Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 21 Απριλίου 2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε. 2083

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1083/06-4-2021 (Β΄1443) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων α) κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, β) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β΄ 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπό στοιχεία Α.1083/06-04-2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1443 Τεύχος Β΄, έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 6ΞΡ946ΜΠ3Ζ-ΕΩΡ και ισχύει από την 12-04-2021.

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη απόφαση παρατείνεται μέχρι 30-06-2021 :

α) η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 1001/31-12-2020 (Β΄40) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου της δήλωσης γνωστοποίησης από τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων και τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου,

β) η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης σχετικά με την υποβολή στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 , τις Βεβαιώσεις του αρμόδιου μηχανικού και της κατάστασης με τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα από τις επιχειρήσεις παραλήπτες χύδην υγραερίων.

Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι την 30-6-2021 η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης που αφορά την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου καθώς και τις επιχειρήσεις παραλήπτες χύδην υγραερίων.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονταν σε λειτουργία και παραλάμβαναν υγραέρια πριν από τις 12/01/2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α. 1001/31-12-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τις επιχειρήσεις με έναρξη λειτουργίας μετά τις 12/01/2021 και έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της ως άνω απόφασης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: