Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 28
3 Μαρτίου 1994

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2190

Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Γενικές διατάξεις
`Αρθρο 1 Πλήρωση θέσεων - Αρμόδια όργανα Δημόσιος τομέας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
`Αρθρο 2 Σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
`Αρθρο 3 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 4 Συγκρότηση
`Αρθρο 5 Αρμοδιότητες προέδρου - Αναπλήρωση
`Αρθρο 6 Λειτουργία
`Αρθρο 7 Οργάνωση - Προσωπικό
`Αρθρο 8 Γραφείο Επιθεώρησης
`Αρθρο 9 Επικουρική ασφάλιση
`Αρθρο 10 Ετήσια έκθεση
`Αρθρο 11 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης
`Αρθρο 12 Υποχρεώσεις υπηρεσιών
`Αρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα
`Αρθρο 14 Έκταση εφαρμογής - τρόπος πρόσληψης
`Αρθρο 15 Πλήρωση θέσεων με διαγωνισμό - είδη διαγωνισμών - προετοιμασία υποψηφίων
`Αρθρο 16 Προκήρυξη θέσεων - υποβολή αιτήσεων
`Αρθρο 17 Διενέργεια διαγωνισμού - πίνακες επιτυχίας Διορισμός
`Αρθρο 18 Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας Διαδικασία - Διορισμός
`Αρθρο 19 Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία
`Αρθρο 20 Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες
`Αρθρο 21 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
`Αρθρο 22 Προσωπικό γραφείων διοικητών κ.λπ.
`Αρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Επανέλεγχος μεταβολών προσωπικού και ρύθμιση ειδικών θεμάτων
`Αρθρο 25 Επαναπρόσληψη απολυθέντων
`Αρθρο 26 Προσφυγή κατά αδικαιολόγητων μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης
`Αρθρο 27 Μονιμοποίηση συμβασιούχων μετατροπή συμβάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης κατά την περίοδο εκλογών
`Αρθρο 28 Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Υπηρεσιακά συμβούλια
`Αρθρο 29 Λήξη θητείας μελών - ανασυγκρότηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Ρύθμιση λοιπών θεμάτων διοίκησης
`Αρθρο 30 Οργανωτικές - λειτουργικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 31 Σύσταση επιτροπών
Αρθρο 32 Ειδικά θέματα
`Αρθρο 33 Προσωπικό σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Βαθμολογικό σύστημα διάρθρωσης θέσεων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
`Αρθρο 34 Βαθμολογική κλίμακα και διάρθρωση θέσεων Προαγωγές
`Αρθρο 35 Κατάταξη θέσεων σε κλάδους
`Αρθρο 36 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Επίδομα θέσης ευθύνης
`Αρθρο 37 Υπηρεσιακά συμβούλια
`Αρθρο 38 Κατάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις
`Αρθρο 39
`Αρθρο 40
`Αρθρο 41
`Αρθρο 42
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44 Ισχύς

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 1994
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: