Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 18/28-09-2021

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων που είναι μέλη του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)

Σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. που βρίσκονται στην Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας αρ. 7), ενώπιον του Μεσολαβητή κ. Δημητρίου Λ. Παπαϊωάννου, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Αφ΄ ενός:

Το Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών» και τη συντομογραφία «Σ.Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Φειδίου αριθμ. 14-16 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Aφ΄ ετέρου:

Το Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων» και τη συντομογραφία «Σ.ΕΚ.Α.», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Ερμού αριθμ. 134 και εκπροσωπείται νόμιμα.

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τη σύναψη και κατάρτιση Ομοιοεπαγγελματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

`Αρθρο 1°
Πεδίο Εφαρμογής - Αντικείμενο

Με την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων μελών του Σ.ΕΚ.Α. που απασχολούνται σε τεχνικές ή/και κατασκευαστικές επιχειρήσεις/ εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών και κατασκευαστικών επιχειρήσεων, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984 , στο πλαίσιο και με σκοπό την εκτέλεση αποκλειστικά δημόσιων έργων κατά την έννοια του Ν. 4412/2016. των οποίων οι εργασίες εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, εφόσον σε κάθε περίπτωση οι αρχαιολόγοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα:

1) είτε είναι πτυχιούχοι ημεδαπής σχολής ανώτατης εκπαίδευσης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με κατεύθυνση / ειδίκευση την αρχαιολογία, είτε είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής σχολής της αλλοδαπής και το πτυχίο τους έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και ισόκυρο με το πτυχίο της αντίστοιχης ημεδαπής σχολής.

2) εργάζονται (α) στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου (εδάφους, υπεδάφους, θαλάσσιου βυθού και πυθμένα ποταμού ή λίμνης), με σκοπό τον εντοπισμό ή την αποκάλυψη αρχαίων μνημείων, είτε αυτή συνίσταται σε συστηματική ή σωστική ανασκαφή (χερσαία ή ενάλια) είτε σε παρακολούθηση εκσκαφής είτε σε επιφανειακή έρευνα που πραγματοποιείται με γεωφυσικές ή άλλες μεθόδους ή (β) στην επιστημονική έρευνα που περιλαμβάνει την ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση του αρχαιολογικού υλικού που προέρχεται από τις παραπάνω δραστηριότητες ή την επίβλεψη κάθε είδους αρχαιολογικών και πολιτιστικών εργασιών.

`Αρθρο 2°
Αποδοχές - Μισθολογικά Κλιμάκια και Μισθολογική Εξέλιξη

2.1. Οι αποδοχές του υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό μισθό, καθώς και τα προβλεπόμενα με την παρούσα επιδόματα και λοιπές παροχές, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της χορήγησης τους.

2.2. Ο βασικός μισθός διακρίνεται σε δεκαεννέα (19) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για τους αρχαιολόγους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας, με εισαγωγικό Μ.Κ. 1 και καταληκτικό Μ.Κ. 19.

2.3. Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία κτήσεως πτυχίου από τον εργαζόμενο.

`Αρθρο 3°
Βασικός Μισθός - Επιδόματα - Παροχές

3.1. Ο βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 ορίζεται σε χίλια (1.000) ευρώ σε μηνιαία βάση. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού μισθού του αμέσως προηγούμενου Μ.Κ. με το συντελεστή 0,0530 όπως ειδικότερα αποτυπώνεται στον προσαρτώμενο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3.2. Για τους αρχαιολόγους που υπάγονται στην παρούσα προβλέπονται τα ακόλουθα επιδόματα και παροχές (βλ. προσαρτώμενο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ):

3.2.1. Επίδομα Αρχαιολογικών Ερευνών

Στους αρχαιολόγους που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή στην ταξινόμηση, καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία χορηγείται επίδομα αρχαιολογικών ερευνών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού κάθε Μ.Κ.

3.2.2. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (μεταπτυχιακός - διδακτορικός τίτλος)

Στους αρχαιολόγους, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή/και διδακτορικού διπλώματος, εφόσον η φοίτηση έχει πραγματοποιηθεί και ο τίτλος έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταβάλλεται επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 150 (εκατόν πενήντα) ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση που ο αρχαιολόγος κατέχει και τους δύο τίτλους σπουδών (μεταπτυχιακός τίτλος και διδακτορικό δίπλωμα), τα επιδόματα καταβάλλονται αρθροιστικά (300 ευρώ). Η καταβολή του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου, πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και του διδακτορικού διπλώματος είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του αρχαιολόγου. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής και υπολογισμού του επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους του αρχαιολόγου.

3.2.3. Επίδομα Εργοταξίου (ή επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας)

Στους αρχαιολόγους που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου, σε εκσκαφές και ανασκαφές εντός ή εκτός εργοταξίων, σηράγγων, σπηλαίων, υποθαλάσσιων και υπολίμνιων ερευνών, καθώς και στην επίβλεψη των ανωτέρω αρχαιολογικών εργασιών, χορηγείται επίδομα εργοταξίου (ή επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας), το οποίο ανέρχεται σε εξήντα (60) ευρώ μηνιαία.

3.2.4. Επίδομα Ενάλιων Εργασιών / Καταδυτικό

Στους αρχαιολόγους που απασχολούνται σε σταθερά ή πλωτά μέσα για τη διενέργεια κάθε φύσης εναλίας έρευνας πεδίου και διαθέτουν πτυχίο σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης από το Ελληνικό Κράτος, είτε δύο αστέρων τουλάχιστον είτε ενός αστέρος εφόσον παράλληλα έχουν πιστοποιηθεί από τη Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών του πολεμικού Ναυτικού, χορηγείται επίδομα ενάλιων εργασιών / καταδυτικό, το οποίο ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαία.

3.2.5. Επίδομα Απασχόλησης σε Παραμεθόριες Περιοχές

Στους αρχαιολόγους που απασχολούνται σε δημόσια έργα τα οποία εκτελούνται σε παραμεθόριες περιοχές, είτε κατ΄ αποκλειστικότητα είτε κατά το μεγαλύτερο μέρος του εργάσιμου χρόνου τους, χορηγείται ειδικό επίδομα απασχόλησης σε παραμεθόριες περιοχές, το οποίο ανέρχεται σε εξήντα (60) ευρώ μηνιαίως. Η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται ισόχρονα σε περίπτωση που ο αρχαιολόγος σταματήσει για οποιονδήποτε λόγο να απασχολείται σε παραμεθόρια περιοχή, χωρίς να απαιτείται, οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση για τη διακοπή του.

3.2.6. Επίδομα γάμου

Στους έγγαμους αρχαιολόγους χορηγείται επίδομα γάμου το οποίο ανέρχεται σε πενήντα (50) ευρώ μηνιαία. Το επίδομα γάμου (για γάμο θρησκευτικό ή πολιτικό, σύμφωνο συμβίωσης ή άλλη μορφή νόμιμης καταχωρισμένης συμβίωσης) καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο ή διαζευγμένο εργαζόμενο, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως είδους εργοδότη του ετέρου συζύγου.

3.2.7. Οικογενειακή Παροχή

Για την ενίσχυση της οικογένειας των αρχαιολόγων χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση αυτών, και συγκεκριμένα για αρχαιολόγο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα (1) τέκνο, σε εκατό (100) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και προσαυξάνεται κατά εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο των ανωτέρω κατηγοριών. Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε αρχαιολόγο με τέκνα, τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα, τους υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.

`Αρθρο 4°
Διάρκεια

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με την υπογραφή της παρούσας ήτοι 24 Σεπτεμβρίου 2021 και έχει διάρκεια έως 23 Σεπτεμβρίου 2024.

`Αρθρο 5°
Τελικές Διατάξεις

5.1. Διατάξεις σε νόμο, συλλογική ρύθμιση (ΣΣΕ ή ΔΑ) ή άλλη κανονιστική πηγή δικαίου, οι οποίες είναι αναγκαστικού δικαίου και προβλέπουν αποδοχές ανώτερες και γενικότερα όρους εργασίας ευνοϊκότερους για τους αρχαιολόγους σε σύγκριση με αυτούς που ορίζονται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν και να ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας»

5.2. Όροι εργασίας που έχουν συμφωνηθεί με ατομική σύμβαση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο.

5.3. Την παρούσα Σύμβαση Εργασίας οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν για τα μέλη του Σ.ΕΚ.Α., εφόσον οι δεύτεροι προσκομίζουν βεβαίωση ότι είναι ενεργά μέλη του Συλλόγου, δηλαδή οικονομικώς τακτοποιημένα κατά το εκάστοτε τρέχον έτος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΣΕ 2021

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (8%)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΤΕΚΝΑ)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ

0-2

1000.00

80,00

150,00

150,00

50,00

1: 50,00
2: 100,00
3: 170,00
4: 250,00
(για κάθε επιπλέον τέκνο + 150,00)

60,00

150,00

60,00

2-4

1053,00

84,24

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

4-6

1108,81

88,70

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

6-8

1167,57

93,40

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60.00

8-10

1229,46

98,35

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

10-12

1294,62

103,57

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

12-14

1363,23

109,05

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

14-16

1435,48

114,84

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

16-18

1511.56

120,92

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

18-20

1591,68

127,33

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

20-22

1676,04

134,08

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

22-24

1764,87

141,19

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

24-26

1858,40

148,67

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60.00

26-28

1956,90

156,55

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

28-30

2060,62

164,85

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

30-32

2169,83

173,59

150,00

150,00

50,00

60,00

150,00

60,00

32-34

2284,83

182,79

150,00

150,00

50,00 /·

60.00

150,00

60,00

34-36

2405,93

192,47

150,00

150,00

50,00 Α..

60.00

150,00

60,00

36-38

2533,44

202;67΄/

150,00

150,00

50,00 [Ο

60.00

150,00

60,00

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: