Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αυγούστου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4934

Αριθμ. 72189

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 189/2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος "Σπίτι μου" του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του Ν. 5006/2022 (Α΄ 239)» (Β΄ 1180).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 5006/2022 «Σπίτι μου στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 239), και ιδίως των άρθρων 3, 4 και της παρ. 1 του άρθρου 45.

β) Του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).

γ) Του ν. 3912/2011 «Περί Σύστασης Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 66), και ειδικότερα το άρθρο 4 του άρθρου δεύτερου.

δ) Του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» (Α΄ 61).

ε) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

στ) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) και ειδικότερα το άρθρο 12.

ζ) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α΄ 25).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).

4. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

5. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α΄ 130), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 82/2023 (Α΄ 139).

6. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131).

7. Την υπό στοιχεία Υ12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄4403).

8. Την υπ΄ αρ. 189/2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος "Σπίτι μου" του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 5006/2022 (Α΄ 239)» (Β΄ 1180), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 34221/2023 (Β΄ 2018), όμοια.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

10. Το υπ΄ αρ. 896/28.07.2023 έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α., με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ΄ αρ. 2820/67/28.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

11. Την υπ΄ αρ. 71077/01.08.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 189/2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος "Σπίτι μου" του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 5006/2022 (Α΄ 239)» (Β΄ 1180), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 34221/2023 (Β΄ 2018) όμοια, ως εξής:

`Αρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινής υπουργικής απόφασης

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινής απόφασης, διαγράφεται η φράση "σε αντίθετη περίπτωση" και κατόπιν της λέξης "επιθυμεί" προστίθεται η φράση", για οποιονδήποτε λόγο," και η παρ. 4 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την οικονομική προέγκριση της παρ. 3 και τη διάρκεια της ισχύος της. Εντός της σχετικής προθεσμίας ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στο πιστωτικό ίδρυμα το αιτούμενο ποσό δανείου, το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή στην οποία προτίθεται να το αγοράσει, και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Εφόσον η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει.

Αν τα στοιχεία του δεύτερου εδαφίου προσκομισθούν εντός της προθεσμίας, το πιστωτικό ίδρυμα επικοινωνεί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (Ε.Α.Τ.), προκειμένου να ελεγχθούν τα παρακάτω:

α) Εάν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι ορθά, ήτοι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος,

β) εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι στο Πρόγραμμα για τη δανειοδότηση,

γ) εάν το προς απόκτηση ακίνητο έχει ζητηθεί να αποκτηθεί και από άλλον αιτούντα.

Η Ε.Α.Τ. δεσμεύει το ποσό του αιτουμένου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από το πιστωτικό ίδρυμα, εντάσσει την συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα και κοινοποιεί στο πιστωτικό ίδρυμα τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα αν το ακίνητο που ζητεί να αποκτήσει περιλαμβάνεται σε προγενέστερη αίτηση, ώστε να προβεί ή όχι στην εντολή διενέργειας νομικού και τεχνικού ελέγχου του συγκεκριμένου ακινήτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, ο οποίος και ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ένταξη στο Πρόγραμμα. Εφόσον ο αιτών επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο, να συνεχίσει με έτερο ακίνητο, μπορεί να το πράξει υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου από το πιστωτικό ίδρυμα, δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα.».

2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινής απόφασης, προστίθεται εδάφιο ως εξής "Η εκταμίευση πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το κάθε πιστωτικό ίδρυμα" και η παρ. 6 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η υπογραφή σύμβασης δανείου με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολικού ποσού της ως άνω σύμβασης πραγματοποιείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έγκριση της Ε.Α.Τ.. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες, εάν η σχετική αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας των έξι (6) μηνών. Η εκταμίευση πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζει το κάθε πιστωτικό ίδρυμα.».

3. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινής απόφασης, προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Η ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του αιτούντος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται η παράταση των ταχθεισών προθεσμιών, εξετάζεται αρμοδίως από τα όργανα που ορίζονται προς τούτο στη Συμφωνία Χρηματοδότησης που συνάπτει η Δ.ΥΠ.Α. με την Ε.Α.Τ., δυνάμει του άρθρου 12." και η παρ. 7 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Εάν οι παραπάνω προθεσμίες δεν τηρηθούν, η αίτηση απορρίπτεται. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση που οι προθεσμίες δεν έχουν τηρηθεί χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντος. Η ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του αιτούντος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται η παράταση των ταχθεισών προθεσμιών, εξετάζεται αρμοδίως από τα όργανα που ορίζονται προς τούτο στη Συμφωνία Χρηματοδότησης που συνάπτει η Δ.ΥΠ.Α. με την Ε.Α.Τ., δυνάμει του άρθρου 12.».

`Αρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινής υπουργικής απόφασης

1. Στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινής απόφασης, ανάμεσα στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο σχετικά με τους διαζευγμένους συζύγους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί ή ακυρωθεί, και η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Η οικογενειακή κατάσταση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου. Σε περίπτωση που αποκτηθεί τέκνο μετά την υποβολή της αίτησης ή την υπογραφή της δανειακής σύμβασης προσκομίζεται επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Συμπληρωματικά προς το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορούν να προσκομισθούν και έγγραφα που αποδεικνύουν την οικογενειακή κατάσταση, όπως συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί λύσης γάμου συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης ή σε περίπτωση κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, το αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, αντίστοιχα.

Οι διαζευγμένοι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί ή ακυρωθεί, οι οποίοι δεν έχουν τέκνο ή τέκνα, εντάσσονται στην ίδια εισοδηματική κατηγορία με τους άγαμους. Αντίστοιχα, οι διαζευγμένοι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί ή ακυρωθεί, οι οποίοι έχουν ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα, εντάσσονται στην ίδια εισοδηματική κατηγορία με τους μονογονείς, εφόσον έχουν την επιμέλεια του τέκνου ή των τέκνων τους, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου δικαστικής απόφασης συνοδευόμενης από πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, ή αντίγραφο πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, από τα οποία προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας σε έναν εκ των δυο γονέων. Σε περίπτωση που η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων έχει ανατεθεί από κοινού στους γονείς του προηγούμενου εδαφίου, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εντάσσονται και οι δυο στην ίδια εισοδηματική κατηγορία με τους μονογονείς. Ειδικά ως προς τους διαζευγμένους συζύγους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί ή ακυρωθεί, με την ιδιότητα των γονέων τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, έχουν μεν αμφότεροι τη δυνατότητα να κριθούν επιλέξιμοι για το Πρόγραμμα, για την δυνατότητα δε να καταστούν δικαιούχοι της επιδότησης επιτοκίου της περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 5006/2022, ισχύουν τα εξής: i) εφόσον η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων ανήκει σε έναν εκ των δυο γονέων, όπως αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου σχετικής δικαστικής απόφασης συνοδευόμενης από πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, ή αντίγραφο πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, αυτός καθίσταται και δικαιούχος της επιδότησης, ii) εφόσον η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων ανήκει από κοινού και στους δυο γονείς, όπως αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου σχετικής δικαστικής απόφασης συνοδευόμενης από πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, ή αντίγραφο πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, καθίσταται δικαιούχος της επιδότησης επιτοκίου ο ένας εκ των δυο, και συγκεκριμένα ο γονέας του οποίου η αίτηση έχει ενταχθεί πρώτη στο Πρόγραμμα. Για την επιδότηση επιτοκίου των γονέων τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, προσκομίζεται επίσης ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των τέκνων.

Ειδικά ως προς την απόδειξη της ιδιότητας γονέα μο-νογονεϊκής οικογένειας, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει επιπλέον του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, κατά περίπτωση, τα εξής: βα) στην περίπτωση χηρείας του μονογονέα ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα: υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ΄ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, συνοδευόμενη από τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης ή στην περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων,

ββ) σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης: αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα σε περίπτωση διαφωνίας ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα εκ των δύο, σύμφωνα με το άρθρο 1513ΑΚ, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ΄ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων,

βγ) σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία: αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας), υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ΄ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων,

βδ) σε περίπτωση έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης: αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από το πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων, από την οποία να προκύπτει η έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα λόγω κακής άσκησης, υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ΄ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων,

βε) σε περίπτωση απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων: υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι το τέκνο δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας, ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της, ή εάν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα, υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας, ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας,

βστ) σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από ένα μόνο γονέα: εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό περί κατάθεσης ή μη ενδίκων μέσων και υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ΄ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου κατόπιν υιοθεσίας.

Σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης λόγω απόκτησης νέου τέκνου, οι συνέπειες που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022 και στην παρούσα επέρχονται μετά από γνωστοποίηση της μεταβολής αυτής στο πιστωτικό ίδρυμα.».

2. Η περ. δ΄της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. 189/2023 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1180) τροποποιείται ως εξής: α) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται κατόπιν της λέξης "υποβάλλουν" η φράση "είτε εκτύπωση από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές δηλώσεις Ε9 για το τελευταίο έτος εφόσον δεν διαθέτουν κανένα ακίνητο, είτε", β) στο τελευταίο εδάφιο, η λέξη "ανακύπτει", αντικαθίσταται από τη λέξη "προκύπτει", γ) στο τελευταίο εδάφιο προστίθεται κατόπιν τη λέξης "διαθέτουν" η φράση "οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε" και η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται:

«δ) Για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία τους, οι αιτούντες υποβάλλουν είτε εκτύπωση από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές δηλώσεις Ε9 για το τελευ­ταίο έτος εφόσον δεν διαθέτουν κανένα ακίνητο, είτε τη Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλονται και τα αντίστοιχα έγγραφα των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δυο. Στην περίπτωση που από τα ως άνω δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου, για να κριθεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

δα) το ακίνητο έχει εμβαδό μεγαλύτερο από 50 τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα (συμπεριλαμβανομένων και κυοφορούμενων τέκνων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης),

δβ) ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου κατά ποσοστό ανώτερο από πενήντα τοις εκατό (50%),

δγ) το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος. Στην περίπτωση που ο τόπος εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής, το ακίνητο θεωρείται κατάλληλο εάν βρίσκεται εντός αυτής. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά, πλην της Κρήτης, όπου η κρίση περί καταλληλότητας του υφιστάμενου ακινήτου περιορίζεται στο αν το ακίνητο βρίσκεται εντός της νήσου όπου βρίσκεται ο τόπος εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος,

δδ) το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας.

Η κυοφορία αποδεικνύεται με σχετική ιατρική βεβαίωση και ο τόπος απασχόλησης με βεβαίωση του εργοδότη ή με το Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα του αιτούντος.

Στην περίπτωση που προκύπτει από τα ως άνω δικαιολογητικά ότι είτε μεμονωμένα οι αιτούντες, είτε μεμονωμένα οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δυο, είτε συνδυαστικά οι αιτούντες και οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, διαθέτουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός (1) ακίνητα με χρήση κατοικίας, τεκμαίρεται ότι υπάρχει ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους ανεξαρτήτως εάν πληρούνται ή όχι τα κριτήρια των υποπεριπτώσεων (δα), (δβ) και (δγ) της παρούσας περίπτωσης.».

`Αρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινής υπουργικής απόφασης

1. Στο τέλος της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινής απόφασης, προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Στην περίπτωση που η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρούσας περίπτωσης καθίσταται αδύνατη, γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι η αγορά του ακινήτου δε γίνεται από συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή." και η περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«θ) Για την επιβεβαίωση ότι η αγορά του ακινήτου δε γίνεται από συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ιδίου και της πατρικής και μητρικής του οικογένειας, καθώς και του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και της πατρικής και μητρικής του οικογένειας, ανεξάρτητα εάν η αίτηση χορήγησης δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο. Στην περίπτωση που η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρούσας περίπτωσης καθίσταται αδύνατη, γίνεται αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι η αγορά του ακινήτου δε γίνεται από συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.».

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινής απόφασης, προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Ειδικά ως προς την προϋπόθεση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 5006/2022 σχετικά με την κατεύθυνση του δανείου στην απόκτηση πρώτης κύριας κατοικίας, αυτή πληρούται εφόσον το ακίνητο που αποκτάται, αφενός δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του αιτούντος ως πρώτη κύρια κατοικία, αφετέρου χρησιμοποιείται εν τοις πράγμασι ως πρώτη κύρια κατοικία, ήτοι, κατά το χρόνο της αγοράς όπως αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, είναι διαθέσιμη προς ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα και δεν είναι σε ημιτελή κατάσταση." και η παρ. 2 του άρθρου 5 διαμορφώνεται:

«2. Κατά το νομικό και τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται και η πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του ακινήτου όπως ορίζονται στην παρ. 1 και στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 5006/2022. Ειδικά ως προς την προϋπόθεση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 5006/2022 σχετικά με την κατεύθυνση του δανείου στην απόκτηση πρώτης κύριας κατοικίας, αυτή πληρούται εφόσον το ακίνητο που αποκτάται, αφενός δηλώνεται στη φορολογική δήλωση του αιτούντος ως πρώτη κύρια κατοικία, αφετέρου χρησιμοποιείται εν τοις πράγμασι ως πρώτη κύρια κατοικία, ήτοι, κατά το χρόνο της αγοράς όπως αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, είναι διαθέσιμη προς ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα και δεν είναι σε ημιτελή κατάσταση».

`Αρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 9 της υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινής υπουργικής απόφασης

1. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινής απόφασης, τροποποιείται και η παρ. 1 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για το συντονισμό της υλοποίησης και για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη ως ακολούθως:

α) τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., με αναπληρωτή/-τρια τον Υποδιοικητή/-τρια της Δ.ΥΠ.Α. που του/της έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες σχετικά με τα ζητήματα στεγαστικής πολιτικής,

β) τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δ.ΥΠ.Α., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας και Στεγαστικής Συνδρομής της Δ.ΥΠ.Α.,

γ) ένα (1) μέλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 189/2023 (Β΄ 1180) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 34221/2023 (Β΄ 2018), όμοια.

`Αρθρο 5

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2023

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: