Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
1083

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα. 2 Ιουνίου 2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1051083/550/0015

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΛ. 1083

ΤΜΗΜΑ Β

ΘΕΜΑ:

Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.0.0. 1045879/327/0015/ΠΟΛ. 1166/29-5-2002 (ΦΕΚ 728/Β΄/13-6-2002).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ (υποπερίπτωση γα΄), δ΄ και στ΄ του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α΄).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄).

3. Την υπ΄ αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485/Β΄) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/0015/ ΠΟΛ. 1166/29-5-2002 (ΦΕΚ 728/Β΄/13-6-2002) περί «απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων».

5. Την ανάγκη Κωδικοποίησης και συμπλήρωσης της ανωτέρω απόφασης με σκοπό τη διευκόλυνση των υπόχρεων με την απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής της, καθώς και τη διασφάλιση των ελεγκτικών επαληθεύσεων και των συμφερόντων του Δημοσίου.

6. Ότι, με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων τις πιο κάτω κατηγορίες υπόχρεων, με τις οριζόμενες για κάθε κατηγορία προϋποθέσεις:

α) Το Δημόσιο, τους Δήμους, τις κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για όλα τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών.

β) β1. Τους επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορίες βιβλίων του Κ.Β.Σ., άνω των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δύο (2.934.702) ευρώ.

2. Μέσος όρος προσωπικού πενήντα ατόμων και άνω.

Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης για όλα ταφορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ΄ εξουσιοδότηση του, εκτός από τα αναφερόμενα κατωτέρω στη παράγραφο 2 της παρούσας.

β2. Τους επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη στην κατηγορία βιβλίων του Κώδικα Βιβλίών και Στοιχείων, άνω του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ένα (1.467.351) ευρώ.

2. Μέσο όρο προσωπικού είκοσι πέντε (25) άτομα και άνω.

β3. Τους επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη στην κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ., άνω των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ.

2. Μέσο όρο προσωπικού δέκα (10) άτομα και άνω.

Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β2 και β3 απαλλάσσονται της θεώρησης για τα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση β1, με επί πλέον εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό.

γ) Τους μεταφορείς για τις φορτωτικές, τις αποδείξεις μεταφοράς και τα διορθωτικά σημειώματα, εφόσον τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά ημερολόγιο μεταφοράς κατ΄ αναλογία των οριζομένων στην Α.Υ.Ο. 1125793/961/ ΠΟΛ.1273/1-12-1989 (ΦΕΚ Β΄ 923).

δ) Τα ΚΤΕΛ για τις αποδείξεις μεταφοράς της παρ. 9 του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

ε) Τους εκμεταλλευτές πλοίων του Π.Δ.120/97 στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς, για τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και τις αποδείξεις μεταφοράς.

στ) Τους επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ΄ αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.

ζ) Τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης ως προς την εισαγωγή και την εξαγωγή, για τα φορολογικά στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση β1 με επιπλέον εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, προς το κοινό.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στη περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν παράλληλα και άλλους κλάδους, για τους οποίους δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης.

η) Τα μεταφορικά γραφεία για τα στοιχεία του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ., με την υποχρέωση να τηρούν θεωρημένη τη διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι, στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο αύξων αριθμός της φορτωτικής ή άλλων στοιχείων του άρθρου 16 το«» Κ.Β.Σ. καθώς και η αξία αυτών μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας έκδοσης τους.

2. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση με εξαίρεση για τα πρόσωπα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 της παρούσας:

α) Τα εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης και μεταφοράς προσώπων με πλοία (εκτός εάν εμπίπτουν στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 της παρούσας).

β) Τα δελτία κίνησης ( άρθρο 13α Κ.Β.Σ.).

γ) Τα στοιχεία των ΚΑΖΙΝΟ που προβλέπονται στηνΑ.Υ.Ο.1128269/1226/ ΠΟΛ. 1292/16-1 -1995 (ΦΕΚ 982 Β΄).

δ) Τα δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων.

3. α) Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, εκτός του Δημοσίου, και των ΝΠΔΔ, πριν την εφαρμογή της υποχρεούνται να υποβάλλουν, στη Δ.Ο.Υ. της έδρας, κατάσταση εις διπλούν στην οποία θα αναγράφουν κατά εγκατάσταση τα είδη τις σειρές και τον αύξοντα αριθμό έναρξης της αρίθμησης των στοιχείων που θα εκδίδονται αθεώρητα βάση της παρούσας. Επιπλέον στην κατάσταση αυτή θα δηλώνεται ότι η επιχείρηση, έχει τις προϋποθέσεις του ύψους των ακαθαρίστων εσόδων και του μέσου όρου του απασχολούμενου προσωπικού, για τις υποπεριπτώσεις β1, β2 και β3 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 της παρούσας.

β) Ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής, στο οποίο θα τίθενται τα στοιχεία της Δ.Ο.Υ. και η ένδειξη, «κατατέθηκε όμοιο» θα επιστρέφεται στον επιτηδευματία ο οποίος υποχρεούται να το διαφυλάσσει και να το επιδεικνύει στον έλεγχο, όπως ορίζεται για τα φορολογικά στοιχεία.

γ) Για κάθε επί πλέον είδος ή σειρά στοιχείου που θα εκδίδεται αθεώρητοκαιδεν αναφέρεται στην αρχική κατάσταση, θα υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση στη Δ.Ο.Υ. της έδρας πριν την πρώτη έκδοση τέτοιων στοιχείων.

δ) Κατά την υποβολή της κατάστασης της ανωτέρω περίπτωσης α εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ, 8 του Κ.Β.Σ. και τίθεται σχετική ένδειξη επί των αντιτύπων της κατάστασης. Σε περίπτωση ύπαρξης χρεών ή μηεπίδοσης δηλώσεων, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, δεν εφαρμόζεται η παρούσα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας το προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο την εφαρμογή της υπόψη απόφασης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β΄).

ε) • Η παραπάνω κατάσταση μπορεί να υποβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (FAX ή με συστημένη επιστολή).

• Στην περίπτωση αυτή με την υποβολή της κατάστασης, η οποία θα έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 όπου δηλώνεται επί πλέον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς επίσης και προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., για τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, η επιχείρηση εντάσσεται άμεσα στις διατάξεις της παρούσας.

• Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. με την παραλαβή της κατάστασης υποχρεούται, να την πρωτοκολλήσει και να προβεί άμεσα σε έλεγχο για διαπίστωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που τίθενται από τις ως άνω διατάξεις ( παρ. 8 άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.).

• Υποχρεούται επίσης να γνωστοποιεί στην επιχείρηση σε εύλογοχρονικόδιάστημα με έγγραφο που θα αποστέλλεται με FAΧ ή ταχυδρομικά να αποδείξει, τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβαλλόμενης κατάστασης καθώς και την υπαγωγή της ή μη κατά περίπτωση στη ρύθμιση αυτή, λόγω ύπαρξης ή μη χρεών.

• Οι επιτηδευματίες υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην κατάσταση το έγγραφο αυτό καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία αποστολής της (απόδειξη FΑΧ: Ο.Κ., απόδειξη συστημένης επιστολής), τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτής, θα φυλάσσονται και θα επιδεικνύονται σε κατάσταση στον έλεγχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ.

στ) Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω κατάστασης - γνωστοποίησης παράλειψης δήλωσης στοιχείων, έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.

4. Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα, σε όλα τα αντίτυπα η φράση «ΑΘΕΩΡΗΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2003».

Φορολογικά στοιχεία που φέρουν προεκτυπωμένες τις ενδείξεις «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999», «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1071/2000» και «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1166/2002» θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξάντλησης του αποθέματός τους.

5. Οι επιτηδευματίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 1 της παρούσας, οι οποίοι θα απολέσουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για δύο συνεχόμενες χρήσεις οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία τους θεωρημένα, για όσα ορίζεται θεώρηση, με την έναρξη του νέου διαχειριστικού έτους και κατά παράταση από την εικοστή πρώτη του πρώτου μήνα της νέας διαχειριστικής περιόδου.

6. Οι επιτηδευματίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε, στ, ζ και η της παραγράφου 1 της παρούσας, οι οποίοι θα απολέσουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην ρύθμιση έκδοσης αθεώρητων στοιχείων, οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία, για τα οποία ορίζεται θεώρηση, θεωρημένα, από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα αυτού που απώλεσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

7. α) Επιτηδευματίες στους οποίους γνωστοποιείται κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε΄ της παρ. 3 της παρούσας, η μη υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή, οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία τους θεωρημένα, για όσα ορίζεται θεώρηση από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη λήψη της σχετικής γνωστοποίησης.

β) Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν να εκδίδουν τα στοιχεία τους αθεώρητα.

Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους αθεώρητων κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδόθηκαν αθεώρητα από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων (α,β), ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει τη συνέχιση της υπόψη απόφασης για περιορισμένο χρόνο εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β΄)».

8. Η απόφαση αυτή αυτοδίκαια αναιρείται για επιχειρήσεις που τα βιβλία και στοιχεία τους θα κριθούν ως ανακριβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται σε θεώρηση των στοιχείων τους εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή λοιπών φορολογιών. Το δικαίωμα αυτό επανακτάται από την έναρξη της τρίτης διαχειριστικής περιόδου από την περίοδο απώλειας του δικαιώματος και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας.

9. Αποφάσεις προϊσταμένων Δ.Ο.Υ., οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., για μη θεώρηση ή κατά ειδικό τρόπο θεώρηση μηχανογραφικός εκδιδομένων στοιχείων ή στοιχείων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, εξακολουθούν να ισχύουν για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.

10. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: