Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1136

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:

Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

Σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1081/8-4-2011 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της Κ1-802/23-3-11 (ΦΕΚ 470 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την εφαρμογή της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης από 4/4/2011 η διαδικασία σύστασης και απόδοσης Α.Φ.Μ. στις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας χορηγούν βεβαίωση (υπόδειγμα 7 του Παραρτήματος III) στην οποία κατ΄ ελάχιστον αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παραπάνω Κ.Υ.Α.

Έχει παρατηρηθεί όμως ότι, στην ως άνω βεβαίωση δεν αναφέρονται τα δηλωθέντα κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών στοιχεία της επιχείρησης, όπως, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), η διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας, τα μέλη του νομικού προσώπου, τα στοιχεία διαχειριστών/νομίμων εκπροσώπων/ μελών Δ.Σ., καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στην ένταξή τους σε καθεστώς Φ.Π.Α., κατηγορία βιβλίων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κλπ με αποτέλεσμα, οι εν λόγω εταιρείες, να προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλοντας αίτηση για τη χορήγηση των στοιχείων αυτών.

Κατόπιν τούτου, σε κάθε περίπτωση που οι ως άνω εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές οι οποίες έχουν ολοκληρώσει την έναρξη εργασιών τους σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης) αιτούνται τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία της επιχείρησής τους, το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. θα χορηγεί έγγραφο ως το συνημμένο υπόδειγμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: