Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Μαΐου 2021
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου78

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4799

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (L 150)
`Αρθρο 1 Σκοπός - Αντικείμενο
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 3 Ορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 4 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και οργανωτική διάρθρωση - Αντικατάσταση του άρθρου 10 του Ν. 4261/2014 (παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 5 Μέτοχοι και εταίροι - Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 4261/2014 (παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 6 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας - Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 4261/2014 (παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 7 Έγκριση των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών/Ενδιάμεση μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη στην ΕΕ - Προσθήκη άρθρων μετά το άρθρο 22 του Ν. 4261/2014 (παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 8 Κριτήρια αξιολόγησης - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4261/2014 (παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 9 Παροχή υπηρεσιών, με ή χωρίς εγκατάσταση, σε τρίτες χώρες από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα - Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες - Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 4261/2014 (περ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 10 Ενημέρωση για άδειες υποκαταστημάτων τρίτων χωρών - Τροποποίηση του άρθρου 37 του Ν. 4261/2014 (περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 11 Υπηρεσιακό Επαγγελματικό απόρρητο - Τροποποίηση του άρθρου 54 του Ν. 4261/2014 (παρ. 12 και 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 12 Διαβίβαση πληροφοριών σε διεθνείς οργανισμούς -Προσθήκη άρθρου μετά το άρθρο 54 του Ν. 4261/2014 (παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 13 Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον νόμιμο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των ιδρυμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 55 του Ν. 4261/2014 (παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 14 Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4261/2014 (παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 15 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα για παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας λειτουργίας και των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συμμετοχών επί πιστωτικών ιδρυμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4261/2014 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 16 Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος - Τροποποίηση του άρθρου 59 του Ν. 4261/2014 (παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 17 Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης - Τροποποίηση του άρθρου 66 του Ν. 4261/2014 (παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 74 της παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 18 Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών - Τροποποίηση του άρθρου 67 του Ν. 4261/2014 (παρ. 20 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 19 Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών - Αντικατάσταση του άρθρου 76 του Ν. 4261/2014 (παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 20 Λειτουργικός κίνδυνος - Τροποποίηση του άρθρου 77 του Ν. 4261/2014 (παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 21 Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης - Τροποποίηση του άρθρου 80 του Ν. 4261/2014 (παρ. 23 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο - Τροποποίηση του άρθρου 83 του Ν. 4261/2014 (παρ. 25 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 23 Πολιτικές αποδοχών - Τροποποίηση του άρθρου 84 του Ν. 4261/2014 (παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 24 Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών - Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4261/2014 (παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 25 Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης - Τροποποίηση του άρθρου 89 του Ν. 4261/2014 (παρ. 28 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 26 Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση και αξιολόγηση - Τροποποίηση του άρθρου 90 του Ν. 4261/2014 (παρ. 29 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 27 Εποπτικές εξουσίες - Τροποποίηση του άρθρου 96 του Ν. 4261/2014 (παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 28 Πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων / Κατεύθυνση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια / Συνεργασία με τις αρχές εξυγίανσης - Προσθήκη άρθρων μετά το άρθρο 96 του Ν. 4261/2014 (παρ. 33 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 29 Ρυθμίσεις, διαδικασίες και μηχανισμοί των ιδρυμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 102 του Ν. 4261/2014 (παρ. 36 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 30 Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιημένης εποπτείας -Αντικατάσταση του άρθρου 104 του Ν. 4261/2014 (παρ. 37 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 31 Κοινές αποφάσεις για απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ειδικά για κάθε ίδρυμα - Αντικατάσταση του άρθρου 106 του Ν. 4261/2014 (παρ. 38 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 32 Συμφωνίες συντονισμού και συνεργασίας -Τροποποίηση του άρθρου 108 του Ν. 4261/2014 (παρ. 39 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 33 Σώματα εποπτών - Τροποποίηση του άρθρου 109 του Ν. 4261/2014 (παρ. 40 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 34 Υποχρεώσεις συνεργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 110 του ν. 4261/2014 (παρ. 41 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 35 Ένταξη εταιρειών συμμετοχών σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση - Τροποποίηση του άρθρου 112 του Ν. 4261/2014 (παρ. 42 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 36 Εποπτεία μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών - Τροποποίηση του άρθρου 113 του Ν. 4261/2014 (παρ. 43 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 37 Συνεργασία - Τροποποίηση του άρθρου 118 του Ν. 4261/2014 (παρ. 44 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 38 Ορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 121 του Ν. 4261/2014 (παρ. 45 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 39 Απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου - Αντικατάσταση του άρθρου 122 του Ν. 4261/2014 (παρ. 46 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 40 Απαίτηση τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος -Αντικατάσταση του άρθρου 123 του ν. 4261/2014 (παρ. 46 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 41 Παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα και λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα - Τροποποίηση του άρθρου 124 του Ν. 4261/2014 (παρ. 47 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 42 Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου - Αντικατάσταση του άρθρου 125 του Ν. 4261/2014 (παρ. 49 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 43 Αναγνώριση ποσοστού αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου - Αντικατάσταση του άρθρου 126 του Ν. 4261/2014 (παρ. 49 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 44 Καθορισμός ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας - Τροποποίηση του άρθρου 127 του Ν. 4261/2014 (παρ. 50 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 45 Περιορισμοί διανομής κερδών - Τροποποίηση του άρθρου 131 του ν. 4261/2014 (παρ. 51 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 46 Μη τήρηση της συνολικής απαίτησης αποθεμάτων ασφαλείας / Περιορισμοί διανομής σε περίπτωση μη τήρησης της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης / Μη τήρηση της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης -Προσθήκη άρθρων μετά το άρθρο 131 του Ν. 4261/2014 (παρ. 52 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 47 Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου Τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 4261/2014 (παρ. 53 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 48 Γενικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές - Τροποποίηση του άρθρου 134 του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 49 Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς -Τροποποίηση του άρθρου 154 του Ν. 4261/2014 (παρ. 17 και 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την έγκριση των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών -Προσθήκη άρθρου μετά το άρθρο 165 του Ν. 4261/2014 (παρ. 56 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
`Αρθρο 51 Καταργούμενες διατάξεις (παρ. 26(α), 28(α), 29(α), 30, 31, 32β, 34, 35, 47(θ, ια, ιγ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/59/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/26/ΕΚ (L 150) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4335/2015
`Αρθρο 52 Σκοπός
`Αρθρο 53 Ορισμοί - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 54 Σχέδια Εξυγίανσης - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 18 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 55 Σχέδια εξυγίανσης ομίλου - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 20 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 56 Απαιτήσεις και διαδικασία για τα σχέδια εξυγίανσης ομίλου - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 21 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 57 Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ομίλων -Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 24 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 58 Εξουσία απαγόρευσης ορισμένων διανομών - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 24 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 59 Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης - Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 25 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 60 Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 26 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 61 Προϋποθέσεις εξυγίανσης - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 62 Προϋποθέσεις εξυγίανσης για κεντρικό οργανισμό και πιστωτικά ιδρύματα μονίμως συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 32 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 63 Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών συμμετοχών - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 33 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 64 Εξουσία αναστολής ορισμένων υποχρεώσεων -Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 33 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 65 Αποτίμηση για τους σκοπούς της εξυγίανσης -Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 36 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 66 Γενικές αρχές των μέτρων εξυγίανσης - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 37 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 67 Πεδίο εφαρμογής της αναδιάρθρωσης παθητικού -Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 44 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 68 Πώληση επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης σε ιδιώτες πελάτες - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρου 44 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 69 Εφαρμογή και υπολογισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις -Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 70 Απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 71 Επιλέξιμες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης -Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 72 Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις- Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 73 Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις για τις οντότητες εξυγίανσης των G-SIIs και τις ενωσιακές σημαντικές θυγατρικές G-SIIs εκτός ΕΕ -Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 74 Εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις σε οντότητες εξυγίανσης -Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 75 Εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σε οντότητες που δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 76 Απαλλαγή για κεντρικό οργανισμό και πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό -Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 77 Διαδικασία για τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 78 Εποπτικές αναφορές και δημοσιοποίηση της απαίτησης - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 79 Υποβολή εκθέσεων στην ΕΑΤ - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 80 Παραβιάσεις της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 81 Υποβολή εκθέσεων - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 82 Μεταβατικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις μετά την εξυγίανση - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 83 Εκτίμηση του ποσού - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 46 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 84 Μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης ή μετατροπής κεφαλαιακών μέσων - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 47 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 85 Αποτέλεσμα των ενεργειών της απομείωσης και της μετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 48 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 20 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 86 Συμβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού - Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 55 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 87 Μέτρα δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 56 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015
`Αρθρο 88 Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του Ν. 4335/2015 (παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 89 Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 59 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 23 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 90 Διατάξεις που αφορούν την απομείωση ή μετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 60 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 24 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 91 Αρχές αρμόδιες για την εφαρμογή περιπτώσεων του άρθρου 59 - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 61 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 25 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 92 Ενοποιημένη εφαρμογή: διαδικασία διαπίστωσης -Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 62 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 93 Γενικές εξουσίες - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 63 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 94 Εξουσία επιβολής μέτρων διαχείρισης κρίσης ή μέτρων πρόληψης κρίσης που λαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 66 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 28 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 95 Αποκλεισμός ορισμένων συμβατικών ρητρών σε περίπτωση έγκαιρης παρέμβασης και εξυγίανσης -Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 68 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 29 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 96 Εξουσία αναστολής ορισμένων υποχρεώσεων -Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 69 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 30 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 97 Εξουσία περιορισμού της αναγκαστικής εκτέλεσης συμφωνιών παροχής εξασφάλισης - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 70 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 31 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 98 Εξουσία προσωρινής αναστολής δικαιωμάτων καταγγελίας - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 71 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 99 Συμβατική αναγνώριση εξουσιών αναστολής της εξυγίανσης - Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 71 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 33 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 100 Υπηρεσιακό επαγγελματικό απόρρητο - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 83 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
`Αρθρο 101 Σώματα αρχών εξυγίανσης - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 85 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 34 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 102 Ευρωπαϊκά Σώματα Αρχών Εξυγίανσης -Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 86 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015 (παρ. 35 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 103 Τροποποίηση των τμημάτων Β΄ και Γ ΄ του Παραρτήματος του Ν. 4335/2015 (παρ. 36 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
`Αρθρο 104 `Αλλες διατάξεις - Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 2789/2000 (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 105 Κατάταξη απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση - Τροποποίηση του άρθρου 145Α του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 106 Κατάταξη των απαιτήσεων κατά την εκκαθάριση των επιχειρήσεων επενδύσεων - Προσθήκη εσωτερικού άρθρου 103Α του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015
`Αρθρο 107 Ομολογίες και μεταβιβάσιμα χρέη - Αντικατάσταση της περ. β΄ του ορισμού 110 του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015
`Αρθρο 108 Εκπρόσωπος των ομολογιούχων -Τροποποίηση του άρθρου 64 του Ν. 4548/2018
`Αρθρο 109 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 110 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
`Αρθρο 111 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών -Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4772/2021
`Αρθρο 112 Ρυθμίσεις σχετικά με τον φόρο πώλησης επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998
`Αρθρο 113 Μεταγραφή πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993
`Αρθρο 114 Καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων -Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997
`Αρθρο 115 Παράταση Προγράμματος «Γέφυρα ΙΙ»
`Αρθρο 116 Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των ασθενοφόρων του άρθρου δωδέκατου του Ν. 4787/2021
`Αρθρο 117 Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων -Τροποποίηση ΤΗΣ παρ. 15 του άρθρου 14Α του Ν. 3429/2005
`Αρθρο 118 Φόρος σε πωλήσεις μετοχών -Κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2703/1999 και του άρθρου 21 του 3697/2008
`Αρθρο 119 Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 ως προς τα ποσά βεβαίωσης του φόρου, αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71, προσθήκη παρ. 72 και 73 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 120 Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων -Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 121 Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 -Τροποποίηση της παρ. 50 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 - Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 72. του Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 122 Κατανομή της ωφέλειας της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012 - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 21 και παρ. 75 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.
`Αρθρο 123 Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους -Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 4281/2014
`Αρθρο 124 Διορθώσεις της έναρξης ισχύος των άρθρων 48 και 49 του Ν. 4797/2021 - Τροποποίηση των άρθρων 48 και 49 του Ν. 4797/2021
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 125 Σκοπός - Αντικείμενο
`Αρθρο 126 Ορισμοί
`Αρθρο 127 Χρηματοδότηση των Συμβάσεων του Προγράμματος
`Αρθρο 128 Κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης υπαγωγής συμβάσεων στο Πρόγραμμα
`Αρθρο 129 Υποβολή προτάσεων από τους φορείς
`Αρθρο 130 Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως φορέα ωρίμανσης
`Αρθρο 131 Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτές ΕΕΣΥΠ -Τροποποίηση των άρθρων 192 των παρ. 4 και 193 του Ν. 4389/2016
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 132 Εκσυγχρονισμός διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 6Α και υποβολής αντίθετων απόψεων θιγομένων κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης - Τροποποίηση των παρ. 8 και 9 του άρθρου 6Α του Ν. 2308/1995
`Αρθρο 133 Ανασύσταση Γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη της Λιβύης
`Αρθρο 134 Γενική απαγόρευση αλιείας με μηχανότρατες κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους
`Αρθρο 135 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 136 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: