Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Φεβρουαρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 524

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9271/27-1-2013

Καθορισμός του περιεχομένου, των όρων και των προϋποθέσεων για την υλοποίηση της Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», σύμφωνα με τα άρθρα 58 έως 60 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 58-60 και της παρ. 14 του άρθρου 79 του Ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), και ιδίως το Κεφάλαιο Στ΄ και τα άρθρα 84-89.

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

5. Του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 139) και ειδικότερα τα άρθρα 11 και 20 .

6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για την θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

8. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).

9. Του άρθρου 42 του Ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών του έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17).

10. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 .

11. Του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 3).

12. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

13. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

14. του π.δ. 83/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

15. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

16. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

17. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168) σε συνδυασμό με τα άρθρα 22-26 του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

18. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 100).

19. Της υπ΄ αρ. 202931/16.04.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα» (Β΄ 1580)

20. Της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 (Β΄ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

21. Της υπό στοιχεία 51875/07.05.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

22. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

23. Της υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β΄ 2417).

24. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (O.J. EE L 352 της 24.12.2013).

25. Της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD1).

26. Της ανακοίνωσης της Επιτροπής (2021/C 58/01) αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του Κανονισμού για την θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

27. Της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241» (Β΄ 4498).

28. Της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β΄4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

29. Της υπό στοιχεία 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.

30. Της υπό στοιχεία 80822 ΕΞ 2022/09.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ28ΦΗ-ΥΩ6) απόφασης ένταξης του Έργου με τίτλο «SUB1 & SUB2: Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων σε επιχειρήσεις» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173974) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 187486 ΕΞ 2022/21.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΕ4ΛΗ-ΧΧΚ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

31. Των υπό στοιχεία ΓΝ 120/2022 και ΓΝ 125/2022 εγγράφων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Την υπ΄ αρ. 124831/22.12.2022 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία: «Από την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πέραν αυτής που έχει ήδη αποτυπωθεί στην με Α.Π. 32549/05-04-2022 εισηγητική έκθεσή μας (δαπάνη ύψους 15.836.794 ευρώ). Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 15.836,794,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από το σύνολο του προϋπολογισμού, ποσό ύψους 14.267.350,00 ευρώ καλύπτεται από πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ το ποσό ύψους 1.569.444,00 ευρώ θα καλυφθεί από το Εθνικό ΠΔΕ», αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Σκοπός

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων της υλοποίησης της Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», σύμφωνα με τα άρθρα 58 , 59 και 60 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75).

`Αρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

α) «Δράση»: η Δράση με τον τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», που θεσπίσθηκε με τα άρθρα 58 έως 60 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75), με χρηματοδότηση που προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

β) «Δυνητικοί Δικαιούχοι»: οι επιχειρήσεις- εργοδότες των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75) που υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Δράση. Οι επιχειρήσεις -εργοδότες της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75) υποβάλλουν κοινή αίτηση συμμετοχής στην Δράση, ως Κοινοπραξία οποιασδήποτε μορφής, η οποία και νοείται ως Δυνητικός Δικαιούχος της Δράσης.

γ) «Δικαιούχοι της Δράσης»: οι επιχειρήσεις - εργοδότες των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75), που γίνονται δεκτοί για συμμετοχή στην Δράση είτε μεμονωμένα, είτε ως Κοινοπραξία. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν την χρηματοδότηση και είναι υπεύθυνοι για την υλοποίησή της Δράσης.

δ) «Υπεύθυνος/η χώρου φύλαξης»: το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από τον δικαιούχο ως υπεύθυνο για την υλοποίηση της Δράσης και τη λειτουργία των χώρων φύλαξης και έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα.

ε) «Χώρος φύλαξης βρεφών»: ο χώρος που λειτουργεί εντός της εγκατάστασης του δικαιούχου της Δράσης, για την φροντίδα και την δημιουργική απασχόληση των βρεφών ηλικίας από έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75), την παρούσα και την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

`Αρθρο 3
Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης -Προϋπολογισμός

1. Φορέας χρηματοδότησης της Δράσης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Ο προϋπολογισμός της Δράσης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων - εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων (15.836.794,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Εθνικού ΠΔΕ για την Δράση του ΤΑΑ με κωδικό ID 16945 και τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων σε επιχειρήσεις».

3. Ο προϋπολογισμός της Δράσης επιμερίζεται στις εξής Κατηγορίες:

i. Για την δημιουργία και τον εξοπλισμό του χώρου φύλαξης από δικαιούχους, που κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής απασχολούν, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75) από εκατό (100) μέχρι διακόσια πενήντα (250) άτομα, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000,00) ευρώ.

ii. Για την δημιουργία και τον εξοπλισμό του χώρου φύλαξης από δικαιούχους, που κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, απασχολούν, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75) πάνω από διακόσια πενήντα (250) άτομα, ο προϋπολογισμός ανέρχεται εώς του ποσού των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων (5.915.000,00) ευρώ.

iii. Για την κάλυψη του μισθοδοτικού και μη μισθοδοτικού κόστους απασχόλησης μέχρι δύο (2) επαγγελματιών για την στελέχωση του χώρου φύλαξης για δύο (2) έτη, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (7.728.000,00) ευρώ.

Ο Προϋπολογισμός ανά Κατηγορία δύναται να τροποποιείται με νεώτερη απόφαση.

4. Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης των εγκεκριμένων αιτήσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Δράσης (συνολική Δημόσια Δαπάνη).

5. Η χρηματοδότηση των δικαιούχων χορηγείται με τη μορφή ενίσχυσης, σύμφωνα με το πλαίσιο του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσοντος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (EL L 352/24.12.2013) (O.J. EE L 253 της 24.12.2013) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid).

6. Το ύψος της ενίσχυσης, με την επιπλέον επιφύλαξη της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί:

α. Το πραγματικό κόστος των δαπανών για την δημιουργία, την διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του χώρου φύλαξης, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα παραστατικά και κατ΄ ανώτατο όριο: μέχρι του ποσού των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00) ευρώ για τους δικαιούχους της Κατηγορίας i της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και μέχρι του ποσού των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (84.500,00) ευρώ για τους δικαιούχους της Κατηγορίας ii της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

β. το πραγματικό κόστος για τους μισθούς και την ασφάλιση δύο (2) επαγγελματιών για την στελέχωση του χώρου φύλαξης, όπως προκύπτει από την σύμβαση εργασίας τους και τα σχετικά δικαιολογητικά και κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (64.400,00) ευρώ για δύο (2) έτη απασχόλησης.

7. Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο της Δράσης δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από άλλη πηγή, εθνική ή ευρωπαϊκή.

`Αρθρο 4
Φορέας και Πλαίσιο Υλοποίησης της Δράσης

1. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Η Δράση υλοποιείται σε δύο κύκλους, με τις ίδιες προϋποθέσεις και τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

3. Στον πρώτο κύκλο εντάσσονται έως πενήντα (50) δικαιούχοι, με απασχολούμενα άτομα από διακόσια πενήντα (250) και άνω και έως είκοσι πέντε (25) δικαιούχοι, με απασχολούμενα άτομα από εκατό (100) μέχρι διακόσια πενήντα (250).

Στον δεύτερο κύκλο εντάσσονται έως είκοσι (20) δικαιούχοι, με απασχολούμενα άτομα από διακόσια πενήντα (250) και άνω και έως είκοσι πέντε (25) δικαιούχοι, με απασχολούμενα άτομα από εκατό (100) μέχρι διακόσια πενήντα (250).

Ο αριθμός των απασχολουμένων κάθε δικαιούχου προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διακρίσεις που γίνονται στις περ. α και β. της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75).

4. Για κάθε κύκλο της Δράσης εκδίδεται σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Φορέα Υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

`Αρθρο 5
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Για την συμμετοχή στην Δράση εκδίδεται, από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

2. Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται τα κατωτέρω:

α. οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας των δυνητικών δικαιούχων,

β. τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των αιτούντων,

γ. η αίτηση συμμετοχής, με οδηγίες συμπλήρωσής της και υποβολής αυτής, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών,

δ. το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και της έγκρισης ή απόρριψης αυτών,

ε. η μεθοδολογία και τα κριτήρια τεκμηρίωσης της αξιολόγησης των αιτήσεων,

στ. η διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων,

ζ. οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων επιλογής των δικαιούχων,

η. τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία και τα στάδια κατανομής της χρηματοδότησης στους δικαιούχους,

θ. η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης της Δράσης και τα αρμόδια όργανα,

ι. οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο ανάκτησης της χρηματοδότησης,

ια. οι τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης των χώρων φύλαξης και τα αρμόδια όργανα ελέγχου της ίδρυσης και της λειτουργίας τους και

ιβ. κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα κριθεί αναγκαία για την υλοποίηση της Δράσης.

`Αρθρο 6
Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες

1. Η Δράση ενισχύει προτάσεις που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την διαμόρφωση, τον εξοπλισμό και την στελέχωση του χώρου φύλαξης βρεφών εντός της εγκατάστασης του δικαιούχου, για την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων που απασχολούνται εκεί.

2. Από την υποβαλλόμενη πρόταση πρέπει να τεκμηριώνονται τα εξής:

α. Η τεχνική και λειτουργική επάρκεια, ασφάλεια και καταλληλότητα του χώρου φύλαξης, καθώς και η δυναμικότητά του, σύμφωνα με την παρούσα και την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

β. Η ανάγκη δημιουργίας και η οικονομική βιωσιμότητα του χώρου φύλαξης, για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, από την έναρξη λειτουργίας του.

3. Με σκοπό τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του χώρου φύλαξης, στα πλαίσια των Κατηγοριών i και ii της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας, ενισχύονται οι ακόλουθες ενέργειες:

α. Προπαρασκευαστικές ενέργειες, με σκοπό τον σχεδιασμό του χώρου φύλαξης:

i. Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας του χώρου φύλαξης.

ii. Εκπόνηση τεχνικής μελέτης, τεχνικής έκθεσης, τεχνικών σχεδιαγραμμάτων για τον τεχνικό και λειτουργικό σχεδιασμό του χώρου φύλαξης.

iii. Έκδοση ή αναθεώρηση απαραίτητων πολεοδομικών αδειών για την προσαρμογή και την νόμιμη εγκατάσταση του χώρου φύλαξης.

iv. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, που ο δικαιούχος προμηθεύεται από εξωτερικούς συμβούλους, μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σχεδιασμό της διαμόρφωσης, λειτουργίας και στελέχωσης του χώρου φύλαξης.

β. Ενέργειες διαμόρφωσης και εξοπλισμού χώρου φύλαξης:

i. Τεχνικές εργασίες για την εξωτερική και εσωτερική προσαρμογή/διαμόρφωση του χώρου φύλαξης, οι οποίες ανατίθενται από τον δικαιούχο, μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ii. Αγορά εξοπλισμού, υλικών, αναλωσίμων, εφοδίων και συναφών προϊόντων για την προσαρμογή/διαμόρφωση του χώρου φύλαξης.

iii. Αγορά εξοπλισμού, υλικών, αναλωσίμων, εφοδίων και συναφών προϊόντων απαραίτητων για την υλική και τεχνική υποδομή του χώρου φύλαξης, σύμφωνα με την παρούσα και την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

iv. Δαπάνες αμοιβής φυσικών προσώπων που απασχολούνται, μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου, αποκλειστικά για παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού, διαμόρφωσης/προσαρμογής, εξοπλισμού του χώρου φύλαξης και δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες.

γ. Ενέργειες προετοιμασίας συμμετοχής στην Δράση: i. Συμβουλευτικές υπηρεσίες που ο δυνητικός δικαιούχος προμηθεύεται από εξωτερικούς συμβούλους, μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Δράση και του φακέλου των δικαιολογητικών.

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες της περίπτωσης α΄ δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του δικαιούχου, που αφορά στις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες της παρούσας παραγράφου.

4. Με σκοπό την στελέχωση του χώρου φύλαξης, στο πλαίσιο της Κατηγορίας iii της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας, ενισχύονται οι δαπάνες απασχόλησης μέχρι δύο (2) επαγγελματιών, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, που συνδέονται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.

5. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να εξειδικεύει τους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου με την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος.

`Αρθρο 7
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δυνητικών δικαιούχων για συμμετοχή στην Δράση

1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75) είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής:

α. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ σε επιλέξιμη δραστηριότητα. Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς της Δράσης νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στα εδάφια α έως ε΄ του άρθρου 1 του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς, ο δικαιούχος υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση, ώστε να μην ενισχύονται μη επιλέξιμες δραστηριότητες.

Επιπλέον εξαιρούνται:

i. Δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών.

ii. Δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης».

Οι επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δραστηριότητες εξειδικεύονται στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

β. Απασχολούν με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, ή έχουν εγκατάσταση ή διαχειρίζονται εγκατάσταση στην οποία απασχολούνται: i) από εκατό (100) έως διακόσια πενήντα (250) άτομα ή ii) από διακόσια πενήντα (250) άτομα και άνω, κατά τις διακρίσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75).

Στην περίπτωση Κοινοπραξίας συνυπολογίζονται τα απασχολούμενα άτομα όλων των μελών της.

γ. Κατατάσσονται στην Γ΄ Κατηγορία (χαμηλής) επικινδυνότητας σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ, ν. 3850/2010, Α΄ 84).

Επιχείρηση που κατατάσσεται στην Β΄ ή Α΄ Κατηγορία (μεσαίας ή υψηλής επικινδυνότητας) ή, παρότι ανήκει στην Γ΄ Κατηγορία, περιλαμβάνει επιμέρους εργασίες και εκμεταλλεύσεις υψηλότερης επικινδυνότητας, εντάσσεται στην Δράση, εφόσον ο χώρος φύλαξης λειτουργεί σε εγκατάσταση που δεν επηρεάζεται από την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και είναι απαλλαγμένος, σύμφωνα με την έκθεση επαγγελματικού κινδύνου, από έκθεση σε φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς παράγοντες. Εάν πρόκειται για βιομηχανία/βιοτεχνία, δύναται να ενταχθεί στην Δράση εφόσον, πέραν των ανωτέρω, δεν υφίσταται σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων άλλη βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση.

Επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις της υπ΄ αρ. 172058/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 354) εντάσσονται αποκλειστικά για τις εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες και εφόσον αυτές βρίσκονται εκτός των προβλεπόμενων ζωνών επιπτώσεων.

δ. Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος τους κύρωση, με τελεσίδικη ισχύ, για παράβαση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως των διατάξεων του κώδικα νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010, καθώς και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκ-δοθεισών κανονιστικών πράξεων τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξη στην Δράση.

ε. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση κ.λπ.).

στ. Είναι ενεργείς, δεν τελούν σε αδράνεια, εκκαθάριση, πτώχευση, ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε έχει ανασταλεί ο ΑΦΜ τους για οποιαδήποτε αιτία, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου της Α.Α.Δ.Ε.

ζ. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την παρούσα Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του έννομου δικαιώματος της ενίσχυσης. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, ο δικαιούχος υποχρεούται σε διαχωρισμό των δραστηριοτήτων και διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από περισσότερες επιχειρήσεις - εργοδότες, ως Κοινοπραξία, ο έλεγχος της σώρρευσης κρατικών ενισχύσεων γίνεται σε κάθε μέλος χωριστά, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην Κοινοπραξία.

η. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α΄ 137) βάσει του οποίου: οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης τους που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: i) Τρείς (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266) υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρείς (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή ii) Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργούντες ελέγχους.

Οι παραπάνω πράξεις επιβολής προστίμου πρέπει να έχουν καταστεί τελεσίδικες.

θ. Ο χώρος φύλαξης πληρεί τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις της παρούσας, και της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και διατηρείται σε λειτουργία με τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας για τουλάχιστον τέσσερα (4)έτη από την έναρξη της λειτουργίας του.

2. Σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης συμμετοχής από περισσότερες επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ως Κοινοπραξία, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75), οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της παρ. 1 πρέπει να συντρέχουν σε όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της υπο στοιχείο β΄ προϋπόθεσης.

Για τους σκοπούς ελέγχου συμμόρφωσης με το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων, κάθε μέλος της Κοινοπραξίας θεωρείται ως δυνητικός δικαιούχος και τελικός δικαιούχος της ενίσχυσης κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην Κοινοπραξία.

3. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δυνητικών δικαιούχων ελέγχονται με τέσσερις (4) διακριτούς τρόπους:

α) Μέσω άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών από τρίτα συστήματα του Δημοσίου, όπως το Taxisnet και το ΕΡΓΑΝΗ και το Πληροφοριακό Σύστημα ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. Για τον σκοπό αυτό, με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής δίνεται και η συγκατάθεση του δυνητικού δικαιούχου για την αναζήτηση των αναγκαίων στοιχείων από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης, μέσω άντλησης των αναγκαίων πληροφοριών από τρίτα συστήματα του Δημοσίου.

β) Μέσω των δικαιολογητικών που καθορίζονται στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των αιτούντων.

γ) Μέσω της υποβολής σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης σε ηλεκτρονική μορφή κατά τη φάση υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

δ) Μέσω κατάλληλων δειγματοληπτικών ελέγχων στους δικαιούχους, στο πλαίσιο των οποίων, υποβάλλονται από τους τελευταίους τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων που ζητούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

`Αρθρο 8
Αρμόδια όργανα

1. Αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης για την έκδοση των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την έκδοση αποφάσεων έγκρισης ή μη των αιτήσεων συμμετοχής στη Δράση, την έκδοση αποφάσεων έγκρισης της ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του χώρου φύλαξης, την έκδοση αποφάσεων επιβολής κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα και κάθε άλλης απόφασης, που αφορά στην υλοποίηση της Δράσης είναι ο/η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην αρμοδιότητα του/της οποίου/ας εμπίπτει η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ).

2. Η παραλαβή των αιτήσεων, η επεξεργασία των φακέλων και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης κάθε απόφασης σχετικής με την υλοποίηση της Δράσης ανατίθεται στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Τεκμηρίωσης Διαδικασιών της ΓΓΔΟΠΙΦ.

3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα Υλοποίησης συστήνεται «Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης» της Δράσης, με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης για την έγκριση συμμετοχής στην Δράση ή την απόρριψη αυτών.

β. Την διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για την ίδρυση και την λειτουργία του χώρου φύλαξης, όπως προβλέπονται στην σχετική απόφαση έγκρισης και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης για την έκδοση απόφασης έγκρισης της έναρξης λειτουργίας του χώρου φύλαξης.

γ. Την διαπίστωση της ολοκλήρωσης των Οροσήμων, όπως προβλέπονται στην οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την απόφαση έγκρισης για κάθε δικαιούχο και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης για την πιστοποίηση της καταβολής της χρηματοδότησης, σύμφωμα με την παρ. 4 του άρθρου 10 της παρούσας.

δ. Την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης της Δράσης από τους δικαιούχους.

ε. Την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στους χώρους φύλαξης για την αξιολόγηση της ορθής υλοποίησης της Δράσης.

στ. Την σύνταξη Φύλλου Ελέγχου με τις τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις και την υποβολή του προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης επιβολής των προβλεπομένων στην παρούσα κυρώσεων.

ζ. Την γνωστοποίηση τυχόν διαπιστούμενων παραβάσεων προς κάθε αρμόδιο όργανο και αρχή για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Δράσης είναι τριμελής και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα Υλοποίησης συστήνεται Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με αρμοδιότητα την εξέταση και την υποβολή εισηγήσεων επί ενστάσεων ή αντιρρήσεων, που υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους ή δικαιούχους, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης της Δράσης.

6. Οι προβλεπόμενες στο παρόν Επιτροπές συνεδριάζουν εντός των εργασίμων ημερών και ωρών και δεν αμείβονται. Στην απόφαση σύστασης των Επιτροπών αυτών εξειδικεύονται οι όροι και οι διαδικασίες λειτουργίας τους.

`Αρθρο 9
Αίτηση, απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία για την συμμετοχή στη Δράση

1. Η αίτηση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στην Δράση υποβάλλεται αποκλειστικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω πλατφόρμας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας Υλοποίησης.

2. Για την αυθεντικοποίηση των χρηστών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, την επιβεβαίωση των στοιχείων τους και των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4557/2018 (Α΄ 139), καθώς και για τον έλεγχο των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των δυνητικών δικαιούχων και των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, είναι δυνατή η άντληση δεδομένων από Μητρώα του Δημοσίου και η διενέργεια διασταυρώσεων με στοιχεία των αιτούντων που τηρούνται: α) στο Π.Σ. taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένου του Φορολογικού Μητρώου Νομικών Προσώπων, β) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γ) στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της ΓΓΠΣΔΔ, δ) στο Π.Σ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων καθώς και με τη χρήση της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών οAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται με χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως αυτές προβλέπονται ή με άντληση δεδομένων από τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. Η άντληση και διασταύρωση δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Στην αίτηση συμμετοχής ορίζεται από τον δυνητικό δικαιούχο ένα φυσικό πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της Δράσης και την λειτουργία των χώρων φύλαξης (Υπεύθυνος/η χώρου φύλαξης).

4. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτήν. Οποιαδήποτε ψευδής αναφορά ή αναντιστοιχία με τα πραγματικά στοιχεία, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, δύναται να επιφέρει και ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

5. Η αίτηση συνοδεύεται από:

α. Ένα υποφάκελο που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την συνδρομή των υπο στοιχεία α΄ έως θ΄ προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του δυνητικού δικαιούχου του άρθρου 7 της παρούσας.

β. Έναν υποφάκελο με την πρόταση διαμόρφωσης, λειτουργίας και στελέχωσης του χώρου φύλαξης (επιχειρηματικό σχέδιο) με τα δικαιολογητικά από τα οποία τεκμηριώνονται τα στοιχεία α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας.

6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Δράσης αξιολογεί κάθε αίτηση αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα οριστικοποίησης της υποβολής της στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με την μεθοδολογία αξιολόγησης και τεκμηρίωσης, όπως περιγράφεται στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε δύο στάδια:

α. Τυπικός έλεγχος πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Εάν διαπιστωθούν τυπικές ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά η Επιτροπή δύναται να τάσσει στον αιτούντα προθεσμία δέκα (10) ημερών για την προσκόμισή τους. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή σε περίπτωση μη πληρότητας των δικαιολογητικών, η αίτηση απορρίπτεται.

β. Αξιολόγηση της πρότασης διαμόρφωσης, εξοπλισμού και στελέχωσης του χώρου φύλαξης.

7. Εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης την έγκριση της αίτησης για συμμετοχή στην Δράση και για την έναρξη λειτουργίας του χώρου φύλαξης. Το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης εκδίδει την απόφαση έγκρισης μέχρι την πλήρωση του αριθμού των δικαιούχων που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Στην απόφαση έγκρισης περιέχονται, κατ΄ ελάχιστον, οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας του χώρου φύλαξης και της εν γένει υλοποίησης της εγκεκριμένης πρότασης, το συνολικό ποσό της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις καταβολής αυτής και τα παραδοτέα εκ μέρους του δικαιούχου για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την καταβολή της χρηματοδότησης, καθώς και ρητή αναφορά στον Κανονισμό 1407/2013 (de minimis).

8. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, η διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής στην Δράση και της έναρξης λειτουργίας του χώρου φύλαξης, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και οι διενεργούμενοι έλεγχοι για την πληρότητα των αιτήσεων εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Φορέα Υλοποίησης στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

`Αρθρο 10
Κατανομή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους - Διαδικασία πληρωμής

1. Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτούνται δικαιούχοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Δράση κατά το άρθρο 7 της παρούσας, με βάση τον χρόνο ορι­στικής υποβολής της αίτησής τους και μέχρι εξάντλησης του ορίου του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

2. Αρμόδιο όργανο για την καταβολή της χρηματοδότησης είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται ως εξής:

i. προκαταβολικά, και μέχρι του ποσοστού του 50% της συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας, με την έγκριση της αίτησης συμμετοχής, εφόσον προσκομίζεται από τον δικαιούχο ισόποση εγγυητική επιστολή.

ii. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης χρηματοδότησης καταβάλλεται τμηματικά, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης και μέχρι την λήξη της, με την πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης κάθε επιμέρους οροσήμου, όπως αυτά καθορίζονται στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στην απόφαση έγκρισης κάθε δικαιούχου.

4. Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε οροσήμου πιστοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα Υλοποίησης, κατόπιν ελέγχου και εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Δράσης, αφού προηγουμένως πιστοποιηθεί από αυτήν το φυσικό αντικείμενο που αφορά στο ορόσημο, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης του δικαιούχου.

5. Η διαδικασία κατανομής της χρηματοδότησης στους δικαιούχους, η διαδικασία ελέγχου και πληρωμής εξειδικεύονται περαιτέρω στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

6. Τα στοιχεία που αφορούν στην χρηματοδότηση των δικαιούχων, τα οποία χορηγούνται στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης διατηρούνται από τον Φορέα Υλοποίησης για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της χρηματοδότησης.

`Αρθρο 11
Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι, καθ΄ όλη την διάρκεια υλοποίησης της Δράσης, υποχρεούνται:

α. Να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 58-60 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75), από τις διατάξεις της παρούσας και από την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

β. Να υποβάλουν μία μόνο πρόταση ανά ΑΦΜ με ακριβή και αληθή στοιχεία και δεδομένα. Επιχειρήσεις - εργοδότες που υποβάλλουν πρόταση ως μέλη σε Κοινοπραξία δεν επιτρέπεται να υποβάλουν και μεμονωμένη πρόταση.

γ. Να διατηρούν προς επίδειξη το σύνολο του κατά περίπτωση προβλεπομένου τεκμηριωτικού υλικού σχετικά με την αξιολόγηση της Δράσης, που αφορά: i) την τεκμηρίωση/επιβεβαίωση επιλεξιμότητας (ενεργή και επιλέξιμη δραστηριότητα, ΕΜΕ, κ.λπ.) και ii) την τεκμηρίωση/επιβεβαίωση ολοκλήρωσης των επιλέξιμων ενεργειών/δαπανών (παραστατικά, λογιστικές εγγραφές, τεκμηρίωση λήψης υπηρεσιών και προϊόντων).

δ. Να υλοποιούν την Δράση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της απόφασης έγκρισης.

ε. Να αποφεύγουν αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων της Δράσης, ενδεικτικά μέσω εικονικών συναλλαγών με ή χωρίς τη συναίνεση και τη συνεργασία των προμηθευτών.

στ. Να τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όπως αυτοί προβλέπονται στον Κανονισμό 241/2021 και εξειδικεύονται στον Οδηγό Επικοινωνίας Σχεδίου Ελλάδα 2.0, όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα, να αναρτήσουν σε θέση που είναι σαφώς ορατή στο κοινό, τουλάχιστον σε έντυπη αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή μια ηλεκτρονική προβολή σε οθόνη, με πληροφορίες σχετικά με την Δράση και αναδεικνύοντας τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει σχετικών υποδειγμάτων που θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο της Δράσης.

`Αρθρο 12
Τροποποιήσεις της εγκεκριμένης πρότασης των δικαιούχων κατά την διάρκεια της υλοποίησης της Δράσης

1. Κατά τη διάρκεια της Δράσης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης των όρων υλοποίησής της, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, προς το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης. Το αίτημα τροποποίησης γίνεται αποδεκτό, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα Υλοποίησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, εφόσον εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην παρούσα και στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι της Δράσης και δεν διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Ιδίως επιτρέπονται τροποποιήσεις, που αφορούν στα παρακάτω:

i. Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.

ii. Αλλαγή νομικής μορφής.

iii. Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.

iv. Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.

v. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος.

2. Αίτημα τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δύναται να γίνει δεκτό, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα Υλοποίησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, εφόσον με την τροποποίηση αυτή δεν παραβιάζονται οι ουσιώδεις όροι της Δράσης, δεν αυξάνεται ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός ή η συνολική ενίσχυση και δεν παραβιάζονται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του Δικαιούχου.

3. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης στην Δράση δεν επιτρέπεται μεταβολή στην σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής των μελών της Κοινοπραξίας.

`Αρθρο 13
Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι

1. Στο πλαίσιο της Δράσης δύναται να διενεργούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε δικαιούχους, προκειμένου να διαπιστωθεί και επαληθευτεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών και όρων υλοποίησης. Οι έλεγχοι αφορούν κυρίως στην πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των δικαιούχων, ιδίως στην ορθότητα και ακρίβεια των δηλώσεών τους στην αίτηση συμμετοχής, καθώς και στην τήρηση της ουσιαστικής εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων της Δράσης, με στόχο την αποφυγή εικονικών συναλλαγών και απόπειρας αθέμιτης εκμετάλλευσης των όρων της Δράσης. Επίσης ελέγχεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας της Δράσης.

2. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται τόσο προληπτικά, όσο και κατασταλτικά.

Η στόχευση των ελέγχων και ο καθορισμός του δείγματος μπορεί να βασίζεται: α) σε τυχαία επιλογή, β) σε ανάλυση στατιστικών δεδομένων, γ) σε απόκριση σε αναφορές και καταγγελίες από τρίτα μέρη ή άλλες υπηρεσίες.

Οι έλεγχοι μπορεί να είναι επιτόπιοι ή εξ αποστάσεως, μέσω παροχής από τους ελεγχόμενους συγκεκριμένων πληροφοριών ή τεκμηρίων που θα ζητηθούν.

3. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα και να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης και τη συμμετοχή τους σε αυτή. `Αρνηση παροχής στοιχείων ή συμμετοχής σε έλεγχο δύναται να επιφέρει τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 της παρούσας.

`Αρθρο 14
Ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης

1. Σκοπός του χώρου φύλαξης είναι η διευκόλυνση των απασχολούμενων στον δικαιούχο ή στην εγκατάσταση γονέων, μέσω της παροχής υπηρεσιών καθημερινής φροντίδας, ημερήσιας διατροφής και δημιουργικής απασχόλησης των βρεφών τους, κατά το χρόνο εργασίας τους.

2. Η φροντίδα και η δημιουργική απασχόληση των βρεφών παρέχεται με βάση τα σύγχρονα και κοινώς παραδεδεγμένα επιστημονικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του γονέα όσον αφορά στις συνήθειες ύπνου και διατροφής του βρέφους. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο και πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες των βρεφών για ύπνο και διατροφή, κατά το μέτρο που δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του χώρου φύλαξης. Με απόφαση του υπεύθυνου του χώρου φύλαξης ή με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, δύναται να ορίζονται συγκεκριμένες ώρες για την προσέλευση και την αναχώρηση των βρεφών και για τις επιμέρους δραστηριότητες, με σκοπό την εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου.

Ο γονέας είναι υπεύθυνος για την προμήθεια του απαραίτητου ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και των απαραίτητων γευμάτων του βρέφους κατά την παραμονή του στο χώρο φύλαξης.

Ο γονέας έχει δικαίωμα πρόσβασης και παραμονής στον χώρο φύλαξης, σε προγραμματισμένο χρόνο και κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό, για την εξυπηρέτηση ιδιαίτερων αναγκών του βρέφους, όπως για τον θηλασμό του και για την χορήγηση θεραπευτικής αγωγής.

3. Στον χώρο φύλαξης τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τα βρέφη, καθώς και οι κανόνες υγείας και ασφάλειας του προσωπικού και των γονέων.

Ο χώρος φύλαξης διατηρείται καθαρός καθ΄όλη τη διάρκεια της παραμονής των βρεφών σε αυτόν με την χρήση κατάλληλων υλικών και μεθόδων καθαρισμού.

4. Για την φιλοξενία των βρεφών στον χώρο φύλαξης πρέπει να διαπιστώνεται η καλή σωματική και πνευματική υγεία τους, καθώς και ο εμβολιασμός τους, ανάλογα με την ηλικία τους και σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Απαγορεύεται η φιλοξενία στον χώρο φύλαξης βρέφους που πάσχει από μεταδοτικό νόσημα.

Η φιλοξενία στον χώρο φύλαξης δύναται να απαγορεύεται όταν συντρέχει σοβαρή περίπτωση που μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του ή να προκαλέσει κίνδυνο της υγείας ή της ασφάλειας των υπόλοιπων φιλοξενούμενων βρεφών, ιδίως σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρού προβλήματος στην συμπεριφορά ή την υγεία του βρέφους ή σε περίπτωση κατ΄ εξακολούθηση άρνησης του γονέα να συμμορφωθεί με τους κανόνες λειτουργίας του χώρου φύλαξης ή σε κάθε άλλη περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς του.

5. Ο χώρος φύλαξης δύναται να λειτουργεί όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του δικαιούχου ή της εγκατάστασης στην οποία βρίσκεται.

6. Στον χώρο φύλαξης τηρούνται τα εξής βιβλία:

α. Βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και οι ώρες προσέλευσης και αναχώρησης κάθε ενήλικου προσώπου.

β. Παρουσιολόγιο φιλοξενούμενων βρεφών, στο οποίο καταχωρούνται ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης κάθε βρέφους.

γ. Βιβλίο συμβάντων, στο οποίο καταγράφονται οι συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, παρατηρήσεις ή παράπονα γονέων ή κάθε άλλο συμβάν που κρίνεται απαραίτητο.

δ. Ατομικό βιβλιάριο φιλοξενούμενων βρεφών, στο οποίο τηρούνται τα απαραίτητα ατομικά στοιχεία των φιλοξενούμενων βρεφών σχετικά με το καθημερινό πρόγραμμά τους και αναγκαία στοιχεία της υγείας τους.

ε. Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και την συμμόρφωσή του με την κείμενη νομοθεσία.

7. Για τους όρους και κανόνες λειτουργίας που διέπουν τον χώρο φύλαξης και ιδίως για την δυναμικότητά του, τα ωράρια λειτουργίας, τις προϋποθέσεις φιλοξενίας των βρεφών, την στελέχωσή του, τα καθήκοντα του προσωπικού, τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων, καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας από τον υπεύθυνο του χώρου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας βρίσκεται αναρτημένος σε εμφανές μέρος.

Στον Κανονισμό Λειτουργίας μπορεί να προβλέπεται ότι δίνεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση βρεφών που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους, όπως βρέφη μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, πολυμελών οικογενειών, οικογενειών με μέλη με αναπηρία, μητέρων που φιλοξενούνται σε δομή του δικτύου για γυναίκες θύματα βίας.

`Αρθρο 15
Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για την διαμόρφωση, την οργάνωση και τον εξοπλισμότου χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης

1. Ο χώρος φύλαξης απαιτείται να βρίσκεται σε εγκατάσταση που διαθέτει, μισθώνει ή διαχειρίζεται ο δικαιούχος και στην οποία ασκεί την δραστηριότητά του, με τους περιορισμούς που προβλέπονται στην παρούσα.

Στην περίπτωση που δικαιούχος της Δράσης είναι Κοινοπραξία, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75), ο χώρος φύλαξης επιτρέπεται να βρίσκεται σε εγκατάσταση οποιουδήποτε μέλους της Κοινοπραξίας ή εντός του ευρύτερου χώρου που ασκούν την δραστηριότητά τους τα μέλη της Κοινοπραξίας.

2. Η ελάχιστη επιφάνεια και δυναμικότητα του χώρου φύλαξης διαμορφώνονται με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων ατόμων από τους δικαιούχους των περ. α και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4921/2022 (Α΄ 75) ως εξής:

α. Για δικαιούχο που απασχολεί από εκατό (100) μέχρι διακόσια πενήντα (250) άτομα, η ελάχιστη επιφάνεια του χώρου φύλαξης ορίζεται στα εξήντα δύο (62) τ.μ., με δυναμικότητα τουλάχιστον οκτώ (8) βρεφών.

β. Για δικαιούχο που απασχολεί από διακόσια πενήντα (250) άτομα και άνω, η ελάχιστη επιφάνεια του χώρου φύλαξης ορίζεται στα ενενήντα δύο (92) τ.μ. με δυναμικότητα τουλάχιστον δεκαέξι (16) βρεφών.

2. Ο χώρος φύλαξης αποτελείται τουλάχιστον από:

α. Έναν χώρο αναμονής

β. Μία αίθουσα με διακριτούς χώρους για τον ύπνο, τον θηλασμό, το τάισμα και την δημιουργική απασχόληση των βρεφών (παιχνίδι).

γ. Ένα WC/χώρο αλλαγής πάνας για τα βρέφη, με προδιαγραφές WC για βρέφη με αναπηρία.

δ. Χώρο προσωπικού

ε. Ένα WC για το προσωπικό και

στ. Αποθηκευτικό χώρο

3. Ο χώρος φύλαξης δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο και πρέπει να αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο. Πρέπει να πληροί τις κείμενες απαιτήσεις πυρασφάλειας και να διαθέτει κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, απαγορευομένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών ή άλλου τεχνητού μέσου. Τα τζάμια πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη και να φέρουν ανάλογη για κάθε περίπτωση σήμανση. Τα δάπεδα του χώρου πρέπει να είναι επιστρωμένα με αντιολισθηρά και ηχοαπορροφητικά υλικά. Οι τοίχοι βάφονται ή επενδύονται με υλικά μη τοξικά.

Ο χώρος πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης και ψύξης, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη - κατά εποχή - θερμοκρασία.

Η διαμόρφωση του χώρου φύλαξης πρέπει να ικανοποιεί τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Γενικού Κτηριοδομικού Κανονισμού [(υπ΄ αρ. 3046/304/1989 υπουργική απόφαση (Δ΄ 59)]. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της υπό στοιχεία Φ. 7.5./1816/88/2004 υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκατάστασεων (ΚΕΗΕ με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β΄ 470).

4. Ο εξοπλισμός του χώρου φύλαξης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αναγκαία παιδικά έπιπλα για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών ύπνου, διατροφής και υγιεινής των βρεφών (βρεφικά κρεβάτια, αλλαξιέρες πάνας, ράφια και ερμάρια για την αποθήκευση κλινο-σκεπασμάτων, ρουχισμού, παιχνιδιών και συναφών αντικειμένων) τις αναγκαίες και κατάλληλες ηλεκτρικές και άλλες συσκευές για την συντήρηση και αποθήκευση των παιδικών γευμάτων, καθώς και παιχνίδια που είναι προορισμένα για την δημιουργική απασχόληση των βρεφών.

Τα έπιπλα, τα παιχνίδια και ο εν γένει εξοπλισμός του χώρου φύλαξης πρέπει να είναι κατασκευασμένα και βαμμένα με μη τοξικά υλικά, κατάλληλα για την χρήση από βρέφη και να πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές που προβλέπονται στα πρότυπα σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 71, σειράς 1-2-3. Οι επιφάνειες πτώσης του χώρου φύλαξης πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές των προτύπων σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και 1177.

5. Οι τεχνικές προδιαγραφές της εσωτερικής διάταξης του χώρου φύλαξης και τα είδη, η απαραίτητη ποσότητα κάθε είδους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού του χώρου φύλαξης, εξειδικεύονται περαιτέρω στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

`Αρθρο 16
Στελέχωση του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης

1. Η στελέχωση του χώρου φύλαξης γίνεται από βρεφονηπιοκόμους και βοηθούς βρεφονηπιοκόμων, που προσλαμβάνει ο Δικαιούχος της Δράσης. Ο Δικαιούχος δύναται, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του χώρου, να υποστηρίζει τον χώρο φύλαξης και με παιδοψυχολόγο, παιδίατρο ή άλλη ειδικότητα, με αρμοδιότητες που θα καθορίζονται στις σχετικές συμβάσεις τους.

2. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού ανέρχεται σε έναν/μια βρεφονηπιοκόμο και έναν/ μια βοηθό βρεφονηπιοκόμου ανά οκτώ (8) βρέφη. Σε περίπτωση υπέρβασης της ανωτέρω αναλογίας, απαιτείται και ένας επιπλέον βρεφονηπιοκόμος ή βοηθός βρεφονηπιοκόμου, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της προβλεπομένης στο προηγούμενο εδάφιο αναλογίας.

3. Για την θέση του βρεφονηπιοκόμου γίνονται δεκτοί κάτοχοι των εξής τίτλων:

Πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ή ισότιμου τίτλου, πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ή ισότιμου τίτλου, πτυχίου της Ανωτέρας Σχολής Νηπιοβρεφοκόμων του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» ή του ΠΙΚΠΑ Ιωαννίνων, διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας βοηθού βρεφονηπιοκόμου ή προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης ή προσχολικής αγωγής ημερήσιας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες, διπλώματος του έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Επιπέδου 5 ή ισότιμων τίτλων με διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο της Βρεφονηπιοκομίας.

4. Για την θέση του βοηθού βρεφονηπιοκόμου γίνονται δεκτοί κάτοχοι:

Πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχου πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή ν. 4763/2020 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

5. Το προσωπικό του χώρου φύλαξης πρέπει να έχει καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, να έχει γνώσεις πρώτων βοηθειών και καλή σωματική και ψυχική υγεία.

Απαγορεύεται η πρόσληψη ατόμου που:

α. τού έχει αφαιρεθεί ή έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας

β. τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης (πλήρους ή μερικής)

γ. είναι υπόδικο ή φυγόδικο ή έχει υποβληθεί σε βάρος του μήνυση ή έγκληση ή έχει παραπεμφθεί για να δικαστεί ή έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα, για αδικήματα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 Α.Κ., έκπτωση από την γονική μέριμνα ή για αδικήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας κατά της προσωπικής ελεύθερίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αδικήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) καθώς και για αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικά ή εμπορία οργάνων.

6. Για την πρόσληψη του προσωπικού από τον δικαιούχο απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Τίτλος σπουδών ή επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.

β. Πρόσφατα (εντός τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις ιατρών από δημόσια δομή υγείας, ειδικότητας ψυχιάτρου για την καλή ψυχική του υγεία, δερματολόγου για τον έλεγχο μεταδοτικών δερματικών ασθενειών και παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής για τον έλεγχο αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

γ. Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά.

δ. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β1 για αλλοδαπούς/ες που δεν είναι απόφοιτοι/ες δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.

ε. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου γενικής χρήσης σε ισχύ.

στ. Υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«i. Δεν έχω εκπέσει της γονικής μέριμνας, ούτε έχω απωλέσει το δικαίωμα άσκησης αυτής.

ii. Δεν τελώ υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

iii. Δεν εκκρεμεί σε βάρος μου μήνυση ή έγκληση ενώπιον αρμόδιας αρχής και δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος και δεν έχω καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα, για αδικήματα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 Α.Κ. έκπτωση από την γονική μέριμνα ή για αδικήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας κατά της προσωπικής ελεύθερίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αδικήματα του Ν. 3500/2006 (Α΄ 232) καθώς και για αδικήματα που συνδέονται με ναρκωτικά ή εμπορία οργάνων,

iv. Υποχρεούμαι να δηλώσω οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων εντός δέκα (10) ημερών από την επέλευσή της».

7. Το προσωπικό του χώρου φύλαξης υπόκειται στην εργατική νομοθεσία.

`Αρθρο 17
Καθήκοντα προσωπικού του χώρου φύλαξης

1. Ο/Η βρεφονηπιοκόμος έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Παρέχει φροντίδα για την σωματική καθαριότητα και υγιεινή και τον ύπνο των βρεφών.

β. Φροντίζει για την παρασκευή ή την προετοιμασία και την χορήγηση του γάλακτος ή άλλης τροφής στο βρέφος, σε συνεργασία και με τις οδηγίες του γονέα όπου απαιτείται.

γ. Φροντίζει για την δημιουργική απασχόληση των βρεφών.

δ. Παρέχει τις πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.

ε. Εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ατυχημάτων.

στ. Φροντίζει για τις ανάγκες των παιδιών με ιδιαιτερότητες.

ζ. Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου φύλαξης και την τήρηση των κανόνων λειτουργίας του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την παρούσα και τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του χώρου.

η. Συμπληρώνει και τηρεί τα βιβλία του χώρου φύλαξης και αρχείο με τις καθημερινές δραστηριότητες των βρεφών και πληροφορίες για την υγεία τους, στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο ο γονέας.

θ. Συνεργάζεται με τους γονείς, τούς παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη.

ι. Συνεργάζεται και ενημερώνει τον/την υπεύθυνο για κάθε θέμα που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του χώρου φύλαξης.

2. Ο/Η βοηθός βρεφονηπιοκόμου έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Συνεπικουρεί τον/την βρεφονηπιοκόμο στα καθήκοντά του/της και τον/την αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του/της.

β. Φροντίζει για την παρασκευή, προετοιμασία και χορήγηση του γάλακτος ή άλλης τροφής στα βρέφη, σύμφωνα με τις οδηγίες του/της βρεφονηπιοκόμου.

γ. Φροντίζει για τον ύπνο και την σωματική καθαριότητα και υγιεινή των βρεφών σύμφωνα με τις οδηγίες του/της βρεφονηπιοκόμου.

δ. Φροντίζει για την διατήρηση όλων των χώρων καθαρών και κατάλληλων για την υγιεινή και την ασφάλεια των βρεφών.

ε. Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων εντός του χώρου φύλαξης και

στ. Παρέχει τις πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.

`Αρθρο 18
Αρμοδιότητες και ευθύνη του υπεύθυνου του χώρου φύλαξης

1. Υπεύθυνος του χώρου φύλαξης είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από τον δικαιούχο ως υπεύθυνο για την υλοποίηση της Δράσης και την εύρυθμη λειτουργία του χώρου φύλαξης.

Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται για το προσωπικό του χώρου φύλαξης στην παρ. 5 του άρθρου 16 της παρούσας ισχύουν και για τον υπεύθυνο.

2. Ο υπεύθυνος του χώρου φύλαξης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους και τις υποχρεώσεις που προβλέπονταιι στην παρούσα και στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και με τις συστάσεις και υποδείξεις των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου.

3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο υπεύθυνος του χώρου φύλαξης υποχρεούται:

α. Να εποπτεύει και να παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση της Δράσης.

β. Να τηρεί τα έγγραφα και πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα στο πλαίσιο της Δράσης.

γ. Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να θέτει στη διάθεσή τους οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί, καθώς και να παρευρίσκεται στον χώρο φύλαξης κατά τους επιτόπιους ελέγχους.

δ. Να υποβάλει στον δικαιούχο (σε περίπτωση που είναι διαφορετικό πρόσωπο) τις απαραίτητες συστάσεις και προτάσεις για την ορθή υλοποίηση της Δράσης και την εύρυθμη λειτουργία του χώρου φύλαξης.

ε. Να εποπτεύει και να μεριμνά για την νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία του χώρου φύλαξης, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης ατυχημάτων και έκθεσης σε κινδύνους των βρεφών εντός του χώρου.

στ. Να μεριμνά για την άμεση επισκευή ή αντικατάσταση του εκτός λειτουργίας εξοπλισμού, καθώς και για την απομόνωση των ελαττωματικών μερών εξοπλισμού που μπο­ρεί να δημιουργήσουν κινδύνους για τους χρήστες/βρέφη.

ζ. Να εποπτεύει την ορθή παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό του χώρου φύλαξης προς τα φιλοξενούμενα βρέφη και τους γονείς και να συνεργάζεται μαζί του για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των βρεφών. Επίσης να φροντίζει για την άμεση αναπλήρωση/αντικατάσταση του προσωπικού σε περίπτωση μακράς απουσίας του.

η. Να καταρτίζει και επικαιροποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του χώρου φύλαξης.

θ. Να φροντίζει για την ανάρτηση σε σημείο ευδιάκριτο του Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου φύλαξης και σε κάθε περίπτωση ευανάγνωστων πινακίδων με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά:

i. με τα τηλέφωνα Πρώτων Βοηθών και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

ii. το ωράριο λειτουργίας του χώρου φύλαξης και τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του

iii. μέτρα προφύλαξης των φιλοξενούμενων βρεφών

iv. το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου του χώρου.

`Αρθρο 19
Έλεγχος του χώρου φύλαξης κατά την διάρκεια λειτουργίας του

1. Ο έλεγχος του χώρου φύλαξης ως προς την ποιότητα και επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα φιλοξενούμενα βρέφη, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα, στην σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στην εγκριτική απόφαση για κάθε δικαιούχο, διενεργείται από Κοινωνικό Σύμβουλο των αρμοδίων υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2345/1995 (Α΄ 213), υπό την παρουσία του υπεύθυνου του χώρου ή του ορισμένου αναπληρωτή/τριας του/της. H απόφαση ορισμού του Κοινωνικού Συμβούλου κοινοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας στον Φορέα Υλοποίησης εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του χώρου φύλαξης.

2. Ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στον χώρο φύλαξης ασκείται από το Σώμα Επιθεώρησης της Εργασίας.

3. Ο πρώτος έλεγχος από τα ανωτέρω όργανα δύναται να διενεργείται με την έναρξη της λειτουργίας του χώρου φύλαξης, κατόπιν εντολής του αρμοδίου οργάνου του Φορέα Υλοποίησης. Κατά την διάρκεια υλοποίησης της Δράσης δύναται να διενεργείται τακτικός έλεγχος ανά έτος και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί. Μετά την ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου υποβάλλεται σχετική έκθεση προς το αρμόδιο όργανο του Φορέα Υλοποίησης, στην οποία αναφέρονται τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

4. Ο υγειονομικός έλεγχος ενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη.

`Αρθρο 20
Κυρώσεις

1. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας ή του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis) καθώς και η παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο του ελέγχου της εποπτεύουσας αρχής, επιφέρει, κατά περίπτωση, την μερική ή ολική επιστροφή του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης, εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον παραπάνω Κανονισμό, μετά από σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα Υλοποίησης, η οποία επέχει θέση πράξης καταλογισμού, κατόπιν σύνταξης σχετικού Φύλλου Ελέγχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Δράσης. Ειδικά στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προύποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013, η ανάκτηση είναι ολική και έντοκη με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ε.Ε.

2. Δεν αποκλείεται η επιβολή και άλλων ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου φύλαξης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: