Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ 1191/13-7-1981

Περί κυρώσεως της εις Αθήνας την 21 ην Ιανουαρίου 1980 υπογραφείσης Συμβάσεως μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (Φ.Ε.Κ. 206/31-7-1981, τ.Α΄).

Ανακοίνωσις «Ανακοίνωση για την έναρξη εφαρμογής της Σύμβασης Ελλάδος - Φινλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου» (Φ.Ε.Κ. 27/8-3-1982, τ.Α΄).

Το Υπουργείο Εξωτερικών, ανακοινώνει ότι η Σύμβαση που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου 1980, μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και η οποία κυρώθηκε με το Νόμο υπ΄ αριθ. 1191/1981 (Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, υπ΄ αριθ. 206 τεύχος Α΄ της 31 Ιουλίου 1981) τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 αυτής, στις 4 Οκτωβρίου 1981.

Ενημερωτικό τεύχος 2, σελ. 230 (Συμβάσεις Ελλάδος με άλλα Κράτη)

`Αρθρον πρώτον

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εις Αθήνας την 21 ην Ιανουαρίου 1980 υπογραφείσα Σύμβασις μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, της οποίας το κείμενον εις πρωτότυπον εις την Αγγλικήν γλώσσαν και εις μετάφρασιν εις την Ελληνικήν έχει ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας «πε­ρί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου».

Η Κυβέρνησις της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας.

Επιθυμούσαι όπως συνάψουν σύμβασιν περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, συνεφώνησαν τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΠεδίον εφαρμογής της Συμβάσεως
`Αρθρον 1 Πρόσωπα εφ΄ ων εφαρμόζεται η Σύμβασις
`Αρθρον 2 Καλυπτόμενοιφόροι
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II Ορισμοί
`Αρθρον 3 Γενικοίορισμοί
`Αρθρον 4 Φορολογική κατοικία
`Αρθρο 5 Μόνιμοςεγκατάστασις
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ III Φορολογία Εισοδήματος
`Αρθρον 6 Εισόδημα εξ ακινήτου περιουσίας
`Αρθρον 7 Κέρδηεπιχειρήσεων
`Αρθρον 8 Ναυτιλιακαί και αεροπορικαί μεταφορά
`Αρθρον 9 Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
`Αρθρον 10 Μερίσματα
`Αρθρον 11 Τόκοι
`Αρθρον 12 Δικαιώματα
`Αρθρον 13 Ωφέλειαεκκεφαλαίου
`Αρθρον 14 Μη εξηρτημέναι προσωπικαί υπηρεσίαι
`Αρθρον 15 Εξηρτημέναι προσωπικαί υπηρεσίαι
`Αρθρον 16 Αμοιβαίδιευθυντών
`Αρθρον 17 Καλλιτέχναι και Αθληταί
`Αρθρον 18 Συντάξεις
`Αρθρον 19 Κυβερνητικαί υπηρεσίαι
`Αρθρον 20 Σπουδασταί
`Αρθρον 21 Έτεραεισοδήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV Φορολογία Κεφαλαίου
`Αρθρον 22 Κεφάλαιον
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V Μέθοδοι αποφυγής της διπλής φορολογίας
`Αρθρον 23 ΜέθοδοςΠιστώσεως
ΚΕΦ`ΑΛΑΙΟΝ VI Ειδικοί Διατάξεις
`Αρθρον 24 Μη διακριτική μεταχείρισις
`Αρθρον 25 Διαδικασία αμοιβαίας Συμφωνίας
`Αρθρο 26 Ανταλλαγή πληροφοριών
`Αρθρον 27 Διπλωματικοί αντιπρόσωποι και προξενικοί υπάλληλοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII Τελικαί Διατάξεις
`Αρθρον 28 Θέσιςενισχύι
`Αρθρον 29 Λήξις

`Αρθρον δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω ως νόμος του Κράτους

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: