Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαρτίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1653

Αριθμ. Α.1038

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1275/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει» (Β΄ 3398).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4987/2022, Α΄ 206) και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 .

β) Το Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και

γ) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).

2. Την υπ΄ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και την υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1275/2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει» (Β΄ 3398).

4. Την υπό στοιχεία Α.1162/2023 (Β΄ 6129) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

5. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου έκδοσης της βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ΚΦΔ καθώς και τη δυνατότητα ψηφιακής χορήγησής της.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

`Αρθρο Μόνο

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1275/2013 απόφασης

Η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1275/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 2
Χρόνος ισχύος της βεβαίωσης οφειλής - Αρμόδια Όργανα για τη Χορήγηση

Η βεβαίωση οφειλής έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της. Χορηγείται ψηφιακά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και φέρει την ψηφιακή σφραγίδα της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορηγείται και υπογράφεται κατ΄ εξουσιοδότηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ από τον Προϊστάμενο οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου ή Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) ή του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ή το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), εφόσον εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων, και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, όταν εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού. Σε περίπτωση αρμοδιότητας περισσότερων της μίας υπηρεσιών, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο μίας εξ αυτών κατόπιν συνεννόησης με τους υπόλοιπους.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της ψηφιακά, ενημερώνεται ο αιτών για τον λόγο απόρριψης μέσω της εφαρμογής «Αποδεικτικό ενημερότητας - Οι Αιτήσεις μου» της ψηφιακής πύλης «myAADE».».

2. άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης, τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης οφειλής

1. Βεβαίωση οφειλής εκδίδεται κατόπιν υποβολής της αίτησης του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1162/2023 απόφασης από τον δικαιούχο της πληρωμής ή τον μεταβιβάζοντα το ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα. Στην περίπτωση αυτή, για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής απαιτείται συναίνεση του αιτούντα, η οποία παρέχεται κατά τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης του πρώτου εδαφίου.

Η βεβαίωση μπορεί να ζητηθεί και από: α) Την υπηρεσία ή τον φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς τον οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο δεν έχει προσκομισθεί ή,

β) από τον συμβολαιογράφο που διενεργεί τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος.

2. έντυπα της βεβαίωσης οφειλής στην περίπτωση μη ψηφιακής έκδοσης φέρουν ετήσια και ανά εκδούσα υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης αρίθμηση. Στην περίπτωση ψηφιακής έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, αυτά φέρουν ενιαία και συνεχή αρίθμηση.

3. Η βεβαίωση οφειλής δύναται να εκδοθεί και οίκοθεν από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, στην περίπτωση που εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο δεν δύναται βάσει των ισχυουσών διατάξεων να εκδοθεί.

4. Η βεβαίωση οφειλής αποτελεί δημόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ», στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά:

α) Ο τίτλος της εκδούσας υπηρεσίας και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προσώπου/ οντότητας ή της ομάδας περιουσίας, για το/την οποίο/α εκδίδεται, η διεύθυνση αυτών, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης οφειλής, ο αύξων αριθμός της βεβαίωσης οφειλής ή ο αριθμός πρωτοκόλλου εφόσον εκδίδεται ψηφιακά, ο σκοπός για τον οποίο αυτή εκδίδεται, καθώς και η διάρκεια ισχύος της ολογράφως.

β) Στη βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού, η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του φορέα που θα κατατεθεί και ο/οι ΑΤΑΚ ή τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1162/2023 , η αντικειμενική αξία του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος και το τίμημα.

γ) Στη βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων, η επωνυμία του φορέα στον οποίο θα κατατεθεί, τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής με τον ΜΑΡΚ ή το πλήθος αυτών εάν τα στοιχεία τίτλου πληρωμής με τον ΜΑΡΚ είναι άνω των πέντε (5), ή εάν ελλείπει ο ΜΑΡΚ, οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη πληρωμή, καθώς και το ποσό της είσπραξης.

δ) Ο κατά περίπτωση μοναδικός κωδικός πληρωμής (Ταυτότητα Βεβαίωσης Οφειλής - Τ.Β.Ο.) σύμφωνα με τον οποίο ο υπόχρεος θα αποδώσει το παρακρατούμενο ποσό στους φορείς είσπραξης, υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τις τελωνειακές οφειλές, σε περίπτωση μη δυνατότητας αναγραφής του μοναδικού κωδικού πληρωμής, αναγράφεται ο Κύριος Αριθμός Αναφοράς (M.R.N.) του τελωνειακού παραστατικού (τίτλου) βεβαίωσης της τελωνειακής οφειλής.

ε) Για τα φυσικά πρόσωπα, το σύνολο των βεβαιωμένων (ληξιπρόθεσμων και μη) ατομικών χρεών καθώς και των βεβαιωμένων χρεών συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας για τα οποία το φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων.

στ) Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες καθώς και τις ομάδες περιουσίας αναγράφονται οι συνολικές βεβαιωμένες (ληξιπρόθεσμες και μη) οφειλές τους καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων για τις οποίες έχουν ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων.

ζ) Η επισήμανση «Η εγκυρότητα ελέγχεται ψηφιακά».

η) Στην περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων αναγράφονται και οι βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης. Στην περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού εξ΄ επαχθούς αιτίας, οι συνολικές βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, αναγράφονται μόνο, εφόσον είναι ληξιπρόθεσμες και το ύψος της βασικής οφειλής αυτών υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, άλλως αναγράφονται μόνο εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη στην αίτησή του. Για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού από επαχθή αιτία απαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας αν από το ποσό του τιμήματος που αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

θ) Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που προκύπτουν από την επιστροφή της ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο τρίτο της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναγράφονται μόνον, εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη στην αίτησή του.

5. Για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση οφειλής, η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.

6. Αν κατά την έκδοση της βεβαίωσης οφειλής γίνει κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή της. Σε περίπτωση μη ψηφιακής έκδοσης της βεβαίωσης οφειλής, αυτή ακυρώνεται με πράξη του Προϊσταμένου της εκδούσας υπηρεσίας και παραμένει στην υπηρεσία, τόσο το πρωτότυπο όσο και το αντίγραφο.

7. Σε περίπτωση μη ψηφιακής έκδοσης της βεβαίωσης οφειλής, αυτή εκδίδεται σε δύο αντίγραφα. Το πρωτότυπο της βεβαίωσης οφειλής χορηγείται στον αιτούντα ή αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή ή στο συμβολαιογράφο και το αντίγραφο επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση. Η βεβαίωση οφειλής καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, προκειμένου να ελέγχεται η απόδοση των ποσών. Σε περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής χορηγείται ψηφιακά, το ειδικό βιβλίο του προηγούμενου εδαφίου παρακολουθείται από την υπηρεσία που αρμοδίως επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής για την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία φορολογίας εισοδήματος του φορολογούμενου για τον οποίο εκδόθηκε η βεβαίωση οφειλής.

Η βεβαίωση οφειλής δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας» της ψηφιακής πύλης «myAADE», στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς ή μέσω πιστοποιημένου φορέα. Η βεβαίωση οφειλής, όπως αυτή χορηγείται μέσω της ως άνω εφαρμογής, επέχει θέση πρωτοτύπου.

8. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη χορήγηση της βεβαίωσης οφειλής υπηρεσίας, υποχρεούται να ελέγχει τουλάχιστον δειγματοληπτικά τις εκδοθείσες βεβαιώσεις οφειλής, σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα της χορήγησής τους.

9. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης καθώς και ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας ή της Τελωνειακής Περιφέρειας υποχρεούνται να εκδίδουν εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας των βεβαιώσεων οφειλής οι οποίες χορηγούνται από τις ανωτέρω υπηρεσίες ή τις Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή τα Τελωνεία που ανήκουν στην εποπτεία τους, αντίστοιχα, και προσκομίζονται στις διάφορες υπηρεσίες, προκειμένου να διασταυρωθούν τα σχετικά στοιχεία με αυτά των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και η έγκαιρη απόδοση των παρακρατούμενων ποσών.

10. Δεν επιτρέπεται θεώρηση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων της βεβαίωσης οφειλής.

11. Οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής υποχρεούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα αυτής.».

3. Η βεβαίωση οφειλής η οποία χορηγείται ψηφιακά έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα που τίθενται στο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από 11 Μαρτίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2024
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: