Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4616

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1224

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β΄ 1217).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 15Α του Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201),

β) τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 58), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και του άρθρου 75 του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αντίστοιχα,

γ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251),

δ) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230),

ε) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», (Α΄ 265) και

στ) της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 (Β΄ 1217) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121, διόρθωση σφαλμάτων Α΄ 126).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

5. Την υπ΄ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

6. Την υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470).

7. Την υπό στοιχεία Α.1035/18.2.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β΄ 551).

8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/10.8.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β΄ 3603).

9. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/24.10.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» (Β΄ 4861).

10. Την υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογρά­φησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β΄ 317).

11. Τον Καν. ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου, για τη Δασμολογική και Στατιστική Ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο.

12. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/3.12.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών» (Β΄ 5562).

13. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως του άρθρου 41 .

15. Την υπ΄ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

16. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

17. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5 , 6 , 7 και 9 του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β΄ 1217), ως ακολούθως:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ. είτε με τη χρήση υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αφορούν μόνο πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001, με εξαίρεση τις περ. ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα) της ιδίας παραγράφου, εκτός της περίπτωσης του πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG, όπως αυτά αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η παρούσα ισχύει από την 01/01/2022».

3. Προστίθεται παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός

Ονομασία

Περιγραφή

Κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας

Μονάδα μέτρησης

Περίπτωση της παρ.1 άρθρου 73 Ν. 2960/2001

10

Βθπζϊπθ 95RON

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων

2710 1241 2710 1245

Λίτρα

β

11

Benzine 95RON+

Αμόλυβδη βενζίνη 95-97 οκτανίων

2710 1245

Λίτρα

β

12

Benzine 100 RON

Αμόλυβδη βενζίνη 98~100 οκτανίων

27101249

Λίτρα

β

13

Benzine L.R.P.

Αμόλυβδη βενζίνη με την προσθήκη ειδικών πρόσθετων που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών Σ.Ο. 27101251 και 27101259

2710 1245

Λίτρα

γ

14

Βενζίνη αεροπλάνων

Βενζίνη αεροπλάνων

27101231

Λίτρα

δ

15

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων

Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης

27101270

Λίτρα

ε

20

Diesel κίνησης

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων(προωθητικό)

27101943 2710 2011

Λίτρα

στ

21

Diesel κίνησης premium

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (προωθητικό) με βελτιωτικά

2710 1943 2710 2011

Λίτρα

στ

30

Diesel Heating

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

2710 1946 2710 1947 2710 1948 2710 2016 2710 2019

Λίτρα

ζ

31

Diesel Heating premium

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης με βελτιωτικά

2710 1946 2710 1947 2710 1948 2710 2016 2710 2019

Λίτρα

ζ

32

Κηροζίνη θέρμανσης (diesel light)

Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

27101925

Λίτρα

ια

33

Diesel άλλων χρήσεων

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις περ. στ΄και ζ΄της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001

2710 1943 έως 2710 1948 2710 2011 έως 2710 2019

Λίτρα

η

34

Diesel ναυτιλίας

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων στη ναυτιλία

2710 1943 έως 2710 1948 2710 2011 έως 2710 2019

Λίτρα

στ

35

Κηροζίνη JP1

Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) -Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων

2710 1921

Λίτρα

ι

36

Κηροζίνη άλλων χρήσεων

Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ. ι΄ και ια΄της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001

2710 1921 27101925

Λίτρα

ιβ

37

Μαζούτ

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης -(Μαζούτ) για λοιπές χρήσεις εκτός καυσίμου ναυτιλίας

27101962 27101966 27101967 2710 2032 2710 2038

Κιλά

θ

38

Μαζούτ Ναυτιλίας

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης -(Μαζούτ) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο ναυτιλίας

27101962 27101966 27101967 2710 2032 2710 2038

Κιλά

θ

40

Υγραέριο (LPG) κίνησης

Υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - προωθητικό (για την κίνηση οχημάτων, πλωτών μέσων κ.λπ.)

27111211 έως και 27111900

Κιλά

ιγ

41

Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό/εμπορικό Κινητήρων (χύδην)

Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001(χύδην)

27111211 έως και 27111900 και 27112900

Κιλά

ιε

42

Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (χύδην)

Υγραέριο και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ. ιγ΄ και ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (χύδην)

2711 1211 έως και 2711 1900 και 2711 2900

Κιλά

ιδ

43

Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό/ εμπορικό κινητήρων (σε φιάλες)

Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001(σε φιάλες)

2711 1211 έως και 2711 1900 και 2711 2900

Κιλά

ιε

44

Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (σε φιάλες, φιαλίδια)

Υγραέριο και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ. ιγ΄ και ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (σε φιάλες,φιαλίδια)

2711 1211 έως και 2711 1900 και 2711 2900

Κιλά

ιδ

50

CNG (πεπιεσμένο φυσικό αέριο)

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων σε πεπιεσμένη μορφή

2711 2100 (σε αεριώδη κατάσταση)

Κιλά

ιστ

60

Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες Δασμολογικής Κλάσης 2707

Βενζόλιο, Τολουόλιο, Ξυλόλιο και άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250°C σύμφωνα με τη μέθοδο Α5ΤΜ D 86

2707 10002707 20002707 30002707 5000

Κιλά

κβ

61

Κυκλικοί Υδρογονάνθρακες Δασμολογικής Κλάσης 2902

Βενζόλιο, Τολούλιο, ο-Ξυλόλιο, μ-Ξυλόλιο, π-Ξυλόλιο, Μείγματα ισομερών του Ξυλολίου και Αιθυλοβενζόλιο

2902 20002902 30002902 41002902 42002902 43002902 44002902 6000

Κιλά

κγ

70

Ελαφρύ πετρέλαιο

Ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT)

27101221

Κιλά

κδ

71

Ελαφρά λάδια

`Αλλα ελαφρά λάδια

27101290

Κιλά

κε

72

Βιοντίζελ

Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, όπως ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση (Α.Χ.Σ.) 52/2016, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων, είτε αυτούσια είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001

3826 00103826 0090

Λίτρα

κστ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: