Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ: 365/2012
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 2012

ΘΕΜΑ:

Αναρμοδιότητα των εισαγγελέων για τη χορήγηση εντολής καταβολής σύνταξης σε δικαιούχους χωρίς Α.Μ.Κ.Α., και νόμιμη διαδικασία χορήγησής του.

Σύνθεση:

Πρόεδρος: Βασίλειος Κοντόλαιμος Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Μέλη: Ιωάννης Τρίαντος, Ιωάννης Διονυσόπουλος, Παρασκευάς Βαρελάς, Βασιλική Πανταζή, Βασιλική Τύρου, Κουήν Χουρμουζιάν και Γεώργιος Ανδρέου, Νομικοί Σύμβουλοι.

Αριθμός Ερωτήματος: Σ70/68/2-5-2012 έγγραφο του Υποδιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και Σ70/77/31-5-2012 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών -Διεύθυνση Παροχών-Τμήμα Κύριας Σύνταξης.

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται: α) εάν νομιμοποιείται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δυνάμει δοθείσας σχετικής εισαγγελικής εντολής να καταβάλει συντάξεις σε δύο αιτηθέντες συνταξιούχους του, που αρνούνται την χορήγηση Α.Μ.Κ.Α. λόγω παραβίασης της θρησκευτικής και συνταγματικής συνείδησής τους και, β) εάν η αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να χορηγήσει αυτεπαγγέλτως Α.Μ.Κ.Α. σε όλους όσους δεν έχει εκδοθεί με την διαδικασία που τηρείται στα Κ.Ε.Π.

Εισηγήτρια: Παναγιώτα Σ. Παρασκευοπούλου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Ε΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η ως άνω υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δυνάμει των υπ΄ αρ. πρωτ. Σ70/68/2-5-2012 και Σ70/77/31-5-2012 εγγράφων της αντίστοιχα, γνωστοποίησε τα εξής:

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008 , από 1/6/2009 ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθιερώθηκε υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της Χώρας, με συνέπεια, από την ανωτέρω ημερομηνία ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλιστεί, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντίστοιχων παραστατικών.

Επίσης στην αρ. 7791/245/080321/30.3.2009 Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ. 2 ορίζεται ότι, υπόχρεοι απόκτησης ΑΜΚΑ είναι όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα) και οι συνταξιούχοι.

Σημειωτέον δε ότι, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απαντώντας σε ερώτημα της εν λόγω υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τη δυνατότητα εξαίρεσης των ασφαλισμένων της από την προϋπόθεση χορήγησης ΑΜΚΑ για την καταβολή της σύνταξης, λόγω παραβίασης θρησκευτικής και συνταγματικής συνείδησης, με το με αρ. πρωτ. 29461/684/Φ80321/8.12.2011 έγγραφο της, έκανε γνωστό ότι, οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008 και του άρθρου 1 παρ. 2 της αρ. 7791/245/Φ80321/30.3.2009 Κ.Υ.Α. συνιστούν καθολική υποχρέωση των πολιτών, συνεπώς δεν προβλέπεται εξαίρεση από τον Α.Μ.Κ.Α. για θέματα παροχών.

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, η εν λόγω υπηρεσία του Ιδρύματος εξέδωσε το αρ. Σ70/19/7.2.12 Γενικό Έγγραφο , με το οποίο ενημέρωσε τις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων, μεταξύ άλλων, και για την υποχρεωτική χορήγηση Α.Μ.Κ.Α. στους συνταξιούχους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ενόψει του ότι στις υπηρεσίες του Ιδρύματος εκκρεμούν αιτήσεις συνταξιούχων για καταβολή της σύνταξης χωρίς Α.Μ.Κ.Α., οι οποίες έχουν υποβληθεί είτε πριν την έκδοση του ως άνω Γενικού Εγγράφου είτε μετά, όπως, εν προκειμένω, οι συνημμένες στο εν λόγω ερώτημα, από 23/9/2011 αιτήσεις των Β.Χ. και Α.Π. αντίστοιχα, και έχουν γίνει δεκτές από τον εισαγγελέα με την ένδειξη «δεκτή - χορηγηθεί», ερωτάται, αφενός μεν, εάν νομιμοποιείται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να καταβάλει τις συντάξεις στους συγκεκριμένους συνταξιούχους και σε καταφατική περίπτωση για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η εισαγγελική εντολή, και αφετέρου δε, εάν, η ως άνω υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να χορηγήσει αυτεπαγγέλτως Α.Μ.Κ.Α. σε όλους όσους δεν έχει εκδοθεί με την διαδικασία που τηρείται στα Κ.Ε.Π., δεδομένου ότι, βάσει του ανωτέρω νόμου, ο Α.Μ.Κ.Α. θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο A.M. όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

II. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Α. Το άρθρο 64 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165) για την αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ. ορίζει, σχετικά με το Μητρώο ασφαλισμένων, εργοδοτών και συνταξιούχων - Δελτία Απογραφής, ορίζει τα ακόλουθα:

«1. Το μητρώο ασφαλισμένων και συνταξιούχων, καθώς και το μητρώο εργοδοτών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τηρείται μηχανογραφικά κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων τηρείται μηχανογραφικό Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων της χώρας, καθώς και Εθνικό Γενικό Μητρώο Εργοδοτών κατά τα οριζόμενα ομοίως με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο Εθνικό Μητρώο όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας δύνανται να περιλαμβάνονται και οι Έλληνες ομογενείς που ασφαλίζονται στα Κράτη-Μέλη της Κοινότητας και στις Χώρες της ΕΖΕΣ. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι δημόσιοι φορείς, οργανισμοί και υπηρεσίες που τηρούν αρχεία για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη δημιουργία και λειτουργία των Εθνικών Γενικών Μητρώων Ασφαλισμένων, ^Συνταξιούχων και Εργοδοτών. Οι Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και οι Εργοδότες εφοδιάζονται με παραστατικό του αριθμού μητρώου τους στοιχείο, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Η εγγραφή ασφαλισμένου ή εργοδότη στα μητρώα του φορέα γίνεται βάσει δηλώσεως (δελτίου απογραφής) του ασφαλισμένου ή εργοδότη (...) Ο τύπος και το περιεχόμενο της δηλώσεως απογραφής ο τρόπος διαπίστωσης αναπόγραφων ασφαλισμένων-εργοδοτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Το άρθρο 153 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58) ορίζει ότι:

«1. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΑΜΚΑ ), ο οποίος καθιερώθηκε με το όρθρο 64 του ν . 2084/1992 που συμπληρώθηκε με την παρ . 8 του άρθρου 20 του ν . 2556/1997 , το άρθρο 39 του ν . 2676/1999 και την παρ . 8 του όρθρου 62 του ν . 3518/2006 , από 1.6.2009, καθιερώνεται υποχρεωτικό ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της Χώρας .

2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α., ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικό επί όλων των ως άνω αντίστοιχων παραστατικών.

3. Η χορήγηση του Α.Μ.Κ.Α. γίνεται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, μέσω των Κ.Ε.Π., παραστατικό δε αυτού χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τα Κ.Ε.Π ή αποστέλλεται σε αυτόν με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν, ηλεκτρονικό μέσω δικτύου (ή τηλεματικά), την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, για κάθε καταχώριση ΑΜΚΑ που διενεργείται στα μητρώα τους ή για κάθε σχετική μεταβολή των εργασιακών και ασφαλιστικών στοιχείων των πολιτών, προκειμένου να ενημερωθεί το Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας καθώς και το Εθνικό Γενικό Μητρώο εργοδοτών.

4. Από 1.6.2009 τίθεται επίσης σε ισχύ η παρ . 8 το άρθρου 62 του Ν . 3518/2006 .

5... 6. Ο Α.Μ.Κ.Α. θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου, ο οποίος τηρείται από μηχανογραφικά μητρώα όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή του Ο.Α.ΕΔ., σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση εντός μίας πενταετίας.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης των αναφερομένων στο άρθρο αυτό».

Β. Περαιτέρω, το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. οικ. 7791/245/Φ80321/30.3.2009 (Β΄ 596) για τον καθορισμό των διαδικασιών για την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. από τα Κ.Ε.Π. και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζει ότι:

«1. Η διοικητική διαδικασία απόδοσης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και των γραφείων ΑΜΚΑ που θα λειτουργούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξάρτητα σε τίνος Υπουργείου την αρμοδιότητα ανήκουν, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες που τυχόν οριστούν από τα συναρμόδια υπουργεία. Περιλαμβάνει την προετοιμασία και τη διενέργεια απογραφής και απόδοσης ΑΜΚΑ, καθώς και τη συνεχή επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου.

2. Υπόχρεοι απόκτησης A.M.Κ.Α. είναι όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα) και οι συνταξιούχοι, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ίδιας Κ.Υ.Α.:

«1. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους υπόχρεους απόκτησης ΑΜΚΑ, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για την υποχρέωση τους να προσέλθουν σε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ της επιλογής τους, προκειμένου να απογραφούν και να αποκτήσουν ΑΜΚΑ τόσο οι Ίδιοι (σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ), όσο και τα ανήλικα τέκνα τους, καθώς επίσης και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας τους».

Στην παρ. 1 του άρθρου 4 της εν λόγω Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι:

«1. Για Έλληνες υπηκόους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο Ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίο ελληνικής στρατιωτικής ταυτότητας...2. Για ξένους υπηκόους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο, ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία). Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. 3. Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου, απαιτείται επιπλέον η ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου (κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται παραπάνω) και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι εκπροσωπεί τον απογραφόμενο. 4. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. 5. Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται στα ΚΕΠ, ούτε στα γραφείο ΑΜΚΑ, απλώς επιδεικνύονται, πλην της υπεύθυνης δήλωσης του εκπροσώπου».

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω Κ.Υ.Α., που φέρει τον τίτλο Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ ή τα γραφεία ΑΜΚΑ :

«1. Ο υπόχρεος προσέρχεται στο ΚΕΠ ή στο γραφείο ΑΜΚΑ της επιλογής του και επιδεικνύει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικό. 2. Αντί του υπόχρεου μπορεί να προσέλθει εκπρόσωπος του, αρκεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου. Τα στοιχεία του εκπροσώπου καταχωρούνται υποχρεωτικά 3. Ο υπάλληλος χρήστης της εφαρμογής ελέγχει τα δικαιολογητικό και καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία του υπόχρεου σε ηλεκτρονική φόρμα, όπως αυτά αναγράφονται στα προσκομιζόμενα επίσημα έγγραφα. 4 Με βάση τα καταχωρηθέντα στοιχεία. γίνεται αυτόματη αναζήτηση στο Εθνικό Μητρώο για έλεγχο συνωνύμων (ταυτοπροσωπίας), προκειμένου να μην αποδοθεί νέος ΑΜΚΑ στην περίπτωση που ο υπόχρεος έχει ήδη ΑΜΚΑ......»

Η διάταξη της παρ. 8 του-άρθρου 62 του Ν. 3518/2006 ορίζει:

«Από το 2008 καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) στα βιβλιάρια υγείας και τα συνταγολόγια όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας. Η αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. στα βιβλιάρια υγείας και τα συνταγολόγια αποτελεί συστατικό στοιχείο της ισχύος τους».

III. Από την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων, αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους συνάγονται, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, τα ακόλουθα:

Α. α) Κατ΄ αρχάς, σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε με το υπ΄ αρ. πρωτ. 165866/18-5-2012 έγγραφο της εισαγγελέως Διοικητικού Ευθυμίας Σωτηροπούλου, της οποίας η υπογραφή φέρεται να έχει τεθεί στις αιτήσεις των ως άνω δύο συνταξιούχων του Ιδρύματος για χορήγηση σύνταξης άνευ Α.Μ.Κ.Α. κάτω από την υποσημείωση «δεκτή - χορηγηθεί»:

«α) Εκ παραδρομής έγινε η υποσημείωση «δεκτή - χορηγηθεί» στις συνημμένες από 23/9/2011 αιτήσεις χορήγησης σύνταξης των ασφαλισμένων χωρίς ΑΜΚΑ αντί να τεθεί η υποσημείωση «διαβιβασθεί», γεγονός που έλαβε χώρα στα πλαίσια απογευματινής υπηρεσίας εν μέσω συνοδειών και άσκησης ποινικής δίωξης αυτόφωρων εγκλημάτων και χορήγησης άλλων εντολών.

β) Δεν τίθεται θέμα πλαστογραφίας της υπογραφής και σφραγίδας μας, ωστόσο ελλείπει ο αναγκαίος αριθμός πρωτοκόλλου και το διαβιβαστικό μας έγγραφο, γεγονός που καταδεικνύει ότι σίγουρα παρά την προτροπή-μας μετέβησαν στο αρμόδιο τμήμα.

γ) Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει δική μας αρμοδιότητα για τη χορήγηση τέτοιας εντολής, αφού αποκλειστικό αρμόδιος είναι ο ασφαλιστικός φορέας ο οποίος όμως επιτέλους πρέπει να επιλύσει το συγκεκριμένο θέμα διότι συνωστίζονται άνθρωποι με σοβαρό προβλήματα υγείας εκτιθέμενοι σε κίνδυνο ζωής μη απολαμβάνοντας των ισχυουσών Συνταγματικών Διατάξεων».

Επομένως, στην προκειμένη υπόθεση, με το ανωτέρω απαντητικό έγγραφο της υπογράψασας, τις αιτήσεις των δύο αντιρρησιών συνείδησης, εισαγγελέως πρωτοδικών, έχει γίνει αναμφίβολα, εκ των υστέρων, ανάκληση της δοθείσας από αυτήν-εκ παραδρομής- εντολής για χορήγησης σ΄ αυτούς σύνταξης, παρά την μη ύπαρξη ΑΜΚΑ από πλευράς τους, λόγω μη ύπαρξης αρμοδιότητας.

Β. Όσον αφορά την δυνατότητα χορήγησης Α.Μ.Κ.Α. αυτεπαγγέλτως από πλευράς του Ιδρύματος, όπως σαφώς προκύπτει από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. οικ. 7791/245/Φ80321/30.3.2009 (Β΄ 596) για τον καθορισμό των διαδικασιών για την απόδοση Α.Μ.Κ.Α. από τα Κ.Ε.Π. και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 4 και 5 αυτής, οι υπόχρεοι απόκτησης ΑΜΚΑ (μισθωτοί ή συνταξιούχοι), πρέπει να προσέλθουν, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους, είτε σε κάποιο Κ.Ε.Π. ή σε γραφείο ΑΜΚΑ της επιλογής τους, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα (ανάλογα με το εάν πρόκειται για έλληνες ή ξένους υπηκόους), προκειμένου να απογραφούν και να αποκτήσουν ΑΜΚΑ, τόσο οι ίδιοι όσο και τα ανήλικα τέκνα τους.

IV. Με βάση τα προεκτεθέντα, η απάντηση στο τιθέμενο ερώτημα, είναι ότι, η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσον αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, ούτε νομιμοποιείται, αλλά ούτε και υποχρεούται να καταβάλει τις συντάξεις στους συγκεκριμένους αιτηθέντες συνταξιούχους-αντιρρησίες συνείδησης (Β.Χ. και Α.Π.) που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α., λόγω ανάκλησης της δοθείσας, εκ παραδρομής, σχετικής εισαγγελικής εντολής χορήγησης αυτών, ενώ, ως προς το δεύτερο σκέλος, η εν λόγω υπηρεσία του Ιδρύματος δεν δύναται να χορηγήσει αυτεπαγγέλτως Α.Μ.Κ.Α., καθόσον η νόμιμη διαδικασία απόκτησής του απαιτεί, είτε την αυτοπρόσωπη, είτε την, μέσω εκπροσώπου του, προσέλευση του υπόχρεου (μισθωτού ή συνταξιούχου) σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ και την υποχρέωση επίδειξης από μέρους του των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα για το εάν πρόκειται για έλληνα ή ξένο υπήκοο (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά για τους αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν ταυτότητα αντίστοιχα).

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αθήνα, 27-6-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.

ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: