Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2000

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.: 1014087/10094/Β0012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛ. 1045

ΘΕΜΑ:

Οι δωρεές και οι χορηγίες χρηματικών ποσών προς την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, εκπίπτουν από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου ή από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) αφαιρούνται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες του Κράτους, τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, τη Ιερά Μονή Σινά, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Κρατικά και Δημοτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

Επί πλέον αφαιρούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο που έχει συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον οι δωρεές αυτές προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων. Προκειμένου ο δωρητής να εκπέσει από το εισόδημά του δωρεές άνω των 100.000 δρχ. προς το ίδιο νομικό πρόσωπο, πρέπει να παρακρατήσει φόρο με συντελεστή 20% στο ποσό που υπερβαίνει το πιο πάνω όριο και να τον αποδώσει στη συνέχεια στο δημόσιο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 104 και 105 του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο οργανισμός αυτός απολαμβάνει, στο έδαφος του κάθε μέλους του, της νομικής ικανότητας που του είναι αναγκαία για να εξασκήσει τις λειτουργίες του και όλων των προνομίων που είναι αναγκαία για να επιτύχει τους σκοπούς του. Εξάλλου, με τις διατάξεις της σύμβασης "περί των προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών" που κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 412/1947 (ΦΕΚ 205Α), ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει την ιδιότητα του νομικού προσώπου (άρθρο πρώτο), και τα εισοδήματά του απαλλάσσονται από κάθε άμεσο φόρο (άρθρο δεύτερο, Τμήμα 7α).

3. Από το Μάρτιο του 1952 λειτουργεί στη χώρα μας αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Σκοπός της είναι η παροχή προστασίας και βοήθειας, υλικής και οικονομικής, στους πρόσφυγες για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών τους, μέχρι να επαναπατρισθούν στη χώρα προέλευσης ή μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα ή ενσωματωθούν στη χώρα ασύλου ή αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες.

Με το Π.Δ. 61/99 (ΦΕΚ 63Α΄) περί "Διαδικασίας αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών οικογενείας του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα" καθορίστηκε ο τρόπο συνεργασίας των Ελληνικών Αρχών με τους εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στην Ελλάδα.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα στερείται μεν η ίδια νομική προσωπικότητας, πλην όμως εκπροσωπεί την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ύπατη Αρμοστεία) του οποίου η νομική προσωπικότητα έχει αναγνωρισθεί με διάταξη νόμου.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και ενόψει του κοινωνικού και κοινωφελούς χαρακτήρα του επιδιωκόμενου σκοπού της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις λόγω δωρεάς ή χορηγίας προς την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, εκπίπτονται από το εισόδημα ή τα ακαθάριστα έσοδα κατά περίπτωση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 και της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, για τα κοινωφελή ιδρύματα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: