Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 3/5/2022

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: E. 2041

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση της αριθμ. 208/2019 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και παροχή οδηγιών σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος υπαγωγής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής των αλλοδαπών ανταποκριτών ξένου τύπου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση της αριθ. 208/2019 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος υπαγωγής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής των αλλοδαπών ανταποκριτών ξένου τύπου που ασκούν προσωρινά καθήκοντα στην Ελλάδα.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιείται η αριθ. 208/2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία:

α) το δικαίωμα των αλλοδαπών ανταποκριτών ξένου τύπου για υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής έχει καταργηθεί με την περ. στ. του άρθρου 32 του Ν. 4441/2016 (Α΄227) β) με το άρθρο 5 της αριθμ. 333/08-02-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών «Προϋποθέσεις και διαδικασία διαπίστευσης ανταποκριτών ξένου τύπου στην Ελλάδα» (Β΄ 444) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 4339/2015 (Α΄133), δεν θεσπίζονται δασμοφορολογικές απαλλαγές υπέρ των ανταποκριτών ξένου τύπου και επομένως δε μπορεί να τύχει εφαρμογής για το σκοπό αυτό.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 208/2019 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα Β΄), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή ΑΑΔΕ, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Ειδικότερα και όσον αφορά στη δυνατότητα υπαγωγής αλλοδαπών ανταποκριτών ξένου τύπου που έρχονται στην Ελλάδα για υπηρεσιακούς λόγους, στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, δικαίωμα που χορηγήθηκε με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.δ. 1004/1971 (Α΄ 199) και επικαιροποιήθηκε με το άρθρο 18 της αριθ. Δ.247/13/01.04.1988 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Προσωρινή εισαγωγή ορισμένων μεταφορικών μέσων και ειδών ατομικής χρήσης «(Β΄195), η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 1839/1989 (Α΄90), το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε τα ακόλουθα:

α) το δικαίωμα των αλλοδαπών ανταποκριτών ξένου τύπου για υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής έχει καταργηθεί με την περ. στ. του άρθρου 32 του Ν. 4441/2016 ,

β) με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 333/8.2.2017, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του 55 του Ν. 4339/2015 δεν θεσπίζονται δασμοφορολογικές απαλλαγές υπέρ των ανταποκριτών ξένου τύπου και επομένως δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής για το σκοπό αυτό.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Γνωμοδότηση οι αλλοδαποί ανταποκριτές ξένου τύπου δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και ως εκ τούτου δεν μπορούν να κυκλοφορούν οχήματα με ξένες πινακίδες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Ελλάδα.

Ωστόσο, οι αλλοδαποί ανταποκριτές ξένου τύπου, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και έχουν υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής συνεχίζουν να διατηρούν το δικαίωμα κυκλοφορίας οχήματος με ξένες πινακίδες στη χώρα με αναστολή καταβολής των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, έως την λήξη των καθηκόντων τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: