Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 09/06/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α.Π. 212857

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 36

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, στο πλαίσιο υλοποίησης πρόσθετων μέτρων στήριξης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 30.06.2021.

ΣΧΕΤ: α) Οι με αριθμ. 39/2020 & 1/2021 Εγκύκλιοι e-Ε.Φ.Κ.Α. β) Το με αριθ. πρωτ. 200763 /01.06.2021 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4790/2021 (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄) με τις οποίες τροποποιήθηκαν, εκ νέου, οι διατάξεις του άρθρου 123 Α, παρ.1 α, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ.148 Α΄) καθώς και της αριθμ.Δ.15/Δ /34655/31.05.2021 (Φ.Ε.Κ. 2360 Β) Κ.Υ.Α., με θέμα «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 30.6.2021».

Με τις νέες διατάξεις, στα πλαίσια θέσπισης πρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, παρέχεται πλήρη κάλυψη (100% επιδότηση) εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 30.06.2021, για επιχειρήσεις - εργοδότες δραστηριοποιούμενες στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας (ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα) και, συγκεκριμένα, για όσες από αυτές απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής τον Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλειτουργήσουν την 01.06.2020, εφόσον, κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020, είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα, κατά ποσοστό τουλάχιστον 70%, από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων προσδιορίζονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το σχετικό αρχείο διαβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προκειμένου να καθοριστούν οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τα τιθέμενα οικονομικά κριτήρια, και εν συνεχεία ενημερώνεται ο e-Ε.Φ.Κ.Α. για σχετικές διασταυρώσεις με τα στοιχεία υποβολών Α.Π.Δ.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν.4714/2020 καθορίζονται, ως προαναφέρθηκε, σε τελικό στάδιο από την Α.Α.Δ.Ε., η οποία αποστέλλει στον e-Ε.Φ.Κ.Α. τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να συσχετισθούν με το περιεχόμενο των υποβληθεισών εκ μέρους τους Α.Π.Δ. για τη κρίσιμη χρονική περίοδο.

Επιπλέον, η επαλήθευση των υποβληθέντων στον φορέα μας στοιχείων και ο έλεγχος των προϋποθέσεων απαλλαγής των εργοδοτών από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της πλήρους κάλυψής τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα πραγματοποιηθεί με διασταύρωση στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα, τόσο, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., όσο, και λοιπών συναρμόδιων φορέων.

Εάν, οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες (`Αρθρου 123 Α του ν.4714/2020) παράλληλα, ενταχθούν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τότε, καλύπτεται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (100% επιδότηση) το σύνολο:

- των εργοδοτικών εισφορών, που αντιστοιχούν, τόσο στο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζόμενων, όσο και στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο ένταξής τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

- των εργατικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο μειωμένο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν παρέχουν εργασία.

Τέλος, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α., οι επιχειρήσεις -εργοδότες που κάνουν χρήση των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 01.01.2021 έως 30.06.2021 να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31.12.2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη.

Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνονται :

- οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους,

- οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης,

- οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 01.01.2021,

- οι εργαζόμενοι που την 31.12.2020 βρίσκονταν σε αναστολή και

- οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζόμενου.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 123Α του Ν.4714/2020, όπως ισχύει, υποβάλλουν τις Α.Π.Δ. περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021 με τον ίδιο τρόπο (Κ.Α.Δ., Κωδικούς Ειδικότητας, Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης, ημέρες εργασίας, Τύπους Αποδοχών π.χ. Τ.Α. 001, 013, ονομαστικές αποδοχές, αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, συμπλήρωση των πεδίων ένδειξης πλήρους απασχόλησης, Από ................... Έως ..., κ.λ.π.) που υπέβαλαν Α.Π.Δ. προγενέστερων μισθολογικών περιόδων, με συμπλήρωση των πεδίων 44 (100%) & 45 (ποσό) επιδότησης εργοδοτικής εισφοράς.

Εάν, ενταχθούν παράλληλα στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», πρέπει για το χρονικό διάστημα ένταξης κάθε εργαζόμενου στο Μηχανισμό (01.01.2021 - 30.06.2021) να γίνεται χρήση των Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 040 και 060, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά (σχετ. Εγκ. β-Ε.Φ.Κ.Α.39/2020 Κεφ. Δ΄).

Ειδικότερα:

ο Τ.Α. 040 αφορά την απεικόνιση της παρασχεθείσας απασχόλησης, και

ο Τ.Α. 060 αφορά το τμήμα των ονομαστικών / τακτικών αποδοχών που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο, πλην όμως, έχει υποχρέωση να δηλώσει στις Α.Π.Δ.

Για την ορθή απεικόνιση επισημαίνονται τα εξής:

Α. Η εγγραφή με τον Τ.Α. 040 περιλαμβάνει:

• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εργαζόμενου,

• ονομαστικές /τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,

• ημέρες εργασίας, οι οποίες πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που θα καταχωρούσε ο εργοδότης στην Α.Π.Δ., εάν ο εργαζόμενος παρείχε κανονικά την εργασία του. Δηλαδή το σύνολο των ημερών ασφάλισης δηλώνεται στον Τ.Α. 040, ενώ, ο Τ.Α. 060 ΔΕΝ δέχεται Η.Α..

• τιμή 100 (%) δηλώνεται ως ποσοστό στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)», ενώ, ως ποσό που αντιστοιχεί στην εργοδοτική εισφορά δηλώνεται στο πεδίο 45: «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)».

Β. Στην εγγραφή με τον Τ.Α. 060 ΔΕΝ καταχωρούνται ημέρες εργασίας, (καταχωρείται η τιμή 0 στο αντίστοιχο πεδίο) ενώ περιλαμβάνονται:

• οι ίδιοι Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας και Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με αυτούς που έχει καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος, για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 040,

• οι ονομαστικές /τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας κατά τον οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία την συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,

• η τιμή 100 (%), που αντιστοιχεί στο ποσοστό (%) επιδότησης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζόμενου) δηλώνεται ως ποσοστό στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)», ενώ, ως ανάλογα ποσά (επιδότησης 100%) δηλώνονται στα πεδία 43: «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45: «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αντίστοιχα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Όπως προαναφέρθηκε, οι ανωτέρω Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά. Συνεπώς, ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο του Τ.Α. 040, εάν, για τον ίδιο ασφαλισμένο και την ίδια μισθολογική περίοδο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α. 060, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας, Κωδικού Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) (και αντίστροφα ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή Τ.Α. 060, χωρίς εγγραφή Τ.Α. 040).

2. Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη -εργαζόμενου) πραγματοποιείται βάσει των ισχυόντων ποσοστών Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης (για εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»).

3. Για την απεικόνιση του Ε.Α./2021 και του Δ.Π./2021 των συγκεκριμένων εργαζομένων χρησιμοποιούνται οι Τ.Α. 053 και 054 (Ε.Α./2021) και 121 και 122 (Δ.Π./2021) αντιστοίχως, με αντίστοιχη συμπλήρωση των πεδίων της Α.Π.Δ. (σχετ. Εγκ.39/2020 Κεφ. Δ΄ & 200763/01.06.2021 Γεν. Εγγράφου του e -Ε.Φ.Κ.Α.) οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.

4. Οι Α.Π.Δ. επιχειρήσεων - εργοδοτών υπαγόμενων στις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 123 Α του ν. 4714/2020, που παράλληλα έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίες για τις κρίσιμες μισθολογικές περιόδους

(1/2021, 2/2021, 3/2021 & 4/2021) υποβλήθηκαν χωρίς την προαναφερθείσα κωδικοποίηση δύνανται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.)

5. Ποσά ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν από επιχειρήσεις -εργοδότες υπαγόμενους στις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020, χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωσή τους, παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο για λογαριασμό τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

Με ευθύνη των προϊσταμένων των υπηρεσιών Εσόδων να λάβουν γνώση της παρούσας οι αρμόδιοι υπάλληλοι

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: