Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021
Αρ.Πρωτ. Μ-Δ: 220

Προς:

1. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΤΓΓΑ), Γ΄ Σεπτεμβρίου 48Β, (Εργατικό Κέντρο, 5ος όροφος), 104 33 Αθήνα

2. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΤΙΤΒΕ), Αριστοτέλους 32 (Ε.Κ.Θ.), 546 31 Θεσσαλονίκη

3. Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ.1/2021

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (μελών ΕΠΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Μ-Δ 1Δ/14.6.2021 αίτηση προς τον Ο.ΜΕ.Δ., οι ως άνω πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις με τις επωνυμίες Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΠΤΑ) και Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΠΤΒΕ) ζήτησαν την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης, που εργάζονται σε Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με εθνική εμβέλεια και είναι μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΓΓΗΣΕΕ).

2. Όπως αποτυπώνεται στο από 11.12.2019 Πρακτικό Ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, αναδείχθηκαν ως μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας οι Διαιτητές Μαρίκα Καζιτόρη (Κλήρωση Α), Θεόδωρος Κουτρούκης (Κλήρωση Β) και Ιωακείμ Σμυρνιώτης (Κλήρωση Γ). Ως Πρόεδρος της Επιτροπής επελέγη ο Θεόδωρος Κουτρούκης και Αναπληρωτής αυτού η Μαρίκα Καζιτόρη. Η Επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε τα καθήκοντα της στις 28.6.2021.

3. Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 203/30,6,2021 έγγραφο του Ο.ΜΕ.Δ., απεστάλη πρόσκληση στις δύο αιτήσασες συνδικαλιστικές οργανώσεις Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής (ΕΠΤΑ) και Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος (ΕΠΤΒΕ) καθώς επίσης και στην Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΓΓΗΣΕΕ), για συνάντηση αυτών με την Επιτροπή Διαιτησίας την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 στα κεντρικά γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. (Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα, 4ος όροφος).

4. Στη συνάντηση της 7.7.2021, που πραγματοποιήθηκε και με τηλεδιάσκεψη και με φυσική παρουσία, παρέστησαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς.

Κατά την συνάντηση αυτή των εκπροσώπων των οργανώσεων με τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, που διήρκεσε δύο ώρες,

- οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς ανέπτυξαν τις θέσεις τους, όπως παρουσιάζονται και στα σχετικά υπομνήματα που έχουν καταθέσει.

- οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς ανέπτυξαν τις θέσεις τους, όπως παρουσιάζονται και στα σχετικά υπομνήματα που έχουν καταθέσει.

5. Ακολούθως, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΕΠΤΑ και bill BE προσκόμισαν υπομνήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Κατόπιν των ανωτέρω

Και επειδή δεν κατέστη δυνατό τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, η επιτροπή διαιτησίας, για να εκδώσει τη διαιτητική απόφαση έλαβε υπόψη τα ως άνω στοιχεία καθώς και τα ακόλουθα:

- Το φάκελο της μεσολάβησης.

- Τις εξουσιοδοτήσεις προς τους εκπροσώπους των μερών της συλλογικής διαφοράς.

- Το από 7.7.2021 πρακτικό διαιτησίας κοινής συνάντησης με τους εκπροσώπους των μερών της συλλογικής διαφοράς.

- Το με αριθ. πρωτοκ. ΜΔ 210/14.7.2021 υπόμνημα της Εργοδοτικής πλευράς (ΕΠΗΣΕΕ) και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

- Το με αριθ. πρωτοκ. ΜΔ 212/14-07-2021 υπόμνημα της Εργατικής πλευράς και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

- Το άρθρο 22 παρ. 2 Σ, το ισχύον νομικό πλαίσιο περί της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία ( άρθρο 57 του ν. 4635/2019 , το οποίο τροποποίησε τη διάταξη του άρθρου 16 ν. 1876/1990 , όπως ίσχυε μετά τη τροποποίηση του με τη διάταξη του άρθρου 4 ν. 4303/2014 ) και την Π.Υ.Σ. 6/18.2.2012 .

- Τη με αρ. 2307/2014 και 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. και τις με αρ. 5686/2015 και 110/2016 αποφάσεις του Εφ.ΑΘ.

- Τις διαμετρικά αντίθετες απόψεις των μερών κυρίως περί της νομιμότητας της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για την υπόψη συλλογική διαφορά, απόψεις οι οποίες εκτέθηκαν και αναπτύχθηκαν αναλυτικά με τα ως άνω έγγραφα των μερών της παρούσας συλλογικής διαφοράς τόσο στο στάδιο της μεσολάβησης όσο και σε αυτό της διαιτησίας.

- Την από 28.3.2018 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 6/29.3.2018),όπως ισχύει σήμερα.

- Τις απόψεις, τις θέσεις τα επιχειρήματα, τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις των μερών, όπως όλες αυτές εκτέθηκαν και υποστηρίχθηκαν στο στάδιο της μεσολάβησης και της διαιτησίας όπως και γενικά όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του φακέλου της υπόψη συλλογικής διαφοράς.

- Τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας.

-Την αναγκαιότητα του συνυπολογισμού της οικονομικής κατάστασης της ως άνω εργοδοτικής πλευράς (με όσα οικονομικά στοιχεία προσκομίσθηκαν και συνελέγησαν στα στάδια της μεσολάβησης και διαιτησίας όπως προαναφέρθηκαν), κυρίως δε τα προσκομισθέντα και τα άλλως διαθέσιμα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία, την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η ήδη συλλογική διαφορά, την πρόοδο στη μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας και τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, αλλά επίσης και τη συμπίεση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων στην υπόψη συλλογική διαφορά.

- Την εφαρμοζόμενη πολιτική αμοιβών και όρων εργασίας στις υπόψη επιχειρήσεις της εργοδοτικής πλευράς με βάση τις προϊσχύσασες συλλογικές ρυθμίσεις.

- Την αναγκαιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των μερών της παρούσας συλλογικής διαφοράς, λαμβάνοντας πρόνοια τόσο για τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των θέσεων εργασίας όσο και για τη μη αύξηση ουσιωδώς και υπέρμετρα του κόστους εργασίας έτσι ώστε να διακινδυνεύεται η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των μελών της εργοδοτικής πλευράς.

-Τις απόψεις των Κ. Παπαδημητρίου, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 2η εκδ. 2019, Γ. Λεβέντη, Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο συλλογικό εργατικό δίκαιο Ν. 4635/2019, Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις ΔΕΝ 2020, I. Ληξουριώτη, Έναρξη ισχύος νέων περί Διαιτησίας διατάξεων και όρια παρέμβασης του θεσμού στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις ΔΕΝ τον. 76 τευχ. 1760/2020, Α. Κοζάκου, Το νέο δίκαιο των ΣΣΕ και της διαιτησίας: Από τις συλλογικές ρυθμίσεις στην ενίσχυση του ρόλου της ατομικής σύμβασης εργασίας ΕΕΔ 79, Κ. Παπαδημητρίου, Το σύστημα επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας μετά το Ν. 4635/2019, ΔΕΕ 3-4/2020, επί της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία κατά το άρθρο 57 Ν. 4635/2019 .

- Το γεγονός ότι η Τριμελής Επιτροπή Διαιτησίας αναφέρεται, επικαλείται και επαναλαμβάνει ήδη το σύνολο ανεξαιρέτως των ανωτέρω λαμβανομένων υπ΄ όψη ως εκείνα τα αναγκαία και επαρκή στοιχεία επίσης και για την πλήρη αιτιολογία της παρούσας σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που δικαιολογούν τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία στην ανωτέρω συλλογική διαφορά, όπως απαιτείται κατ΄ άρθρο 57 Ν. 4635/2019.

- Το γεγονός ότι η Επιτροπή Διαιτησίας καλείται πλέον να υποκαταστήσει την ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της εν προκειμένω συλλογικής διαφοράς καθώς και να καλύψει την ανάγκη να ρυθμισθούν οι όροι αμοιβής και εργασίας με διαιτητική απόφαση, αφού έχει εξαντληθεί κάθε προσπάθεια επίτευξης συλλογικής σύμβασης εργασίας με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των ως άνω μερών.

Οι θέσεις της εργοδοτικής πλευράς

Η εργοδοτική πλευρά υπέβαλε τόσο εγγράφως όσο και προφορικά ενστάσεις σχετικά με τη νομιμότητα της διαιτητικής διαδικασίας και υποστήριξε το νόμω αβάσιμο της. Ειδικότερα στο με αριθμό πρωτοκόλλου Μ-Δ- 192/18.6.2021 ίτπόμνημα-ένσταση αναφέρει ότι δεν πληρούνται οι γενικές ισχύουσες και στην περ. α και στην περ. β προϋποθέσεις της παρ. 2. του άρθρου 57 του νόμου 4635/2019. Επίσης υπέβαλε επικουρικά ένσταση μη νομιμότητας της προσφυγής στην Διαιτησία λόγω κατάληψης της αίτησης προσφυγής από την ρύθμιση του του άρθρου 92 Ν. 4808/2021 και τέλος υπέβαλε ένσταση μη νομιμότητας της υποβληθείσας από την εργατική πλευρά αίτησης προσφυγής στην διαιτησία λόγω έλλειψης πλήρους αιτιολογίας .

Η εργατική πλευρά έθεσε θέματα αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 Ν. 1876/1990, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την περ. α) του άρθρου 57 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.2019) .

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α. Ο Νόμος 4635/19 (άρθρο 57) προβλέπει ότι είναι δυνατή η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία σε δύο μόνο περιπτώσεις:

α) εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 1915/1990 και όπως αυτές ορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄ του Ν. 3429/2005, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

β) εάν η συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυση της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.

Οριστική αποτυχία των διαπραγματεύσεων θεωρείται ότι υπάρχει, εφόσον σωρευτικώς:

(αα) έληξε η κανονιστική ισχύς τυχόν υπάρχουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 6/2012 και

(ββ) έχει εξαντληθεί κάθε άλλο μέσο συνεννόησης και συνδικαλιστικής δράσης, ενώ το μέρος που προσφεύγει μονομερώς στη διαιτησία, συμμετείχε στη διαδικασία μεσολάβησης και αποδέχθηκε την πρόταση μεσολάβησης. Η αίτηση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία πρέπει να περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που την δικαιολογούν, η δε διαιτητική απόφαση που εκδίδεται επί αυτής είναι άκυρη εάν δεν περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που δικαιολογούν τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία.

Εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχείρηση του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, στην αίτηση επισυνάπτεται η γνώμη της διυπουργικής επιτροπής δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005, όπως ισχύει, επί της συλλογικής διαφοράς.

Η εν λόγω συλλογική διαφορά αφορά στην περίπτωση της παραγράφου 2 εδάφιου α και β του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν 4635/2019, όπου έχουν αποτύχει οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυση της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά την ένσταση περί της νομιμότητας της διαιτητικής διαδικασίας η με αρ 6 Τριμ/2020 Δ.Α επί ταυτόσημης προβληθείσας ένστασης της εργοδοτικής πλευράς στην εγερθείσα συλλογική διαφορά ΕΤΕΡ/ΕΙΡΑ σκέφθηκε και έκρινε κατά πλειοψηφία τα εξής:

"... στη προκειμένη συλλογική διαφορά είναι δυνατή η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία κατά το άρθρο 57 παρ. τ του Ν.4635/2019 δεδομένου α) ότι η προκειμένη συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν.1264/1982, εμπίπτουσα στο στοιχείο στ) του ιδίου νόμου, άρθρου και παραγράφου, β) ότι η προκείμενη συλλογική διαφορά εργασίας ως αφορούσα επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σαφώς διακρίνεται από τις επιχειρήσεις δημοσίου χαρακτήρα, γ) ότι, συνεπώς, στη προκειμένη συλλογική διαφορά δεν έχουν εφαρμογή το κεφάλαιο Α του Ν. 3429/2005, όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρο 14 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει καθόσον οι νόμοι αυτοί, στους οποίους παραπέμπει το άρθρο 57 παρ.2α Ν.4635/2019, αφορούν αποκλειστικά και μόνον την έννοια των δημοσίων επιχειρήσεων και δ) ότι επιπλέον και σε κάθε περίπτωση η παραπομπή στο Ν.3429/2005 και στο Ν. 4270/2019, οι οποίοι πάντως δεν αφορούν τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως εν προκειμένω αλλά τς δημοσίου χαρακτήρα επιχειρήσεις του άρθρου 19 παρ.2 εδ.2 Ν 1264/1982 και μόνον αυτές, δεν συνιστά πρόσθετη προϋπόθεση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία κατ΄ άρθρο 57 παρ. 2° Ν. 4635/2019 αλλά πρόσθετη περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία κατά το ίδιο άρθρο, παράγραφο,εδάφιο και νόμο. (Κ. Παπαδημητρίου, το σύστημα επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας μετά το Ν.4635/2019, ΔΕΕ, Τ. 3-4/2020 σ.308 επ.)"

και

"... στη προκειμένη συλλογική διαφορά είναι δυνατή η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία επίσης και κατά το άρθρο 57 παρ. 2β Ν. 4635/2019, δεδομένου α) ότι η προκειμένη συλλογική διαφορά αφορά στη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας, απέτυχαν οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών και η επίλυση της επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού η δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργά της ελληνικής οικονομίας, β) ότι απέτυχαν οριστικά οι διαπραγματεύσεις καθόσον συντρέχουν σωρευτικά τα προβλεπόμενα στα στοιχεία (αα) και (ββ) του άρθρου 57 παρ. 2β Ν. 4635/2019 και γ) κατά παραδοχή των σχετικών λόγων που περιλαμβάνονται στην ανωτέρου από 29.5.2020 προσφυγή σε διαιτησία-αίτηση της Ε.Τ.Ε.Ρ", ενώ επίσης επί της ιδίας προαναφερθείσας συλλογικής διαφοράς και ένστασης η με αρ. 2 ΠΕΝΤ/2020 Δ.Α. σκέφθηκε και έκρινε κατά πλειοψηφία αυτολεξεί τα εξής:

"... Ο νομοθέτης, ρυθμίζοντας με την παραπάνω διάταξη (αρθρ. 16 παρ. 2 περιπτ. α) την κατ εξαίρεση δυνατότητα προσφυγής στη μονομερή διαιτησία, απέβλεψε στην απρόσκοπτη παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη λειτουργική έννοια του όρου, ως εκ τούτου δε, δεν μπορεί η εν λόγω ρύθμιση να περιοριστεί σε μόνες τις επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την οργανική έννοια του όρου, παρέχουν τις αυτές υπηρεσίες υπό τη μορφή εταιρίας στην οποία το ελληνικό δημόσιο «δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή», δεδομένου, άλλωστε, ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας δεν ανήκουν πλέον στον δημόσιο τομέα.

Ως εκ τούτου, κριτήριο για τον χαρακτηρισμό επιχειρήσεως ως «κοινής ωφελείας», δεν μπορεί να αποτελεί η νομική της μορφή ή το καθεστώς που τη διέπει, αλλά η φύση των παρεχομένων υπηρεσιών ως ζωτικής σημασίας. Περαιτέρω η εκάστοτε αναζήτηση του κριτηρίου της «επιρροής» του Ελληνικού Δημοσίου σε κάποια επιχείρηση κοινής ωφελείας, (κατά την έννοια του Ν. 3429/2005) σε συνδυασμό μάλιστα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014, θα καθιστούσε ιδιαίτερα ασαφείς τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Ν. 4635/2019. Από τη διατύπωση, τέλος, του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4635/2019), σύμφωνα με το οποίο «Εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχείρηση του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, στην αίτηση επισυνάπτεται η γνώμη της διυπουργικής επιτροπής δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών του άρθρου 10 του Ν. 3429/2005...", μπορεί να συναχθεί εξ αντιδιαστολής, ότι η συλλογική διαφορά μπορεί, κατά τη βούληση του νομοθέτη, και να μην αφορά επιχείρηση Ν. 3429/2005."

Όμοια σκεπτόμενη ,κρίνουσα και επαναλαμβάνουσα η παρούσα Επιτροπή Διαιτησίας απορρίπτει την σχετική ένσταση της εργοδοτικής πλευράς ως μη νόμιμη.

Όσον αφορά την ένσταση μη νομιμότητας της αίτησης προσφυγής στην διαιτησία λόγω έλλειψης πλήρους αιτιολογίας ,η παρούσα Επιτροπή Διαιτησίας την απορρίπτει επίσης ωσ μη νόμιμη, κρίνουσα ότι η υπ΄ όψιν αίτηση προσφυγής στην Διαιτησία είναι πλήρως αιτιολογημένη περιλαμβάνουσα όλα τα νόμιμα στοιχεία και προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση της ,όπως απαιτείται κατ άρθρον 57 Ν 4635/2019 .

Επιπροσθέτως για την τρέχουσα χρονική περίοδο της Πανδημίας COVID-19 η σημασία της τηλεόρασης στην μετάδοση ειδήσεων και διαφημιστικών μηνυμάτων είναι καθοριστική για την αναχαίτιση της Πανδημίας. Αυτή η αναχαίτιση με τη σειρά της ίσως κατορθώσει να περιορίσει τις πολύ αρνητικές επιδράσεις της Πανδημίας στην Εθνική Οικονομία (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ΑΕΠ σε όρους όγκου κατά το Α΄ τρίμηνο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 2,3% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2020. Συνεπώς ενδέχεται να υπάρξει σημαντική οικονομική επίπτωση στη χώρα από την μη επίλυση της συλλογικής διαφοράς. `Αρα τεκμηριώνεται και εξ αυτού του λόγου και αιτιολογίας η νομιμότητα του δικαιώματος σε μονομερή προσφυγή στην διαιτησία, κατά το άρθρο 57 παρ.2β του Ν.4635/2019.

Σύμφωνα με τη θεωρία, όταν ο νομοθέτης αναφέρεται σε υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού η δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενου με τη λειτουργία της Ελληνικής Οικονομίας, προφανώς αναφέρεται σε σημαντικές προσβολές που μπορούν πράγματι να προκληθούν από την έκταση και τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων και όχι σε πιθανές ήσσονος σημασίας οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλούνται από οποιαδήποτε εφήμερη ή επουσιώδους βλαπτικότητάς απεργιακή κινητοποίησης [Ληξουριώτης, I. (2020), Έναρξη ισχύος νέων περί διαιτησίας διατάξεων και όριο παρέμβασης του θεσμού στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, 76, 1760, 289-311]. Επομένως πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει αποτύχει πριν τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία, ένας κύκλος διαπραγματεύσεων και να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεσολάβησης χωρίς προφανώς να είναι αναγκαίο να έχουν προηγηθεί και αγωνιστικά μέσα [Λεβέντης Γ. (2020β), Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο συλλογικό εργατικό δίκαιο Ν. 4635/19 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, 76( 1758), 1-25]. Επίσης, «Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία προβλέπεται ως έσχατο και επικουρικό μέσο [Ληξουριώτης, I. (2020), Έναρξη ισχύος νέων περί διαιτησίας διατάξεων και όριο παρέμβασης του θεσμού στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, 76, 1760, 289-311].

Κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 1876/1990 όπως ισχύει, περί μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και επομένως, η αίτηση προσφυγής στην Διαιτησία κρίνεται ως νόμω και ουσία βάσιμη και πλήρως αιτιολογημένη όπως απαιτεί ο νόμος.

Β. Σε σχέση με τον επικουρικό ισχυρισμό της εργοδοτικής πλευράς ότι η προσφυγή της ΕΤΓΓΑ/ΕΤΠ"ΒΕ είναι μη νόμιμη καθώς αυτή καταλαμβάνεται από τη ρύθμιση του άρθρου 92 Ν. 4808/2021 που εξαίρεσε από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, η άποψη της Τριμελούς επιτροπής Διαιτησίας ,σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πάγια θέση των Διαιτητικών αποφάσεων του ΟΜΕΔ ,σύμφωνη με την ελληνική νομολογία ,είναι ότι με δεδομένο ότι η προσφυγή της ΕΠΤΑ/ΕΠΤΒΕ υποβλήθηκε στις 14.06.2021 και πριν τη δημοσίευση του Ν. 4808/19.06.2021, συνεπώς ισχύει και εφαρμόζεται το υφιστάμενο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής νομοθετικό καθεστώς ,το οποίο και περιλαμβάνει στο άρθρο 19 Ν. 1264/1982 τις επιχειρήσεις ραδιοφωνίας - τηλεόρασης στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και συνεπώς απορρίπτεται ο σχετικός ισχυρισμός ως μη νόμιμος.

Το αυτό άλλωστε ίσχυσε και με τις εκκρεμείς ενώπιον του ΟΜΕΔ αιτήσεις, όταν θεσπίστηκε ο Ν. 4635/2019, όπου έγινε δεκτή η άποψη ότι «Κρίσιμος χρόνος είναι αφ΄ ενός η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4635/2019, δηλαδή η 3(Ρ Οκτωβρίου 2019 και αφ΄ ετέρου η ημερομηνία υποβολής της αίτησης διαιτησίας. Και ασφαλώς όσες αιτήσεις διαιτησίας υποβλήθηκαν μετά την ισχύ του παραπάνω νόμου, θα υπαχθούν στο καθεστώς του.. Εάν όμως έχει, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, υποβληθεί αίτηση διαιτησίας αυτή η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά, ανεξαρτήτως εάν έχει ορισθεί ή όχι επιτροπή διαττησίας ή εάν έχει εκδοθεί ή όχι διαιτητική απόφαση» {βλ. Κ. Παπαδημητρίου, Το σύστημα επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας μετά το Ν 4635/2019, ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, Τ. 3- 4, σ. 311 επ.). Η εργοδοτική πλευρό με τις προβαλλόμενες εδώ θέσεις της συνάγει εξ αντιδιαστολής το συμπέρασμα ότι ο Ν. 4808/2021 καταλαμβάνει αναδρομικά την εκκρεμούσα κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού από 14/06/2021 αίτηση της ΕΓΓΙΓΑ/ΕΤΠΒΕ ενώπιον της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ και τη συλλογική διαφορά που αυτή δημιούργησε, για το λόγο ότι δεν διάλαβε οποιαδήποτε μεταβατική διάταξη, ισχυρισμός απορριπτέος επίσης ως μη νόμιμος.

Γ. Σε σχέση με τα θέμα που έθεσε η εργατική πλευρά (ΕΤΤΤΑ/ΕΤΤΤΒΕ) και που αφορά την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 Ν. 1876/1990, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την περ. α) του άρθρου 57 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.2019), η άποψη της Τριμελούς επιτροπής είναι ότι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων ασκείται από τα αρμόδια Δικαστήρια, ενώ ο Διαιτητής υποχρεούται κατ αρχήν, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, να εκδώσει τη διαιτητική απόφαση τέμνοντας την συλλογική διαφορά που φέρεται ενώπιον του (ΔΑ 5/2020 Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας), συνεπώς απορριπτέα η σχετική ένσταση ως μη νόμιμη.

Περαιτέρω η Επιτροπή Διαιτησίας έλαβε υπόψη και τα ακόλουθα:

1. Τις προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις.

(α) Συγκεκριμένα την από 12-6-2009 ΣΣΕ μεταξύ ΕΙΤΗΣΕΕ και ΕΠΤΑ (Π.Κ. 29/17-6-09) και την από 22-6-2009 ΣΣΕ μεταξύ ΕΙΤΗΣΕΕ και ΕΤΓΤΒΕ (Π.Κ. 37/8-7-09). Την ΔΑ 39/2010 μεταξύ ΕΠΤΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ (Π.Κ. 22/30-9-2010), τη ΔΑ 26/2011 (Π.Κ. 17/8-2-2012), τη ΔΑ ΠΕΝΤ. 6/2015, τη ΔΑ ΤΡΙΜ. 8/2018, τη ΔΑ ΠΕΝΤ. 1/2019, τη ΔΑ ΤΡΙΜ. 3/2020 και τη ΔΑ ΠΕΝΤ. 1/2020.

(β) Τις προηγούμενες προτάσεις/ρυθμίσεις: πρόταση μεσολάβησης με Α.Π. Ο.ΜΕ.Δ. 833/16-12-2015, την ΔΑ ΤΡΙΜ. 1/2016 (Π.Κ. 1/8-3-2016), την ΔΑ ΠΕΝΤ. 4/2016 (Π.Κ. 4/18-5-2016) και την πρόταση μεσολάβησης με Α.Π. Ο.ΜΕ.Δ. 59/26-1-2017.

2. Τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο μεσολάβησης και στην αιτιολογία της πρότασης μεσολάβησης.

3. Την εξέλιξη των θεμελιωδών δεικτών της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (εκτίμηση) το ΑΕΠ το 2020σε όρους όγκου ανήλθε σε 168,5δισ. ευρώ έναντι 183,6δισ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,2%. Επιπλέον, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Μαΐου 2021 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2020 προέκυψε αύξηση 0,1% έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 με το 2019.

4. Τα όσα διημείφθησαν κατά την κοινή συνάντηση της Επιτροπής με τους εκπροσώπους των μερών της συλλογικής διαφοράς.

5. Την ανάγκη να ορισθεί διετής διάρκεια ισχύος της παρούσας, ώστε κατά τη διάρκεια ισχύος της να έχουν τα μέρη της συλλογικής διαφοράς τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σε κλίμα εργασιακής ειρήνης χωρίς να διαταράσσεται το κλίμα των εργασιακών σχέσεων στο χώρο

των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών με ορισμό ως ημερομηνίας λήξης πολύ κοντά στην ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα (με εξαίρεση το άρθρο εννέα (9) στο οποίο το μέλος της Επιτροπής Θεόδωρος Κουτρούκης μειοψήφησε) στην ακόλουθη απόφαση:

`Αρθρο 1
Πεδίο Ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης μέλη των ΕΠΤΑ και ΕΠΤΒΕ, που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος που είναι μέλη της ΕΠΗΣΕΕ και έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:

1.1. Διευθυντής φωτογραφίας τηλεόρασης

1.2. Εικονολήπτης τηλεόρασης (Χειριστής Τηλεοπτικής μηχανής λήψεως)

1.3. Βοηθός εικονολήπτης

1.4. Ηχολήπτης (Μηχανικός ήχου)

1.5. Βοηθός ηχολήπτης

1.6. Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισμού.

1.7. Ηλεκτρονικός ράδιο -ζεύξεων - Link

1.8. Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων

1.9. Μοντέρ τηλεόρασης (Χειριστής μαγνητοσκοπίου και συναρμολογητής εικόνας)

1.10. Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας - vision mixer and digital effects

1.11. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (FloorManager)

1.12. Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

1.13. Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων

1.14. Χειριστής autocue

1.15. Γραφίστας τηλεόρασης

1.16. Τεχνικός Master Control (Μηχανικός τηλεόρασης)

1.17. Τεχνικός ροής προγράμματος - continuity

1.18. Μακιγιέζ- ιέρ

1.19. Κομμωτής - τρια

1.20. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

1.21. Βοηθός σκηνοθέτη

1.22. Βοηθός παραγωγής

1.23. Τεχνικός μεταγραφών (dubbing)

1.24. Τεχνικός Σκηνικών

1.25. Σκηνοθέτης

1.26. Διευθυντής Παραγωγής

1.27. Σκηνοθέτης Trailers

1.28. Σκηνογράφος

1.29. Ενδυματολόγος - Αμπιγιέζ

1.30. Μουσικός Επιμελητής

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσληφθεί τεχνικός όλων των ως άνω ειδικοτήτων σε Τηλεοπτικό Σταθμό είναι η κατοχή συναφούς επαγγελματικού τίτλου σπουδών της ειδικότητας στην οποία κατατάσσεται. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσης.

3. Η σχέση εργασίας που συνδέει τους τεχνικούς με τον τηλεοπτικό σταθμό είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου:

4. Στην ατομική σύμβαση εργασίας του τεχνικού αναγράφεται απαραίτητα η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και κάθε τεχνικός ασκεί μόνο καθήκοντα της ειδικότητας του.

`Αρθρο 2

1. Όλοι οι τεχνικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων κατατάσσονται σε τέσσερις (4) μισθολογικές κατηγορίες (κλίμακες) ως εξής:

Α΄ ΜΙΣΘΟΛΟΠΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η Κλίμακα

1. Βοηθός Εικονολήπτη

2. Βοηθός Ηχολήπτη

3. Βοηθός Παραγωγής

4. Τεχνικός Σκηνικών

5. Χειριστής autoque

6. Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων

7. Μουσικός επιμελητής

8. Κομμωτής - τρία

9. Μακιγιέρ - εζ

10. Ενδυματολόγος - Αμπιγιέρ

11. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (Floor Manager)

12. Τεχνικός μεταγραφών (Dubbing)

13. Όλες οι λοιπές Ειδικότητες Βοηθού

Β΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η Κλίμακα)

1. Τεχνικός ρύθμισης εικόνας

2. Τεχνικός ροής προγράμματος

3. Βοηθός Σκηνοθέτη

4. Ηλεκτρονικός Συντηρητής Τεχνολογικού Εξοπλισμού

5. Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων (Link)

6. Εικονολήπτης (Χειριστής τηλεοπτικής μηχανής)

7. Ηχολήπτης (Μηχανικός Ήχου)

8. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (RF)

9. Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων

Γ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ3η Κλίμακα)

1. Τεχνικός mastercontrol

2. Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας

3. Μοντέρ

4. Γραφίστας

5. Σκηνοθέτης trailers

Δ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (4π Κλίμακα)

1. Σκηνοθέτης

2. Διευθυντής Φωτογραφίας

3. Σκηνογράφος

4. Διευθυντής παραγωγής

2. Κάθε μισθολογική κατηγορία εξελίσσεται σε δέκα οχτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια τα οποία διανύονται ανά διετία, πλην του πρώτου της κάθε μιας που χορηγείται κατά την πρόσληψη του τεχνικού στον τηλεοπτικό σταθμό, εφ΄ όσον δεν του έχει αναγνωρισθεί προϋπηρεσία.

3. Για τον υπολογισμό του μισθολογικού κλιμακίου της μισθολογικής κατηγορίας της ειδικότητας του, στο οποίο θα ενταχθεί ο τεχνικός που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό, λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας του στον τηλεοπτικό σταθμό και η προϋπηρεσία που είχε στην ειδικότητα του σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

4. Όσοι τεχνικοί τηλεόρασης μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας αλλάζουν ειδικότητα, που ανήκει σε άλλη ανώτερη μισθολογική κατηγορία, εντάσσονται στο αμέσως προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που θα εντάσσονταν με βάση τη συνολική αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στην προηγούμενη ειδικότητα.

5. Σε περίπτωση έλλειψης δραστηριότητας για κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα παρέχεται, κατ΄ εξαίρεση, η δυνατότητα απασχόλησης σε άλλη συναφή ειδικότητα εντός της μισθολογικής κατηγορίας που ανήκουν αυτές οι ειδικότητες και με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη του κάθε εργαζόμενου τεχνικού.

6. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη και πιστοποιητικό ασφαλιστικού οργανισμού ή τα ανάλογα ένσημα. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού κάθε τηλεοπτικού σταθμού μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρόσληψη του τεχνικού. Η εκπρόθεσμη υποβολή των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, θα έχει σαν συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν θα λαμβάνεται υπόψη και θα προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

`Αρθρο 3

1. Από την ισχύ της παρούσας, οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, ανά μισθολογική κατηγορία, διαμορφώνονται ως εξής:

2.

ΕΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

0-2

835

919

946

974

3-4

910

1.000

1.030

1.062

5-6

993

1.092

1.124

1.157

7-8

1.080

1.188

1.226

1.263

9-10

1.180

1.297

1.336

1.375

11-12

1.187

1.307

1.346

1.386

13-14

1.211

1.333

1.373

1.415

15-16

1.236

1.359

1.400

1.442

37-18

1.261

1.386

1.429

1.472

19-20

1.286

1.415

1.457

1.499

21-22

1.311

1.442

1.486

1.531

23-24

1.323

1.456

1.499

1.544

25-26

1.349

1.484

1.529

1.574

27-28

1.381

1.515

1.560

1.606

29-30

1.402

1.545

1.591

1.638

31-32

1.432

1.575

1.622

1.670

33-34

1.460

1.607

1.655

1.705

35-36

1.490

1.638

1.688

1.740

3. Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η μεταβολή μισθολογικών κλιμακίων βάσει ωριμάνσεων.

`Αρθρο 4

Πέρα από το Βασικό Μηνιαίο Μισθό του εκάστοτε κατεχόμενου μισθολογικού κλιμακίου, στους τεχνικούς της παρούσας χορηγούνται και καταβάλλονται, με μόνη εξαίρεση ως προς την καταβολή του, του επιδόματος χρόνου συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη, όπως κατωτέρω και σχετικά ειδικότερα προβλέπεται και τα εξής μηνιαία επιδόματα:

1. Επίδομα Γάμου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού Μισθού ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή έχει συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, οι ευρισκόμενοι εν χηρεία, οι διαζευγμένοι και συνυπηρετούντες.

2. Επίδομα Παιδιών που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το πρώτο παιδί, πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για το δεύτερο παιδί, έξι τοις εκατό [6%] επί του Βασικού Μισθού για το τρίτο παιδί και επτά τοις εκατό [7%] επί του Βασικού Μισθού για το τέταρτο παιδί. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι που τα παιδιά να συμπληρώσουν το δέκατο όγδοο [18] έτος της ηλικίας τους. Το επίδομα αυτό συνεχίζει να χορηγείται πέραν του δεκάτου ογδόου [18] έτους της ηλικίας του κάθε παιδιού, στις εξής περιπτώσεις:

Εάν πρόκειται για παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή σε αναγνωρισμένες από το κράτος ιδιωτικές σχολές στάθμης ανώτερης της Μέσης εκπαίδευσης, τότε το επίδομα συνεχίζει να χορηγείται μέχρι να συμπληρώσουν το εικοστό πέμπτο [25] έτος της ηλικίας τους, όχι όμως για μεγαλύτερη περίοδο από αυτή που απαιτεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους σύμφωνα με τον κανονισμό των ανωτέρω μνημονευθέντων εκπαιδευτικών οργανισμών.

Στους τεχνικούς που έχουν παιδί, το οποίο πάσχει από χρόνια ανίατη πάθηση βεβαιούμενη από κρατικό θεραπευτήριο, το επίδομα παιδιού αυξάνεται εφ εξής κατά 20% και εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, εφόσον είναι ανίκανο για εργασία λόγω της σωματικής ή πνευματικής νόσου του. Στην περίπτωση αυτή το επίδομα θα καταβάλλεται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα και όσο ο εργαζόμενος γονέας (τεχνικός) φέρει το βάρος περίθαλψης του ασθενούντος παιδιού του.

Σε κάθε περίπτωση το επίδομα των παιδιών παύει να καταβάλλεται για όσα συνάψουν γάμο ή αποκτήσουν εισόδημα από εργασία.

3. Επίδομα χρόνου συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του Βασικού Μισθού για κάθε πενταετία εργασίας στον ίδιο εργοδότη και μέχρι τη συμπλήρωση τριών [3] πενταετιών. Η καταβολή του επιδόματος αυτού αναστέλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης.

4. Επίδομα Πτυχίου σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους αναγνωρισμένο από το κράτος. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο Πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από την κατάθεση του τίτλου σπουδών, ως εξής:

Ποσοστό δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο ανώτατής εκπαίδευσης και

Ποσοστό οκτώ τοις εκατό [8%] επί του Βασικού τους Μισθού στους τεχνικούς που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης.

Στους τεχνικούς που διαθέτουν αναγνωρισμένο από το κράτος μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της ειδικότητας τους, καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δύο τοις εκατό [2%] επί του Βασικού τους Μισθού.

5. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών. Οι τεχνικοί των ειδικοτήτων Εικονολήπτη, Ηλεκτρονικού Ραδιοζεύξεων -Link, Ηχολήπτη [Μηχανικού ήχου] και τεχνικού ENG που απασχολούνται μόνιμα σε εξωτερικές μεταδόσεις λαμβάνουν επίδομα 5% επί του Βασικού τους Μισθού.

Σε τεχνικούς με τις πιο πάνω ειδικότητες που απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση σε εξωτερικές μεταδόσεις δίδεται επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό [5%] επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης στις εξωτερικές μεταδόσεις.

6. Επίδομα Θέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό [20%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Τεχνικούς Διευθυντές και δέκα τοις εκατό [10%] επί του Βασικού τους Μισθού στους Προϊσταμένους Τμημάτων για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντα αυτά.

`Αρθρο 4Α

Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Δικτύου εκπομπής [ΚΕ], που απασχολούνται στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής λαμβάνουν επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9% επί του Βασικού τους Μισθού ή επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό εννιά τοις εκατό 9% επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα απασχόλησης σε όσους απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής. Το ως άνω επίδομα λαμβάνουν και όσοι τεχνικοί της παραπάνω ειδικότητας εργάζονται σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, μόνον στην περίπτωση κατά την οποία οι συνθήκες εργασίας εντός των εσωτερικών εγκαταστάσεων είναι αντίστοιχες με αυτές των εξωτερικών εγκαταστάσεων, ήτοι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παροχής εργασίας στις εσωτερικές εγκαταστάσεις η εκπεμπόμενη ακτινοβολία είναι αντίστοιχη με αυτήν των εξωτερικών εγκαταστάσεων.

`Αρθρο 4Β

Οι εικονολήπτες για τις ημέρες που ο τηλεοπτικός σταθμός τους αναθέτει το χειρισμό steadycam ή jimmyjip, λαμβάνουν πρόσθετη ωριαία αμοιβή που υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής, (ανεξάρτητα από το πόσο αυτή θα διαρκέσει όταν μεταδοθεί) και ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ και δώδεκα (12) ευρώ την ώρα αντίστοιχα.

`Αρθρο 4Γ

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται στην αντικατάσταση των οθονών παλαιάς τεχνολογίας με οθόνες νέας τεχνολογίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας του σταθμού για την προστασία της υγείας των εργαζομένων σε αυτές.

`Αρθρο 4Δ

Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρολόγος - Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων οι οποίοι προβαίνουν σε συνδεσμολογήσεις ρευματοληψίας των ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων που χειρίζονται λαμβάνουν επίδομα 3% επί του Βασικού τους Μισθού.

`Αρθρο 5

1. Εκτός έδρας ορίζεται η μετάβαση του τεχνικού για παροχή εργασίας εκτός της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία έχει προσληφθεί να εργάζεται.

2. Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό της χώρας, ο τεχνικός δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/35ο του μηνιαίου βασικού μισθού. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός αναλαμβάνει επιπλέον το κόστος των μεταφορικών, διαμονής και της διατροφής του. Σε περίπτωση που η μετάβαση από και προς τον τόπο αποστολής γίνεται με αυτοκίνητο που παρέχει η εταιρία και οδηγεί ο ίδιος ο τεχνικός, αυτός δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση έξι (6) ευρώ ανά ημέρα μετακίνησης. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο τεχνικός μεταβεί για παροχή εργασίας εκτός της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία έχει προσληφθεί να εργάζεται, αυθημερόν και χωρίς διανυκτέρευση, για το χρονικό διάστημα που απασχολείται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας πέραν του οκταώρου του, δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/35οτου μηνιαίου βασικού μισθού, καθώς και κατ΄ αναλογίαν κάλυψη των δαπανών διατροφής του.

3. Ο χρόνος μετάβασης εκτός έδρας και επιστροφής του τεχνικού θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στο χώρο που εργάζεται σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας.

4. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον τόπο παροχής της εργασίας στους τεχνικούς που καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε ημέρα ή ώρα που τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν λειτουργούν, μετά την προσκόμιση των αντιστοίχων παραστατικών.

`Αρθρο 6

1. Ο τεχνικός δικαιούται να αρνηθεί για σοβαρούς λόγους την εκτέλεση αποστολής σε εμπόλεμες περιοχές ή σε περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές. Σε περίπτωση μετάβασης του τεχνικού στις προαναφερόμενες περιοχές καταβάλλεται ειδικό επίδομα ανερχόμενο σε 250 € για κάθε ημέρα παραμονής στις περιοχές αυτές. Το επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις τακτικές αποδοχές, με την προϋπόθεση της απόδοσης λογαριασμού εξόδων (βάσει παραστατικών) του ταξιδιού. Εμπόλεμες περιοχές ή περιοχές με μεγάλες φυσικές καταστροφές θεωρούνται όσες χαρακτηρίζονται έτσι από τους ασφαλιστικούς φορείς.

2. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μια από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, χάσει τη ζωή του ή καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός είναι υποχρεωμένος να του καταβάλλει, με βάση τις ακαθάριστες τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζημίωση ίση με τις αποδοχές πέντε [5] ετών. Σε περίπτωση θανάτου του την αποζημίωση αυτή τη δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι του.

3. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές καταστεί μερικά ανίκανος για εργασία, θα συνεχίσει να λαμβάνει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και να ασφαλίζεται για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητα του.

4. Η ανικανότητα του τεχνικού για εργασία και η διάρκεια του διαπιστώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές του Δημοσίου ή του Ασφαλιστικού του φορέα.

5. Η αποζημίωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του Τηλεοπτικού Σταθμού προς τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες αποζημίωσης και συμψηφίζεται με τα ποσά που αυτός ή οι κληρονόμοι του θα εισπράξουν από την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλισή του.

6. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, μόνο σε περίπτωση που τον έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του για ποσό τουλάχιστον ίσο με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις του άρθρου αυτού και η ασφαλιστική εταιρία του κατέβαλε στο σύνολο του το εν λόγω ποσό της αποζημίωσης.

7. Σε κάθε περίπτωση, αν ο τεχνικός δεν ικανοποιηθεί πλήρως από την ασφαλιστική εταιρεία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός υποχρεούται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό, ώστε να συμπληρωθεί το εκατό τοις εκατό [100%] της αποζημίωσης του άρθρου αυτού.

`Αρθρο 6Α

Σε περίπτωση που ο τεχνικός εκτελεί αποστολή σε ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων, εμφυλίων ταραχών, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από τρομοκρατικές ενέργειες και επιθέσεις, σε περιοχές που ενδημούν επιδημίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χημικών ουσιών ή βιολογικών και

πυρηνικών αποβλήτων, τότε ο τηλεοπτικός σταθμός θα προβλέπει για την παροχή ικανής/αναγκαίας εξάρτησης προφύλαξης.

`Αρθρο 7

1. Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής αδείας και το επίδομα αδείας των τεχνικών καθορίζονται, συνυπολογιζόμενης και της προϋπηρεσίας τους, στα όρια που προβλέπει η Εργατική Νομοθεσία.

2. Για τους τεχνικούς που συμπλήρωσαν 10 ετών υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή 12 ετών προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη, μέλος της ΕΓΤΉΣΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η διάρκεια της άδειας ορίζεται σε είκοσι εννέα (29) ημέρες.

3. Οι γονείς παιδιών Α.Μ.Ε.Α. δικαιούνται επί πλέον της ετήσιας κανονικής τους άδειας, άδεια με πλήρεις αποδοχές δέκα (10) ημέρες τον χρόνο.

4. Οι τεχνικοί δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές η οποία ανέρχεται σε δέκα [10] εργάσιμες συνεχόμενες μέρες.

5. Σε κάθε περίπτωση για κάθε άλλη μορφή αδείας ή ρύθμιση ωραρίων που δεν αναφέρεται στην παρούσα ρύθμιση [εργαζόμενες μητέρες, θάνατος συγγενούς, κλπ] ισχύει ότι προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ.

6. Ημέρες αργίας ορίζονται η 1η του έτους, τα Θεοφάνια, η 25η Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δεύτερη Μέρα του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η 26η Δεκεμβρίου και όλες οι Κυριακές. Σε περίπτωση που ο τεχνικός απασχοληθεί κατά τις ημέρες αυτές καταβάλλεται προσαύξηση 75% επί του 1/25 των νόμιμων αποδοχών του. Ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης ως ημέρα αργίας ορίζεται και η ημέρα εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δημητρίου (26η Οκτωβρίου).

`Αρθρο 7Α

Μετά από αίτημα του τεχνικού προς τον Τηλεοπτικό Σταθμό και σχετική συμφωνία μεταξύ των μερών, που λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης, εξαιρετικώς, επιτρέπεται η χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με κατάτμηση, σύμφωνα με το νόμο όπως ισχύει κάθε φορά.

`Αρθρο 7Β

Για τις ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) και αργιών, εάν ο τεχνικός δεν εργασθεί δεν του οφείλεται επιπλέον αποζημίωση, πλέον των νομίμων αποδοχών του. Σε περίπτωση που εργασθεί θα του δοθεί ρεπό εντός της επόμενης εβδομάδας και η προσαύξηση θα είναι 75% επί του 1/25 των νόμιμων αποδοχών του. Σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό. Σε κάθε άλλη περίπτωση που απασχοληθεί τεχνικός κατά τις ως άνω ημέρες, τότε εφαρμόζεται η ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

`Αρθρο 8

1. Οι καθοριζόμενες με την παρούσα τακτικές αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχή οκτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα [40] ωρών.

2. Οι νόμιμες αποδοχές των τεχνικών καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

3. Στο μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τεχνικού θα καταβάλλεται προσπάθεια να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο [2] Σαββατοκύριακα ανάπαυσης [ρεπό].

4. Η νυχτερινή εργασία και η υπερωριακή εργασία αμείβονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

5. Για τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

`Αρθρο 9

1. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεριμνούν για τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ατυχημάτων κατά την εργασία.

2. α) Τα εξωτερικά γυρίσματα σε κλειστούς χώρους μπορούν να καλύπτονται από μονομελή συνεργεία εικονοληψίας, στις περιπτώσεις εκείνες που, τόσο το τεχνολογικό επίπεδο του παρεχόμενου από τον σταθμό εξοπλισμού, όσο και οι συνθήκες υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων το επιτρέπουν και εφόσον οι εργαζόμενοι σε αυτά τα συνεργεία ασκούν καθήκοντα αμιγώς της ειδικότητας τους. Στις περιπτώσεις εκείνες που, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, υφίσταται κίνδυνος για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων ισχύει η στελέχωση του εδαφίου (π) του παρόντος άρθρου, η οποία ισχύει για τα εξωτερικά γυρίσματα σε ανοιχτούς χώρους, και εφόσον η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αυτών. Τα εξωτερικά γυρίσματα σε ανοιχτούς χώρους καλύπτονται από ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη, ήτοι από έναν Εικονολήπτη τηλεόρασης ή Διευθυντή φωτογραφίας και από ένα Τεχνικό ENG ή ηχολήπτη ή βοηθό εικονολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο εξοπλισμό των τηλεοπτικών σταθμών.

β) Κάθε εξωτερική μετάδοση, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη, καλύπτεται από ομάδα αποτελούμενη από δύο Ηλεκτρονικούς ράδιο-ζεύξεων - Link σε κάθε σημείο στο οποίο απαιτείται ράδιο-ζεύξη, λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο εξοπλισμό των τηλεοπτικών σταθμών.

3. Εάν η τεχνολογία διαφοροποιήσει ή τροποποιήσει τον μέχρι σήμερα τρόπο εργασίας, την στελέχωση ή τις ειδικότητες, τότε οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συζητήσουν τις αλλαγές αυτές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Συγχρόνως αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το υπάρχον τεχνικό προσωπικό στις νέες ειδικότητες που τυχόν θα προκύψουν, εφόσον δεν απαιτούνται ειδικά αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τον νόμο, με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

`Αρθρο 10

1. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μη προβούν σε μαζικές απολύσεις. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών για οικονομοτεχνικούς λόγους θα διερευνάται η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας σε άλλες εταιρείες του ιδίου εργοδότη.

2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των υπό του Νόμου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του τεχνικού, αυτός δικαιούται αποζημίωσης ίσης με το μισό [1/2] της αποζημίωσης που η εργατική νομοθεσία προβλέπει για την περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης του.

3. Οι τεχνικοί που χρησιμοποιούνται ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν εντολής του Τηλεοπτικού Σταθμού και τίθενται σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το ένα πεντηκοστό [1/50] των μηνιαίων νόμιμων αποδοχών τους για κάθε ημέρα βάρδιας ασφαλείας ή επιφυλακής.

`Αρθρο 11

1. Σε περίπτωση κήρυξης απεργίας, οι οργανώσεις των μισθωτών υποχρεούνται να τηρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου, όσον αφορά στην έγκαιρη προειδοποίηση των τηλεοπτικών σταθμών από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παρεχόμενων από τους εν λόγω σταθμούς υπηρεσιών (υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού).

2. Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την συνδικαλιστική δράση των υπαγομένων στην ρύθμιση ήτοι να παραχωρούν χώρο για συγκεντρώσεις, ανάρτηση ανακοινώσεων, προβολή των κάθε είδους πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων κλπ.

3. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν και να καταθέτουν κάθε μήνα σε Τραπεζικό Λογαριασμό, που θα τους δηλωθεί εγγράφως από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, την συνδικαλιστική συνδρομή των τεχνικών — μελών τους, που εργάζονται σε αυτούς, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται εγγράφως κάθε έτος από την Συνδικαλιστική Οργάνωση. Όσοι τεχνικοί δεν θέλουν να τους γίνεται αυτή η παρακράτηση θα το δηλώνουν στον Τηλεοπτικό Σταθμό που εργάζονται εγγράφως και θα εξαιρούνται. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς από την Συνδικαλιστική Οργάνωση.

`Αρθρο 11Α

Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο των συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια τεσσάρων (4) ημερών, ανά μήνα, με πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων. Στα υπόλοιπα (περιοριστικά κατ΄ αριθμό οριζόμενα) τέσσερα (4) μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους, των ως άνω συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια μιας (1) ημέρας, ανά μήνα με πλήρεις αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων.

`Αρθρο 12

Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης της Επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τηλεοπτικού Σταθμού, τα εργασιακά δικαιώματα των τεχνικών που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγονται, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.

`Αρθρο 13

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

`Αρθρο 14

Η ισχύς της παρούσας διαιτητικής απόφασης αρχίζει την 11.3.2021, ήτοι την επομένη της κατάθεσης της αίτησης μεσολάβησης, και λήγει την 11.3.2023.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 26 Ιουλίου 2021

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: