Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Απριλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 81

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5038

Κώδικας Μετανάστευσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 4 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
`Αρθρο 5 Σημεία εισόδου - εξόδου - `Ασκηση ελέγχου εισόδου - εξόδου
`Αρθρο 6 `Αρνηση εισόδου
`Αρθρο 7 Θεώρηση εισόδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
`Αρθρο 8 Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής
`Αρθρο 9 Κατηγορίες αδειών διαμονής
`Αρθρο 10 Χορήγηση άδειας διαμονής - Υποβολή αρχικής αίτησης
`Αρθρο 11 Διαδικασία υποβολής αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής
`Αρθρο 12 Δυνατότητα μεταβολής κατηγορίας άδειας διαμονής
`Αρθρο 13 Διάρκεια ισχύος αδειών διαμονής
`Αρθρο 14 Τρόπος έκδοσης αδειών διαμονής
`Αρθρο 15 Απόρριψη αίτησης - ανάκληση άδειας διαμονής
`Αρθρο 16 Διαδικαστικές εγγυήσεις
`Αρθρο 17 Διαδικασία επιδόσεων
`Αρθρο 18 Κοινά δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών
`Αρθρο 19 Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών
`Αρθρο 20 Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών
`Αρθρο 21 Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων -Κυρώσεις
`Αρθρο 22 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων
`Αρθρο 23 Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών - Κυρώσεις
`Αρθρο 24 Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων -Κυρώσεις
`Αρθρο 25 Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 26 Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για παροχή εξαρτημένης εργασίας
`Αρθρο 27 Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για παροχή εξαρτημένης εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2021/1883/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 382) (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε.1»)
`Αρθρο 28 Αντικείμενο, (άρθρο 1 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 29 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 30 Ευνοϊκότερες διατάξεις (άρθρο 4 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 31 Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής (άρθρο 5 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 32 Καθορισμός όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άρθρο 6 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 33 Αιτήσεις εισδοχής για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» (άρθρα 10 και 12 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 34 Χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» (άρθρο 9 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 35 Απόρριψη αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» (άρθρο 7 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 36 Ανάκληση ή μη ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» (άρθρο 8 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 37 Διαδικαστικές εγγυήσεις (άρθρο 11 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 38 Αναγνωρισμένοι εργοδότες (άρθρο 13 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 39 Κυρώσεις κατά εργοδοτών (άρθρο 14 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 40 Πρόσβαση στην αγορά εργασίας (άρθρο 15 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 41 Ίση μεταχείριση (άρθρο 16 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 42 Μέλη της οικογένειας (άρθρο 17 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 43 Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ και άδεια διαμονής επί μακρόν για τους κατόχους της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» (άρθρα 18 και 19 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 44 Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σε πλαίσιο βραχείας κινητικότητας (άρθρο 20 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 45 Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σε πλαίσιο μακράς κινητικότητας και διαδικαστικές εγγυήσεις (άρθρο 21 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 46 Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα ως δεύτερο κράτος μέλος (άρθρο 22 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 47 Διασφαλίσεις και κυρώσεις σε περιπτώσεις κινητικότητας (άρθρο 23 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 48 Πρόσβαση σε πληροφορίες και παρακολούθηση (άρθρο 24 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 49 Στατιστικές (άρθρο 25 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 50 Κατάλογος επαγγελμάτων (άρθρο 26 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 51 Σημείο επαφής (άρθρο 28 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
`Αρθρο 52 Κάλυψη δαπανών της απομάκρυνσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/66/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε.2»)
`Αρθρο 53 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 Οδηγίας 2014/66)
`Αρθρο 54 Διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης (άρθρα 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 και 15 Οδηγίας 2014/66)
`Αρθρο 55 Κινητικότητα ενδοεταιρικά μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών εντός ΕΕ (άρθρα 20, 21, 22 και 23 Οδηγίας 2014/66)
`Αρθρο 56 Κοινές ρυθμίσεις (άρθρα 4, 9, 10,19 και 23 Οδηγίας 2014/66)
`Αρθρο 57 Δικαιώματα ενδοεταιρικώς μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών (άρθρα 17 και 18 Οδηγίας 2014/66)
`Αρθρο 58 Σημείο επαφής - Στατιστικές (άρθρα 24 και 26 Οδηγίας 2014/66)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε.3»)
`Αρθρο 59 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 60 Κοινές ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε.4»)
`Αρθρο 61 Προϋποθέσεις και διαδικασία μετάκλησης
`Αρθρο 62 Καθορισμός όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση κατόπιν μετάκλησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/36/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
`Αρθρο 63 Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία - (τίτλος διαμονής τύπου «Ε.5»)
`Αρθρο 64 Χορήγηση θεώρησης εισόδου με σκοπό την εποχιακή εργασία
`Αρθρο 65 Δικαιώματα - Ίση μεταχείριση πολιτών τρίτων χωρών, εποχιακών εργαζομένων (άρθρα 22 και 23 Οδηγίας 2014/36)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε.6»)
`Αρθρο 66 Προϋποθέσεις, διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης, δικαιώματα, χορηγούσα αρχή
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ζ»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄
`Αρθρο 67 Προσωρινή διαμονή πολιτών τρίτων χωρών με εθνική θεώρηση εισόδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

`Αρθρο 68 Ψηφιακοί νομάδες (τίτλος διαμονής «Ζ.1»)
`Αρθρο 69 Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.2»)
`Αρθρο 70 Πνευματικοί δημιουργοί (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.3»)
`Αρθρο 71 Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ με σκοπό την παροχή υπηρεσίας (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.4»)
`Αρθρο 72 Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.5»)
`Αρθρο 73 Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.6»)
`Αρθρο 74 Αθλητική προετοιμασία (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.7»)
`Αρθρο 75 Πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης έναντι αποζημίωσης (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.8»)
`Αρθρο 76 Πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa) (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.9»)
`Αρθρο 77 Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.10»)
`Αρθρο 78 Υπότροφοι του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright) (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.11»)
`Αρθρο 79 Πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την εισδοχή (i) για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου ή (ii) για γνωριμία του μοναχικού βίου - μοναχισμό (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.12»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
`Αρθρο 80 Σκοπός
`Αρθρο 81 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3 Οδηγίας 2011/98)
`Αρθρο 82 Ίση μεταχείριση εργαζομένων, κατόχων ενιαίας άδειας διαμονής για εργασία (άρθρα 11 και 12 Οδηγίας 2011/98)
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ο»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/86/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ο.1»)
`Αρθρο 83 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3 Οδηγίας 2003/86)
`Αρθρο 84 Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση (άρθρα 5, 7 και 8 Οδηγίας 2003/86)
`Αρθρο 85 Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης (άρθρα 5, 6 και 13 Οδηγίας 2003/86)
`Αρθρο 86 Χορήγηση της άδειας διαμονής (άρθρο 5 Οδηγίας 2003/86)
`Αρθρο 87 Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής (άρθρα 13 και 16 Οδηγίας 2003/86)
`Αρθρο 88 Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής (άρθρα 5, 6, 16 και 17 Οδηγίας 2003/86)
`Αρθρο 89 Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (άρθρο 14 Οδηγίας 2003/86)
`Αρθρο 90 Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (άδεια διαμονής τύπου «Ο.2») (άρθρο 15 Οδηγίας 2003/86)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
`Αρθρο 91 Εξαιρετικές προϋποθέσεις χορήγησης αυτοτελούς άδειας διαμονής
`Αρθρο 92 Ρυθμίσεις οικογενειακής επανένωσης με σύσταση της οικογένειας στην Ελλάδα
`Αρθρο 93 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε μέλη οικογένειας Έλληνα (άδεια διαμονής τύπου «Ο.3»)
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Β»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε΄
`Αρθρο 94 Προϋποθέσεις αιτούντων
`Αρθρο 95 Διάρκεια ισχύος αδειών διαμονής για επενδυτικούς λόγους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Β»)
`Αρθρο 96 Στρατηγικοί επενδυτές (φυσικά πρόσωπα - μέλη Δ.Σ., μέτοχοι) (άδεια διαμονής τύπου «Β1»)
`Αρθρο 97 `Αδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης μέσω σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης (φυσικά πρόσωπα μέλη Δ.Σ., μέτοχοι - εταίροι) -(άδεια διαμονής τύπου «Β.2»)
`Αρθρο 98 Στελέχη εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, θυγατρικές αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (μέτοχοι - εταίροι, μέλη Δ.Σ., διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι) -(άδεια διαμονής τύπου «Β.3»)
`Αρθρο 99 Χρηματοοικονομικές επενδύσεις (άδεια διαμονής Τύπου «Β.4»)
`Αρθρο 100 Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) (άδεια διαμονής «Τύπου Β.5»)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Η»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/801 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
`Αρθρο 101 Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 2 και 4 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 102 Έγκριση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανισμών αρμόδιων για πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας και φορέων υποδοχής ασκούμενων (παρ. 3 άρθρου 11 και άρθρο 15 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 103 Έγκριση ερευνητικού οργανισμού (άρθρο 9 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 104 Σύμβαση υποδοχής (άρθρο 10 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 105 Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία (άρθρο 7 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 106 Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών (άδεια διαμονής τύπου «Η.1») (άρθρα 7, 11, 17 και 34 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 107 Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών (άρθρο 18 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 108 Χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία (άδεια διαμονής τύπου «Η.2») (άρθρα 14, 17 και 34 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 109 Διάρκεια άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία (παρ. 7 άρθρου 18 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 110 Γενικές προϋποθέσεις και χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή (άδεια διαμονής τύπου «Η.3») (άρθρα 7, 8, 17 και 34 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 111 Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής ερευνητή (άρθρο 18 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 112 `Αδεια διαμονής μελών οικογενείας ερευνητή (άρθρο 26 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 113 Απόρριψη, ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής για σπουδές, εθελοντική υπηρεσία ή έρευνα (άρθρα 20 και 21 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 114 Προσωρινή διαμονή - Πρακτική άσκηση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται με εθνική θεώρηση εισόδου (τίτλος διαμονής τύπου «Η.4») (άρθρα 7, 13, 18 και 19 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 115 Απόρριψη, ανάκληση εθνικής θεώρησης εισόδου για πρακτική άσκηση (άρθρα 20, 21 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 116 Ίση μεταχείριση (άρθρο 22 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 117 Διδασκαλία από ερευνητές (άρθρο 23 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 118 Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών (άρθρο 24 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 119 Παραμονή σπουδαστών και ερευνητών με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα (άρθρο 25 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 120 Κινητικότητα σπουδαστών (άρθρα 31 και 32 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 121 Κινητικότητα ερευνητών (άρθρα 27, 28, 29, 32 και 34 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 122 Κινητικότητα των μελών οικογενείας ερευνητών (άρθρο 30 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 123 Διαδικαστικές εγγυήσεις - πληροφορίες (άρθρα 34 και 35 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 124 Σημεία επαφής (άρθρο 37 Οδηγίας 2016/801)
`Αρθρο 125 Στατιστικά (άρθρο 38 Οδηγίας 2016/801)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
`Αρθρο 126 Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής σε φοιτητές α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι.
`Αρθρο 127 Ειδικές ρυθμίσεις διαμονής για λόγους σπουδών
`Αρθρο 128 `Αδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επαγγελματική κατάρτιση (άδεια διαμονής τύπου «Η.5»)
`Αρθρο 129 Δικαίωμα διαμονής εργαζόμενων σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια, τα οποία παρέχουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν. (τίτλος διαμονής τύπου «Η.6»)
`Αρθρο 130 `Αδεια διαμονής υποτρόφων - συμμετεχόντων σε ειδικά προγράμματα (άδεια διαμονής τύπου «Η.7»)
`Αρθρο 131 Δικαίωμα διαμονής φοιτητών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής, που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 90 του N. 4692/2020 (τίτλος διαμονής τύπου «Η.8»)
`Αρθρο 132 `Αδεια διαμονής για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στις Ακαδημίες και τα Σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού, σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (άδεια διαμονής τύπου «Η.9»)
`Αρθρο 133 Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (άδεια διαμονής τύπου «Η.10»)
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
`Αρθρο 134 `Αδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους (άδεια διαμονής τύπου «Α»)
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ -ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ (άδεια διαμονής τύπου «Α.7»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 135 Προθεσμία περίσκεψης (άρθρο 6 Οδηγίας 2004/81)
`Αρθρο 136 Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους (άρθρα 5 και 10 Οδηγίας 2004/81)
`Αρθρο 137 Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης (άρθρο 7 Οδηγίας 2004/81)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
`Αρθρο 138 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής (άδεια διαμονής τύπου «Α.7») (άρθρο 8 Οδηγίας 2004/81)
`Αρθρο 139 Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής (άρθρο 8 Οδηγίας 2004/81)
`Αρθρο 140 Δικαιώματα (άρθρα 9 και 11 Οδηγίας 2004/81)
`Αρθρο 141 Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαμονής (άρθρα 13 και 14 Οδηγίας 2004/81)
`Αρθρο 142 Αλλαγή τύπου άδειας διαμονής
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Μ»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΗΣ 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/51/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 143 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 144 Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (άδεια διαμονής τύπου «Μ1») (άρθρα 4 και 5 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 145 Απόκτηση του καθεστώτος και χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 7 και παρ. 3 άρθρου 8 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 146 Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 8 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 147 Απόρριψη αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας (άρθρο 6 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 148 Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 9 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 149 Επανάκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 9 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 150 Επιστροφή - Προστασία από την επιστροφή (άρθρο 12 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 151 Δικαίωμα προσφυγής (άρθρο 10 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 152 Δικαιώματα και υποχρεώσεις επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 11 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 153 Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 14, 15 και 19 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 154 Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 16 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 155 Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς του, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας (άρθρα 17 και 18 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 156 Δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής στην Ελλάδα (άρθρο 21 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 157 Ανάκληση της άδειας διαμονής και υποχρέωση επανεισδοχής (άρθρο 22 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 158 Απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος διαμονής ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 23 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 159 Σημείο επαφής (άρθρο 25 Οδηγίας 2003/109)
`Αρθρο 160 Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
`Αρθρο 161 `Αδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άδεια διαμονής τύπου «Μ.2»)
ΜΕΡΟΣ Ι ΄ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (άδεια διαμονής τύπου «Ν»)
`Αρθρο 162 Τίτλοι διαμονής σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη των οικογενειών τους
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ι»)
`Αρθρο 163 Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής (άδειες διαμονής τύπου «Ι»)
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ρ»)

`Αρθρο 164 `Αδεια διαμονής πρόσφυγα (άδεια διαμονής τύπου «Ρ.1»)
`Αρθρο 165 `Αδεια διαμονής δικαιούχου επικουρικής προστασίας (άδεια διαμονής τύπου «Ρ.2»)
`Αρθρο 166 `Αδεια διαμονής προσωρινής προστασίας (άδεια διαμονής τύπου «Ρ.3»)
ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Υ»)
`Αρθρο 167 `Αδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού (άδεια διαμονής τύπου «Υ.1»)
ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. - ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ.
`Αρθρο 168 Διαδικασίες διαχείρισης - τακτοποίησης των ομογενών από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (άδεια διαμονής τύπου «Υ.2»)
`Αρθρο 169 `Αδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας ομογενών από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (άδεια διαμονής Υ.3)
ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 170 Αρμόδιες υπηρεσίες
`Αρθρο 171 Παράβολα - Πρόστιμα
`Αρθρο 172 Επιτροπές Μετανάστευσης
`Αρθρο 173 Ενιαίο πληροφορικό σύστημα - Τήρηση μητρώου
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 174 Αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων
`Αρθρο 175 Κοινωνική ένταξη - Εποπτεία εφαρμογής
`Αρθρο 176 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 177 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 178 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΖ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 179 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: