Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ε.2173

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 194 και 198 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α΄ 136/03.08.2021)

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 194 και 198 του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄136), ως ακολούθως:

1. `Αρθρο 194 «Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου — Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τρίτου του Ν. 4737/2020» Με τη διάταξη του άρθρου 194 προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4737/2020 (Α΄ 204) ως προς τον χρόνο ισχύος. Ειδικότερα, επεκτείνεται, και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η δυνατότητα χορήγησης από τα Α.Ε.Ι. ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου, στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του ανωτέρω άρθρου όπως διαμορφώθηκε και ισχύει, οι κατά τα ανωτέρω χορηγούμενες υποτροφίες δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα, με την παρ. 7 του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

2. `Αρθρο 198 «Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας - Αντικατάσταση του άρθρου 32 του Ν. 4816/2021 »

Με τη διάταξη του άρθρου 198 προβλέπεται η αντικατάσταση του τίτλου του άρθρου 32 του Ν. 4816/2021 (Α΄ 118) και η προσθήκη τρίτου εδαφίου στην παρ. 1, με το οποίο επεκτείνεται η καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των 400 ευρώ του πρώτου εδαφίου του άρθρου και στους ιατρούς μέλη ΔΕΠ ειδικότητας αναισθησιολογίας, στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4816/2021 (9.7.2021) με τον οποίο θεσπίστηκε (άρθρο 32). Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 το ανωτέρω επίδομα, μεταξύ άλλων είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος, εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: