Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 91

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4540

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 3 Συμπληρωματικοί ορισμοί
`Αρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
`Αρθρο 5 Ενημέρωση (άρθρο 5 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 6 Επίσημα έγγραφα (άρθρο 6 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 7 Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας (άρθρο 7 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 8 Κράτηση και εγγυήσεις για κρατούμενους αιτούντες (άρθρα 8 και 9 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 9 Συνθήκες κράτησης (άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 10 Κράτηση ευάλωτων ατόμων και αιτούντων με ειδικές ανάγκες υποδοχής (άρθρο 11 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 11 Οικογένειες (άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 12 Ιατρικές εξετάσεις (άρθρο 13 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 13 Εκπαίδευση των ανηλίκων (άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 14
`Αρθρο 15 Απασχόληση (άρθρο 15 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 16 Επαγγελματική Κατάρτιση (άρθρο 16 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 17 Γενικοί κανόνες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 18 Ρυθμίσεις για τις υλικές συνθήκες υποδοχής (άρθρο 18 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
`Αρθρο 19 Περιορισμός ή διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής (άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
`Αρθρο 20 Γενική αρχή για τα ευάλωτα πρόσωπα και αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υποδοχής των ευάλωτων προσώπων (άρθρα 21 και 22 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 21 Ανήλικοι (άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 22 Ασυνόδευτοι ανήλικοι και χωρισμένοι ανήλικοι (άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
`Αρθρο 23 Θύματα βασανιστηρίων και βίας (άρθρο 25 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
`Αρθρο 24 Προσφυγές (άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4251/2014 (Α΄ 80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/66/ΕΕ ΤΗΣ 15ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
`Αρθρο 25 Σκοπός
`Αρθρο 26 Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4251/2014 (Α΄80) (άρθρο 3 της Οδηγίας)
`Αρθρο 27 Προσθήκη Τμήματος 2΄ στο Μέρος Δεύτερο του Ν. 4251/2014 (Α΄80)
ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΥΛΟΥ
`Αρθρο 28 Τροποποίηση του Ν . 4375/2016 ( Α΄ 51)
`Αρθρο 29 Τροποποίηση του Ν. 3068/2002 (Α΄ 274) και του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.
ΜΕΡΟΣ Δ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 30 Τροποποίηση του Ν. 4375/2016 (Α΄ 51)
`Αρθρο 31 Τροποποίηση του Ν . 4251/2014 ( Α΄ 80)
`Αρθρο 32 Τροποποίηση του Π . Δ . 106/2007 ( Α΄ 135)
`Αρθρο 33
`Αρθρο 34 Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 4375/2016 λόγω έκδοσης Οργανισμού Μεταναστευτικής Πολιτικής
`Αρθρο 35 Τροποποίηση του Π . Δ . 122/2017 ( Α΄ 149)
`Αρθρο 36
`Αρθρο 37 Αντικατάσταση του άρθρου 18 του Ν. 2121/1993 (Α΄ 25)
`Αρθρο 38 Τροποποίηση του Π.Δ. 141/2017 («Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» Α΄ 180)
`Αρθρο 39 Τροποποίηση του Π . Δ . 46/2016 ( Α΄ 74)
`Αρθρο 40

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: