Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5053/2023.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 222

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 80

Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Την ανάγκη κωδικοποίησης της νομοθεσίας του ατομικού εργατικού δικαίου, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας Κώδικας που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για την ερμηνεία και εφαρμογή του εν λόγω δικαίου, όσο και για την τροποποίηση της νομοθεσίας στο μέλλον.

Με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε:

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου» οι διατάξεις του ατομικού εργατικού δικαίου ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
`Αρθρο 1 Σύμβαση εργασίας
`Αρθρο 2 Έλλειψη συμφωνίας για το μισθό
`Αρθρο 3 Προσωπική φύση της σχέσης
`Αρθρο 4 Υποχρεώσεις του εργαζομένου
`Αρθρο 5 Υποχρεώσεις του εργοδότη
`Αρθρο 6 Υποχρέωση πληροφόρησης
`Αρθρο 7 Πότε καταβάλλεται ο μισθός
`Αρθρο 8 Υπερημερία του εργοδότη
`Αρθρο 9 Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο
`Αρθρο 10 Χρονική έκταση της αξίωσης
`Αρθρο 11 Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη
`Αρθρο 12 Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων εργασίας
`Αρθρο 13 `Αδειες για ανεύρεση άλλης εργασίας
`Αρθρο 14 Παραίτηση του εργαζομένου από τα δικαιώματά του
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ Ι - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
`Αρθρο 15 Σκοπός
`Αρθρο 16 Έννοια των διακρίσεων
`Αρθρο 17 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 18 Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ειδικών επαγγελματικών απαιτήσεων
`Αρθρο 19 Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση
`Αρθρο 20 Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας
`Αρθρο 21 Θετική δράση και ειδικά μέτρα
`Αρθρο 22 Παροχή προστασίας
`Αρθρο 23 Βάρος απόδειξης
`Αρθρο 24 Προστασία έναντι αντιμέτρων
`Αρθρο 25 Κυρώσεις
`Αρθρο 26 Συνεκτίμηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης
`Αρθρο 27 Κοινωνικός διάλογος
`Αρθρο 28 Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης
`Αρθρο 29 Αρχές και Υπηρεσίες για την εποπτεία και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης
`Αρθρο 30 Συνεργασία φορέων
`Αρθρο 31 Ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών -Επιβράβευση επιχειρήσεων με Σήμα Διαφορετικότητας
`Αρθρο 32 Διατήρηση ευνοϊκότερων διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ
`Αρθρο 33 Σκοπός
`Αρθρο 34 Ορισμοί
`Αρθρο 35 Αρχή ίσης μεταχείρισης -Απαγόρευση διακρίσεων
`Αρθρο 36 Απαγόρευση διακρίσεων ως προς τις αμοιβές
`Αρθρο 37 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 38 Έκταση της απαγόρευσης
`Αρθρο 39 Περιπτώσεις διακρίσεων
`Αρθρο 40 Πρόσβαση στην απασχόληση - Όροι πρόσληψης
`Αρθρο 41 Συνθήκες και όροι απασχόλησης -Επαγγελματική εξέλιξη
`Αρθρο 42 Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση
`Αρθρο 43 Λύση της σχέσης εργασίας και της υπαλληλικής σχέσης - Προστασία έναντι αντιποίνων
`Αρθρο 44 Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις
`Αρθρο 45 Επιστροφή στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας
`Αρθρο 46 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 47 Διάκριση λόγω γονικής άδειας ανατροφής και υιοθεσίας
`Αρθρο 48 Θετικά μέτρα
`Αρθρο 49 Προστασία μητρότητας, πατρότητας και οικογενειακής ζωής
`Αρθρο 50 Δικαιούχοι επιδόματος γάμου και παιδιών
`Αρθρο 51 Έννομη προστασία
`Αρθρο 52 Αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
`Αρθρο 53 Βάρος απόδειξης
`Αρθρο 54 Φορείς παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
`Αρθρο 55 Υποχρέωση πληροφόρησης και παροχής στοιχείων
`Αρθρο 56 Κοινωνικός διάλογος
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
`Αρθρο 57 Σκοπός
`Αρθρο 58 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 59 Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία
`Αρθρο 60 Υποχρεώσεις εργοδότη για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης
`Αρθρο 61 Πολιτικές εντός της επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης
`Αρθρο 62 Πολιτικές εντός επιχείρησης για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών
`Αρθρο 63 Περιεχόμενο κανονισμών εργασίας και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων
`Αρθρο 64 Δικαιώματα θιγομένων - Αποτελέσματα επί παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης
`Αρθρο 65 Απαγόρευση αντιποίνων
`Αρθρο 66 Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων
`Αρθρο 67 Βάρος απόδειξης
`Αρθρο 68 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 69 Σκοπός - Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
`Αρθρο 70 Υποχρέωση ενημέρωσης
`Αρθρο 71 Παροχή πληροφοριών -Χρονοδιάγραμμα και μέσα ενημέρωσης
`Αρθρο 72 Πληροφορίες για την εργασία στην αλλοδαπή
`Αρθρο 73 Μεταβολή των στοιχείων της σύμβασης ή σχέσης εργασίας και πληροφορίες για την εργασία στην αλλοδαπή
`Αρθρο 74 Συνέπειες παράλειψης του εργοδότη ως προς τη χορήγηση αναγκαίων εγγράφων
`Αρθρο 75 Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 76 Προστατευόμενα πρόσωπα
`Αρθρο 77 Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
`Αρθρο 78 Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης, πρόσληψης και διορισμού προστατευόμενων προσώπων
`Αρθρο 79 Τοποθέτηση προστατευομένων - Περιορισμοί
`Αρθρο 80 Υποβολή στοιχείων - Διαδικασία
`Αρθρο 81 Πρόσθετα δικαιολογητικά
`Αρθρο 82 Επιχορήγηση εργοδοτών, εργονομική διευθέτηση, επαύξηση χρόνου άδειας, ηθικές αμοιβές
`Αρθρο 83 Πρωτοβάθμια Επιτροπή - Προσφυγή
`Αρθρο 84 Σύσταση και αρμοδιότητες Δευτεροβάθμιων Επιτροπών
`Αρθρο 85 Λύση σχέσης εργασίας
`Αρθρο 86 Διοικητικές κυρώσεις
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 87 Σκοπός
`Αρθρο 88 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 89 Ορισμοί
`Αρθρο 90 Αρχή της μη διάκρισης
`Αρθρο 91 Κανόνες προστασίας εργαζομένων και αποφυγής καταστρατηγήσεων σε βάρος τους
`Αρθρο 92 Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης
`Αρθρο 93 Ενημέρωση και διαβούλευση
`Αρθρο 94 Διατάξεις εφαρμογής
`Αρθρο 95 Σιωπηρή ανανέωση
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
`Αρθρο 96 Σκοπός
`Αρθρο 97 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 98 Ορισμοί
`Αρθρο 99 Αρχή της μη διάκρισης
`Αρθρο 100 Διαδοχικές συμβάσεις
`Αρθρο 101 Ανώτατη διάρκεια συμβάσεων
`Αρθρο 102 Συνέπειες παραβάσεων
`Αρθρο 103 Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης
`Αρθρο 104 Ενημέρωση και διαβούλευση
`Αρθρο 105 Ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 106 Μερική απασχόληση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
`Αρθρο 107 Σκοπός
`Αρθρο 108 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 109 Ορισμοί
`Αρθρο 110 Περιορισμοί ή απαγορεύσεις
`Αρθρο 111 Αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσωρινά απασχολουμένων
`Αρθρο 112 Πρόσβαση των προσωρινά απασχολουμένων σε θέση εργασίας, συλλογικές εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση
`Αρθρο 113 Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολουμένων
`Αρθρο 114 Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων
`Αρθρο 115 Κυρώσεις
`Αρθρο 116 Αντικείμενο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
`Αρθρο 117 Σύσταση και λειτουργία Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
`Αρθρο 118 Κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων των προσωρινά απασχολουμένων
`Αρθρο 119 Ασφάλεια και υγεία στην εργασία για τους προσωρινά απασχολούμενους
`Αρθρο 120 Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις για τους προσωρινά απασχολούμενους
`Αρθρο 121 Έλεγχος των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
`Αρθρο 122 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΤΗΛΕΡΓΑΣΙ
`Αρθρο 123 Όροι παροχής τηλεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
`Αρθρο 124 Ψηφιακές πλατφόρμες
`Αρθρο 125 Συμβατική σχέση ψηφιακών πλατφορμών με παρόχους υπηρεσιών
`Αρθρο 126 Συνδικαλιστικά δικαιώματα παρόχων υπηρεσιών - φυσικών προσώπων
`Αρθρο 127 Υγιεινή και ασφάλεια παρόχων υπηρεσιών
`Αρθρο 128 Υποχρέωση ενημέρωσης παρόχων υπηρεσιών για τα δικαιώματά τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΜΑΘΗΤΕΙΑ
`Αρθρο 129 Σύμβαση μαθητείας
`Αρθρο 130 Πρακτική άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών
`Αρθρο 131 Πρακτική άσκηση και μαθητεία
`Αρθρο 132 Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
`Αρθρο 133 Τεκμήριο υπέρ της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι - ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
`Αρθρο 134 Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ
`Αρθρο 135 Επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα
`Αρθρο 136 Δικαιούχοι επιδομάτων εορτών
`Αρθρο 137 Επιδόματα εορτών σε ειδικές περιπτώσεις
`Αρθρο 138 Υπολογισμός επιδομάτων εορτών
`Αρθρο 139 Ειδικές περιπτώσεις υπολογισμού επιδομάτων εορτών
`Αρθρο 140 Ύψος επιδομάτων εορτών
`Αρθρο 141 Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
`Αρθρο 142 Χρόνος καταβολής επιδομάτων εορτών και περιορισμοί
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΜΟΙΒΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 143 Επίδομα νυκτερινής εργασίας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
`Αρθρο 144 Αποζημίωση για εκτός έδρας εργασία
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
`Αρθρο 145 Παροχές σε είδος προς εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς σκοπούς των επιχειρήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
`Αρθρο 146 Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος
`Αρθρο 147 Χορήγηση εκκαθαριστικού σημειώματος
`Αρθρο 148 Εκκαθαριστικά αποδοχών και περιεχόμενό τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
`Αρθρο 149 Ποινική ευθύνη για μη καταβολή αποδοχών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
`Αρθρο 150 Απαγόρευση συμψηφισμού και κατάσχεσης μισθού
`Αρθρο 151 Συμφωνία κρατήσεων από τον μισθό
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
`Αρθρο 152 Σκοπός - πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 153 Είσπραξη εργοδοτικής εισφοράς
`Αρθρο 154 Λειτουργία και Διαχείριση του Λογαριασμού
`Αρθρο 155 Έλεγχος διαχείρισης
`Αρθρο 156 Πληρωμή αποδοχών - Περιορισμός - `Ασκηση δικαιώματος- Δ.ΥΠ.Α.
`Αρθρο 157 Φορέας για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών
`Αρθρο 158 Γνωστοποίηση διαδικασιών
`Αρθρο 159 Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 160 Επίλυση διαφορών
`Αρθρο 161 Σύσταση Λογαριασμού
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 162 Σκοπός- Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 163 Ορισμοί
`Αρθρο 164 Ημερήσια ανάπαυση
`Αρθρο 165 Διαλείμματα
`Αρθρο 166 Ελάχιστη περίοδος εβδομαδιαίας συνεχούς ανάπαυσης
`Αρθρο 167 Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας
`Αρθρο 168 Ετήσια άδεια
`Αρθρο 169 Διάρκεια της νυκτερινής εργασίας
`Αρθρο 170 Ιατρική εξέταση και μετάθεση των εργαζομένων τη νύχτα σε θέση ημερήσιας εργασίας
`Αρθρο 171 Εγγυήσεις για νυκτερινή εργασία
`Αρθρο 172 Ενημέρωση σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι τη νύχτα
`Αρθρο 173 Προστασία της ασφάλειας και της υγείας
`Αρθρο 174 Ρυθμός εργασίας
`Αρθρο 175 Παρεκκλίσεις
`Αρθρο 176 Μετακινούμενοι εργαζόμενοι και δραστηριότητες ανοικτής θάλασσας
`Αρθρο 177 Εργαζόμενοι σε αλιευτικά πλοία
`Αρθρο 178 Έλεγχος εφαρμογής
`Αρθρο 179 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 180 Ανώτατο όριο ωρών εργασίας
`Αρθρο 181 Συστήματα εβδομαδιαίας εργασίας
`Αρθρο 182 Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας
`Αρθρο 183 Υπέρβαση ανώτατου ορίου ημερήσιας εργασίας
`Αρθρο 184 Αμοιβή υπερεργασίας και υπερωρίας
`Αρθρο 185 Παραγραφή αξιώσεων για υπερωριακή απασχόληση
`Αρθρο 186 Εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας κατά παράβαση του πενθημέρου
`Αρθρο 187 Πραγματικός χρόνος εργασίας
`Αρθρο 188 Απαγόρευση υποχρέωσης παραμονής στον τόπο εργασίας κατά τον χρόνο ανάπαυσης
`Αρθρο 189 Απαγόρευση απασχόλησης κατά τον χρόνο ανάπαυσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
`Αρθρο 190 Πρόσθετες ομάδες εργασίας
`Αρθρο 191 Εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας με εναλλαγή προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 192 Διευθέτηση χρόνου εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄- ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΡΓΙΕΣ
`Αρθρο 193 Αργία
`Αρθρο 194 Χρονικό πλαίσιο αργίας
`Αρθρο 195 Έκταση εφαρμογής
`Αρθρο 196 Εξαιρέσεις
`Αρθρο 197 Απαγόρευση απασχόλησης
`Αρθρο 198 Εξαιρέσεις για ορισμένες αργίες
`Αρθρο 199 Εξαιρέσεις για ορισμένες Κυριακές
`Αρθρο 200 Εξαιρέσεις από την ανάπαυση της Κυριακής
`Αρθρο 201 Εξαιρέσεις από τις διατάξεις περί της ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας
`Αρθρο 202 Αναπληρωματική ανάπαυση
`Αρθρο 203 Ειδικές ρυθμίσεις για τα θέατρα
`Αρθρο 204 Επιχειρήσεις ημερήσιων εφημερίδων
`Αρθρο 205 Εφημεριδοπώλες
`Αρθρο 206 Οδηγοί ταξί
`Αρθρο 207 Σταυλίτες
`Αρθρο 208 Αναστολή διατάξεων εβδομαδιαίας ανάπαυσης
`Αρθρο 209 Προσαύξηση αμοιβής για εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
`Αρθρο 210 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 211 Δικαίωμα άδειας με αποδοχές
`Αρθρο 212 Αποδοχές άδειας
`Αρθρο 213 Επίδομα άδειας
`Αρθρο 214 Χρονική περίοδος χορήγησης της άδειας
`Αρθρο 215 Χρονική κατάτμηση της άδειας
`Αρθρο 216 Προστασία του δικαιώματος της άδειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 217 Σκοπός
`Αρθρο 218 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 219 Ορισμοί
`Αρθρο 220 `Αδεια πατρότητας
`Αρθρο 221 Γονική άδεια
`Αρθρο 222 `Αδεια φροντιστή
`Αρθρο 223 Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας
`Αρθρο 224 Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας
`Αρθρο 225 Αρμόδιος φορέας ισότητας για τα περί διακρίσεων ζητήματα
`Αρθρο 226 `Αδεια μητρότητας
`Αρθρο 227 `Αδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
`Αρθρο 228 Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
`Αρθρο 229 `Αδεια φροντίδας τέκνου
`Αρθρο 230 `Αδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου
`Αρθρο 231 `Αδεια γάμου
`Αρθρο 232 `Αδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου
`Αρθρο 233 Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία
`Αρθρο 234 `Αδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους
`Αρθρο 235 `Αδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
`Αρθρο 236 `Αδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών
`Αρθρο 237 `Αδεια για μονογονεϊκές οικογένειες
`Αρθρο 238 Εργασιακά δικαιώματα
`Αρθρο 239 Απαγόρευση διακρίσεων
`Αρθρο 240 Προστασία από την απόλυση και βάρος απόδειξης
`Αρθρο 241 Έννομη προστασία
`Αρθρο 242 Κυρώσεις
`Αρθρο 243 Ενημέρωση εργαζομένων
`Αρθρο 244 `Αδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις
`Αρθρο 245 `Αδεια άνευ αποδοχών
ΤΜΗΜΑ IV - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 246 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 247 Ορισμοί άρθρων 247-255
`Αρθρο 248 Όροι εργασίας των αποσπασμένων εργαζομένων
`Αρθρο 249 Μακροχρόνια απόσπαση
`Αρθρο 250 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών σχετικά με την παροχή πληροφοριών και την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος Τμήματος
`Αρθρο 251 Διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων
`Αρθρο 252 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 253 Ποινικές κυρώσεις
`Αρθρο 254 Δικαστική αρμοδιότητα
`Αρθρο 255 Ευνοϊκότεροι όροι
`Αρθρο 256 Αντικείμενο
`Αρθρο 257 Ορισμοί άρθρων 257-272
`Αρθρο 258 Επίβλεψη και έλεγχος εφαρμογής
`Αρθρο 259 Αρμόδιο όργανο παροχής πληροφοριών
`Αρθρο 260 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών
`Αρθρο 261 Διαπίστωση πραγματικών αποσπάσεων και πρόληψη καταχρήσεων και καταστρατήγησης διατάξεων σε περιπτώσεις διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών
`Αρθρο 262 Μέτρα ελέγχου εφαρμογής
`Αρθρο 263 Διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων - Διευκόλυνση των καταγγελιών - Καθυστερούμενες πληρωμές
`Αρθρο 264 Ευθύνη σε υπεργολαβία
`Αρθρο 265 Διασυνοριακή εκτέλεση αποφάσεων επιβολής διοικητικών χρηματικών κυρώσεων ή προστίμων - Πεδίο εφαρμογής και αρμόδιες αρχές
`Αρθρο 266 Γενικές αρχές - Αμοιβαία συνδρομή και αναγνώριση διοικητικών χρηματικών κυρώσεων ή/και προστίμων
`Αρθρο 267 Αίτημα κοινοποίησης ή είσπραξης υποβαλλόμενο από ελληνική αρχή
`Αρθρο 268 Λόγοι άρνησης
`Αρθρο 269 Αναστολή της διαδικασίας
`Αρθρο 270 Εισπραττόμενα ποσά και έξοδα
`Αρθρο 271 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 272 Σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (Internal Market Information System- IMI)
ΤΜΗΜΑ V - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 273 Έκταση εφαρμογής
`Αρθρο 274 Εξαρτώμενα μέλη
`Αρθρο 275 Αποδεικτικά στοιχεία
`Αρθρο 276 Απαγόρευση διάκρισης
`Αρθρο 277 Δικαίωμα για πλήρη απασχόληση
`Αρθρο 278 Προγραμματισμός αδειών
`Αρθρο 279 Βρεφονηπιακοί σταθμοί
`Αρθρο 280 Λύση σχέσης εργασίας
`Αρθρο 281 Προστασία μητρότητας
`Αρθρο 282 Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
`Αρθρο 283 Σκοπός - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 284 Ορισμοί άρθρων 283-291
`Αρθρο 285 Εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων
`Αρθρο 286 Ενημέρωση
`Αρθρο 287 Συνέπειες των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
`Αρθρο 288 Απαγόρευση έκθεσης
`Αρθρο 289 Νυκτερινή εργασία
`Αρθρο 290 Απαγόρευση απόλυσης
`Αρθρο 291 Δικαιώματα συναφή προς τη σύμβαση εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
`Αρθρο 292 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 293 Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης
`Αρθρο 294 Καλλιτεχνικές και παρεμφερείς απασχολήσεις
`Αρθρο 295 Επαγγελματικός προσανατολισμός
`Αρθρο 296 Χρονικά όρια εργασίας
`Αρθρο 297 Αμοιβή εργασίας
`Αρθρο 298 `Αδειες
`Αρθρο 299 Βιβλιάριο εργασίας
`Αρθρο 300 Τηρούμενα έντυπα από τους εργοδότες
`Αρθρο 301 Μητρώο ανηλίκων
`Αρθρο 302 Διαδικασία ιατρικής πιστοποίησης
`Αρθρο 303 Αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες
`Αρθρο 304 Ιατρικές εξετάσεις
`Αρθρο 305 Ιατρική πιστοποίηση
`Αρθρο 306 Αξιώσεις ανηλίκων
`Αρθρο 307 Εργασιακό περιβάλλον - Κίνδυνοι - Πρόληψη
`Αρθρο 308 Απαγόρευση εργασίας
`Αρθρο 309 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
`Αρθρο 310 Μη λύση της σύμβασης
`Αρθρο 311 Έννοια στρατευόμενου ιδιωτικού υπαλλήλου
`Αρθρο 312 Στρατευόμενοι υπάλληλοι
ΜΕΡΟΣ Ε΄ - ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
`Αρθρο 313 Λήξη της σύμβασης
`Αρθρο 314 Καταγγελία μακρόχρονης σύμβασης ορισμένου χρόνου
`Αρθρο 315 Καταγγελία για σπουδαίο λόγο
`Αρθρο 316 Υποχρέωση σε αποζημίωση
`Αρθρο 317 Εύλογη αποζημίωση
`Αρθρο 318 Θάνατος του ενός
`Αρθρο 319 Πιστοποιητικό εργασίας
`Αρθρο 320 Αναγγελία λύσης της σύμβασης εργασίας
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
`Αρθρο 321 Καταγγελία με προειδοποίηση από τον εργοδότη
`Αρθρο 322 Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προειδοποίηση καταγγελίας
`Αρθρο 323 Αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση από τον εργοδότη
`Αρθρο 324 Αποζημίωση καταγγελίας με προειδοποίηση από τον εργοδότη
`Αρθρο 325 Αποζημίωση σε ειδικές περιπτώσεις
`Αρθρο 326 Τμηματική καταβολή αποζημίωσης
`Αρθρο 327 Υπολογισμός αποζημίωσης
`Αρθρο 328 Ανώτατο όριο αποζημίωσης σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις
`Αρθρο 329 Υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης σε τραπεζικό λογαριασμό
`Αρθρο 330 Συνέπειες μη τήρησης προϋποθέσεων καταγγελίας
`Αρθρο 331 Καταγγελία κατόπιν υποβολής μήνυσης ή απαγγελίας κατηγορίας.
`Αρθρο 332 Μονομερής βλαπτική μεταβολή
`Αρθρο 333 Εγγυήσεις εφαρμογής αναγκαστικών διατάξεων για την καταγγελία
`Αρθρο 334 Κατάργηση ρητρών μονιμότητας
`Αρθρο 335 Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου κατά την καταγγελία
`Αρθρο 336Θέση σε διαθεσιμότητα
`Αρθρο 337 Καταγγελία της σύμβασης από τον εργαζόμενο
`Αρθρο 338 Αποχή από την εργασία λόγω ασθένειας βραχείας διάρκειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ
`Αρθρο 339 Προστασία από τις απολύσεις
`Αρθρο 340 Αποσβεστικές προθεσμίες
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
`Αρθρο 341 Έννοια
`Αρθρο 342 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 343 Υποχρέωση εργοδότη για πληροφόρηση και διαβούλευση
`Αρθρο 344 Εκπρόσωποι των εργαζομένων
`Αρθρο 345 Διαδικασία ομαδικών απολύσεων
`Αρθρο 346 Γενικές διατάξεις
TMHMA IV - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
`Αρθρο 347 Σκοπός
`Αρθρο 348 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 349 Ορισμοί
`Αρθρο 350 Διατήρηση δικαιωμάτων των εργαζομένων
`Αρθρο 351 Μεταβολή όρων και καταγγελία εργασιακής σχέσης
`Αρθρο 352 Αφερεγγυότητα
`Αρθρο 353 Προστασία εκπροσώπων εργαζομένων
`Αρθρο 354 Πληροφόρηση και διαβούλευση
`Αρθρο 355 Κυρώσεις
`Αρθρο 356 Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
`Αρθρο 357 Έναρξη ισχύος

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: