Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

19 Μαΐου 2017
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 74

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4472

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 για τις συντάξεις Δημοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
`Αρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων
`Αρθρο 3 Επίδομα Στέγασης
`Αρθρο 4 Πρόγραμμα «Βρεφονηπιακή Φροντίδα»
`Αρθρο 5 Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»
`Αρθρο 6 Επίδομα παιδιού
`Αρθρο 7 Μέτρα ενίσχυσης της εργασίας
`Αρθρο 8 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
`Αρθρο 9 Μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη
`Αρθρο 10 Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 11 Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
`Αρθρο 12 Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
`Αρθρο 13 Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 14 Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 15
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 16 Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
`Αρθρο 17 Έλεγχος ομαδικών απολύσεων
`Αρθρο 18
`Αρθρο 19 Συνδικαλιστικές άδειες
`Αρθρο 20
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
`Αρθρο 21 Σύσταση - Επωνυμία
`Αρθρο 22 Σκοπός - Αρμοδιότητες
`Αρθρο 23 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 24 Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών
`Αρθρο 25 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας
`Αρθρο 26 Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.
`Αρθρο 27 Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης
`Αρθρο 28 Διοικητικό Συμβούλιο
`Αρθρο 29 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 30 Αρμοδιότητες Προέδρου
`Αρθρο 31 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π.)
`Αρθρο 32 Διοικητική Οργάνωση
`Αρθρο 33 Θέματα προσωπικού
`Αρθρο 34 Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 35 Έναρξη ισχύος Μέρους Γ΄
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
`Αρθρο 36 Τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του Ν. 3023/2002 (Α΄ 146)
`Αρθρο 37 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν. 3023/2002
`Αρθρο 38 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 3023/2002
`Αρθρο 39 Τροποποιήσεις του άρθρου 7 του Ν. 3023/2002
`Αρθρο 40 Τροποποίηση του άρθρου 7Β του Ν. 3023/2002
`Αρθρο 41 Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του Ν. 3023/2002
`Αρθρο 42 Τροποποιήσεις του άρθρου 16Α του Ν. 3023/2002
`Αρθρο 43 Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002
`Αρθρο 44 Τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν. 3870/2010
`Αρθρο 45 Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
`Αρθρο 46 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4469/2017 (Α΄62)
`Αρθρο 47 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
`Αρθρο 48 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
`Αρθρο 49 Τροποποίηση του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)
`Αρθρο 50 Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 49
`Αρθρο 51
`Αρθρο 52
`Αρθρο 53 Τροποποιήσεις του Ν . 4314/2014 ( Α΄ 265)
`Αρθρο 54 Τροποποίηση της υ.α. 529/2000 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 67) και Σύσταση Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
`Αρθρο 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 59 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
`Αρθρο 60 Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
`Αρθρο 61 Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
`Αρθρο 62 Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007, Α΄ 153)
`Αρθρο 63 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
`Αρθρο 64 Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 65 Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 66 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
`Αρθρο 67 Τροποποίηση των άρθρων 8 και 13 του Ν. 4270/2014 (Α΄143) για το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
`Αρθρο 68 Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
`Αρθρο 69
`Αρθρο 70
`Αρθρο 71 Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών
`Αρθρο 72
`Αρθρο 73 Τροποποίηση του άρθρου 196 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
`Αρθρο 74
`Αρθρο 75 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (Α΄ 58)
`Αρθρο 76 Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251)
`Αρθρο 77 Τροποποίηση του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170)
`Αρθρο 78 Τροποποιήσεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
`Αρθρο 79 Πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
`Αρθρο 80 Τροποποίηση του άρθρου 36 του Ν. 3986/2011
`Αρθρο 81 Τροποποίηση του Ν . 4389/2016 ( Α΄ 94)
`Αρθρο 82 Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
`Αρθρο 83
`Αρθρο 84 Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 85 Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ
`Αρθρο 86 Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)
`Αρθρο 87 Διατάξεις για τη φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 88 Διατάξεις για τα γενόσημα
`Αρθρο 89 Νέα κριτήρια αξιολόγησης φαρμάκων θετικού καταλόγου
`Αρθρο 90 Συγχώνευση κατόχων άδειας κυκλοφορίας και παραγωγής φαρμάκων
`Αρθρο 91 Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων
`Αρθρο 92 Κατανομή μέρους εσόδων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 93 Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 94 Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών
`Αρθρο 95 Τιμολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
`Αρθρο 96 Τροποποίηση του Ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 262)
`Αρθρο 97 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 98
`Αρθρο 99
`Αρθρο 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

`Αρθρο 101 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4389/2016 (Α΄94) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
`Αρθρο 102 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4389/2016 (Α΄94) για ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ
`Αρθρο 103 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4001/2011 (Α΄179)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

`Αρθρο 104
`Αρθρο 105
`Αρθρο 106
`Αρθρο 107
`Αρθρο 108
`Αρθρο 109
`Αρθρο 110
`Αρθρο 111
`Αρθρο 112
`Αρθρο 113
`Αρθρο 114
`Αρθρο 115
`Αρθρο 116
`Αρθρο 117
`Αρθρο 118 Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)
`Αρθρο 119 Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του Ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
`Αρθρο 120 Τροποποίηση διατάξεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
`Αρθρο 121 Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4036/2012 (Α΄8)
`Αρθρο 122 Τροποποίηση του π.δ. 79/2007 (Α΄95) και κατάργηση του π.δ. 8/2012 (Α΄ 11)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

`Αρθρο 123 Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
`Αρθρο 124 Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης
`Αρθρο 125 Βασικός μισθός
`Αρθρο 126 Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη
`Αρθρο 127 Επιδόματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΜΕΛΗ Ε.Π. ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Τ.Ε.Ι.), ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ(Α.Σ.Ε.Ι.), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (Α.Ε.Α.) ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.), ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.), ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (Π.Ι.), ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π), ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΔΙΠ) ΤΩΝ Α.Σ.Ε.Ι., ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.
`Αρθρο 128 Μισθολογική κατάταξη
Αρθρο 129 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
`Αρθρο 130 Βασικός μισθός
`Αρθρο 131 Επιδόματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Π.Ε.
`Αρθρο 132 Μισθολογική κατάταξη
`Αρθρο 133 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
`Αρθρο 134 Βασικός μισθός
`Αρθρο 135 Επιδόματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.), ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ., ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 136 Μισθολογική κατάταξη
`Αρθρο 137 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
`Αρθρο 138 Βασικός μισθός
`Αρθρο 139 Επιδόματα
`Αρθρο 140 Εφημερίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 141 Μισθολογική κατάταξη
`Αρθρο 142 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
`Αρθρο 143 Βασικός μισθός
`Αρθρο 144 Επιδόματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ
`Αρθρο 145 Αποδοχές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Ο.Α.), ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ο.Θ.), ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ (Ο.Λ.Σ.)
`Αρθρο 146 Μισθολογική κατάταξη
`Αρθρο 147 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
`Αρθρο 148 Βασικός μισθός
`Αρθρο 149 Επιδόματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 150 Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών
`Αρθρο 151 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
`Αρθρο 152 Αμοιβές συλλογικών οργάνων
`Αρθρο 153 Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών
`Αρθρο 154 Μεταβατική διάταξη - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων λειτουργών και υπαλλήλων
`Αρθρο 155 Διασφάλιση αποδοχών
`Αρθρο 156 Ανώτατο όριο αποδοχών
`Αρθρο 157 Έλεγχος μισθοδοσίας
`Αρθρο 158 Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας
`Αρθρο 159 Διατηρούμενες διατάξεις
`Αρθρο 160 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 161
`Αρθρο 162 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2018 - 2021
`Αρθρο 163 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 -2021
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 164

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017
Ο Επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: