Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 15 Απριλίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2049

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. ΠΟΛ.1208/9.11.2018 (ΦΕΚ 5259/Β) και παροχή οδηγιών αναφορικά με τα παραστατικά πωλήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων.

Σχετ.: (α) Η αριθ. Α 1070/22-02-2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφαση ΑΑΔΕ Τροποποίηση της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και της αριθ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας», όπως ισχύει. (β) Η αριθ. Α 1072/22.02.2019 (ΦΕΚ 750/Β) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνομιακά ιδρύματα» (γ) Η αριθ. Ε.2052/01-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΦΜ46ΜΠ3Ζ-ΛΔ5) Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση της αριθ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.» (δ) Η αριθ. Ε 2053/01-04-2019 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ : ΩΨΠ946ΜΠ3Ζ-Ι11) «Κοινοποίηση της αριθ. Α 1072/22.02.2019 (ΦΕΚ 750/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.» (ε) Η αριθ. Απόφαση ΠΟΛ.1208/9.11.2018 (ΦΕΚ 5259/Β) της Υφυπουργού Οικονομικών «Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).»

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από Τελωνειακές Αρχές σχετικά με τον έλεγχο των υποβληθέντων σε αυτές φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων ή τιμολογίων - δελτίων αποστολής) ως δικαιολογητικών για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των (α) και (β) σχετικών Αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ που έχουν κοινοποιηθεί με τις (γ) και (δ) σχετικές Εγκυκλίους Διαταγές Διοικητή ΑΑΔΕ αντίστοιχα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την (ε) σχετική Απόφαση ΠΟΛ. 1208/9.11.2018 , η οποία σας κοινοποιείται με το παρόν, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, ορίζεται ότι από την 01.01.2019 οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων μέσω πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ. Τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ανά Φ.Η.Μ.

Στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των όσων προβλέπονται από το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο, εφιστάται η προσοχή σας στα ακόλουθα:

α) Τα παραστατικά πωλήσεων που υποβάλλονται από δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ. και δεν έχουν εκδοθεί με τη χρήση Φ.Η.Μ., δεν θα λαμβάνονται εφεξής υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. από τα αρμόδια «Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ» ενώ θα αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για φορολογικό έλεγχο. Προς το σκοπό αυτό τα αρμόδια Τελωνεία θα συντάσσουν καταστάσεις με τα στοιχεία των πρατηρίων καυσίμων που τα εξέδωσαν με φωτοαντίγραφα των σχετικών παραστατικών.

β) Τα παραστατικά πωλήσεων που έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις (α) και (β) σχετικές και αφορούν σε αιτήσεις του 2019, και ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρωθεί ή μη οι προβλεπόμενες, για την εκκαθάρισή τους, ενέργειες, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκδοθεί με τη χρήση Φ.Η.Μ., τα αρμόδια «Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ» τα αποστέλλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για έλεγχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση και πιστή τήρηση των όσων ορίζονται στην παρούσα εγκύκλιο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: