Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σύμβασις
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΝΔΙΑΣ

Ν.Δ. 4580 /1966 (1)

Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Ινδίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος (Φ.Ε.Κ. 235/9-11-1966, τ. Α΄).

(1) Ανακοίνωσις «περί ενάρξεως της ισχύος της εν Νέω Δελχί υπογραφείσης την 11ην Φεβρουαρίου 1965 συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος» (Φ.Ε.Κ. 53/18-4-1967, τ.Α΄):

Το επί των Εξωτερικών Β. Υπουργείον ανακοινοί ότι την 17ην Μαρτίου έλαβε χώραν εν Νέω Δελχί η ανταλλαγή των οργάνων επικυρώσεως της εν Νέω Δελχί υπογραφείσης την 11ην Φεβρουαρίου 1965 συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος.

Η συμφωνία εκυρώθη δια του Ν.Δ. υπ΄ αριθ. 4580/1966 δημοσιευθέντος εις το υπ΄ αριθμ. 235/9.11.1966 τεύχος Α΄ φύλλον Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η εν λόγω συμφωνία ήρξατο ισχύουσα εις την Ελλάδα συμφώνως τω άρθρω XX αυτής δι΄ οιονδήποτε οικονομικόν έτος αρχόμενον κατά ή μετά την 1ην Ιανουαρίου 1964.

`Αρθρον Μόνον

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν Ν. Δελχί υπογραφείσα την 11ην Φεβρουαρίου 1965 συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Ινδίας, αποσκοπούσα εις την αποφυγήν της διπλής φορολογίας, εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος, της οποίας το κείμενο έπεται εις την αγγλικήν γλώσσαν και εν μεταφράσει εις την ελληνικήν.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελλάδος και της Κυβερνήσεως της Ινδίας δια την αποφυγήν της διπλής φορολογίας του εισοδήματος.

Επειδή η Κυβέρνησις της Ελλάδος και η Κυβέρνησις της Ινδίας επιθυμούν να συνάψουν συμφωνίαν δια την αποφυγήν της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, συμφωνούσι, κατόπιν τούτου, ως ακολούθως:

`ΑρθρονΙ
`Αρθρον II
`Αρθρον III
`Αρθρον IV
`Αρθρον V
`Αρθρον VI
`Αρθρον VII
`Αρθρον VIII
`Αρθρον IX
`ΑρθρονΧ
`Αρθρον XI
`Αρθρον XII
`Αρθρον XIII
`Αρθρον XIV
`Αρθρον XV
`Αρθρον XVI
`Αρθρον XVII
`Αρθρον XVIII
`Αρθρον XIX
`Αρθρον XX
`Αρθρον XXI

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: