Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 438

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 13005 ΕΞ2022/1/2/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 98979 ΕΞ2021/10.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του Ν. 4601/2019 (Α΄ 44)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Του Ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 44) και ιδίως τα άρθρα 148 , 153 και την παρ. 2 του άρθρου 154 .

1.2. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

1.3. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

1.4. Του ν. 3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της `Αμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας» (Α΄ 137).

1.5. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

1.6. Του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).

1.7. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).

1.8. Του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).

1.9. Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).

1.10. Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).

1.11. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

1.12. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ».

1.13. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

1.14. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4612/2019 (Α΄ 133).

1.15. Του π.δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α΄ 44).

1.16. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

1.17. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

1.18. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

1.19. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

1.20. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

1.21. Του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής `Αμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας» (Α΄ 76).

1.22. Του π.δ. 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας» (Α΄ 148).

1.23. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

1.24. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

1.25. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

1.26. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

1.27. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την υπό στοιχεία ΥΑΠ/φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301).

2.2. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

2.3. Την υπ΄ αρ. 2/53983/0026/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726).

2.4. Την υπ΄ αρ. 64233/8.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄ 2453).

2.5. Την υπ΄ αρ. 166278/25.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (Β΄ 2813).

2.6. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

2.7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

2.8. Την υπ΄ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

2.9. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

2.10. Την υπ΄ αρ. 61162/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 437).

2.11. Την υπό στοιχεία Υ22/17-6-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).

3. Την υπό στοιχεία Γ17/9-11-2021 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29651ΕΞ2020/11-03-2020 έκθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 98979ΕΞ2021/10.8.2021 (Β΄ 3766) κοινή υπουργική απόφαση (κυα) "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)" ως εξής:

1. Η παρ. 14 του άρθρου 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«14. «Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»: Πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τη διάθεση των εισερχόμενων ηλεκτρονικών τιμολογίων στις αναθέτουσες αρχές στις περιπτώσεις που: α) δεν διαθέτουν πληροφοριακό σύστημα για την παραλαβή των ηλεκτρονικών τιμολογίων, β) δεν έχουν ολοκληρώσει την τεχνική προσαρμογή τους και γ) λόγω τεχνικής αδυναμίας δεν μπορούν να παραλάβουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στα οικεία πληροφοριακά τους συστήματα».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι αποστολείς ηλεκτρονικών τιμολογίων μεριμνούν για την διασύνδεση τους στο Δίκτυο μέσω πιστοποιημένου σημείου πρόσβασης για την διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Με πράξη του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης διαπιστώνεται η εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων διασύνδεσης, όσον αφορά στην αποστολή τιμολογίων και παραλαβή απαντητικών μηνυμάτων, με το ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τον Εθνικό Μορφότυπο. Η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται μετά από τη διενέργεια σχετικών ελέγχων».

Η πρώην παρ. 7 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης αναριθμείται σε παρ. 8.

3. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται η φράση «Για τους Φορείς που δεν διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα για την οικονομική διαχείριση ή/και την πληρωμή της σύμβασης ή».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς οφείλουν να προβούν το συντομότερο δυνατό στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή από αυτά των ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4 και 5 της παρούσης. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω απαραίτητες προσαρμογές οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς χρησιμοποιούν την Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 98979 ΕΞ2021/10.8.2021 κοινή υπουργική απόφαση "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44)".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: