Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2360

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.15/Δ΄/34655

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις -εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 30.6.2021.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 123Α του Ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48).

2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.

4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020» (Α΄ 209).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

13. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

14. Το υπ΄ αρ. 21898/21-4-2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία εκτιμάται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€3.400.000,00) μηνιαίως και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον ΕΦ 1033 -501 - 0000000 και ΑΛΕ 2310988001, οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:

1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1α του άρθρου 123Α του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148), όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του Ν. 4745/2020 (Α΄ 214), συμπληρώθηκε με άρθρο 37 του Ν. 4778/2021 (Α΄ 26) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4790/2021 (Α΄48), που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, όπως ορίζονται στη παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως ισχύει, τα οποία λειτουργούν καθ΄ όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες ετησίως), και συγκεκριμένα για όσες από τις ανωτέρω επιχειρήσεις -εργοδότες απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής το Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλειτουργήσουν την 01.06.2020, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη καταβάλλονται στο σύνολό τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 30.6.2021, εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων - εργοδοτών με κύριο και δευτερεύοντα ΚΑΔ, για την υπαγωγή στην παρούσα η ανωτέρω προβλεπόμενη μείωση των ακαθάριστων εσόδων ελέγχεται για τον ΚΑΔ που συνδέεται με τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος.

2. Η ως άνω επιδότηση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών αφορά το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1.

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 προσδιορίζονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το σχετικό αρχείο διαβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να καθοριστούν οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην παρούσα βάσει των τιθέμενων οικονομικών κριτηρίων της παρ. 1 και ακολούθως η ΑΑΔΕ αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα σχετικά στοιχεία.

4. α. Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) της οικείας μισθολογικής περιόδου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 30.6.2021, το ποσό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών.

β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 που παράλληλα εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταχωρίζουν στην ΑΠΔ της οικείας μισθολογικής περιόδου, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των εργαζόμενων που εντάσσονται στον ανωτέρω μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης κάθε εργαζόμενου σε αυτόν, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στις ονομαστικές αποδοχές σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης.

Στα σχετικά πεδία της ΑΠΔ της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζονται με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ:

i. το ποσό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνος απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνος ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»),

ii. το ποσό της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των εισφορών ασφαλισμένου που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απασχολούνται.

γ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών των οποίων υπόχρεος καταβολής είναι η επιχείρηση -εργοδότης.

Σε περίπτωση που η ΑΠΔ έχει ήδη υποβληθεί από τον εργοδότη μέχρι την ισχύ της παρούσας, τα σχετικά ποσά επιδότησης καταβάλλονται απευθείας στον e-ΕΦΚΑ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και η επιχείρηση - εργοδότης καταβάλλει μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση - εργοδότη ενταγμένη στις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 123Α του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148), και αφορούν σε εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω ΑΠΔ οι οποίες βαρύνουν και καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο στον e-ΕΦΚΑ και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

δ. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των ΑΠΔ και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

ε. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ βάσει των στοιχείων απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο Κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1.1.2021 έως 30.6.2021 να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31.12.2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη.

Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 1.1.2021, οι εργαζόμενοι που την 31.12.2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζομένου.

6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 δεν υπάγονται στην παρ. 1α του άρθρου 123Α του Ν. 4714/2020 (Α΄ 148), όπως ισχύει, οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

7. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: