Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 194
25 Σεπτεμβρίου 2008

NOMOΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3697

Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
`Αρθρο 1 Ειδικοί Λογαριασμοί
`Αρθρο 2 Κατάργηση Ειδικών Λογαριασμών
`Αρθρο 3 Εξαιρέσεις
`Αρθρο 4 Όροι λειτουργίας διατηρούμενων Ειδικών Λογαριασμών - Έλεγχος δαπανών αυτών
`Αρθρο 5 Απαγόρευση σύστασης νέων ειδικών λογαριασμών
`Αρθρο 6 Μεταβατικές διατάξεις - Κυρώσεις
`Αρθρο 7 Συμμετοχή του άρθρου 2 του Ν. 3631/2008
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 8 Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
`Αρθρο 9 Εποπτεία - Κυρώσεις
`Αρθρο 10 Επιχειρησιακά σχέδια
`Αρθρο 11 Τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
`Αρθρο 12 Υποβολή οικονομικών στοιχείων
`Αρθρο 13 Υποστήριξη Επιτροπής
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ Κ.ΛΠ.
`Αρθρο 14 Φορολογικές κλίμακες
`Αρθρο 15 Συντελεστές φορολογίας κοινοπραξιών κ.λπ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
`Αρθρο 16 Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.
`Αρθρο 17 Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό ανώνυμης εταιρείας
`Αρθρο 18 Φορολογία μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων
`Αρθρο 19 Μείωση συντελεστών φόρου και αύξηση συντελεστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος
`Αρθρο 20 Φορολογία μερισμάτων που εισπράττουν τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.λπ.
`Αρθρο 21 Κατάργηση φόρου σε πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
`Αρθρο 22 Φόρος προστιθέμενης αξίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
`Αρθρο 23 Τρόπος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
`Αρθρο 24 Υπαγόμενες οφειλές στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
`Αρθρο 25 Αποτελέσματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
`Αρθρο 26 Ειδικά θέματα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
`Αρθρο 27
`Αρθρο 28 Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
`Αρθρο 29 Παράταση της παραγραφής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 30 Ενιαίο τέλος ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.)
`Αρθρο 31 Τέλη κυκλοφορίας
`Αρθρο 32 Ειδικά συνεργεία προληπτικού ελέγχου εφαρμογής φορολογικών διατάξεων
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 33 Τροποποιήσεις διατάξεων περί ΔΕΚΟ
`Αρθρο 34 Αύξηση ποσοστού απόδοσης τελών κυκλοφορίας στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
`Αρθρο 35
`Αρθρο 36 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Aθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: