Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 163
4 Σεπτεμβρίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3801

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Αρθρο 2 Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων
Αρθρο 3 Χρόνος προαγωγής
Αρθρο 4 Σύστημα προαγωγών - Πίνακες προακτέων
Αρθρο 5 Εφαρμογή διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του Π.Δ. 410/1988 στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Αρθρο 6 Επιλογή και ειδικότητες του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.
Αρθρο 7 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
Αρθρο 8 Αναρρωτική άδεια προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. με προσωρινή αναπηρική σύνταξη
Αρθρο 9 Πειθαρχικό δίκαιο
Αρθρο 10 Μεταφορά προσωπικού Ι . Δ . Α . Χ .
Αρθρο 11 Μετάταξη από ειδικότητα σε ειδικότητα
Αρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αρθρο 13 Κατάργηση των αναρτήσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Αρθρο 14 Ρυθμίσεις Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Αρθρο 15 Λειτουργικά ζητήματα Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Αρθρο 16 Μοριοδότηση στις προσλήψεις κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος και επιδότηση κατοικίας
Αρθρο 17 Τμηματική χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Αρθρο 18 Ειδικές περιπτώσεις γονικής άδειας
Αρθρο 19 Ειδικά θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων
Αρθρο 20 Ειδικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΚΕΠ
Αρθρο 21 Λειτουργικά ζητήματα υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών
Αρθρο 22 Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Αρθρο 23 Συμπλήρωση του καταλόγου των μη δημοσιευτέων πράξεων
Αρθρο 24 Επιστημονική ή τεχνική υποστήριξη της ΑΔΕΔΥ και παροχή πιστοποιημένης επιμόρφωσης
Αρθρο 25 Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας
Αρθρο 26 Αποσπάσεις προσωπικού στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης
Αρθρο 27 Σύσταση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στις Περιφέρειες της Χώρας
Αρθρο 28 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1164/1981 «Περί συστάσεως εν Μυτιλήνη νομικού προσώττου δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν «Μουσείον - Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθερίδη - Τεριάντ και περί του Οργανισμού αυτού»
Αρθρο 29 Τροποποίηση ληξιαρχικών διατάξεων, σχετικών με το σύμφωνο συμβίωσης
Αρθρο 30 Αναγνώριση της Μήλου ως Ιεράς Νήσου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αρθρο 31 Πιλοτικές εφαρμογές απλούστευσης διαδικασιών και μείωσης διοικητικών επιβαρύνσεων
Αρθρο 32 Μίσθωση ακινήτων εθνικών κληροδοτημάτων από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Αρθρο 33 Μετατάξεις Ι.Δ.Α.Χ. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Αρθρο 34 Νομιμοποίηση δαπανών - `Αρση καταλογισμών
Αρθρο 35 Θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα Δήμων και Κοινοτήτων
Αρθρο 36 Λειτουργικά ζητήματα Ο . Τ . Α .
Αρθρο 37 Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και θεώρησης ενταλμάτων πληρωμών Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού
Αρθρο 38 Θέματα υττηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και Τ.Ε.Δ.Κ.
Αρθρο 39 Έξοδα παράστασης αιρετών
Αρθρο 40 Ρυθμίσεις θεμάτων Χ . Υ . Τ . Α ., ΦΟ . Δ . Σ . Α . και Δ . Ε . Υ . Α .
Αρθρο 41 Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.
Αρθρο 42 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αρθρο 43 Διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας διαμονής στην απασχόληση
Αρθρο 44 Επί μέρους ζητήματα αδειών διαμονής
Αρθρο 45 Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης
Αρθρο 47 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας προσωπικού τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών
Αρθρο 48 Τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης
Αρθρο 49 Υπολογισμός δημόσιας επιχορήγησης αεροπορικής μεταφοράς εφημερίδων
Αρθρο 50 Ραδιοφωνικοί σταθμοί πολιτικών κομμάτων
Αρθρο 51 Μετακινήσεις στελεχών Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας -Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
Αρθρο 52 `Αδειες υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού
Αρθρο 53 Κάλυψη διδάκτρων τέκνων των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας
Αρθρο 54 Δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό
Αρθρο 55 Καταστροφή αρχείων ΕΣΡ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Αρθρο 56 Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής
Αρθρο 57 Αρμοδιότητες Διευθύνσεων
Αρθρο 58 Σύσταση και κάλυψη θέσεων
Αρθρο 59 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3492/2006
Αρθρο 60 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 61
Αρθρο 62
Αρθρο 63
Αρθρο 64
Αρθρο 65 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν.-Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: