Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.5100/2024.

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 71

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4919

Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
`Αρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 13α, παρ. 1 και 2 άρθρου 13β, άρθρο 13γ και παρ. 1 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132)
`Αρθρο 4 Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 5 Προστασία δεδομένων (άρθρο 161 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 6 Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 7 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 8 Υπηρεσίες για τη σύσταση εταιρειών
`Αρθρο 9 Διαδικασία σύστασης εταιρείας (παρ. 4 άρθρου 13β της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 10 Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
`Αρθρο 11 Εγγραφή εταιρείας στο Μητρώο Εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
`Αρθρο 12 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.) (παρ. 4 άρθρου 13β και άρθρο 13ζ της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 13 Πρότυπο καταστατικό (άρθρο 13η της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 14 Κόστος σύστασης εταιρείας (παρ. 2 άρθρου 13δ και άρθρο 13ε της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)
`Αρθρο 15 Σκοπός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
`Αρθρο 16 Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 17 Εμπορική δημοσιότητα στο ΓΕ.ΜΗ.
`Αρθρο 18 Συστατική δημοσιότητα
`Αρθρο 19 Έννομα αποτελέσματα της εμπορικής δημοσιότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
`Αρθρο 20 Διάρθρωση Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 21 Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. (εδάφιο πρώτο παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 22 Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., λήψη αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Ευρωπαϊκού Μοναδικού Ταυτοποιητή (EUID) (εδάφιο δεύτερο παρ. 1 άρθρου 16, άρθρο 45 και περ. β΄ άρθρου 28 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 23 Ολοκλήρωση της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 24 Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ.
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 25 Διαδικασία καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας (άρθρα 13ι και 15 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 26 Διαδικασία αυτόματης καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 13ι της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 27 Διόρθωση σφαλμάτων των καταχωρίσεων
`Αρθρο 28 Διαγραφή προσώπου από το Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 29 Θέση σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης
`Αρθρο 30 Αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές
`Αρθρο 31 Υποχρεώσεις δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων λειτουργών προς το Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 32 Έννομη προστασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 33 Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής
`Αρθρο 34 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες
`Αρθρο 35 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (άρθρο 14 και περ. α) άρθρου 28 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
`Αρθρο 36 Γενικές διατάξεις για την εμπορική δημοσιότητα υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών (άρθρο 33 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 37 Έγγραφα αλλοδαπής εταιρείας που έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα (άρθρα 35 και 39 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 38 Επιγραμμική καταχώριση υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών (άρθρο 28α της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 39 Στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 30, 31 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 40 Μεταβολές των πράξεων και στοιχείων εταιρείας που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και τηρεί υποκατάστημα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 30α της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 41 Επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 28β της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 42 Διακοπή λειτουργίας υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (άρθρο 28γ της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 43 Στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών (άρθρα 36, 37 και 38 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 44 Στοιχεία που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται για τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)
`Αρθρο 45 Στοιχεία που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται για τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 46 Πρόσβαση στα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 6 άρθρου 16, παρ. 3 και 4 άρθρου 16α, άρθρο 18 και παρ. 2 άρθρου 19 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 47 Παροχή γενικών πληροφοριών στο κοινό (άρθρο 13στ της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 48 Ξενόγλωσσες καταχωρίσεις (άρθρο 21 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 49 Τέλη Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 2 του άρθρου 13δ, άρθρο 13ε και παρ. 1 άρθρου 19 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)
`Αρθρο 50 Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 51 Ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.
`Αρθρο 52 Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.)
`Αρθρο 53 Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων
`Αρθρο 54 Κανόνες σχηματισμού επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
`Αρθρο 55 Διαδικασία δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
`Αρθρο 56 Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 57 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 58 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 59 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 60 Ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός έργων που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης -Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 130 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 61 Ενίσχυση για επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
`Αρθρο 62 Μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 Ν. 4440/2016
`Αρθρο 63 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων -Τροποποίηση άρθρου 56 Ν. 4871/2021
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 64 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: