Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 74

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4920

Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Kανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και συναφείς διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2162 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/65/ΕΚ ΚΑΙ 2014/59/ΕΕ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 4 Εποπτεία καλυμμένων ομολόγων (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 5 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 6 Διπλή προσφυγή (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 7 Προστασία καλυμμένων ομολόγων έναντι του κινδύνου αφερεγγυότητας (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 8 Επιλέξιμα στοιχεία καλύμματος (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 9 Στοιχεία εξασφάλισης που βρίσκονται εκτός της ΕΕ (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 10 Ενδοομιλικές δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 11 Κοινή χρηματοδότηση (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 12 Σύνθεση των συνολικών στοιχείων καλύμματος (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 13 Συμβάσεις παραγώγων στα συνολικά στοιχεία καλύμματος (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 14 Διαχωρισμός των στοιχείων καλύμματος (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 15 Υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων καλύμματος (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 16 Πληροφόρηση των επενδυτών (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 17 Απαιτήσεις κάλυψης (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 18 Απαίτηση για απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία καλύμματος (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 19 Προϋποθέσεις για δομές επεκτάσιμης ληκτότητας (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 20 `Αδεια για προγράμματα καλυμμένων ομολόγων (άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 21 Εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης (άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 22 Υποβολή αναφορών στην Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 24 Διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα (άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 25 Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων και λοιπών διοικητικών μέτρων (άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 26 Υποχρεώσεις συνεργασίας (άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 27 Σήμανση ( άρθρο 27 της Οδηγίας ( ΕΕ ) 2019/2162)
`Αρθρο 28 Απαιτήσεις δημοσίευσης (άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 29 Επενδυτικά όρια του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. -Τροποποίηση άρθρου 61 Ν. 4099/2012 (άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 30 Ορισμοί - Τροποποίηση εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 Ν. 4335/2015 (άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 31 Μεταβατικά μέτρα (άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 32 Επανεξέταση και εκθέσεις (άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
`Αρθρο 33 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1153 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Η ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2000/642/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 34 Σκοπός
`Αρθρο 35 Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 36 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 37 Αρμόδιες αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
`Αρθρο 38 Πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών και δυνατότητα αναζήτησης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 39 Προϋποθέσεις πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 40 Αρχείο καταχωρίσεων αιτημάτων (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΧΠ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΧΠ
`Αρθρο 41 Αιτήματα παροχής πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές προς την Α΄ Μονάδα της Αρχής (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 42 Αιτήματα παροχής πληροφοριών από την Α΄ Μονάδα της Αρχής προς τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 43 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Α΄ Μονάδας της Αρχής και ΜΧΠ άλλων κρατών μελών (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 44 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΟΛ
`Αρθρο 45 Παροχή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών στην Ευρωπόλ (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 46 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Α΄ Μονάδας Αρχής και Ευρωπόλ (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 47 Ειδικότερες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπόλ (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 48 Προϋποθέσεις ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή αναλύσεων (παρ. 2 έως 4 του άρθρου 7, εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 10 και παρ. 3 του άρθρου 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
`Αρθρο 49 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 50 Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 51 Περιεχόμενο και αρχεία αιτημάτων παροχής πληροφοριών (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 52 Περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 53 Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων (άρθρο 19 και παρ. 6 άρθρου 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 54 Συνάφεια με λοιπές διατάξεις και διεθνείς συμβάσεις (παρ. 2 του άρθρου 1 και άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
`Αρθρο 55 Εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών - Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 4557/2018
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2034 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ ΚΑΙ 2014/65/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2019/2033 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 ΚΑΙ (ΕΕ) 806/2014
ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 56 Σκοπός
`Αρθρο 57 Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 58 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 59 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 60 Εξουσίες της αρμόδιας αρχής (άρθρο 4 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 61 Διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών για την υπαγωγή ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 62 Συνεργασία αρμοδίων αρχών (άρθρο 6 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 63 Συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (άρθρο 7 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 64 Ενωσιακή διάσταση της εποπτείας (άρθρο 8 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ III ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
`Αρθρο 65 Αρχικό κεφάλαιο (άρθρο 9 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 66 Αναφορές στο αρχικό κεφάλαιο στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ και τον ν. 4261/2014 (άρθρο 10 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 67 Σύνθεση του αρχικού κεφαλαίου (άρθρο 11 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ IV ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
`Αρθρο 68 Αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής (άρθρο 12 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 69 Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών μελών (άρθρο 13 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 70 Επιτόπιος έλεγχος και επιθεώρηση υποκαταστημάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα (άρθρο 14 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
`Αρθρο 71 Επαγγελματικό απόρρητο και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών (άρθρο 15 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 72 Ρυθμίσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 16 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 73 Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (άρθρο 17 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 3 ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
`Αρθρο 74 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα (άρθρο 18 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 75 Εξουσίες διερεύνησης (άρθρο 19 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 76 Δημοσίευση των διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων (άρθρο 20 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 77 Αναφορά κυρώσεων στην ΕΑΤ (άρθρο 21 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 78 Καταγγελίες παραβάσεων (άρθρο 22 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 79 Δικαίωμα προσφυγής (άρθρο 23 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
`Αρθρο 80 Εσωτερικά κεφάλαια και ρευστά στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 24 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
`Αρθρο 81 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος τμήματος (άρθρο 25 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 82 Εσωτερική διακυβέρνηση (άρθρο 26 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 83 Αναφορά στοιχείων ανά χώρα (άρθρο 27 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 84 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαχείριση κινδύνων (άρθρο 28 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 85 Αντιμετώπιση κινδύνων (άρθρο 29 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 86 Πολιτικές αποδοχών (άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034)
`Αρθρο 87 Α.Ε.Π.Ε.Υ. που επωφελούνται από έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη (άρθρο 31 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 88 Μεταβλητές αποδοχές (άρθρο 32 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 89 Επιτροπή αποδοχών (άρθρο 33 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 90 Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
`Αρθρο 91 Εποπτική εξέταση και αξιολόγηση (άρθρο 36 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 92 Διαρκής εξέταση της άδειας χρήσης εσωτερικών υποδειγμάτων (άρθρο 37 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 4 ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 93 Εποπτικά μέτρα (άρθρο 38 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 94 Εποπτικές εξουσίες (άρθρο 39 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 95 Απαίτηση πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 40 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 96 Καθοδήγηση ως προς τα πρόσθετα ίδια Κεφάλαια (άρθρο 41 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 97 Συγκεκριμένες απαιτήσεις ρευστότητας (άρθρο 42 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 98 Συνεργασία με τις αρχές εξυγίανσης (άρθρο 43 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 99 Απαιτήσεις δημοσίευσης (άρθρο 44 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 100 Υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΑΤ (άρθρο 45 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
`Αρθρο 101 Καθορισμός της αρχής εποπτείας του ομίλου (άρθρο 46 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 102 Απαιτούμενες πληροφορίες σ ε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (άρθρο 47 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 103 Σώματα εποπτών (άρθρο 48 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 104 Απαιτήσεις συνεργασίας (άρθρο 49 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 105 Εξακρίβωση πληροφοριών σχετικά με οντότητες εγκατεστημένες στην Ελλάδα (άρθρο 50 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
`Αρθρο 106 Ένταξη εταιρειών συμμετοχών στην εποπτεία της συμμόρφωσης με τη δοκιμή κεφαλαίων ομίλου (άρθρο 51 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 107 Επάρκεια διευθυντικών στελεχών (άρθρο 52 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 108 Μικτές εταιρείες συμμετοχών (άρθρο 53 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 109 Κυρώσεις (άρθρο 54 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 110 Εκτίμηση της εποπτείας τρίτης χώρας και άλλες εποπτικές τεχνικές (άρθρο 55 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ V ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο 111 Απαιτήσεις δημοσίευσης (άρθρο 57 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ VI ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2019/2034/ΕΕ
`Αρθρο 112 Ορισμός τομεακών κανόνων -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3455/2006 (άρθρο 59 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 113 Ελάχιστα ίδια κεφάλαια Α.Ε.Δ.Α.Κ. -Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4099/2012 (άρθρο 60 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 114 Ελάχιστα ίδια κεφάλαια Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. -Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4209/2013 (άρθρο 61 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 115 Αντικατάσταση τίτλου του ν. 4261/2014 (παρ. 1 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 116 Αντικατάσταση τίτλου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4261/2014
`Αρθρο 117 Αντικείμενο - Σκοπός - Αντικατάσταση του άρθρου 1 του Ν. 4261/2014 (παρ. 2 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 118 Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 4261/2014 (παρ. 3 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 119 Ειδικές απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων -Προσθήκη άρθρου 8α στον Ν. 4261/2014 (παρ. 6 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 120 Ανάκληση άδειας λειτουργίας - Τροποποίηση άρθρου 19 του Ν. 4261/2014 (παρ. 7 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 121 Ενδιάμεση μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη στην ΕΕ -Τροποποίηση του άρθρου 22Β του ν. 4261/2014 (παρ. 9 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 122 Σημαντικά υποκαταστήματα - Τροποποίηση του άρθρου 52 του Ν. 4261/2014 (παρ. 11 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 123 Υπηρεσιακό - Επαγγελματικό απόρρητο Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4261/2014 (παρ. 12 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 124 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα για παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας λειτουργίας και των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συμμετοχών επί πιστωτικών ιδρυμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 58 του Ν. 4261/2014 (παρ. 13 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 125 Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιημένης εποπτείας -Τροποποίηση του άρθρου 104 του Ν. 4261/2014 (παρ. 17 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 126 Απαιτούμενες πληροφορίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης - Τροποποίηση του άρθρου 107 του Ν. 4261/2014 (παρ. 18 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 127 Σώματα εποπτών -Τροποποίηση του άρθρου 109 του Ν. 4261/2014 (παρ. 19 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 128 Συνεργασία - Τροποποίηση του άρθρου 118 του ν. 4261/2014 (παρ. 20 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 129 Γενικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές -Τροποποίηση του άρθρου 134 του Ν. 4261/2014 (παρ. 24 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 130 Ορισμός επιχείρησης επενδύσεων -Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 1 άρθρου 63 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 131 Εφαρμογή και υπολογισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις - Τροποποίηση στο εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 2 άρθρου 63 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 132 Ανάκληση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. -Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4514/2018 (παρ. 1 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 133 Αρχικό κεφάλαιο - Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4514/2018 (παρ. 2 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 134 Χορήγηση της άδειας λειτουργίας -Τροποποίηση του άρθρου 41 του Ν. 4514/2018 (παρ. 3 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 135 Παροχή υπηρεσιών με αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4514/2018 (παρ. 4 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 136 Ανταλλαγή πληροφοριών - Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4514/2018 (παρ. 6 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο137 Μεταβατική διάταξη σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 σημείο 1) στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 -Προσθήκη άρθρου 95Β στον ν. 4514/2018 (παρ. 7 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 138 Παραπομπές στην οδηγία 2013/36/ΕΕ σε άλλες ενωσιακές νομικές πράξεις (άρθρο 65 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
`Αρθρο 139 Καταργούμενες διατάξεις (παρ. 3, 4, 10, 14, 16, 21 έως 23 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034)
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2177 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/65/ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
`Αρθρο 140 Σκοπός
`Αρθρο 141 Αντικείμενο
`Αρθρο 142 Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 4514/2018 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2177/2019)
`Αρθρο 143 Ορισμοί - Τροποποίηση παρ. 36 και 37, κατάργηση παρ. 52, 53, 54, 63 και περ. γ) της παρ. 55, του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2177/2019)
`Αρθρο 144 Γενικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή εποπτεία - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 22 του Ν. 4514/2018 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας 2177/2019)
`Αρθρο 145 Κυρώσεις και μέτρα - Τροποποίηση παρ. 1 και 6 του άρθρου 69 του Ν. 4514/2018 (παρ. 5 άρθρου 1 Οδηγίας 2177/2019)
`Αρθρο 146 Σχέσεις με ελεγκτές - Τροποποίηση του άρθρου 75 του Ν. 4514/2018 (παρ. 7 άρθρου 1 Οδηγίας 2177/2019)
`Αρθρο 147 Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις (παρ. 4 και 11 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/2177)
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/1504 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/ 65/ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2020/1503 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
`Αρθρο 148 Σκοπός
`Αρθρο 149 Αντικείμενο
`Αρθρο 150 Εξαιρέσεις - Προσθήκη περ. ιδ) στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4514/2018 (άρθρο 1 Οδηγίας 2020/1504)
`Αρθρο 151 Αρμόδιες αρχές για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 (άρθρο 29 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
`Αρθρο 152 Εξουσίες των αρμόδιων αρχών (άρθρο 30 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
`Αρθρο 153 Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών (άρθρο 31 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
`Αρθρο 154 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα (άρθρο 39 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
`Αρθρο 155 `Ασκηση εξουσιών εποπτείας και επιβολής κυρώσεων (άρθρο 40 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
`Αρθρο 156 Δικαίωμα προσφυγής (άρθρο 41 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
`Αρθρο 157 Δημοσίευση αποφάσεων (άρθρο 42 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
`Αρθρο 158 Μεταβατική περίοδος σχετικά με υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (άρθρο 48 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
`Αρθρο 159 Ποινικές κυρώσεις (παρ. 1 άρθρου 39 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
`Αρθρο 160 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1160 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/ 65/ΕΚ ΚΑΙ 2011/61/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 161 Σκοπός
`Αρθρο 162 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4099/2012
`Αρθρο 163 Εγκατάσταση υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα και εγκατάσταση υποκαταστήματος Ανώνυμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε άλλο κράτος μέλος - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4099/2012 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 164 Ανακοινώσεις και διαφημίσεις Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες -Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4099/2012 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 165 Διάθεση μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα - Τροποποίηση του άρθρου 89 του ν. 4099/2012 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 166 Απαιτήσεις για την παροχή διευκολύνσεων στους ιδιώτες επενδυτές από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες άλλου κράτους μέλους που προτίθεται να διαθέσει τα μερίδιά του στην Ελλάδα, καθώς και από Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες αδειοδοτημένο στην Ελλάδα που προτίθεται να διαθέσει μερίδια σε άλλο κράτος μέλος - Προσθήκη άρθρων 89Α και 89Β στον ν. 4099/2012 (παρ. 4 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 167 Διαδικασία διάθεσης μεριδίων ή μετοχών από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα, καθώς και από αδειοδοτημένο στην Ελλάδα Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες που διαθέτει μερίδια ή μετοχές σε άλλο κράτος μέλος και σε τρίτο κράτος - Τροποποίηση των άρθρων 90 και 91 του ν. 4099/2012 (παρ. 5 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 168 Ανάκληση γνωστοποίησης και παύση των διαδικασιών σχετικά με την εμπορική προώθηση μεριδίων, ή κατά περίπτωση, κατηγοριών μεριδίων από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα, καθώς και από Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες αδειοδοτημένο στην Ελλάδα - Προσθήκη άρθρων 91Α και 91Β στον ν. 4099/2012 (παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 169 Κυρώσεις - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4099/2012 (άρθρο 14 Κανονισμού 2019/1156/ΕΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4209/2013
`Αρθρο 170 Ορισμός ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση - Προσθήκη περ. λαα) στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (παρ. 1 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 171 Προϋποθέσεις ενεργειών από Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πριν από την εμπορική προώθηση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος - Προσθήκη άρθρου 30Α στον Ν. 4209/2013 (παρ. 2 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 172 Εμπορική προώθηση σε άλλα κράτη μέλη μεριδίων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζονται Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων - Τροποποίηση παρ. 2 και 6 του άρθρου 32 του Ν. 4209/2013 (παρ. 3 και 8 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 173 Ανάκληση γνωστοποίησης και παύση των διαδικασιών για την εμπορική προώθηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεριδίων ή μετοχών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων -Προσθήκη άρθρων 32Α και 32Β στον ν. 4209/2013 (παρ. 4 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 174 Προϋποθέσεις για τη διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη -Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 4209/2013 (παρ. 5 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 175 Εμπορική προώθηση Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων από Διαχειριστή Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων σε ιδιώτες επενδυτές - Προσθήκη άρθρων 41Α και 41Β στον ν. 4209/2013 (παρ. 6 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
`Αρθρο 176 Διοικητικές κυρώσεις -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4209/2013 (άρθρο 14 του Κανονισμού 2019/1156/ΕΚ)
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/338 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/65/ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2013/36/ΕΕ ΚΑΙ (ΕΕ) 2019/878 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19
`Αρθρο 177 Σκοπός
`Αρθρο 178 Αντικείμενο
`Αρθρο 179 Εξαιρέσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 του ν. 4514/2018 (περ. α΄ παρ. 1 άρθρο 1 Οδηγίας 2021/338)
`Αρθρο 180 Ορισμοί - Αντικατάσταση παρ. 59, προσθήκη παρ. 8Α, 44Α, 62Α και 65 στο άρθρο 4 του ν. 4514/2018 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
`Αρθρο 181 Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις παρακολούθησης προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 16α στον ν. 4514/2018 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
`Αρθρο 182 Γενικές αρχές και πληροφόρηση των πελατών -Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 4514/2018 (παρ. 4 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/33
`Αρθρο 183 Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας και ενημέρωση προς πελάτες -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 του Ν. 4514/2018 (παρ. 5 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
`Αρθρο 184 Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους -Τροποποίηση άρθρου 27 του ν. 4514/2018 (παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
`Αρθρο 185 Παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματίες πελάτες -Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 4514/2018 (παρ. 8 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
`Αρθρο 186 Συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4514/2018 (παρ. 9 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
`Αρθρο 187 Όρια θέσεων και έλεγχοι για τη διαχείριση θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων -Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4514/2018 (παρ. 10 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
`Αρθρο 188 Γνωστοποίηση θέσης ανά κατηγορία κατόχου θέσης - Τροποποίηση του άρθρου 58 του Ν. 4514/2018 (παρ. 11 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
`Αρθρο 189 Καταγγελίες παραβάσεων - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4514/2018 (παρ. 12 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4099/2012, 4209/2013, 4261/2014 ΚΑΙ 4706/2020
`Αρθρο 190 Σκοπός
`Αρθρο 191 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4261/2014 ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2034 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4514/2018 ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
`Αρθρο 192 Αρμόδιες αρχές - Τροποποιήσεις άρθρου 4 του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 193 Συντονισμός των αρμόδιων αρχών -Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 194 Αντιμετώπιση κινδύνων -Τροποποίηση παρ. 8 και κατάργηση παρ. 11 του άρθρου 68 του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 195 Καθορισμός ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 127 του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 196 Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 5 του ν. 4514/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4099/2012 -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4209/2013 ΚΑΙ 4099/2012
`Αρθρο 197 Εμπορική προώθηση σε άλλα κράτη μέλη μεριδίων Ο.Ε.Ε. της ΕΕ που διαχειρίζονται Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 32 του Ν. 4209/2013
`Αρθρο 198 Διάθεση μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4099/2012
`Αρθρο 199 Κυρώσεις - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 94 του ν. 4099/2012 (περ. ζ΄ παρ. 6 άρθρου 99 και παρ. 2 άρθρου 99γ της Οδηγίας ΕΕ/2014/91)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Ε.Ε., ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/2402 ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 26Α ΕΩΣ 26Ε ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/2402, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4706/2020
`Αρθρο 200 Διάθεση μεριδίων Ο.Ε.Ε. - Τροποποίηση παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4706/2020
`Αρθρο 201 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 Τροποποίηση της παρ. 1 άρθρου 69 του ν. 4706/2020
`Αρθρο 202 Αρμόδιες αρχές για τις σύνθετες τιτλοποιήσεις εντός ισολογισμού των άρθρων 26α έως 26ε του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 Προσθήκη άρθρου 69Α στον ν. 4706/2020 (περ. 13 άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/557)
`Αρθρο 203 Πληροφοριακό Δελτίο - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4706/2020
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 204 Ετήσια οικονομική έκθεση και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση - Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007
`Αρθρο 205 Πεδίο εφαρμογής της αναδιάρθρωσης παθητικού - Τροποποίηση της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 44 του άρθρου 2 του Ν. 4335/2015
`Αρθρο 206 Κατάταξη των απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 145Α του Ν. 4261/2014
`Αρθρο 207 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης -Τροποποίηση άρθρου 145Β Ν. 4261/2014
`Αρθρο 208 Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.)
`Αρθρο 209 Θέσεις προσωπικού της Μ . Ε . Α . Ο . Ο . Σ . Α .
`Αρθρο 210 Προσόντα κάλυψης θέσεων
`Αρθρο 211 Τρόπος - Διαδικασία κάλυψης θέσεων
`Αρθρο 212 Ρύθμιση λοιπών θεμάτων λειτουργίας της Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.
`Αρθρο 213 Προσωρινή ανάθεση αρμοδιοτήτων στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 214 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 215 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 216 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους
`Αρθρο 217 `Αρση ακινησίας οχημάτων έτους 2022 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας - Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 2093/1992
`Αρθρο 218 Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης λόγω των συνεπειών της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 219 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των πιστοποιητικών φερεγγυότητας -Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 5 άρθρου 68 του Ν. 4790/2021
`Αρθρο 220 Φορολόγηση εισοδήματος από Α.Κ.Ε.Σ.
`Αρθρο 221 Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων σε δημόσιες υπηρεσίες και αρχές
`Αρθρο 222 Παραχώρηση εκτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ριζωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας σε δικαιούχους αγροτικής αποκατάστασης
`Αρθρο 223 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 του Ν. 4664/2020
`Αρθρο 224 Ρυθμίσεις για την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο 225 Επενδυτική και λειτουργική ενίσχυση σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
`Αρθρο 226 Ειδικός Λογαριασμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού -Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και υπολογαριασμοί - Τροποποίηση του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 227 Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τεχνολογίας αντλησιοταμίευσης
`Αρθρο 228 Διεύρυνση του σκοπού και της πηγής εσόδων της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. - Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 146 και παρ. 2 του άρθρου 147 του Ν. 4001/2011
`Αρθρο 229 Ειδικό τέλος υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για το έτος 2021 -Εξουσιοδοτική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
`Αρθρο 230 Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 231 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794)

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: