Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).

Εγκύκλιοι : 3/1992 (1118148/936/0015/24.11.1992) 1138458/ ΠΟΛ . 1346 /1993 ( N . 2166/93) 1076242/524/ ΠΟΛ . 1163/30.6.1994 ( N . 2214/94)

ΓΕΝΙΚΑ

Με την εγκύκλιό μας αυτή παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α΄ 84/26-5-1992) με σκοπό να βοηθηθούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο οι άμεσα ενδιαφερόμενες φορολογικές υπηρεσίες και οι επιτηδευματίες όσο και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται, με οποιοδήποτε τρόπο, στην εφαρμογή τους. Ειδικότερα, με τις οδηγίες αυτές επιδιώκεται η εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων του νέου Κώδικα από όλες τις φορολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, η εξεύρεση ορθών λύσεων, μέσα από τις οδηγίες που παρέχονται, στα σχετικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται καθημερινά από τις υπηρεσίες αυτές και η εμπέδωση της ομαλής συνεργασίας τους με τους φορολογούμενους.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε στην εγκύκλιο αυτή να περιληφθούν, κατά το δυνατό πληρέστερα, η αντικειμενικά ορθή ερμηνεία των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992, όλες οι γενικές διοικητικές λύσεις και από τις ατομικές λύσεις εκείνες γενικότερου ενδιαφέροντος, που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα με το καθεστώς του προηγούμενου Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 99/1977) και αναφέρονται στην επίλυση θεμάτων που καλύπτονται και από τις διατάξεις του νέου Κώδικα, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τις οποίες δίδονται λύσεις σε καίρια θέματα εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Η ταξινόμηση της ύλης και η παραγραφοποίησή της έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούνται οι χρήστες του κειμένου ευχερώς στην ανεύρεση του θέματος που τους απασχολεί. Συγκεκριμένα, το κείμενο είναι ταξινομημένο κατ΄ άρθρο και στις παραγράφους κάθε άρθρου προτάσσεται ο αριθμός του άρθρου.

Με την πεποίθηση ότι η εγκύκλιος αυτή πρόκειται να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στις φορολογικές αρχές και στους επιτηδευματίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και από τις δυο πλευρές, σημειώνουμε, όπως κάθε φορά γίνεται σε όμοιες περιπτώσεις, ότι προσδοκάται σοβαρά η περιστολή της φοροδιαφυγής με την βοήθεια όλων όσων συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην οικονομική ζωή της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
`Αρθρο 2 Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων
`Αρθρο 3 Διάκριση επιτηδευματιών - Έννοια χονδρικής και λιανικής πώλησης. Έννοια είδους
`Αρθρο 4 Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων
`Αρθρο 5 Βιβλία Πρώτης Κατηγορίας
`Αρθρο 6 Βιβλία δεύτερης κατηγορίας
`Αρθρο 7 Βιβλία τρίτης κατηγορίας
`Αρθρο 8 Βιβλίο αποθήκης
`Αρθρο 9 Έννοια υποκαταστήματος - Βιβλία υποκαταστήματος
`Αρθρο 10 Πρόσθετα Βιβλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
`Αρθρο 11 Δελτία Αποστολής. Δελτία Εσωτερικής Διακίνησης
`Αρθρο 12 Τιμολόγια - Εκκαθαρίσεις
`Αρθρο 13 Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
`Αρθρο 14 Αποδείξεις αυτοπαράδοσης
`Αρθρο 15 Αποδείξεις δαπανών
`Αρθρο 16 Έγγραφα μεταφοράς
`Αρθρο 17 Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων
`Αρθρο 18 Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
`Αρθρο 19 Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
`Αρθρο 20 Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση
`Αρθρο 21 Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Χρόνος διαφύλαξης αυτών
`Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά
`Αρθρο 23 Υποχρεώσεις χρηστών. Τεχνικές προδιαγραφές λογισμικού
`Αρθρο 24 Χρόνος και τρόπος μηχανογραφικής ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης στοιχείων

`Αρθρο 25 Ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 26 Διαχειριστική περίοδος
`Αρθρο 27 Απογραφή
`Αρθρο 28 Αποτίμηση στοιχείων απογραφής
`Αρθρο 29 Ισολογισμός . Αποτελέσματα χρήσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟΡΡΗΤΟ.
`Αρθρο 30 Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων
`Αρθρο 31 Απόρρητο βιβλίων και στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 32 Πρόστιμα γενικών παραβάσεων
`Αρθρο 33 Αυτοτελείς παραβάσεις
`Αρθρο 34 Επιβολή Προστίμου
`Αρθρο 35 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 36 Δικαιώματα του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 37 Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων
`Αρθρο 38 Δικαιώματα Υπουργού Οικονομικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 39 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 40 Έναρξη ισχύος

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: