Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 2190/1994 - Άρθρο 21

`Αρθρο 21 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.
3. Κατ΄ εξαίρεση, για το προσωπικό προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, αποκλεισμένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα παράγραφο, στην περίπτωση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 15-19 του παρόντος νόμου, αν έχουν συνολική απασχόληση στο κατά το προηγούμενο εδάφιο πρόγραμμα ή έργο άνω των τριών (3) ετών, δικαιούνται προσαύξηση του βαθμού που λαμβάνουν σε διαγωνισμό κατά 10/100 αυτού, για τον καθορισμό της σειράς κατάταξής τους στους πίνακες επιτυχίας. Ομοίως, προηγούνται των κατά την παρ. 6 του άρθρου 18 υποψηφίων, που έχουν αποκτήσει τον οικείο τίτλο σπουδών κατά την αυτή ημερολογιακή τριετία και δεν έχουν διδακτορικό δίπλωμα και των κατά την παρ. 8 του ίδιου άρθρου και την παρ. 2 του άρθρου 19 υποψηφίων της αυτής κατηγορίας (α, β, γ) προτεραιότητας, επόμενοι πάντως των κατά τις παρ. 9 (Θράκη και λοιπές περιοχές) και 10 (ο.τ.α.) του άρθρου 18 υποψηφίων. Αν όμως εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 18, προηγούνται των λοιπών υποψηφίων, που εμπίπτουν στις ίδιες διατάξεις.
4. Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα υποχρεούνται να παύσουν την καταβολή αποδοχών σε προσωπικό που συμπλήρωσε την κατά τις προηγούμενες παραγράφους διάρκεια απασχόλησης, άλλως καταλογίζονται σε αυτά οι αποδοχές που καταβλήθηκαν.
5. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα, που ενεργούν κατά παράβαση των προηγούμενων παραγράφων, διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία.
6. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να μην έχει υπερβεί το 50ό και να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/1977). Αν δεν καλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός, επιτρέπεται η πρόσληψη, για τη συμπλήρωση του ελλείποντος αριθμού, μέχρι και του 63ου έτους της ηλικίας. Ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί προσωπικού, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και προβλέπουν κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης μικρότερο του 18ου έτους, διατηρούνται σε ισχύ. Ειδικώς, για προσωπικό αντιμετώπισης αναγκών κατασκηνώσεων, κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 15ο έτος συμπληρωμένο.
7. Τα προσόντα για την απασχόληση προσωπικού του παρόντος άρθρου ορίζονται κάθε φορά με την ανακοίνωση, που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο 8, ανάλογα με το είδος των εργασιών και τις ειδικότητες ή την εμπειρία που απαιτούνται σε σχέση με αυτές.
8. Για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου, η κατά τόπο υπηρεσία εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς:

α. Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προσωπικού.

β. Τα απαιτούμενα προσόντα.

γ. Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

δ. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις.

9. Η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας, στην οποία αυτή εδρεύει και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν ακόμη υπάλληλο της υπηρεσίας ή του δήμου ή κοινότητας.
10. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
11. Ο προϊστάμενος της κατά τόπο υπηρεσίας που εξέδωσε την ανακοίνωση καταρτίζει πίνακες κατά ειδικότητα, στους οποίους καταχωρίζει τους υποψηφίους για πρόσληψη με την ακόλουθη σειρά:

α. Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τέκνα, προηγουμένου αυτού που έχει περισσότερα τέκνα. Μεταξύ αυτών, εκ των ανωτέρω, που έχουν ίδιο αριθμό τέκνων, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία.

β. Μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων προτάσσονται τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προηγουμένου μεταξύ αυτών του υποψηφίου που ανήκει στην πολυμελέστερη, από άποψη αριθμού τέκνων, οικογένεια και ούτω καθεξής. Επί ίσου αριθμού τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία υποψήφιος.

γ. Μεταξύ των λοιπών υποψηφίων προτάσσονται οι φοιτητές και σπουδαστές σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προηγουμένου του μεγαλύτερου στην ηλικία.

δ. Μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων προτάσσεται αυτός που έχει τον αρχαιότερο ως προς την ημερομηνία κτήσεως τίτλο σπουδών. Αν συμπίπτει η ημερομηνία κτήσεως, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών. Αν συμπίπτει και ο βαθμός, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία.

12. Αν για την πρόσληψη προσωπικού συγκεκριμένης ειδικότητας ορίζεται ως προσόν πρόσληψης είτε τίτλος σπουδών είτε εμπειρία, οι έχοντες μόνο εμπειρία, αν υπάγονται στις κατηγορίες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, εντάσσονται στην οικεία σειρά των κατηγοριών αυτών, διαφορετικά έπονται των κατηγοριών γ΄ και δ΄ της ίδιας παραγράφου. Μεταξύ τους προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία.
13. Αν προσληφθέντες αποχωρήσουν πριν τη λήξη της συμβάσεώς τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
14. Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου απαιτούνται προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος.
15. Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 14 κοινοποιούν υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. κάθε ανακοίνωση κατά την παρ. 8 του παρόντος άρθρου και ακολούθως γνωστοποιούν το συνολικό αριθμό των αιτήσεων και αποστέλλουν τους πίνακες της παρ. 11 του παρόντος άρθρου που περιλαμβάνουν τους προσλαμβανόμενους, με ένδειξη και της χρονικής διάρκειας της απασχόλησής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται επίσης να ζητεί από τα υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα κατάλογο των υπηρεσιών τους που απασχολούν προσωπικό του παρόντος άρθρου και να ενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την τήρηση από τους οικείους προϊσταμένους των διατάξεων αυτού. Τον έλεγχο διενεργούν οι επιθεωρητές του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος.
16. Από τη δημοσίευση του παρόντος, καταρτιζόμενες συμβάσεις έργου, που υποκρύπτουν συμβάσεις εργασίας, είναι άκυρες και επιβάλλονται οι κατά το άρθρο 15 του Ν. 1735/1987 κυρώσεις. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και παραπέμπει στα αρμόδια όργανα κάθε περίπτωση συνεπαγόμενη την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
17. `Ανεργοι, που έχουν απολυθεί ή απολύονται λόγω κατάργησης υπηρεσιών του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. ή ν.π.ι.δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος, εφόσον είχαν συνεχή υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών, προτάσσονται για διορισμό ή πρόσληψη των υποψηφίων με τους οποίους έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στις παρ. 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 18, στην παρ. 2 του άρθρου 19, στα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 και στην παρ. 11 του παρόντος άρθρου 21. Η ιδιότητα του ανέργου πιστοποιείται με βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.. Η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας, που είχαν κατά την απόλυσή τους, ως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου από το οποίο απολύθηκαν ή του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονταν.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: