Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 2873/2000 - Άρθρο 27

`Αρθρο 27 Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων
1. Τα τέλη χαρτοσήμου , η επ΄ αυτών εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών και η εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α. που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος*», το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και ανέρχεται ως εξής:

α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κάθε κατηγορίας και χρήσης:

Κατηγορία

Κινητήρας σε κυβ.εκατ.

Τέλος μεταβίβασης

Α

51-400

10.000 δρχ.

Β

401-800

15.000 δρχ.

Γ

801-1300

20.000 δρχ.

Δ

1301-1600

30.000 δρχ.

Ε

1601-1900

40.000 δρχ.

ΣΤ

1901-2500

50.000 δρχ.

Ζ

2501 και άνω

70.000 δρχ.

β) Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα:

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 3.500

10.000 δρχ.

Β

3.501-10.000

15.000 δρχ.

Γ

10.001-20000

25.000 δρχ.

Δ

20.001-30000

40.000 δρχ.

Ε

30.001- 40000

50.000 δρχ.

ΣΤ

40.001 και άνω

60.000 δρχ.

γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα:

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 33

25.000 δρχ.

Β

34-50

35.000 δρχ.

Γ

51 και άνω

45.000 δρχ.

δ) Επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (με ή χωρίς μετρητή) μαζί με την άδεια κυκλοφορίας 65.000 δρχ.

ε) Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 3.500

25.000 δρχ.

Β

3.501-10.000

55.000 δρχ.

Γ

10.001-20000

80.000 δρχ.

Δ

20.001-30000

120.000 δρχ.

Ε

30.001- 40000

155.000 δρχ.

ΣΤ

40.001 και άνω

190.000 δρχ.

στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 50

120.000 δρχ.

Β

51 και άνω

180.000 δρχ.

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τα ποσά των 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000, 55.000, 60.000, 65.000, 70.000, 80.000, 120.000, 155.000, 180.000 και 190.000 δρχ., που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε: 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 145, 160, 175, 190, 205, 235, 350, 455, 530 και 560 ΕΥΡΩ.
3. Όταν μεταβιβάζεται ιδανικό μερίδιο επί αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας το προβλεπόμενο από τις προηγούμενες παραγράφους τέλος επιμερίζεται αναλόγως.
4. Από το τέλος που επιβάλλεται με τις προηγούμενες παραγράφους απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στις μεταβιβάσεις των οχημάτων αυτών δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών.
5. Το τέλος που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση.
6. Για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται σε 5.000 δραχμές. Από 1.1.2002 το ποσό αυτό ορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 15 ΕΥΡΩ.

Προκειμένου περί μεταβιβάσεως ιδανικού μεριδίου μοτοποδηλάτου το προβλεπόμενο από την παράγραφο αυτή τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

Το τέλος δεν επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο φόρο προστιθέμενης αξίας.

Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται για τις μεταβιβάσεις της κυριότητας μοτοποδηλάτων, στις οποίες επιβάλλεται το τέλος της παραγράφου αυτής, καταργείται.

Το τέλος που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση.

7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: