Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4876/2021.

Αιτιολογική έκθεση

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 251
24 Νοεμβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4308

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
`Αρθρο 3 Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
`Αρθρο 4 `Αλλα λογιστικά αρχεία
`Αρθρο 5 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
`Αρθρο 6 Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
`Αρθρο 7 Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
`Αρθρο 8 Τιμολόγιο πώλησης
`Αρθρο 9 Περιεχόμενο τιμολογίου
`Αρθρο 10 Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο
`Αρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
`Αρθρο 12 Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
`Αρθρο 13 Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
`Αρθρο 14 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
`Αρθρο 15 Αυθεντικότητα του τιμολογίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 16 Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
`Αρθρο 17 Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
`Αρθρο 18 Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
`Αρθρο 19 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
`Αρθρο 20 Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
`Αρθρο 21 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
`Αρθρο 22 Υποχρεώσεις
`Αρθρο 23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
`Αρθρο 24 Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
`Αρθρο 25 Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
`Αρθρο 26 Στοιχεία της καθαρής θέσης
`Αρθρο 27 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
`Αρθρο 28 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
`Αρθρο 29 Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
`Αρθρο 30 Απλοποιήσεις και απαλλαγές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
`Αρθρο 31 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης
`Αρθρο 32 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης
`Αρθρο 33 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση
`Αρθρο 34 Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
`Αρθρο 35 Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες
`Αρθρο 36 Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 37 Πρώτη εφαρμογή
`Αρθρο 38 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
`Αρθρο 39 Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
`Αρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 41
`Αρθρο 42 Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44 Έναρξη ισχύος
Παράρτημα A: Ορισμοί
Παράρτημα Β: Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Παράρτημα Γ : Σχέδιο Λογαριασμών
Παράρτημα Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: