Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 152
1 Ιουλίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3986

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Αρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια
Αρθρο 2 Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων
Αρθρο 3 Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση - Καταστατικό
Αρθρο 4 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
Αρθρο 5 Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
Αρθρο 6 Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
Αρθρο 7 Προσωπικό
Αρθρο 8 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αποδοχές Προσωπικού
Αρθρο 9 Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αρθρο 10 Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 11 Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης
Αρθρο 12 Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων
Αρθρο 13 Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου
Αρθρο 14 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Αρθρο 15 Έκδοση οικοδομικών αδειών
Αρθρο 16 Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας
Αρθρο 17 Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών δημοσίων κτημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Αρθρο 18 Ορισμοί
Αρθρο 19 Σύσταση δικαιώματος επιφανείας
Αρθρο 20 Δυνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος
Αρθρο 21 Μεταβίβαση και επιβάρυνση - Βάρη του ακινήτου
Αρθρο 22 Απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσματα της απόσβεσης του δικαιώματος
Αρθρο 23 Τύχη μίσθωσης κατά τη λήξη της επιφανείας
Αρθρο 24 Προστασία επιφανειούχου
Αρθρο 25 Αντάλλαγμα
Αρθρο 26 Κτηματολόγιο - Φορολογική Μεταχείριση Ειδικές Διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Αρθρο 27 Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήματος
Αρθρο 28 Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων
Αρθρο 29 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
Αρθρο 30 Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες
Αρθρο 31 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος
Αρθρο 32 Τόκοι ομολογιακών δανείων - Στοιχεία που διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών
Αρθρο 33 Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών και γονικών παροχών
Αρθρο 34 Συντελεστές Φ . Π . Α .
Αρθρο 35 Τέλη κυκλοφορίας
Αρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του Ν. 3899/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Αρθρο 37 Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς
Αρθρο 38 Δημοσιονομικές ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015
Αρθρο 39 Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομική ενίσχυση ανέργων
Αρθρο 40 Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Αρθρο 41 Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Αρθρο 42 Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Αρθρο 43 Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
Αρθρο 44 Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις
Αρθρο 45 Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ.
Αρθρο 46 Αναστολή πλειστηριασμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 47 Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.)
Αρθρο 48 Ειδικές Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
Αρθρο 49
Αρθρο 50 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: