άρθρου 15Γ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

ix) άρθρο 28 «Διαδικαστικές παραβάσεις σχετικά με τα τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης - Προσθήκη περ. ιη) στην παρ. 1 και περ. ια) στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

x) άρθρο 29 «Κυρώσεις περί μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης - Προσθήκη άρθρου 54ΙΒ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

xi) άρθρο 30 «Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων για το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2023 - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 17 Ν. 2130/1993)

xii) άρθρο 38 «Παράταση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των εταιρειών άρθρου 76 Ν. 4307/2014.

xiii) άρθρο 45 «Εναρξη ισχύος».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

i) Τα άρθρα 3 έως και 17, καθώς και το άρθρο 25, αφορούν όλους όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της διοικητικής συνεργασίας Ελλάδας - κμ της ΕΕ και τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

ii) Το άρθρο 18 αφορά τις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

iii) Το άρθρο 19 αφορά τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, τους ενδιαμέσους και τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

iv) Τα άρθρα 20 και 22 αφορούν τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και τις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

v) Τα άρθρα 21 και 23 αφορούν τους Διαχειριστές Ψηφιακών Πλατφορμών και τις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

vi) Το άρθρο 24 αποσαφηνίζει τις οργανωτικής φύσεως έννοιες στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 1 έως 25 του Ν. 4170/2013 και εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ορίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4170/2013.

vii) Τα άρθρα 26, 27, 28 και 29 αφορούν υπόχρεες σε χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών μέσων πληρωμών οντότητες του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, Παρόχους Μέσων Πληρωμών και Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

viii) Το άρθρο 30 αφορά όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία απόδοσης και ελέγχου των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων του αρ. 1 του ν. 339/1976, όπως δήμους, λογιστές, ελεγκτικές αρχές.

ix) Το άρθρο 38 αφορά διαδικασίες ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων κατ΄ άρθρα 68 επ. του Ν. 4307/2014, οι οποίες τελούν ήδη σε παράταση κατ΄ εφαρμογή του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 76 του ίδιου νόμου.

x) Το άρθρο 45 αφορά την έναρξη ισχύος του Ν. 5047/2023.

Σας κοινοποιούμε συνημμένως για ενημέρωση και εφαρμογή τα άρθρα 3-30, 38 και 45 του Ν. 5047/2023, ως εξής:

`Αρθρο 3 «Επέκταση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών φορολογικών αρχών και των φορολογικών αρχών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και σε άλλους έμμεσους φόρους - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 Ν. 4170/2013»

Με το άρθρο 3 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), περί του αντικειμένου του ως άνω νόμου. Ειδικότερα, α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε το πεδίο συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών φορολογικών αρχών και των αρχών των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκτείνεται και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και σε άλλους έμμεσους φόρους, β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με τα άρθρα 1 έως και 25 ορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες βάσει των οποίων οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις αρχές των κρατών μελών με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι εύλογα συναφείς με την εφαρμογή και την επιβολή της ελληνικής νομοθεσίας ή της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, όσον αφορά τους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και άλλους έμμεσους φόρους. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και την επιβολή άλλων φόρων και δασμών που καλύπτονται από το άρθρο 296 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) (άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, ΕΕ L 84 της 31.3.2010), ή για την εκτίμηση και επιβολή υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, οι πληροφορίες του πρώτου εδαφίου μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες εκκινούν κατόπιν παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας και ενδέχεται να συνεπάγονται κυρώσεις, χωρίς να θίγονται οι γενικοί κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και των μαρτύρων σε τέτοιες διαδικασίες.»

`Αρθρο 4 «Ορισμοί για την ανταλλαγή πληροφοριών, τους κοινούς ελέγχους και την παραβίαση δεδομένων -Τροποποίηση παρ. 9 και προσθήκη παρ. 26 και 27 στο άρθρο 4 του Ν. 4170/2013 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με την παρ. 1 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 136). Ειδικότερα, στους ορισμούς της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), το πρώτο εδάφιο της περ. α) επικαιροποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, η περ. γ) αντικαθίσταται, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. «αυτόματη ανταλλαγή»:

α) Για τους σκοπούς της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α, 9ΑΑ, 9ΑΒ και 9ΑΓ, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα. Για τους σκοπούς της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9, ως διαθέσιμες πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους·

β) για τους σκοπούς της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 9, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών μελών στο οικείο κράτος μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα·

γ) για τους σκοπούς του παρόντος, πλην των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α, 9ΑΑ, 9ΑΒ και 9ΑΓ, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών των περ. α) και β). Στο πλαίσιο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 9, της παρ. 5 του άρθρου 9, της παρ. 2 του άρθρου 21, και του Παραρτήματος IV, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.

Στο πλαίσιο των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα I ή στο Παράρτημα V. Στο πλαίσιο του άρθρου 9ΑΑ και του Παραρτήματος ΙΙΙ, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Στο πλαίσιο του άρθρου 9ΑΓ και του Παραρτήματος V, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα V.»

2. Στο άρθρο 4 του Ν. 4170/2013 προστίθενται παρ. 26 και 27, ως εξής:

«26. «κοινός έλεγχος»: διοικητική έρευνα που διενεργείται από κοινού από τις αρμόδιες αρχές δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών και συνδέεται με ένα ή περισσότερα πρόσωπα που παρουσιάζουν κοινό ή συμπληρωματικό ενδιαφέρον για τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών.

27. «παραβίαση δεδομένων»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε καταστροφή, απώλεια, μεταβολή ή οποιοδήποτε συμβάν ακατάλληλης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, γνωστοποίησης ή χρήσης πληροφοριών, ιδίως η διαβίβαση, αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως αποτέλεσμα σκόπιμων παράνομων πράξεων, αμέλειας ή ατυχήματος. Η παραβίαση δεδομένων μπορεί να αφορά την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων.»

Με την παρ. 2 του άρθρου 4 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθενται στο άρθρο 4 του Ν. 4170/2013 (Α163) παρ. 26 και 27 ως εξής:

«26. «κοινός έλεγχος»: διοικητική έρευνα που διενεργείται από κοινού από τις αρμόδιες αρχές δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών και συνδέεται με ένα ή περισσότερα πρόσωπα που παρουσιάζουν κοινό ή συμπληρωματικό ενδιαφέρον για τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών.

27. «παραβίαση δεδομένων»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε καταστροφή, απώλεια, μεταβολή ή οποιοδήποτε συμβάν ακατάλληλης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, γνωστοποίησης ή χρήσης πληροφοριών, ιδίως η διαβίβαση, αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως αποτέλεσμα σκόπιμων παράνομων πράξεων, αμέλειας ή ατυχήματος. Η παραβίαση δεδομένων μπορεί να αφορά την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων.»

`Αρθρο 5 «Ορισμός εύλογης συνάφειας στην ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος -Προσθήκη άρθρου 6Α στον Ν. 4170/2013» (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Με το άρθρο 5 του κοινοποιούμενου νόμου εισάγεται νέο άρθρο 6Α στον Ν.4170/2013 ως εξής:

«`Αρθρο 6Α Εύλογη συνάφεια

1. Για τους σκοπούς αιτήματος του άρθρου 6, οι ζητούμενες πληροφορίες είναι εύλογα συναφείς όταν κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, η αιτούσα αρχή πιθανολογεί ευλόγως ότι, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, αυτές είναι συναφείς με τις φορολογικές υποθέσεις ενός ή περισσότερων φορολογουμένων, είτε προσδιορίζονται ονομαστικά είτε όχι, και δικαιολογούνται για τους σκοπούς της έρευνας.

2. Προκειμένου να αποδειχθεί η εύλογη συνάφεια των ζητούμενων πληροφοριών, η αιτούσα ελληνική αρχή παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες στη λαμβάνουσα αρχή κράτους μέλους και η λαμβάνουσα ελληνική αρχή αξιώνει τις πληροφορίες αυτές στην περίπτωση που δέχεται αίτημα από αιτούσα αρχή άλλου κράτους μέρους:

α) Τους φορολογικούς σκοπούς για τους οποίους ζητούνται οι πληροφορίες, και β) διευκρίνιση των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή ή την επιβολή της ελληνικής νομοθεσίας, όταν η αίτηση προέρχεται από ελληνική αρχή, ή της εθνικής νομοθεσίας του έτερου κράτους μέλους, από το οποίο προέρχεται το αίτημα.

3. Όταν αίτημα του άρθρου 6 αφορά ομάδα φορολογουμένων που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν ατομικά, η ελληνική αιτούσα αρχή παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες στη λαμβάνουσα αρχή κράτους μέλους και η λαμβάνουσα ελληνική αρχή αξιώνει τις πληροφορίες αυτές αν δέχεται αίτημα από αιτούσα αρχή άλλου κράτους μέλους:

α) Λεπτομερή περιγραφή της ομάδας,

β) επεξήγηση του εφαρμοστέου δικαίου και των πραγματικών περιστατικών, στη βάση των οποίων εικάζεται ότι οι φορολογούμενοι της ομάδας δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτό,

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι ζητούμενες πληροφορίες θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της συμμόρφωσης των φορολογουμένων της ομάδας, και

δ) κατά περίπτωση, τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή τρίτου μέρους που συνέβαλε ενεργά στην πιθανή μη συμμόρφωση των φορολογουμένων της ομάδας με το εφαρμοστέο δίκαιο.»

`Αρθρο 6 «Διοικητικές έρευνες - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 Ν. 4170/2013 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 6 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4170/2013. Ειδικότερα, η φράση «ελέγχου ή άλλων συγκεκριμένων διοικητικών ενεργειών» αντικαθίσταται από τη φράση «διοικητικής έρευνας», επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το αίτημα του άρθρου 6 μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογημένα τη διενέργεια διοικητικής έρευνας. Αν η λαμβάνουσα ελληνική αρχή θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η διενέργεια διοικητικής έρευνας, το αιτιολογεί αμέσως στην αιτούσα αρχή κράτους μέλους.»

`Αρθρο 7 «Προθεσμίες για παροχή πληροφοριών - Αντικατάσταση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 5 άρθρου 8 Ν. 4170/2013 (παρ. 4 και 5 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 7 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4170/2013, περί προθεσμιών, καταργείται η παρ. 5 περί μη εμπρόθεσμης απάντησης και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«`Αρθρο 8 Προθεσμίες (άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)

1. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή παρέχει τις πληροφορίες του άρθρου 6 το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Όταν η λαμβάνουσα ελληνική αρχή δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο αίτημα εμπροθέσμως, ενημερώνει την αιτούσα αρχή κράτους μέλους αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του αιτήματος για τους λόγους της καθυστερημένης απάντησης και για την ημερομηνία έως την οποία θεωρεί ότι ενδεχομένως θα είναι σε θέση να απαντήσει. Η προθεσμία δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Ωστόσο, όταν η λαμβάνουσα ελληνική αρχή διαθέτει ήδη τις πληροφορίες αυτές, οι πληροφορίες διαβιβάζονται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αυτή.

2. Σε συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις, η λαμβάνουσα ελληνική αρχή και η αιτούσα αρχή κράτους μέλους δύνανται να συμφωνούν προθεσμίες διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στην παρ. 1.

3. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή επιβεβαιώνει στην αιτούσα αρχή κράτους μέλους την παραλαβή του αιτήματος αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή. Η επιβεβαίωση αυτή λαμβάνει χώρα, ει δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή κράτους μέλους τυχόν ελλείψεις του αιτήματος και την ανάγκη συμπληρωματικών βασικών πληροφοριών, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 1 αρχίζουν την επομένη της παραλαβής των συμπληρωματικών βασικών πληροφοριών, τις οποίες ζήτησε η λαμβάνουσα ελληνική αρχή.

5. Καταργείται.

6. Όταν η λαμβάνουσα ελληνική αρχή δεν διαθέτει τις ζητούμενες πληροφορίες και δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο αίτημα παροχής πληροφοριών ή αρνείται να απαντήσει για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17, ενημερώνει αμέσως την αιτούσα αρχή κράτους μέλους για τους λόγους αδυναμίας ή άρνησης παροχής αυτών των πληροφοριών και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.»

`Αρθρο 8 «Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών -Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 9 Ν. 4170/2013 (περ. α) παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 8 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιείται η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4170/2013 περί του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Ειδικότερα, αντικαθίσταται το εισαγωγικό εδάφιο, προστίθενται υποπερ. στ) και νέο τελευταίο εδάφιο, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, με αυτόματη ανταλλαγή, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με άτομα που κατοικούν στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, όσον αφορά τις ακόλουθες συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, όπως αυτές ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία:

α) Εισόδημα από απασχόληση

β) αμοιβές διευθυντών

γ) προϊόντα ασφάλειας ζωής που δεν καλύπτονται από άλλες νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών και άλλα παρόμοια μέτρα

δ) συντάξεις

ε) ακίνητη περιουσία και εισόδημα από ακίνητη περιουσία

στ) άλλης φύσεως οικονομικές αξιώσεις και δικαιώματα.

Για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η Ελλάδα επιδιώκει να συμπεριλάβει τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) των κατοίκων που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος κατοικίας στην κοινοποίηση των πληροφοριών του πρώτου εδαφίου.»

`Αρθρο 9 «Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης - Τροποποίηση περ. α) παρ. 5 και περ. β) παρ. 6 άρθρου 9Α Ν. 4170/2013 (παρ. 7 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με την παρ. 1 του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 9Α του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), περί του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, πλην του εισαγωγικού της εδαφίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1: χωρίς καθυστέρηση μετά από την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων ή των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά από το τέλος του εξαμήνου του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εκδόθηκαν, τροποποιήθηκαν ή ανανεώθηκαν οι εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις ή οι εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης,». Με την παρ. 2 του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου στην περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 9Α του Ν. 4170/2013, περί κοινοποιούμενων πληροφοριών, η φράση «υπό γενικούς όρους» αντικαθίσταται από τη φράση «και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν την αρμόδια αρχή στην εκτίμηση του δυνητικού φορολογικού κινδύνου», και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) σύνοψη του περιεχομένου της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, περιλαμβανομένης περιγραφής των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς συναλλαγών και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν την αρμόδια αρχή στην εκτίμηση του δυνητικού φορολογικού κινδύνου, χωρίς να αποκαλύπτεται εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, εμπορική διαδικασία ή πληροφορία της οποίας η κοινοποίηση αντιβαίνει στη δημόσια τάξη,».

`Αρθρο 10 «Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που υποβάλλονται από Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας - Προσθήκη άρθρου 9ΑΓ στον Ν. 4170/2013 (παρ. 8 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 10 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται άρθρο 9ΑΓ στον Ν. 4170/2013 ως εξής:

«`Αρθρο 9ΑΓ Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που υποβάλλονται από Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας

1. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας εφαρμόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και πληρούν τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων των Τμημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος V.

2. Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων των Τμημάτων II και ΙΙΙ του Παραρτήματος V, όταν υποβάλλονται στοιχεία στην Ελλάδα, η αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της προθεσμίας της παρ. 3, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου ο Δηλωτέος Πωλητής είναι κάτοικος, όπως καθορίζεται στην Ενότητα Δ΄ του Τμήματος II του Παραρτήματος V, και, ειδικά αν ο Δηλωτέος Πωλητής παρέχει υπηρεσίες μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η ακίνητη περιουσία, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή:

α) Το όνομα, τη διεύθυνση της έδρας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και, κατά περίπτωση, τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης, που χορηγείται βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, του Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και την εταιρική επωνυμία της Πλατφόρμας ή τις εταιρικές επωνυμίες των Πλατφορμών για την οποία ή τις οποίες υποβάλλει στοιχεία ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας,

β) το όνομα και το επώνυμο του Δηλωτέου Πωλητή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και την επωνυμία του Δηλωτέου Πωλητή που είναι Οντότητα,

γ) την κύρια διεύθυνση,

δ) κάθε Α.Φ.Μ. του Δηλωτέου Πωλητή, συμπεριλαμβανομένου κάθε κράτους μέλους έκδοσης, ή, ελλείψει Α.Φ.Μ., τον τόπο γέννησης του Δηλωτέου Πωλητή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο,

ε) τον αριθμό καταχώρισης επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Δηλωτέου Πωλητή, ο οποίος είναι Οντότητα,

στ) τον αριθμό μητρώου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του Δηλωτέου Πωλητή, εφόσον υπάρχει,

ζ) την ημερομηνία γέννησης του Δηλωτέου Πωλητή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, η) το Αναγνωριστικό Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού προς τον οποίο καταβάλλεται ή πιστώνεται το Αντίτιμο, εφόσον είναι διαθέσιμο στον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου είναι κάτοικος ο Δηλωτέος Πωλητής, κατά την Ενότητα Δ΄ του Τμήματος II του Παραρτήματος V, δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Αναγνωριστικό Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού για τον σκοπό αυτόν,

θ) αν είναι διαφορετικό από το όνομα του Δηλωτέου Πωλητή, επιπλέον του Αναγνωριστικού Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού, το όνομα του δικαιούχου του χρηματοοικονομικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται ή πιστώνεται το Αντίτιμο, εφόσον είναι διαθέσιμο στον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία χρηματοοικονομικής ταυτοποίησης που έχει στη διάθεσή του ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σχετικά με τον εν λόγω δικαιούχο του λογαριασμού,

ι) κάθε κράτος μέλος του οποίου ο Δηλωτέος Πωλητής είναι κάτοικος όπως προσδιορίζεται βάσει της Ενότητας Δ΄ του Τμήματος II του Παραρτήματος V,

ια) το συνολικό Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου της Περιόδου Αναφοράς και τον αριθμό των Σχετικών Δραστηριοτήτων για τις οποίες καταβλήθηκε ή πιστώθηκε,

ιβ) τυχόν αμοιβές, προμήθειες ή φόρους που παρακρατήθηκαν ή χρεώθηκαν από τον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου της Περιόδου Αναφοράς.

Όταν ο Δηλωτέος Πωλητής παρέχει υπηρεσίες μίσθωσης ακινήτων, κοινοποιούνται οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:

α) Η διεύθυνση κάθε Καταχωρισμένου Ακινήτου, όπως καθορίζεται βάσει των διαδικασιών της Ενότητας Ε΄ του Τμήματος II του Παραρτήματος V, καθώς και ο αριθμός κτηματολογίου ή ο αντίστοιχός του βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου βρίσκεται, εφόσον είναι διαθέσιμος,

β) το συνολικό Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου της Περιόδου Αναφοράς και ο αριθμός των Σχετικών Δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν για κάθε Καταχωρισμένο Ακίνητο,

γ) εφόσον είναι διαθέσιμος, ο αριθμός των ημερών μίσθωσης κάθε Καταχωρισμένου Ακινήτου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αναφοράς και ο τύπος κάθε Καταχωρισμένου Ακινήτου.

3. Η κοινοποίηση βάσει της παρ. 2 πραγματοποιείται με χρήση του τυποποιημένου ηλεκτρονικού μορφότυπου που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 20 εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αναφοράς που αφορούν οι εφαρμοστέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων του Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας. Οι πρώτες πληροφορίες κοινοποιούνται για τις Περιόδους Αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2023.

4. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος I του Παραρτήματος V καταχωρίζονται κατά το δεύτερο εδάφιο. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 ή άλλου κράτους μέλους καταχώρισης χορηγεί ατομικό αριθμό ταυτοποίησης στους εν λόγω Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

5. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας μπορούν να επιλέξουν να καταχωριστούν από την αρμόδια αρχή ενός μόνο κράτους μέλους σύμφωνα με την Ενότητα Δ΄ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V.

6. Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος I του Παραρτήματος V, του οποίου η καταχώριση έχει ανακληθεί με την παρ. 6 της Ενότητας Δ΄ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V, δύναται να επανακαταχωρίζεται στην Ελλάδα, μόνο εφόσον παρέχει στις ελληνικές αρχές τις δέουσες εγγυήσεις σχετικά με τη δέσμευσή του να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων εκκρεμών ανεκπλήρωτων απαιτήσεων υποβολής στοιχείων.

7. Όταν Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας θεωρείται Εξαιρούμενος Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, και η σχετική απόδειξη παρασχέθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με την παρ. 3 της Ενότητας A΄ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V, η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 πληροφορεί σχετικά τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τυχόν επακόλουθες αλλαγές.

8. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 καταχωρίζει σε κεντρικό μητρώο της Επιτροπής τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος, καθώς και την παρ. 2 και την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Δ΄ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V.

9. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 δύναται να αποστείλει αιτιολογημένο αίτημα στην Επιτροπή για να καθορίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, αν οι πληροφορίες που απαιτείται να ανταλλάσσονται αυτόματα βάσει συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Ελλάδας και μιας δικαιοδοσίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, κατά την παρ. 7 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος I του Παραρτήματος V, ισοδύναμες με τις πληροφορίες που καθορίζονται στην Ενότητα Β΄ του Τμήματος III του Παραρτήματος V.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται οι προϋποθέσεις για να ζητηθούν, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), τα στοιχεία που ορίζονται στα Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος V από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

11. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται:

α) Οι διαδικασίες για την καταχώριση των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V, την ανάκληση της καταχώρισης και την επανακαταχώρισή τους στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5,

β) οι διαδικασίες για την απαλλαγή των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V, από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος ΙΙΙ του ως άνω Παραρτήματος, γ) οι διαδικασίες για την εξαίρεση Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με την παρ. 3 της Ενότητας Α΄ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V,

δ) οι διαδικασίες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στα Τμήματα II και ΙΙΙ του Παραρτήματος V, ε) οι διαδικασίες για επακόλουθες ενέργειες έναντι των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, αν τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ελλιπή ή ανακριβή.»

`Αρθρο 11 «Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αυτόματες ανταλλαγές - Αντικατάσταση άρθρου 9Β ν. 4170/2013 (περ. α) παρ. 9 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 11 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 9Β του ν. 4170/2013 περί των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις αυτόματες συναλλαγές, αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 9Β Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αυτόματες ανταλλαγές

Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 παρέχει στην Επιτροπή, κατ΄ έτος, στατιστικά στοιχεία για τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 9, τα άρθρα 9ΑΑ και 9ΑΓ και πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και το όφελος, που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές, καθώς και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μεταβολές, τόσο για τη φορολογική διοίκηση, όσο και για τρίτους.»

`Αρθρο 12 «Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες -Αντικατάσταση άρθρου 12 Ν. 4170/2013 (παρ. 10 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 12 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 12 του Ν. 4170/2013 περί της παρουσίας σε διοικητικές υπηρεσίες και της συμμετοχής σε διοικητικές έρευνες υπαλλήλων αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ως εξής:

«`Αρθρο 12 Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες

1. Για την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2, η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο τμήμα διασύνδεσης της παρ. 4 του άρθρου 5, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από το εν λόγω κράτος μέλος και σύμφωνα με τις διαδικαστικές ρυθμίσεις που ορίζει αυτό το τμήμα διασύνδεσης:

α) Να είναι παρόντες στα γραφεία στα οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους οι υπηρεσίες της αρμόδιας ημεδαπής ελεγκτικής αρχής,

β) να είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες οι οποίες διεξάγονται σε ελληνικό έδαφος, και

γ) να συμμετέχουν στις διοικητικές έρευνες που διενεργούν οι υπηρεσίες της αρμόδιας ημεδαπής ελεγκτικής αρχής με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, όπου απαιτείται. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή απαντά στα αιτήματα κατά το πρώτο εδάφιο εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος για να επιβεβαιώσει τη συμφωνία της ή να ανακοινώσει την αιτιολογημένη άρνησή της στην αιτούσα αρχή. Αν οι ζητούμενες πληροφορίες περιέχονται σε έγγραφα στα οποία έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της αρμόδιας ημεδαπής ελεγκτικής αρχής, παρέχονται αντίγραφα των εγγράφων στους υπαλλήλους της αιτούσας αρχής.

2. Όταν οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής είναι παρόντες κατά τη διάρκεια διοικητικής έρευνας ή συμμετέχουν σε διοικητικές έρευνες με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, δύνανται να διενεργούν συνέντευξη με φυσικά πρόσωπα και να εξετάζουν φακέλους με την επιφύλαξη των διαδικαστικών ρυθμίσεων του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα. Η άρνηση του προσώπου που αποτελεί αντικείμενο έρευνας να συμμορφωθεί προς τα μέτρα ελέγχου των υπαλλήλων της αιτούσας αρχής αντιμετωπίζεται από τη λαμβάνουσα αρχή ως άρνηση κατά των δικών της υπαλλήλων.

3. Οι ημεδαπές ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν αιτιολογημένα να ζητήσουν, μέσω του τμήματος διασύνδεσης της παρ. 4 του άρθρου 5, την παρουσία δικών τους εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων σε διοικητικές υπηρεσίες και τη συμμετοχή τους σε διοικητικές έρευνες άλλου κράτους μέλους με την άσκηση ελεγκτικών διαδικασιών αντίστοιχων αυτών των παρ. 1 και 2.

4. Οι υπάλληλοι που εξουσιοδοτούνται από το αιτούν κράτος μέλος να είναι παρόντες σε άλλο κράτος μέλος, ανά πάσα στιγμή είναι σε θέση να επιδείξουν γραπτή εξουσιοδότηση, στην οποία αναφέρονται η ταυτότητα και τα επίσημα καθήκοντά τους.»

`Αρθρο 13 «Ταυτόχρονοι έλεγχοι - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 13 Ν. 4170/2013 (παρ. 11 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 13 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), περί των ταυτόχρονων ελέγχων, προθεσμία απόκρισης εκ μέρους του τμήματος διασύνδεσης, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Για τις προτάσεις που υποβάλλονται, αντίστοιχα, στο αρμόδιο τμήμα διασύνδεσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά το άρθρο 5 παρ. 4, ανάλογα με την περίπτωση, από τις αιτούσες αρχές των άλλων κρατών μελών για συμμετοχή της λαμβάνουσας ελληνικής αρχής σε ταυτόχρονους ελέγχους, αποφαίνεται το ίδιο τμήμα διασύνδεσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης και παροχής των απαραίτητων πληροφοριών από την αρμόδια ημεδαπή ελεγκτική αρχή. Το παραπάνω τμήμα διασύνδεσης γνωστοποιεί στην αιτούσα αρχή του άλλου κράτους μέλους τη συμφωνία του ως προς τη διενέργεια των ταυτόχρονων ελέγχων ή την αιτιολογημένη άρνησή του εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της πρότασης.»

`Αρθρο 14 «Κοινοί έλεγχοι - Προσθήκη άρθρου 13Α στον Ν. 4170/2013 (παρ. 12 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 14 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται άρθρο 13Α στον ν. 4170/2013 ως εξής:

«`Αρθρο 13A Κοινοί έλεγχοι

1. Η αρμόδια αρχή ενός ή περισσότερων κρατών μελών μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 τη διενέργεια κοινού ελέγχου στην Ελλάδα. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή απαντά στο αίτημα για κοινό έλεγχο εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή μπορεί να απορρίψει αιτιολογημένα αίτημα για τη διενέργεια κοινού ελέγχου από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους. Αίτημα για κοινό έλεγχο μπορεί να υποβάλει και η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5.

2. Οι κοινοί έλεγχοι διενεργούνται με πρότερη συμφωνία και με συντονισμό, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών ρυθμίσεων, από τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους μέλους και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διαδικαστικές απαιτήσεις του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του κοινού ελέγχου. Σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες κοινού ελέγχου, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους διορίζει εκπρόσωπο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και τον συντονισμό του κοινού ελέγχου στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στον κοινό έλεγχο, όταν είναι παρόντες σε δραστηριότητες που εκτελούνται σε διαφορετικό κράτος μέλος, καθορίζονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι εν λόγω δραστηριότητες κοινού ελέγχου. Οι υπάλληλοι άλλου κράτους μέλους, ενώ τηρούν τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του κοινού ελέγχου, δεν ασκούν εξουσίες που υπερβαίνουν το πεδίο των εξουσιών που τους εκχωρεί η νομοθεσία του κράτους μέλους τους.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, όταν διενεργείται κοινός έλεγχος στην Ελλάδα:

α) Επιτρέπεται στους υπαλλήλους άλλων κρατών μελών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του κοινού ελέγχου να διενεργούν συνεντεύξεις με φυσικά πρόσωπα και να εξετάζουν φακέλους μαζί με τους υπαλλήλους της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, με την τήρηση των αντίστοιχων διαδικαστικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην Ελλάδα,

β) τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του κοινού ελέγχου μπορούν να αξιολογούνται και όσον αφορά το παραδεκτό τους, υπό τις ίδιες νομικές προϋποθέσεις, όπως στην περίπτωση ελέγχου που διενεργείται στην Ελλάδα, αν στον έλεγχο αυτόν συμμετέχουν μόνο υπάλληλοι της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, ιδίως κατά τη διάρκεια ενδεχόμενης διαδικασίας καταγγελίας, επανεξέτασης ή προσφυγής, και γ) το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κοινό έλεγχο ή επηρεάζονται από αυτόν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως στην περίπτωση ελέγχου στον οποίον συμμετέχουν μόνο υπάλληλοι της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, ιδίως κατά τη διάρκεια διαδικασίας καταγγελίας, επανεξέτασης ή προσφυγής.

4. Όταν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διενεργούν κοινό έλεγχο με τις αρχές ενός ή περισσότερων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκουν να συμφωνήσουν για τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις που αφορούν στον κοινό έλεγχο και επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη φορολογική κατάσταση του ελεγχόμενου προσώπου ή των ελεγχόμενων προσώπων βάσει των αποτελεσμάτων του κοινού ελέγχου. Οι διαπιστώσεις του κοινού ελέγχου ενσωματώνονται σε τελική έκθεση. Τα θέματα επί των οποίων συμφωνούν οι αρμόδιες αρχές αποτυπώνονται στην τελική έκθεση και λαμβάνονται υπόψη στις σχετικές πράξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών μετά από τον κοινό έλεγχο.

5. Το ελεγχόμενο πρόσωπο ή τα ελεγχόμενα πρόσωπα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα του κοινού ελέγχου, με τη χορήγηση αντιγράφου της τελικής έκθεσης, εντός εξήντα (60) ημερών από την εκπόνηση της τελικής έκθεσης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να προβλέπονται κανόνες για τη διασφάλιση των διαδικασιών της παρ. 3 και να ρυθμίζονται άλλα ειδικότερα θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.»

`Αρθρο 15 «Γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων -Τροποποίηση άρθρου 16 Ν. 4170/2013 (παρ. 13 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 15 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιείται το άρθρο 16 του Ν. 4170/2013 περί γνωστοποίησης πληροφοριών και εγγράφων. Ειδικότερα, αφαιρείται από τον τίτλο η αναφορά στην ενωσιακή νομοθεσία, οι παρ. 1, 4, 5 και 6 αντικαθίστανται, το πρώτο εδάφιο των παρ. 3 και 8 τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, στην παρ. 7 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«`Αρθρο 16 Γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων

1. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 υπό οποιαδήποτε μορφή καλύπτονται από το υπηρεσιακό απόρρητο και προστατεύονται από το φορολογικό απόρρητο δυνάμει του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4987/2022, Α΄ 206). Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, την εφαρμογή και την επιβολή της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τους φόρους που αναφέρονται στο άρθρο 3, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και άλλους έμμεσους φόρους. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και την επιβολή άλλων φόρων και δασμών που καλύπτονται από το άρθρο 296 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) ή για την εκτίμηση και επιβολή υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

2. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται κυρώσεις, οι οποίες κινούνται κατόπιν παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, χωρίς να θίγονται οι γενικοί κανόνες και διατάξεις που διέπουν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και των μαρτύρων σε τέτοιες διαδικασίες.

3. Με την άδεια της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που κοινοποιεί πληροφορίες και μόνον στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται δυνάμει της ελληνικής νομοθεσίας, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην παρ. 1. Η άδεια αυτή χορηγείται εάν οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρόμοιους σκοπούς στο κράτος μέλος της αρμόδιας αρχής που κοινοποιεί τις πληροφορίες.

4. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5, που λαμβάνει πληροφορίες και έγγραφα από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, δύναται να χρησιμοποιεί τις ληφθείσες πληροφορίες και έγγραφα για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παρ. 1 χωρίς την άδεια της παρ. 2 για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον ο σκοπός αυτός περιλαμβάνεται σε κατάλογο της αρμόδιας αρχής αυτού του κράτους μέλους, ο οποίος της κοινοποιείται και απαριθμεί τους σκοπούς για τους οποίους επιτρέπεται η χρήση των πληροφοριών και εγγράφων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο αυτού του κράτους μέλους.

Με την άδεια της αρμόδιας αρχής της παρ. 1 του άρθρου 5, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παρ. 1. Η άδεια αυτή χορηγείται εάν οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρόμοιους σκοπούς στην Ελλάδα. Αν η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών κατάλογο των σκοπών για τους οποίους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μπορούν να χρησιμοποιούνται πληροφορίες και έγγραφα, πλην των αναφερομένων στην παρ. 1, η άδεια του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν απαιτείται.

5. Όταν η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 θεωρεί ότι οι πληροφορίες τις οποίες έλαβε από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ενδέχεται να είναι χρήσιμες για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1 στην αρμόδια αρχή τρίτου κράτους μέλους, δύναται να τις διαβιβάζει σε αυτήν, αν η διαβίβαση αυτή συνάδει προς τους κανόνες και τις διαδικασίες των άρθρων 1 έως και 25. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης των πληροφοριών για την πρόθεσή της να διαβιβάσει τις πληροφορίες σε τρίτο κράτος μέλος. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται στο τρίτο κράτος μέλος, εφόσον το κράτος μέλος προέλευσης των πληροφοριών δεν αντιταχθεί στη διαβίβαση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε τη σχετική κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5.

6. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 από την οποία προέρχονται οι πληροφορίες δύναται να αντιταχθεί στη διαβίβασή τους από το κράτος μέλος που λαμβάνει τις πληροφορίες σε τρίτο κράτος μέλος, σύμφωνα με την παρ. 5. Η άδεια για τη χρησιμοποίηση κατά την παρ. 4 πληροφοριών, οι οποίες διαβιβάσθηκαν σε τρίτο κράτος μέλος, μπορεί να χορηγείται μόνο από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 από την οποία προέρχονται αυτές οι πληροφορίες.

7. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές της Ελλάδας δύνανται να επικαλούνται πληροφορίες, εκθέσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο ή επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα ή αποσπάσματά τους που έχουν περιέλθει στη λαμβάνουσα αρχή άλλου κράτους μέλους και γνωστοποιούνται στην αιτούσα ελληνική αρχή, ως αποδεικτικά στοιχεία στην ίδια βάση με παρόμοιες πληροφορίες, εκθέσεις, δηλώσεις και οποιοδήποτε άλλα έγγραφα παρέχονται από μία άλλη αρχή της Ελλάδας.

8. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 έως 7, οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΑ, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αξιολόγησης υψηλών κινδύνων σε σχέση με τις τιμές ενδο-ομιλικών συναλλαγών και άλλων κινδύνων σε σχέση με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης μελών του Ομίλου ΠΕ με τους εφαρμοστέους κανόνες για τις τιμές ενδο-ομιλικών συναλλαγών, και κατά περίπτωση για σκοπούς οικονομικής και στατιστικής ανάλυσης. Οι διορθώσεις των τιμών ενδο-ομιλικών συναλλαγών από τις ελληνικές φορολογικές αρχές δεν βασίζονται στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΑ. Παρά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση ως προς τη χρησιμοποίηση των ως άνω πληροφοριών ως βάση για την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών όσον αφορά στις ρυθμίσεις του Ομίλου ΠΕ για τις τιμές ενδο-ομιλικών συναλλαγών ή όσον αφορά σε άλλα φορολογικά θέματα στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις στο φορολογητέο εισόδημα μιας Συνιστώσας Οντότητας.»

`Αρθρο 16 «Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι - Τροποποίηση άρθρου 20 Ν. 4170/2013 (παρ. 14 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 16 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιείται το άρθρο 20 του Ν. 4170/2013, περί τυποποιημένων εντύπων και ηλεκτρονικών μορφοτύπων. Ειδικότερα, αφαιρείται από τον τίτλο η αναφορά στην ενωσιακή νομοθεσία, στην περ. α) της παρ. 2 προστίθεται και η περίπτωση ομαδοποιημένων αιτημάτων, στην παρ. 3 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και προστίθεται αναφορά στις κοινοποιήσεις, η παρ. 4 αντικαθίσταται, η παρ. 5, περί χρησιμοποίησης τυποποιημένου ηλεκτρονικού μορφότυπου, καταργείται, και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«`Αρθρο 20 Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι

1. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών και διεξαγωγής διοικητικών ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 6 και οι απαντήσεις τους, η αποδοχή τους, το αίτημα συμπληρωματικών βασικών πληροφοριών, η αδυναμία ή η άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος σύμφωνα με το άρθρο 8, αποστέλλονται, στο μέτρο του δυνατού, με χρήση τυποποιημένου εντύπου το οποίο εγκρίνει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 26 παρ. 2 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Τα τυποποιημένα έντυπα μπορούν να συνοδεύονται από εκθέσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο ή επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών.

2. Το τυποποιημένο έντυπο που αναφέρεται στην παρ. 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες, τις οποίες πρέπει να παρέχει η αιτούσα ελληνική αρχή:

α) Τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που αποτελεί αντικείμενο εξέτασης ή έρευνας και, σε περίπτωση ομαδοποιημένων αιτημάτων, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 6A, λεπτομερή περιγραφή της ομάδας,

β) τους φορολογικούς λόγους για τους οποίους ζητούνται οι πληροφορίες. Η αιτούσα ελληνική αρχή δύναται, στον βαθμό που γνωρίζει και σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις, να παρέχει το όνομα και τη διεύθυνση κάθε προσώπου που εικάζεται ότι έχει στην κατοχή του τις ζητούμενες πληροφορίες, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να διευκολύνει τη συλλογή των πληροφοριών από τη λαμβάνουσα αρχή άλλου κράτους μέλους.

3. Οι αυθόρμητα παρεχόμενες πληροφορίες και η αποδοχή τους σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, αντίστοιχα, τα αιτήματα διοικητικών κοινοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 14, η πληροφόρηση σχετικά με τη χρησιμότητα των ζητούμενων πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 και οι κοινοποιήσεις σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 16 και την παρ. 2 του άρθρου 23 αποστέλλονται μέσω των τυποποιημένων εντύπων που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 26 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

4. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9ΑΓ πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μηχανογραφημένο μορφότυπο που έχει στόχο τη διευκόλυνση αυτής της αυτόματης ανταλλαγής και ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 26 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

5. Καταργείται.

6. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με:

α) Τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και συμφωνίες ενδο-ομιλικής τιμολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 9Α, και

β) τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΒ, διενεργείται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων, που εγκρίνονται από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών ρυθμίσεων. Τα τυποποιημένα έντυπα περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 9Α και στην παρ. 13 του άρθρου 9ΑΒ για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και άλλα σχετικά πεδία που συνδέονται άμεσα με αυτά τα στοιχεία και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών των άρθρων 9Α και 9ΑΒ αντίστοιχα. Με βάση τις γλωσσικές ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 9Α και 9ΑΒ κοινοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, υπό την προϋπόθεση ότι τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πληροφοριών αποστέλλονται και σε κάποια άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης.

7. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Έκθεση ανά χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΑ, πραγματοποιείται μέσω του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙΙ Τμήμα ΙΙΙ Πίνακες 1, 2 και 3, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών ρυθμίσεων, που εγκρίνονται από την Επιτροπή. Με βάση τις ως άνω γλωσσικές ρυθμίσεις, οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9ΑΑ μπορεί να κοινοποιούνται στην ελληνική γλώσσα ή και σε οποιαδήποτε άλλη από τις επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας της Ένωσης, με την

πρόβλεψη ότι τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πληροφοριών αποστέλλονται επίσης και σε κάποια άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης.»

`Αρθρο 17 «Πρακτικές ρυθμίσεις - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 21 του Ν. 4170/2013 (παρ. 15 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 17 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 21 του Ν. 4170/2013, περί πρακτικών ρυθμίσεων, ως εξής:

«8. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 έχει πρόσβαση στην ασφαλή κεντρική διεπαφή της Επιτροπής για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας όταν τα κράτη μέλη επικοινωνούν με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20.».

`Αρθρο 18 «Αμοιβαία διοικητική συνδρομή - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 16 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 18 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206) περί εφαρμογής του Ν.4170/2013 (Α΄ 163), ως εξής;

«2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής και επιβολής του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και της διασφάλισης της λειτουργίας της διοικητικής συνεργασίας που θεσπίζει, η φορολογική διοίκηση έχει πρόσβαση στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες του άρθρου 13, της παρ. 4 του άρθρου 14 και των άρθρων 20, 21, 21Α και 30 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139).»

`Αρθρο 19 «Προστασία δεδομένων - Αντικατάσταση άρθρου 24 Ν. 4170/2013 (παρ. 18 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 19 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 24 του Ν. 4170/2013 περί προστασίας δεδομένων, ως εξής:

«`Αρθρο 24 Προστασία δεδομένων

1. Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει των άρθρων 1 έως και 25 υπόκεινται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119), καθώς και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 14 και το δικαίωμα πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων του άρθρου 15 του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ περιορίζονται στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που ο περιορισμός τους συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο για τη διασφάλιση σημαντικών στόχων γενικού δημοσίου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους, ιδίως επί σημαντικών οικονομικών ή χρηματοοικονομικών, νομισματικών, δημοσιονομικών και φορολογικών στόχων. Οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδας:

α) Αποφασίζουν τον περιορισμό των εν λόγω υποχρεώσεων και δικαιωμάτων τεκμηριώνοντας τους πραγματικούς ή νομικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται αυτή η απόφαση, κατόπιν γνώμης του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον ζητηθούν,

β) ενημερώνουν εγγράφως το υποκείμενο των δεδομένων για κάθε άρνηση ή περιορισμό της ενημέρωσης ή της πρόσβασης και για τον λόγο αυτής. Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να παραλείπεται εάν η παροχή των σχετικών πληροφοριών υπονομεύει έναν από τους ως άνω σκοπούς,

γ) ενημερώνουν το υποκείμενο των δεδομένων για τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

2. Τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, οι ενδιάμεσοι, οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων όταν, ενεργώντας μεμονωμένα ή από κοινού, καθορίζουν τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον Ν. 4624/2019.

3. Κάθε Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή ο ενδιάμεσος ή ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, ανάλογα με την περίπτωση:

α) Ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ότι οι πληροφορίες που το αφορούν συλλέγονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως και 25, και β) παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο όλες τις πληροφορίες που δικαιούται να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ώστε να έχει επαρκή χρόνο να ασκήσει τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων του και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή των πληροφοριών.

Παρά την περ. β), οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας ενημερώνουν τους Δηλωτέους Πωλητές για το δηλωθέν Αντίτιμο.

4. Οι πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως και 25 διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών των εν λόγω άρθρων και σύμφωνα με τους κανόνες περί παραγραφής κάθε υπευθύνου επεξεργασίας.

5. Στην περίπτωση παραβίασης δεδομένων στην Ελλάδα:

α) Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ερευνούν την παραβίαση δεδομένων και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για τον περιορισμό των συνεπειών της και την αποκατάστασή της. β) Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5:

βα) αναφέρει την παραβίαση δεδομένων και κάθε επακόλουθη διορθωτική ενέργεια στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση,

ββ) ζητά την αναστολή της πρόσβασης στο Κοινό Δίκτυο Επικοινωνιών που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή΄Ενωση («Common Communication Network-CCN») για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως και 25, εάν η παραβίαση των δεδομένων δεν μπορεί να περιοριστεί αμέσως και καταλλήλως, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή,

βγ) δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή από κοινού επαλήθευση ως προς το αν ήταν επιτυχής η αποκατάσταση της παραβίασης δεδομένων.

6. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 ενημερώνεται από την Επιτροπή σχετικά με:

α) Την παραβίαση δεδομένων σε άλλο κράτος μέλος ή άλλα κράτη μέλη που της έχει αναφερθεί ή την οποία γνωρίζει και σχετικά με ενδεχόμενα διορθωτικά μέτρα, β) την παραβίαση δεδομένων στο κεντρικό ευρετήριο ή στο CCN και διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν, εφόσον από την παραβίαση δεδομένων ενδέχεται να θιγούν οι ανταλλαγές των κρατών μελών μέσω του CCN. Στα διορθωτικά αυτά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνεται η αναστολή της πρόσβασης στο κεντρικό ευρετήριο ή στο CCN για τους σκοπούς της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (L 64), έως ότου διορθωθεί η παραβίαση των δεδομένων.

7. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη όπου σημειώθηκε παραβίαση δεδομένων, ειδοποιώντας γραπτώς την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η αναστολή έχει άμεση ισχύ.

8. Τα κράτη μέλη, επικουρούμενα από την Επιτροπή, συμφωνούν επί των πρακτικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης παραβιάσεων δεδομένων που ευθυγραμμίζονται με διεθνώς αναγνωρισμένες ορθές πρακτικές και, κατά περίπτωση, ορίζοντας με συμφωνία τους κοινό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή ακολουθώντας συναφή υποδείγματα.»

`Αρθρο 20 «Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας -Προσθήκη άρθρου 54ΙΑ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 19 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 20 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται νέο άρθρο 54ΙΑ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), το οποίο έχει ως εξής:

«`Αρθρο 54ΙΑ Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

1. Εφόσον υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση βάσει του άρθρου 29, επιβάλλεται πρόστιμο στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, αν:

α) υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή,

β) δεν υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή,

γ) υποβάλλουν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή,

δ) δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης, είτε για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, είτε για συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών ή στοιχείων σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή εντός προθεσμίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 15,

ε) δεν συνεργάζονται στη διάρκεια ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής των στοιχείων και δέουσας επιμέλειας,

στ) δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών, σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας εντός προθεσμίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 15.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις της παρ. 1 καθορίζονται ως εξής:

(α) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. α), ανά Δηλωτέο Πωλητή,

(β) τριακόσια (300) ευρώ, για κάθε παράβαση των περ. β) και γ), ανά Δηλωτέο Πωλητή,

(γ) χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. δ), ανά Δηλωτέο Πωλητή,

(δ) δυόμισι χιλιάδες ευρώ (2.500) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. ε),

(ε) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. στ), κατόπιν ελέγχου.

Το συνολικό ύψος των πράξεων επιβολής προστίμου ανά έλεγχο συμμόρφωσης με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής στοιχείων του παρόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

Για τις παραβάσεις της περ. α) της παρ. 1 το συνολικό ύψος των πράξεων επιβολής προστίμου, ανά έτος αναφοράς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

3. Για τις παραβάσεις των περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1, πέραν των ως άνω προστίμων, επιβάλλονται και οι κυρώσεις του άρθρου 54Δ.

4. Αν οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας διαπράξουν την ίδια παράβαση, μέσα σε μια πενταετία από τη διαπίστωση της αρχικής παράβασης, τα πρόστιμα της παρ. 2 επιβάλλονται στο διπλάσιο. Σε περίπτωση νέας διάπραξης της ίδιας παράβασης για τρίτη ή περισσότερες φορές, επιβάλλεται το τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσής της.».

`Αρθρο 21 «Πληροφορίες από τρίτους προς τη Φορολογική Διοίκηση - Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 15 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

Με το άρθρο 21 του κοινοποιούμενου νόμου τροποποείται η παρ. 3α του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206). Ειδικότερα, αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3α του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206) περί ανταλλαγής πληροφοριών, προστίθεται η παροχή αγαθών στην έννοια του πωλητή του προτελευταίου εδαφίου, αφαιρείται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από την εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου και η παρ. 3α διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Η Φορολογική Διοίκηση, ανεξαρτήτως των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικήςαυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών του άρθρου 9ΑΓ του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), δύναται να ζητά, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού ή μέσω της οποίας διατίθενται αγαθά ή υπηρεσίες στην Ελλάδα ή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας ή από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά το άρθρο 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) ή τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα, οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή.

Οι κατά τα ως άνω αιτούμενες πληροφορίες ή στοιχεία παρέχονται ή διαβιβάζονται από τον διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας στην ΑΑΔΕ μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα παραλαβής του αιτήματος. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου δύναται να παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα, ανάλογα με τον όγκο των αιτούμενων πληροφοριών ή στοιχείων, κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον διαχειριστή της ψηφιακής πλατφόρμας. Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) και κάθε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα ή αρχή διαβιβάζουν στη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, με το οποίο ορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος διαβίβασης, κάθε στοιχείο που έχουν στην κατοχή τους και αφορά στα πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιοκτησία, τη χρήση ή την ευθύνη λειτουργίας ή διαχείρισης των ιστότοπων/ονομάτων χώρου των ανωτέρω ψηφιακών πλατφορμών.

Για τις ανάγκες της παρούσας, νοούνται:

Ως «ψηφιακή πλατφόρμα», κάθε λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτυακού τόπου ή ενός μέρους του και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητά, όπου δύο (2) ή περισσότεροι χρήστες ή ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας, προκειμένου να διευκολυνθεί μια συναλλαγή μεταξύ τους, επιτρέποντας στους πωλητές να συνδέονται με άλλα πρόσωπα για την παροχή σε αυτούς σχετικών υπηρεσιών και αγαθών, έναντι αντιτίμου.

Ως «διαχειριστής ψηφιακής πλατφόρμας», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ή καθιστά διαθέσιμη την πλατφόρμα ή μέρος αυτής στους χρήστες ή νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα.

Ως «πωλητής», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και αγαθών και τη σύνδεσή του με αντισυμβαλλόμενα πρόσωπα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή δύναται να καθορίζονται κάθε αναγκαίο θέμα και διαδικασία, καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες διαδικαστικού περιεχομένου για την εφαρμογή της παρούσας.»

`Αρθρο 22 «Εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

Με το άρθρο 22 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθενται οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας στο πεδίο εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), περί ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν στη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ως προς την αμοιβαία διοικητική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων των ταυτόχρονων φορολογικών ελέγχων, εφαρμόζονται τα Κεφάλαια Α΄ έως και Η΄ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), ο ν. 4153/2013 (Α΄ 116) για την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, οι διεθνείς συμβάσεις, όπως κυρώνονται και ισχύουν με τις διατάξεις εφαρμογής τους και τα σχετικά σχόλια του Ο.Ο.Σ.Α., καθώς και η νομοθεσία σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή. Για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας εφαρμόζεται από τη Φορολογική Διοίκηση ο Κώδικας.»

`Αρθρο 23 «Συμπλήρωση των κυρώσεων για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού - Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 άρθρου 54Δ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

Με το άρθρο 23 του κοινοποιούμενου νόμου αφαιρείται από τον τίτλο του άρθρου 54Δ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206) η αναφορά στην οικονομία διαμοιρασμού, ενώ στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, περί διακοπής της πρόσβασης στους ιστότοπους των ψηφιακών πλατφορμών, προστίθεται η φράση «ή η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. δ), ε) ή στ) της παρ. 1 του άρθρου 54ΙΑ» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής: «Η μη ανταπόκριση στο αίτημα της παρ. 3α του άρθρου 15, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ή η παροχή στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ως άνω αιτήματος, ή η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. δ), ε) ή στ) της παρ. 1 του άρθρου 54ΙΑ, συνεπάγεται τη διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους των ψηφιακών πλατφορμών, από τους Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου με καταστατική έδρα ή με τόπο πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στο του Κ.Φ.Ε. ή στις Σ.Α.Δ.Φ. που έχει συνάψει η Ελλάδα, όταν η πρόσβαση διενεργείται από Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (Διεύθυνση IP) που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια».

`Αρθρο 24 «Εξουσιοδοτικές και τελικές διατάξεις - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 5 του Ν.4170/2013»

Με το άρθρο 24 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται νέα παρ. 9 στο άρθρο 5 του Ν.4170/2013 ως εξής:

«9. Όπου στο Μέρος Πρώτο του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163) αναφέρονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών νοούνται ως αρμόδια αρχή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ως κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ή τμήμα ή τμήματα διασύνδεσης οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μπορεί να ορίζεται κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ή τμήμα ή τμήματα διασύνδεσης εκτός των αναφερομένων στις παρ. 2 και 4.»

`Αρθρο 25 «Προσθήκη Παραρτήματος V στον ν. 4170/2013 (παρ. 20 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)»

Με το άρθρο 25 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται Παράρτημα V μετά από το Παράρτημα IV του Κεφαλαίου Η΄ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013, στο οποίο ορίζονται οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και άλλοι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, προκειμένου η Ελλάδα να μπορεί να κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9ΑΓ. Επίσης, ορίζονται οι κανόνες και οι διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να διαθέτει η Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας και των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων που ορίζονται σε αυτό, καθώς και η συμμόρφωση προς αυτές.

`Αρθρο 26 «Διασύνδεση τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

Με το άρθρο 26 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022, Α΄206), περί υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη φορολογική διοίκηση, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που χρησιμοποιούν τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS)», ημεδαπών ή αλλοδαπών παρόχων, υποχρεούνται να διασυνδέονται και να παρέχουν στη Φορολογική Διοίκηση πληροφορίες για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω αυτών είτε μέσω διασύνδεσης των τερματικών με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογικής Διοίκησης. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου, οι οντότητες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS») που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 15Γ.»

`Αρθρο 27 «Υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας - Προσθήκη άρθρου 15Γ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

Με το άρθρο 27 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται νέο άρθρο 15Γ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), το οποίο έχει ως εξής:

«`Αρθρο 15Γ Υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας

1. Οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας, ανεξαρτήτως της καταστατικής έδρας τους ή του τόπου πραγματικής διοίκησής τους ή της ύπαρξης μόνιμης εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, και παρέχουν υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωμών («merchant acquiring»), παροχής τερματικών «POS», παρόχων εμπορικού δικτύου συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών και άλλων μηχανημάτων («POS Network Service Providers»), εκκαθάρισης συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλη συναφή υπηρεσία, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης «Electronic Funds Transfer at the point of sale» («τερματικά EFT/POS»), σύμφωνα με το άρθρο 15Β, περί υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη φορολογική διοίκηση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ορίζονται οι οντότητες της παρ. 1 που υποβάλλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε. των τερματικών «EFT/POS». Η δήλωση συμμόρφωσης δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. και αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη ή τη συνέχιση, κατά περίπτωση, της νόμιμης λειτουργίας στην ελληνική επικράτεια των σχετικών τερματικών «EFT/POS».

3. Η παράλειψη υποβολής της δήλωσης συμμόρφωσης της παρ. 2 εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της συνεπάγεται την παύση της νόμιμης λειτουργίας στην ελληνική επικράτεια των τερματικών «EFT/POS», που σχετίζονται με τις υπόχρεες στη δήλωση συμμόρφωσης οντότητες. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που χρησιμοποιούν τερματικά «EFT/POS» για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης, τα αντικαθιστούν με νομίμως λειτουργούντα τερματικά «EFT/POS» εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 4.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης συμμόρφωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

`Αρθρο 28 «Διαδικαστικές παραβάσεις σχετικά με τα τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης - Προσθήκη περ. ιη) στην παρ. 1 και περ. ια) στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

Με την παρ. 1 του άρθρου 28 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται περ. ιη) στην παρ. 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. ν. 4987/2022, Α΄206) περί διαδικαστικών παραβάσεων ως εξής:

«ιη) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS»).»

Με την παρ. 2 του άρθρου 28 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται περ. ια) στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., περί επιβολής προστίμων για τις παραβάσεις της παρ. 1, ως εξής: «ια) πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε παράβαση της περ. ιη) της παρ. 1.»

`Αρθρο 29 «Κυρώσεις περί μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης - Προσθήκη άρθρου 54ΙΒ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».

Με το άρθρο 29 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται νέο άρθρο 54ΙΒ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), το οποίο έχει ως εξής:

««`Αρθρο 54ΙΒ Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ

Σε οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Γ που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS»), παρά την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ, επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της παράβασης, καθώς και τυχόν υποτροπή, πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Σε χρήστες των τερματικών «EFT/POS» που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., παρά την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ, επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της παράβασης, καθώς και τυχόν υποτροπή, πρόστιμο ύψους από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.».

`Αρθρο 30 «Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων για το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2023 -Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 17 Ν. 2130/1993»

Με το άρθρο 30 του κοινοποιούμενου νόμου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στην παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν. 2130/1993 (Α΄ 62), περί παροχής διευκολύνσεων για την καταβολή οφειλών σε δήμους: α) Το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την προσθήκη και των μηνών Ιανουαρίου έως Σεπτεμβρίου 2023 για την καταβολή των οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων, καθώς και την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης απόδοσης, β) στο τελευταίο εδάφιο απαλείφεται η προθεσμία για την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: «9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α.. Για τους υπόχρεους σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων μη υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων υποβάλλεται στον ίδιο χρόνο που προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής με το άρθρο 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4978/2022, Α΄190), προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους. Η εν λόγω προσαύξηση επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε. στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ειδικά, για ποσά οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του έτους 2023, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία. Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών και την απόδοσή τους στους δικαιούχους δήμους μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Α.Α.Δ.Ε.. »

`Αρθρο 38 «Παράταση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των εταιρειών άρθρου 76 Ν.4307/2014»

Στην παρ. 1 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι οι διαδικασίες ειδικής διαχείρισης του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 4307/2014 (Α΄ 246), αν τελούν ήδη σε παράταση και εκκρεμεί η διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Αυγούστου 2023.

`Αρθρο 45 «Έναρξη ισχύος»

Με το άρθρο 45 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: