Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4941/2022.

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 207

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4738

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ -ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
`Αρθρο 1 Σκοπός και εργαλεία
`Αρθρο 2 Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Προειδοποίησης
`Αρθρο 3 Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και Γραφεία Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών
`Αρθρο 4 Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Σύλλογοι και Ινστιτούτα Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
`Αρθρο 5 Σκοπός
`Αρθρο 6 Ορισμοί
`Αρθρο 7 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 8 Αίτηση οφειλέτη και πρόσκληση πιστωτή για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
`Αρθρο 9 Βασικό περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη
`Αρθρο 10 Υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση του οφειλέτη στοιχεία
`Αρθρο 11 Αξία των ακινήτων της αίτησης
`Αρθρο 12 `Αδεια για την επεξεργασία και την κοινοποίηση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση
`Αρθρο 13 Συνέπειες από την υποβολή της αίτησης
`Αρθρο 14 Υπογραφή και μορφές σύμβασης αναδιάρθρωσης
`Αρθρο 15 Δικαίωμα διαμεσολάβησης μετά από την πρόταση των πιστωτών
`Αρθρο 16 Προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης
`Αρθρο 17 Διαδικασία διαπραγματεύσεων, καθήκον αληθείας και υποχρέωση εχεμύθειας
`Αρθρο 18 Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών
`Αρθρο 19 Αποτελέσματα σύμβασης αναδιάρθρωσης
`Αρθρο 20 Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης
`Αρθρο 21 Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 22 Κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 23 Αποτελέσματα των συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 24 Διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 25 Προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών που υπάγονται σε σύμβαση αναδιάρθρωσης
`Αρθρο 26 Τήρηση και ολοκλήρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη
`Αρθρο 27 Αθέτηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη και καταγγελία από καταλαμβανόμενο πιστωτή
`Αρθρο 28 Επιδότηση καταβολής δόσεων
`Αρθρο 29 Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
`Αρθρο 30 Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
`Αρθρο 31 Ορισμός και σκοπός της εξυγίανσης
`Αρθρο 32 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 33 Αρμόδιο δικαστήριο
`Αρθρο 34 Συμφωνία εξυγίανσης και απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών
`Αρθρο 35 Συναίνεση οφειλέτη και σύμπραξη συνέλευσης μετόχων ή εταίρων
`Αρθρο 36 Σύμπραξη τρίτων
`Αρθρο 37 Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων
`Αρθρο 38 Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 39 Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 40 Αιρέσεις επί της συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 41 Ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 42 Τύπος της συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 43 Επιχειρηματικό σχέδιο
`Αρθρο 44 Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 45 Στοιχεία της αίτησης
`Αρθρο 46 Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης με τη συμμετοχή του οφειλέτη
`Αρθρο 47 Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης χωρίς τη συμμετοχή του οφειλέτη
`Αρθρο 48 Έκθεση του εμπειρογνώμονα
`Αρθρο 49 Δικάσιμος και κλητεύσεις
`Αρθρο 50 Αυτοδίκαιη αναστολή - προληπτικά μέτρα
`Αρθρο 51 Διορισμός ειδικού εντολοδόχου
`Αρθρο 52 Ανάκληση ή μεταρρύθμιση ή παράταση της αναστολής προληπτικών μέτρων και πρόβλεψη εξαιρέσεων με απόφαση του δικαστηρίου
`Αρθρο 53 Προληπτικά μέτρα πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 54 Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 55 Ορισμός ειδικού εντολοδόχου
`Αρθρο 56 Αιτιολογία και δημοσίευση της απόφασης επικύρωσης
`Αρθρο 57 Τριτανακοπή
`Αρθρο 58 Έφεση
`Αρθρο 59 Τροποποίηση της επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 60 Αποτελέσματα της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 61 Εξάλειψη του αξιοποίνου
`Αρθρο 62 Εκτελεστός τίτλος
`Αρθρο 63 Ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης
`Αρθρο 64 Μεταβιβάσεις περιουσίας και υποχρεώσεων επιχείρησης σε εκτέλεση συμφωνίας εξυγίανσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
`Αρθρο 65 Σύσταση και σκοπός του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
`Αρθρο 66 Μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
`Αρθρο 67 Διορισμός Εμπειρογνώμονα
`Αρθρο 68 Εποπτεία και κατάρτιση εμπειρογνωμόνων
`Αρθρο 69 Αμοιβή εμπειρογνώμονα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 70 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Πρώτου
`Αρθρο 71 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου
`Αρθρο 72 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου
`Αρθρο 73 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Δευτέρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 74 Τελικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
`Αρθρο 75 Σκοπός της πτώχευσης
`Αρθρο 76 Υποκειμενικές προϋποθέσεις
`Αρθρο 77 Αντικειμενικές προϋποθέσεις
`Αρθρο 78 Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο - Διαδικασία
`Αρθρο 79 Αίτηση πτώχευσης - Δικαιολογητικά
`Αρθρο 80 Απόρριψη της αίτησης
`Αρθρο 81 Περιεχόμενο της απόφασης
`Αρθρο 82 Πτωχευτική ανακοπή
`Αρθρο 83 Αίτηση ανάκλησης
`Αρθρο 84 Δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
`Αρθρο 85 Καταχωρήσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
`Αρθρο 86 Προληπτικά μέτρα
`Αρθρο 87 Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ - ΕΞΟΔΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
`Αρθρο 88 Αντίκλητοι και κοινοποιήσεις
`Αρθρο 89 Τα δικαστικά έξοδα
`Αρθρο 90 Οι προθεσμίες
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
`Αρθρο 91 Στερήσεις που αφορούν τον οφειλέτη
`Αρθρο 92 Πτωχευτική περιουσία
`Αρθρο 93 Πτωχευτική απαλλοτρίωση
`Αρθρο 94 Ανάθεση στον οφειλέτη
`Αρθρο 95 Υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
`Αρθρο 96 Πτωχευτικός πιστωτής - ομαδικός πιστωτής
`Αρθρο 97 Απαιτήσεις υπό αίρεση
`Αρθρο 98 Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
`Αρθρο 99 Παύση τοκογονίας
`Αρθρο 100 Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων
`Αρθρο 101 Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές
`Αρθρο 102 Οφειλέτες εις ολόκληρον
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
`Αρθρο 103 Λύση συμβάσεων και εξαιρέσεις
`Αρθρο 104 Συνέπεια επιλογής συνέχισης εκκρεμών συμβάσεων
`Αρθρο 105 Συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο
`Αρθρο 106 Ισχύς συμβατικών όρων λύσης και καταγγελίας λόγω πτώχευσης
`Αρθρο 107 Δικαίωμα καταγγελίας συμβάσεων προσωπικού χαρακτήρα και χρηματοοικονομικών συμβάσεων
`Αρθρο 108 Μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης
Αρθρο 109 Συμβάσεις εργασίας
`Αρθρο 110 Επιφύλαξη κυριότητας
`Αρθρο 111 Συμψηφισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
`Αρθρο 112 Δικαίωμα αποχωρισμού
`Αρθρο 113 Πτωχευτική διεκδίκηση
`Αρθρο 114 Διεκδίκηση πωλητή
`Αρθρο 115 `Ασκηση της διεκδίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
`Αρθρο 116 Κανόνας
`Αρθρο 117 Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης
`Αρθρο 118 Πράξεις δυνητικής ανάκλησης
`Αρθρο 119 Δόλια βλάβη των πιστωτών
`Αρθρο 120 Εξαιρούμενες πράξεις
`Αρθρο 121 Ειδικές ρυθμίσεις επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών
`Αρθρο 122 Πληρωμή χρηματογράφων
`Αρθρο 123 Δικαστική απόφαση - Νομιμοποίηση
`Αρθρο 124 Συνέπειες της απόφασης
`Αρθρο 125 Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου
`Αρθρο 126 Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
`Αρθρο 127 Αστική ευθύνη διοικητών εταιριών σε περίπτωση παύσης πληρωμών
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
`Αρθρο 128 Τα όργανα της πτώχευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
`Αρθρο 129 Αρμοδιότητα
`Αρθρο 130 Διαδικασία
`Αρθρο 131 Ανακοπή, έφεση και αναίρεση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
`Αρθρο 132 Ορισμός εισηγητή
`Αρθρο 133 Καθήκοντα του εισηγητή επί της διοίκησης της πτώχευσης
`Αρθρο 134 Διατάξεις του εισηγητή
`Αρθρο 135 Ανακριτικά καθήκοντα του εισηγητή
`Αρθρο 136 Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΝΔΙΚΟΣ
`Αρθρο 137 Ποιος διορίζεται σύνδικος
`Αρθρο 138 Αντικατάσταση συνδίκου
`Αρθρο 139 Συντηρητικά μέτρα
`Αρθρο 140 Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά κ.λπ.
`Αρθρο 141 Αποσφράγιση - απογραφή
`Αρθρο 142 Ενημέρωση εισηγητή
`Αρθρο 143 Επιστολές και άλλα μέσα επικοινωνίας του οφειλέτη
`Αρθρο 144 Είσπραξη απαιτήσεων - κατάθεση και ανάληψη χρημάτων
`Αρθρο 145 Συμβιβασμός επί απαιτήσεων
`Αρθρο 146 Πρόσληψη προσώπων με ειδικές γνώσεις
`Αρθρο 147 Εξέταση εμπορικών βιβλίων - ισολογισμός
`Αρθρο 148 Υποβολή εγκλήσεων για αδικήματα κατά του οφειλέτη
`Αρθρο 149 Αντιμισθία του συνδίκου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
`Αρθρο 150 Σύγκληση της συνέλευσης
`Αρθρο 151 Ποιοι συμμετέχουν - απαρτία - πλειοψηφία
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
`Αρθρο 152 Πρόσκληση για αναγγελία
`Αρθρο 153 Προθεσμία αναγγελίας και ανακοπή
`Αρθρο 154 Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
`Αρθρο 155 Πώς γίνεται η επαλήθευση
`Αρθρο 156 Δημοσιοποίηση πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
`Αρθρο 157 Ρευστοποίηση του ενεργητικού και διανομή στους πιστωτές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΥΤΗΣ
Αρθρο 158 Απογραφή - Διάθεση του ενεργητικού
`Αρθρο 159 Έγκριση ή απόρριψη της συναλλαγής
`Αρθρο 160 Μεταβίβαση του ενεργητικού
`Αρθρο 161 Περάτωση διαδικασίας εκποίησης του συνόλου ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΙΔΙΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
`Αρθρο 162 Γενικές διατάξεις για την κατ΄ ιδίαν εκποίηση
`Αρθρο 163 Διαδικασία πλειστηριασμού
`Αρθρο 164 Επανάληψη πλειστηριασμού
`Αρθρο 165 Διαδικασία εκποίησης κινητών μικρής αξίας
`Αρθρο 166 Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Αρθρο 167 Διανομή εκπλειστηριάσματος και πίνακας κατάταξης
Αρθρο 168 Ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης
`Αρθρο 169 Συνέπειες χρονικής σειράς εκποιήσεων ακινήτων και κινητών - κατάταξη ενυπόθηκων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 170 Φορολογικές και διοικητικές διευκολύνσεις - εξαιρετικές διατάξεις
`Αρθρο 171 Λοιπές διευκολύνσεις - περιορισμός δικαιωμάτων και αμοιβών - εξαιρετικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
`Αρθρο 172 Διαδικασία και αρμόδιο δικαστήριο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
`Αρθρο 173 Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου και ορισμός εισηγητή και διορισμός συνδίκου
`Αρθρο 174 Περιεχόμενο της αίτησης πτώχευσης
`Αρθρο 175 Προληπτικά μέτρα
`Αρθρο 176 Παύση πληρωμών
`Αρθρο 177 `Ασκηση παρέμβασης
`Αρθρο 178 Ανεπάρκεια μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας του οφειλέτη
`Αρθρο 179 Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας
`Αρθρο 180 Παραίτηση και διορισμός συνδίκου
`Αρθρο 181 Αναγγελίες και επαληθεύσεις των πιστώσεων
`Αρθρο 182 Παρακράτηση πιστώματος
`Αρθρο 183 Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά
`Αρθρο 184 Ειδικός λογαριασμός
`Αρθρο 185 Ειδικές προβλέψεις
`Αρθρο 186 Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 187 Έφεση
`Αρθρο 188 Μη περάτωση της πτώχευσης με την απλοποιημένη διαδικασία
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΟΥ
`Αρθρο 189 Γενικά
`Αρθρο 190 Η λογοδοσία του συνδίκου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 191 Παύση εργασιών πτώχευσης
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
`Αρθρο 192 Απαλλαγή του οφειλέτη
`Αρθρο 193 Προσφυγή κατά της απαλλαγής
`Αρθρο 194 Οφειλές που δημιουργήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια
`Αρθρο 195 Απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
`Αρθρο 196 Συνέπειες απαλλαγής στη ρευστοποίηση και διανομή - επίπτωση σε συνοφειλέτες ή σε οφειλές τρίτων εγγυημένες από τον οφειλέτη
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 197 Χρεοκοπία
`Αρθρο 198 Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή
`Αρθρο 199 Ποινική ευθύνη τρίτων
`Αρθρο 200 Ποινική ευθύνη οφειλετών, συζύγων, συμβίων και συγγενών
`Αρθρο 201 Αδικήματα συνδίκων
`Αρθρο 202 Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων
`Αρθρο 203 Δικονομικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ / ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ -ΤΕΛΙΚΕΣ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 204 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πρώτου
`Αρθρο 205 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου
`Αρθρο 206 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Τρίτου
`Αρθρο 207 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πέμπτου
`Αρθρο 208 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Έκτου
`Αρθρο 209 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Εβδόμου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 210 Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου
`Αρθρο 211 Τελικές διατάξεις Μέρους Τρίτου
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
`Αρθρο 212 Ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας [`Αρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)]
`Αρθρο 213 Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
`Αρθρο 214 Ανταλλαγή πληροφοριών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
`Αρθρο 215 Συλλογή στοιχείων [`Αρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)]
`Αρθρο 216 Κατανομή στοιχείων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ

`Αρθρο 217 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ
`Αρθρο 218 Παραχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης
`Αρθρο 219 Μεταβίβαση κύριας κατοικίας στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
`Αρθρο 220 Μίσθωση κύριας κατοικίας
`Αρθρο 221 Καταγγελία μίσθωσης
`Αρθρο 222 Επαναγορά κύριας κατοικίας από ευάλωτο
`Αρθρο 223 Στεγαστικό επίδομα - Λοιπές υποχρεώσεις οφειλέτη
`Αρθρο 224 `Αρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 225 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 226 Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 227 Ορισμοί
`Αρθρο 228 Διαχειριστές αφερεγγυότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 229 Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας
`Αρθρο 230 Διαχειριστές αφερεγγυότητας - Προϋποθέσεις διορισμού του διαχειριστή αφερεγγυότητας -εγγραφής στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας ανά βαθμίδα
`Αρθρο 231 Παροχή πιστοποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 232 Εξετάσεις για απόκτηση πιστοποίησης
`Αρθρο 233 Επιτροπή εξετάσεων
`Αρθρο 234 Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων
`Αρθρο 235 Διαρκής επιμόρφωση πιστοποιημένων προσώπων
`Αρθρο 236 Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας
`Αρθρο 237 Διορισμός διαχειριστή σε διαδικασία αφερεγγυότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 238 Κωλύματα
`Αρθρο 239 Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς
`Αρθρο 240 Έκθεση περιοδικής ενημέρωσης
`Αρθρο 241 Αμοιβή διαχειριστή αφερεγγυότητας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 242 Γενικές αρχές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 243 Πειθαρχικά παραπτώματα
`Αρθρο 244 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
`Αρθρο 245 Πειθαρχικές ποινές
`Αρθρο 246 Επιμέτρηση ποινής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 247 Πειθαρχικά Συμβούλια
`Αρθρο 248 Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
`Αρθρο 249 Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
`Αρθρο 250 Διαχείριση επιλήψιμων πράξεων και ανάθεση προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης
`Αρθρο 251 Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση
`Αρθρο 252 `Ασκηση της πειθαρχικής δίωξης
`Αρθρο 253 Η διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης
`Αρθρο 254 Ακροαματική διαδικασία και έκδοση απόφασης από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
`Αρθρο 255 Υποβολή έφεσης
`Αρθρο 256 Έκδοση αποφάσεων
`Αρθρο 257 Εξαίρεση μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων
`Αρθρο 258 Ανάκληση αδείας
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 259 Έκταση ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 260 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Πρώτου
`Αρθρο 261 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Πρώτου
`Αρθρο 262 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους Πρώτου
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 263 Μεταβατικό δίκαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 264 Απόκτηση κινητών αξιών - Διάθεση κινητών αξιών ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο των διαδικασιών του παρόντος - Ανατροπή της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης - Τροποποίηση των ν. 3461/2006 (Α΄ 106), ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
`Αρθρο 265 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 266 Διαχείριση ανάκτησης ενισχύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
`Αρθρο 267 Αποκλεισμός οικονομικών φορέων από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης λόγω αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
`Αρθρο 268
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ, ΔΙΑΡΚΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
`Αρθρο 269 Πληρωμή δαπανών σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ «NEXT GENERATION EU" ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (RECOVERY & RESILIENCE FACILITY - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)
`Αρθρο 270 Αντικείμενο
`Αρθρο 271 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
`Αρθρο 272 Διοικητής
`Αρθρο 273 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 274 Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων
`Αρθρο 275 Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
`Αρθρο 276 Διεύθυνση Αναφορών και Δημοσιότητας
`Αρθρο 277 Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 278 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 279 Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 280 Δαπάνες λειτουργίας - Ειδικές διατάξεις
`Αρθρο 281 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
`Αρθρο 282 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
`Αρθρο 283 Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και της παρ. 2 του άρθρου 123 του Ν. 4714/2020
`Αρθρο 284 Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»
`Αρθρο 285 Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», «μέτριο», «χαμηλό»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
`Αρθρο 286 Παράταση δυνατότητας μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 135 του ν. 4692/2020
`Αρθρο 287 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
`Αρθρο 288 Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών κατ΄ εφαρμογή του π.δ. 1/2003
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
`Αρθρο 289 Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 290 Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 291 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017
`Αρθρο 292 Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απωλεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις
`Αρθρο 293 Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους
`Αρθρο 294 Προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης, διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας - Αναστολή εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
`Αρθρο 295 Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»
`Αρθρο 296 Αναστολή καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
`Αρθρο 297 Ρυθμίσεις για την αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής και την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 298 Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 43Α ΚΦΕ με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
`Αρθρο 299 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας
`Αρθρο 300 Αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών
`Αρθρο 301 Αύξηση εμβαδού ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 1078/1980
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4701/2020, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4261/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Ο.Σ.Α.
`Αρθρο 302 Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995
`Αρθρο 303 Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών -Τροποποίηση του ν. 4701/2020
`Αρθρο 304 Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 305 Διατάξεις για τη συμπλήρωση του ν. 3986/2011 ως προς τις ρυθμίσεις για το δικαίωμα επιφανείας
`Αρθρο 306 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων -Προσθήκη άρθρου 145Β στον ν. 4261/2014
`Αρθρο 307 Ρύθμιση για τη στελέχωση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Ο.Σ.Α.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
`Αρθρο 308 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: