Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.4024/2011. 2238

Εισηγητική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

N. 2238/1994

Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, από την ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε, κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 105 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) και 34 του Ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α΄), με την 1156657/1341/0006 από 31 Δεκεμβρίου 1993 (ΦΕΚ 13 Β΄ 1994) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου
Αρθρο 2 Υποκείμενο του φόρου
`Αρθρο 3 Χρόνος Επιβολής του Φόρου
Αρθρο 4 Εισόδημα και εξεύρεσή του
Aρθρο 5 Φορολογία των εισοδημάτων των συζύγων και των ανήλικων τέκνων
Αρθρο 6 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 7 Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουμένους
Αρθρο 8 Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα
Αρθρο 9 Υπολογισμός και καταβολή του φόρου
Αρθρο 10 Φορολογία του εισοδήματος των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Αρθρο 11 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα
Αρθρο 12 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες
Αρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα
Αρθρο 14 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αρθρο 15 Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
Αρθρο 16 Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες
Αρθρο 17 Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Αρθρο 18 Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών
Αρθρο 19 Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
Αρθρο 20 Εισόδημα και απόκτηση του
`Αρθρο 21 Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων
`Αρθρο 22 Ακαθάριστο εισόδημα
Αρθρο 23 Καθαρό εισόδημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
`Αρθρο 24 Εισόδημα και απόκτησή του
`Αρθρο 25 Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων
`Αρθρο 26 Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος
`Αρθρο 27 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αρθρο 28 Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος
`Αρθρο 29 Διαχειριστική περίοδος
Αρθρο 30 Ακαθάριστο εισόδημα
Αρθρο 31 Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
`Αρθρο 32 Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
Αρθρο 33 Ειδικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
Αρθρο 34 Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων
`Αρθρο 35 Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών
`Αρθρο 36 Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές
`Αρθρο 37 Προσδιορισμός εισοδήματος αλλοδαπών επιχειρήσεων
Αρθρο 38 Εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
Αρθρο 39 Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
`Αρθρο 40 Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος
`Αρθρο 41 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα
`Αρθρο 42 Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος
`Αρθρο 43 Εκπτώσεις του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις
`Αρθρο 44 Απαλλαγές του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρθρο 45 Εισόδημα και απόκτησή του
Αρθρο 46 Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος
Αρθρο 47 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ
Αρθρο 48 Εισόδημα και απόκτησή του
Αρθρο 49 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα
Αρθρο 50 Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος
Αρθρο 51 Ειδικός προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Aρθρο 52 Προκαταβολή του φόρου
`Αρθρο 53 Μείωση του προκαταβλητέου φόρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
Αρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες
Αρθρο 55 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
`Αρθρο 56 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
Αρθρο 57 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
Αρθρο 58 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ
Αρθρο 59 Απόδοση του φόρου με διμηνιαίες δηλώσεις
`Αρθρο 60 Απόδοση του φόρου με μηνιαίες δηλώσεις
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Αρθρο 61 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης
Αρθρο 62 Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης
`Αρθρο 63 Αρμόδιος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
Αρθρο 64 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα
΄Αρθρο 65 Μεταγραφή δηλώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
Αρθρο 66 Φορολογικός έλεγχος
Αρθρο 67 Προσωρινός φορολογικός έλεγχος
`Αρθρο 68 Έκδοση φύλλων ελέγχου
`Αρθρο 69 Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου
Αρθρο 70 Διοικητική επίλυση της διαφοράς
`Αρθρο 71 Δικαστικός συμβιβασμός
`Αρθρο 72 Μεταφορά φορολογητέας ύλης
`Αρθρο 73 Επιβράβευση ειλικρίνειας
Αρθρο 74 Βεβαίωση του φόρου
`Αρθρο 75 Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αρθρο 76 Αλλαγή κατοικίας ή έδρας
`Αρθρο 77 Υποχρεώσεις εκμισθωτών ακινήτων
`Αρθρο 78 Υποχρεώσεις μισθωτών ακινήτων και θαλάσσιων σκαφών αναψυχής
`Αρθρο 79 Υποχρεώσεις κομιστών τίτλων
`Αρθρο 80 Υποχρεώσεις οφειλετών τόκων
Αρθρο 81 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, τραπεζών κ.λπ.
Αρθρο 82 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά
Αρθρο 83 Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Αρθρο 84 Παραγραφή
Αρθρο 85 Φορολογικό απόρρητο
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄·ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
`Αρθρο 86 Πρόσθετοι φόροι
`Αρθρο 87 Πρόστιμα
`Αρθρο 88 Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από ακίνητα
`Αρθρο 89 Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
`Αρθρο 90 Κυρώσεις για τη μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή δήλωσης
`Αρθρο 91 Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών
`Αρθρο 92 Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
`Αρθρο 93 Αδικήματα φοροδιαφυγής
`Αρθρο 94 Ποινικές κυρώσεις σε υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις
`Αρθρο 95 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων
`Αρθρο 96 Ποινικές κυρώσεις για άλλες πράξεις φοροδιαφυγής
`Αρθρο 97 Μη επιβολή κυρώσεων
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 98 Επιβολή του φόρου
Αρθρο 99 Αντικείμενο του φόρου
`Αρθρο 100 Έννοια μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών νομικών προσώπων
`Αρθρο 101 Υποκείμενο του φόρου
`Αρθρο 102 Χρόνος επιβολής του φόρου
Aρθρο 103 Απαλλαγές από το φόρο
`Αρθρο 104 Χρονική περίοδος που προκύπτει το εισόδημα
Αρθρο 105 Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων
Αρθρο 106 Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Αρθρο 107 Υπόχρεοι σε δήλωση-Προθεσμία και περιεχόμενο αυτής
`Αρθρο 108 Αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
Αρθρο 109 Υπολογισμός του φόρου
Αρθρο 110 Καταβολή του φόρου
Αρθρο 111 Προκαταβολή του φόρου
`Αρθρο 112 Επιβράβευση ειλικρίνειας
`Αρθρο 113 Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αρθρο 114 Υποχρέωση παρακράτησης φόρου
`Αρθρο 115 Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα
`Αρθρο 116 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 117 Φορολογία αδιανέμητων κερδών
Aρθρο 118 Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών

`Αρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

α. Των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9, από την 1η Ιανουαρίου 1995, για τις αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτή και μετά.

β. Των διατάξεων του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 9 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 110 από το οικονομικό έτος 1995 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η/1/1994 και μετά.

γ. Των διατάξεων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 17, της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 18, καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 19, για τα χρηματικά ποσά δαπανών που πραγματοποιούντα» από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

δ. Των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του όρθρου 57, από την 1η Ιουλίου 1994, για το φόρο που παρακρατείται από εισοδήματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτήν και μετά.

ε. Των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και θ΄ της παρ. 1, καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31, για δαπάνες που αφορούν διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν με 30 Ιουνίου 1994 και μετά. στ. Των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 για διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν με 30/6/1994 και μετά.

ζ. Των λοιπών διατάξεων από τότε που άρχισε η ισχύς τους, όπως αυτή αναφέρεται στα νομοθετήματα που κωδικοποιούνται με αυτό το νόμο.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1994
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: