Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Ιανουαρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 410

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.15/Δ΄/3201

Αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2024.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2.α του άρθρου 5, παρ. 2 γδ του άρθρου 35, παρ. 2 του άρθρου 38, παρ. 6 του άρθρου 39, παρ. 4 του 40, παρ. 6 του άρθρου 41 και παρ. 5 του άρθρου 97 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 23, 31, 34, 35, 36, 37 και 45 του Ν. 4670/2020 (Α΄ 43).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού κα εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

6. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) - Μεταβατικές Διατάξεις» (Α΄ 139).

7. Την υπό στοιχεία 65928/13.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β΄4526).

8. Την υπό στοιχεία Δ15/Δ΄/9801/30.1.2023 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2023» (Β΄ 1063).

9. Την από 12.1.2024 ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και τον Πίνακα ΙΙΙ. Συγκρίσεις Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, περιόδου 2001-2023 (Δεκέμβριος) (Έτος Βάσης: 2020=100,0), από τα οποία προκύπτει ότι το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2023 είναι 3,46%.

10. Το υπ΄ αρ. 2449/12.1.2024 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βάσει της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επί του προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α., προκαλείται αύξηση εσόδων από εισφορές το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακριβώς διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, όπως το ύψος των αποδοχών των ασφαλισμένων ορισμένων κατηγοριών και η διάρκεια της ασφάλισης εκάστου, διαπιστώνουμε:

`Αρθρο 1
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2.α του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 3,46% και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.373,53 ευρώ.

`Αρθρο 2
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για κύρια σύνταξη

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ από 1.1.2024

1η κατηγορία

175,83

2η κατηγορία

211,00

3η κατηγορία

267,72

4η κατηγορία

336,91

5η κατηγορία

418,59

6η κατηγορία

567,19

Ειδική κατηγορία

105,50

`Αρθρο 3
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην Ο.Γ.Α.) για κύρια σύνταξη και υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης και υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.) των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Γ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ από 1.1.2024

Ποσά εισφορών Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σε ευρώ από 1.1.2024

1η κατηγορία

103,23

2,27

2η κατηγορία

124,78

2,27

3η κατηγορία

157,68

3,40

4η κατηγορία

198,52

3,40

5η κατηγορία

247,30

4,54

6η κατηγορία

334,65

6,81

`Αρθρο 4
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα)

Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Γ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών υγειονομικής περίθαλψης σε ευρώ από 1.1.2024

Υγείας σε χρήμα

Υγείας σε είδος

1η κατηγορία

3,40

32,90

2η κατηγορία

3,40

39,70

3η κατηγορία

3,40

39,70

4η κατηγορία

3,40

39,70

5η κατηγορία

3,40

39,70

6η κατηγορία

3,40

39,70

Αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών υγειονομικής περίθαλψης σε ευρώ από 1.1.2024

Υγείας σε χρήμα

Υγείας σε είδος

1η κατηγορία

5,67 €

56,72 €

2η κατηγορία

6,81 €

68,06 €

3η κατηγορία

6,81 €

68,06 €

4η κατηγορία

6,81 €

68,06 €

5η κατηγορία

6,81 €

68,06 €

6η κατηγορία

6,81 €

68,06 €

Ειδική κατηγορία

3,40 €

34,03 €

`Αρθρο 5
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου εφάπαξ παροχών

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 2.γ του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e- Ε.Φ.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ από 1.1.2024

1η κατηγορία

29,49

2η κατηγορία

35,17

3η κατηγορία

41,97

`Αρθρο 6
Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου επικουρικής ασφάλισης

Τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 97 του Ν. 4387/2016 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολουμένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 3,46% και διαμορφώνονται ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ από 1.1.2024

1η κατηγορία

44,24

2η κατηγορία

53,32

3η κατηγορία

63,53

`Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Τα ανωτέρω προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2024
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: