Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 18.05.2015

ΕΛΤΕ

Αριθμ. Πρωτ.:165 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 165 ΕΞ 18.5.2015

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΘΕΜΑ:

Αποζημίωση αυθαίρετου χρήσεως.

ΕΡΩΤΗΜΑ

O οργανισμός μας είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικός, φορέας Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Είχαμε νοικιάσει σε κάποιον κύριο μία αίθουσα ιδιοκτησίας μας, έναντι μισθώματος περίπου 12.000 ευρώ μηνιαίως.

Η σύμβαση μίσθωσης ακινήτου έληξε 30/11/2010 όπου και αποφάσισε η Διοίκηση να μην την ανανεώσει γιατί ήθελαν να τον διώξουν.

Έκτοτε ο συγκεκριμένος κύριος πλήρωνε σε αραιά χρονικά διαστήματα είτε καταβάλλοντας το ανωτέρω ποσό στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων είτε ερχόμενος στο ταμείο της υπηρεσίας μας.

Σε αυτές τις καταβολές το λογιστήριο έκανε εγγραφές στα εν λόγω έσοδα και τα δήλωνε κανονικά στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Μετά από συμβουλή της Νομικής μας συμβούλου τις τελευταίες πληρωμές του τις αντιμετωπίζαμε ως αποζημίωση αυθαιρέτου χρήσης και κανονικότατα κάναμε τις εγγραφές μας στην ομάδα 8 και το δηλώναμε και στη δήλωση της φορολογίας εισοδήματος.

Η τελευταία του πληρωμή έγινε το 2013 αποζημιώνοντας την αυθαίρετη χρήση του μισθίου έως τον Φεβρουάριο του 2012.

Από εκείνη τη χρονική περίοδο σταμάτησε να πληρώνει. Το λογιστήριο δεν έκανε έκτοτε καμία εγγραφή εσόδων γιατί δεν προέκυπτε από κάποια μισθωτική σύμβαση αλλά ούτε και κάποια αγωγή από την οποία να προκύπτει η αξίωση του ΝΠΙΔ για την καταβολή της αποζημίωσης αυθαιρέτου χρήσεως.

Ερωτάται εάν είχαμε υποχρέωση από τον Μάρτιο του 2012 έως τις 31/12/2014 - όπου συνεχίζει να γίνεται χρήση του μισθίου από τον ανωτέρω-να εγγράφουμε στα βιβλία μας κάθε μήνα την πιθανή καταβολή της αποζημίωσης αυθαιρέτου χρήσεως η οποία δεν προέκυπτε και δεν προκύπτει από κανένα δικόγραφο (αγωγή για αξίωση) αλλά και ούτε από μισθωτική σύμβαση.

Αγωγή κατατέθηκε στις 15/1/2015 στην οποία απαιτούνται ποσά από τον Μάρτιο του 2012 και μετά και θα εκδικασθεί μέσα στο 2015.Το επιπλέον ερώτημα -από την στιγμή που κατατέθηκε η αγωγή- είναι αν πρέπει να εγγραφούν στα έσοδα τα ποσά που είναι απαιτητά για τις προηγούμενες χρήσεις ή να καταγραφούν σαν απαίτηση με ταυτόχρονη απομείωση της και όταν τελεσιδικήσει τότε και μόνο να εγγραφούν στα έσοδα μας, τα όποια ποσά εκδικασθούν.

Η Διοίκηση του Οργανισμού προτείνει να γίνει εγγραφή στα έσοδα στο 2014, μόνο για τα ποσά που αφορούν την χρήση 2014 και τα ποσά των υπόλοιπων χρήσεων να εμφανιστούν μόνο σαν απαίτηση. Παρακαλούμε γνωρίστε μας ποια είναι η ορθή αντιμετώπιση των ανωτέρω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών της λογιστικής, έσοδο προκύπτει από δέσμευση ενός αντισυμβαλλόμενου, εν προκειμένω του μισθωτή, η οποία (δέσμευση), οδηγεί σε εισροή οικονομικού οφέλους στην οντότητα, εν προκειμένω του εκμισθωτή (ΝΠΙΔ). Η δέσμευση προέρχεται συνήθως από σύμβαση, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το μισθωτήριο συμβόλαιο. Η αναγνώριση του εσόδου όμως δεν μπορεί να γίνει, αν δεν συντρέχει επιπλέον και το κριτήριο της επαρκούς βεβαιότητας ότι το έσοδο θα εισρεύσει στην οντότητα, δηλαδή θα εισπραχθεί.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και από τα περιγραφόμενα στο ερώτημά σας, προκύπτει ότι δεν υπάρχει επαρκής βεβαιότητα για την είσπραξη του εσόδου που αντιστοιχεί για τους μήνες μετά τον Φεβρουάριο του 2012 και συνεπώς δεν πρέπει αναγνωρισθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων κάποιο ποσό. Πάντως, η εκτίμηση του εάν είναι εισπράξιμα τα ενοίκια είναι θέμα αρμοδιότητας της διοίκησης με βάση τα πραγματικά περιστατικά.

Γενικότερα, το θέμα του αν πρέπει να γίνεται κάποια εγγραφή στα βιβλία για την στοιχειοθέτηση της απαίτησης, προκειμένου για παράδειγμα να ασκηθούν μελλοντικά ένδικα μέσα, ή αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από άλλες διατάξεις, όπως ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια υποχρέωση, ή η ίδια η οντότητα κρίνει ότι για λόγους πληροφόρησης και διαφάνειας, ότι τέτοιου είδους ποσά πρέπει να εγγράφονται στα λογιστικά βιβλία της, μπορεί να γίνεται αναγνώριση της απαίτησης (λογιστική εγγραφή στα βιβλία), με ταυτόχρονη απομείωσή της (της απαίτησης), ώστε τελικά να μην προκύπτει αποτέλεσμα στην κατάσταση αποτελεσμάτων, διότι όπως προαναφέρθηκε δεν υπάρχει βεβαιότητα είσπραξής του.

Ομοίως, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ τα φορολογικά θέματα, για τα οποία αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: