Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4308/2014 - Άρθρο 46

Παράρτημα Β: Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

X

X

Μηχανολογικός εξοπλισμός

X

X

Λοιπός εξοπλισμός

X

X

Επενδύσεις σε ακίνητα

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

X

X

Σύνολο

X

X

`Αυλα πάγια στοιχεία

Δαπάνες ανάπτυξης

X

X

Υπεραξία

X

X

Λοιπά άυλα

X

X

Σύνολο

X

X

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

X

X

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Δάνεια και απαιτήσεις

X

X

Χρεωστικοί τίτλοι

X

X

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

X

X

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

X

X

Λοιπά

X

X

Σύνολο

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

X

X

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

X

X

Εμπορεύματα

X

X

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Προκαταβολές για αποθέματα

X

X

Λοιπά αποθέματα

X

X

Σύνολο

X

X

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις

X

X

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

X

X

Λοιπές απαιτήσεις

X

X

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

X

X

Προπληρωμένα έξοδα

X

X

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο κυκλοφορούντων

X

X

Σύνολο ενεργητικού

X

X

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

X

X

Υπέρ το άρτιο

X

X

Καταθέσεις ιδιοκτητών

X

X

Ίδιοι τίτλοι

X

X

Σύνολο

X

X

Διαφορές εύλογης αξίας

X

X

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

X

X

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

X

X

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

X

X

Σύνολο

X

X

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

X

X

Αφορολόγητα αποθεματικά

X

X

Αποτελέσματα εις νέο

X

X

Σύνολο

X

X

Συναλλαγματικές διαφορές

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης

X

X

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

X

X

Λοιπές προβλέψεις

X

X

Σύνολο

X

X

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

X

X

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

X

X

Κρατικές επιχορηγήσεις

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο

X

X

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

X

X

Τραπεζικά δάνεια

X

X

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

X

X

Εμπορικές υποχρεώσεις

X

X

Φόρος εισοδήματος

X

X

Λοιποί φόροι και τέλη

X

X

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

X

X

Λοιπές υποχρεώσεις

X

X

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

X

X

Έσοδα επόμενων χρήσεων

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο υποχρεώσεων

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

X

X

Υπόδειγμα Β.1.2: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

X

X

Μηχανολογικός εξοπλισμός

X

X

Λοιπός εξοπλισμός

X

X

Επενδύσεις σε ακίνητα

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

X

X

Σύνολο

X

X

`Αυλα πάγια στοιχεία

Δαπάνες ανάπτυξης

X

X

Υπεραξία

X

X

Λοιπά άυλα

X

X

Σύνολο

X

X

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

X

X

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Δάνεια και απαιτήσεις

X

X

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

X

X

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

X

X

Διαθέσιμα για πώληση

X

X

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση

X

X

Σύνολο

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

X

X

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

X

X

Εμπορεύματα

X

X

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Προκαταβολές για αποθέματα

X

X

Λοιπά αποθέματα

X

X

Σύνολο

X

X

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις

X

X

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

X

X

Λοιπές απαιτήσεις

X

X

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

X

X

Προπληρωμένα έξοδα

X

X

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο κυκλοφορούντων

X

X

Σύνολο ενεργητικού

X

X

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

X

X

Υπέρ το άρτιο

X

X

Καταθέσεις ιδιοκτητών

X

X

Ίδιοι τίτλοι

X

X

Σύνολο

X

X

Διαφορές εύλογης αξίας

X

X

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

X

X

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

X

X

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

X

X

Σύνολο

X

X

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

X

X

Αφορολόγητα αποθεματικά

X

X

Αποτελέσματα εις νέο

X

X

Σύνολο

X

X

Συναλλαγματικές διαφορές

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης

X

X

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

X

X

Λοιπές προβλέψεις

X

X

Σύνολο

X

X

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

X

X

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

X

X

Κρατικές επιχορηγήσεις

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο

X

X

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

X

X

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

X

X

Εμπορικές υποχρεώσεις

X

X

Φόρος εισοδήματος

X

X

Λοιποί φόροι και τέλη

X

X

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

X

X

Λοιπές υποχρεώσεις

X

X

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

X

X

Έσοδα επόμενων χρήσεων

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο υποχρεώσεων

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

X

X

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Κόστος πωλήσεων

X

X

Μικτό αποτέλεσμα

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

X

X

Χ

Χ

Έξοδα διοίκησης

Χ

Χ

Έξοδα διάθεσης

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Χ

Χ

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Χ

Χ

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

X

X

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Χ

Χ

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

X

X

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι εισοδήματος

X

X

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

X

X

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ΄ είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

Χ

Χ

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Χ

Χ

Παροχές σε εργαζόμενους

Χ

Χ

Αποσβέσεις

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημίες

Χ

Χ

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Χ

Χ

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

X

X

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Χ

Χ

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

X

X

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι εισοδήματος

X

X

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

X

X

Υπόδειγμα Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

Χ

Χ

Προβλέψεις

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων

Χ

Χ

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων

Χ

Χ

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

X

X

Χ

Χ

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολή αποθεμάτων

Χ

Χ

Μεταβολή απαιτήσεων

Χ

Χ

Μεταβολή υποχρεώσεων

X

X

Χ

Χ

Μείον:

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους

Χ

Χ

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος

X

X

Σύνολο

Χ

Χ

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων

Χ

Χ

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)

Χ

Χ

Τόκοι εισπραχθέντες

Χ

Χ

Μερίσματα εισπραχθέντα

X

X

Σύνολο

Χ

Χ

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

Χ

Χ

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

Χ

Χ

Μερίσματα πληρωθέντα

X

X

Σύνολο

Χ

Χ

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

X

X

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία

20Χ1

20Χ0

Πάγια

Χ

Χ

Μείον: Αποσβεσμένα

Χ

Χ

Χ

Απομειωμένα

Χ

Χ

Χ

Χ

Αποθέματα

Χ

Χ

Απαιτήσεις

Χ

Χ

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

Χ

Χ

Λοιπά

Χ

Χ

Σύνολο ενεργητικού

Χ

Χ

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά

Χ

Χ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ

Χ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χ

Χ

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

20Χ1

20Χ0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Χ

Χ

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Χ

Χ

Παροχές σε εργαζόμενους

Χ

Χ

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Χ

Χ

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

X

X

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι

X

X

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

X

X

Υπόδειγμα Β.7.1: Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

X

X

Μηχανολογικός εξοπλισμός

X

X

Λοιπός εξοπλισμός

X

X

Επενδύσεις σε ακίνητα

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

X

X

Σύνολο

X

X

`Αυλα πάγια στοιχεία

Δαπάνες ανάπτυξης

X

X

Υπεραξία

X

X

Λοιπά άυλα

X

X

Σύνολο

X

X

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

X

X

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Δάνεια και απαιτήσεις

X

X

Χρεωστικοί τίτλοι

X

X

Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες

X

X

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

X

X

Λοιπά

X

X

Σύνολο

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

X

X

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

X

X

Εμπορεύματα

X

X

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Προκαταβολές για αποθέματα

X

X

Λοιπά αποθέματα

X

X

Σύνολο

X

X

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις

X

X

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

X

X

Λοιπές απαιτήσεις

X

X

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

X

X

Προπληρωμένα έξοδα

X

X

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο κυκλοφορούντων

X

X

Σύνολο ενεργητικού

X

X

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

X

X

Υπέρ το άρτιο

X

X

Καταθέσεις ιδιοκτητών

X

X

Ίδιοι τίτλοι

X

X

Σύνολο

X

X

Διαφορές εύλογης αξίας

X

X

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

X

X

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

X

X

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

X

X

Σύνολο

X

X

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

X

X

Αφορολόγητα αποθεματικά

X

X

Αποτελέσματα εις νέο

X

X

Σύνολο

X

X

Συναλλαγματικές διαφορές

X

X

Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής

Χ

Χ

Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης

X

X

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

X

X

Λοιπές προβλέψεις

X

X

Σύνολο

X

X

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

X

X

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

X

X

Κρατικές επιχορηγήσεις

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο

X

X

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

X

X

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

X

X

Εμπορικές υποχρεώσεις

X

X

Φόρος εισοδήματος

X

X

Λοιποί φόροι και τέλη

X

X

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

X

X

Λοιπές υποχρεώσεις

X

X

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

X

X

Έσοδα επόμενων χρήσεων

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο υποχρεώσεων

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

X

X

Υπόδειγμα Β.7.2: Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

X

X

Μηχανολογικός εξοπλισμός

X

X

Λοιπός εξοπλισμός

X

X

Επενδύσεις σε ακίνητα

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

X

X

Σύνολο

X

X

`Αυλα πάγια στοιχεία

Δαπάνες ανάπτυξης

X

X

Υπεραξία

X

X

Λοιπά άυλα

X

X

Σύνολο

X

X

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

X

X

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Δάνεια και απαιτήσεις

X

X

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

X

X

Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες

X

X

Διαθέσιμα για πώληση

X

X

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση

X

X

Σύνολο

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

X

X

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

X

X

Εμπορεύματα

X

X

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Προκαταβολές για αποθέματα

X

X

Λοιπά αποθέματα

X

X

Σύνολο

X

X

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις

X

X

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

X

X

Λοιπές απαιτήσεις

X

X

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

X

X

Προπληρωμένα έξοδα

X

X

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο κυκλοφορούντων

X

X

Σύνολο ενεργητικού

X

X

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

X

X

Υπέρ το άρτιο

X

X

Καταθέσεις ιδιοκτητών

X

X

Ίδιοι τίτλοι

X

X

Σύνολο

X

X

Διαφορές εύλογης αξίας

X

X

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

X

X

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

X

X

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

X

X

Σύνολο

X

X

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

X

X

Αφορολόγητα αποθεματικά

X

X

Αποτελέσματα εις νέο

X

X

Σύνολο

X

X

Συναλλαγματικές διαφορές

X

X

Καθαρή θέσης ιδιοκτητών μητρικής

Χ

Χ

Δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης

X

X

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

X

X

Λοιπές προβλέψεις

X

X

Σύνολο

X

X

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

X

X

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

X

X

Κρατικές επιχορηγήσεις

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο

X

X

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

X

X

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

X

X

Εμπορικές υποχρεώσεις

X

X

Φόρος εισοδήματος

X

X

Λοιποί φόροι και τέλη

X

X

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

X

X

Λοιπές υποχρεώσεις

X

X

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

X

X

Έσοδα επόμενων χρήσεων

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο υποχρεώσεων

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

X

X

Υπόδειγμα Β.8.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Κόστος πωλήσεων

X

X

Μικτό αποτέλεσμα

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

X

X

Χ

Χ

Έξοδα διοίκησης

Χ

Χ

Έξοδα διάθεσης

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Χ

Χ

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Χ

Χ

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Έσοδα επενδύσεων

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

X

X

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Χ

Χ

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

X

X

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι εισοδήματος

X

X

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Χ

Χ

Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:

- Στους ιδιοκτήτες της μητρικής

Χ

Χ

- Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

X

X

Υπόδειγμα Β.8.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ΄ είδος - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

Χ

Χ

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Χ

Χ

Παροχές σε εργαζόμενους

Χ

Χ

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημίες

Χ

Χ

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Χ

Χ

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Έσοδα επενδύσεων

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

X

X

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Χ

Χ

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

X

X

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Φόροι εισοδήματος

X

X

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Χ

Χ

Το αποτέλεσμα περιόδου κατανέμεται:

- Στους ιδιοκτήτες της μητρικής

Χ

Χ

- Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο

X

X

Υπόδειγμα Β.10: Κατάσταση Χρηματοροών - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

Χ

Χ

Προβλέψεις

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων

Χ

Χ

Έσοδα επενδύσεων

Χ

Χ

Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

X

X

Χ

Χ

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολή αποθεμάτων

Χ

Χ

Μεταβολή απαιτήσεων

Χ

Χ

Μεταβολή υποχρεώσεων

X

X

Χ

Χ

Μείον:

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους

Χ

Χ

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος

X

X

Σύνολο

Χ

Χ

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων

Χ

Χ

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)

Χ

Χ

Τόκοι εισπραχθέντες

Χ

Χ

Μερίσματα εισπραχθέντα

X

X

Σύνολο

Χ

Χ

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

Χ

Χ

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

Χ

Χ

Μερίσματα πληρωθέντα

X

X

Σύνολο

Χ

Χ

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

X

X

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.11: Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), Ν. 4099/2012
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

20Χ2

20Χ1

20Χ0

Μεταβιβάσιμοι τίτλοι

Χ

Χ

Χ

Καταθέσεις σε τράπεζες

Χ

Χ

Χ

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

X

X

X

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Χ

Χ

Χ

Υποχρεώσεις

X

X

X

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Χ

Χ

Χ

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία

Χ

Χ

Χ

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)

Χ

Χ

Χ

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών

Χ

Χ

Χ

2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές

Χ

Χ

Χ

3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

Χ

Χ

Χ

4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)

X

X

X

Σύνολο

Χ

Χ

Χ

Υπόδειγμα Β.12: Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012

Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου

20Χ2

20Χ1

20Χ0

Εισόδημα από επενδύσεις

Χ

Χ

Χ

Λοιπά εισοδήματα

Χ

Χ

Χ

Έξοδα διαχείρισης

Χ

Χ

Χ

Έξοδα Θεματοφύλακα

Χ

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και φόροι

X

X

X

Καθαρό εισόδημα

Χ

Χ

Χ

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος

Χ

Χ

Χ

Έκδοση νέων μεριδίων

Χ

Χ

Χ

Εξαγορές μεριδίων

Χ

Χ

Χ

Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων

Χ

Χ

Χ

Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων

Χ

Χ

Χ

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου

X

X

X

Χ

Χ

Χ

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β)

Χ

Χ

Χ


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: