Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 683

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 61840/5094/4171/240

Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε Ν. 2121/1993, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών είσπραξής του.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

β. Του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών... ».

γ. Του π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α /5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ. Του π.δ/τος 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

ε. Του π.δ/τος 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄/29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

στ. Την με αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ 3696/Β/15.11.2016).

ζ. Του άρθρου 66Ε του Ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 Ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/ Α΄/20.07.2017), ιδίως της παραγράφου 7.

η. Του ν.δ/τος 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 90/Α΄/27.03.1974).

2. Το αριθμ. 32096/18-1-2018 έγγραφο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε Ν. 2121/1993, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών είσπραξής του.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους, αποφασίζουμε:

Τα ακόλουθα σχετικά με τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε Μ. 2121/1993, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ), καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης του προστίμου.

`Αρθρο 1
Σκοπός προστίμου

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση για διακοπή πρόσβασης ή απομάκρυνσης περιεχομένου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 66Ε Ν. 2121/1993 η ΕΔΠΠΙ επιβάλλει το πρόστιμο της παρ. 7 του άρθρου 66Ε Ν. 2121/1993 που έχει απειληθεί στους παραβάτες, οι οποίοι είναι εφικτό να εντοπιστούν, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

`Αρθρο 2
Αρμόδια αρχή

1. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση της παράβασης είναι η ΕΔΠΠΙ.

2. Για τη διενέργεια των ελέγχων η ΕΔΠΠΙ συνεπικουρείται από το προσωπικό του ΟΠΙ, το οποίο διατίθεται ύστερα από απόφαση του Διευθυντή του ΟΠΙ.

`Αρθρο 3
Διαδικασία επιβολής προστίμου

1. Η ΕΔΠΠΙ διαπιστώνει τη συμμόρφωση ή μη με την απόφασή της για απομάκρυνση περιεχομένου ή τη διακοπή πρόσβασης εντός της τεθείσας προθεσμίας μετά από σχετική έκθεση ελέγχου που συντάσσει η ίδια, όπου αναφέρονται όλα τα αναγκαία για τον καθορισμό της παράβασης στοιχεία και ιδίως το είδος της παράβασης και η χρονολογία διαπίστωσής της. Η έκθεση ελέγχου αποτελεί τη βεβαίωση της παράβασης. Η ΕΔΠΠΙ κοινοποιεί τη βεβαίωση της παράβασης στον παραβάτη και τον καλεί για υποβολή γραπτών απόψεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης. Μετά το πέρας της προθεσμίας η ΕΔΠΠΙ εκτιμά τις τυχόν υποβληθείσες απόψεις και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επιβολής προστίμου. Το πρόστιμο υπολογίζεται από την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΔΠΠΙ για διακοπή πρόσβασης ή απομάκρυνσης περιεχομένου της παρ. 6 του άρθρου 66Ε Ν. 2121/1993 .

2. Στην απόφαση αναγράφονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας, αν είναι νομικό πρόσωπο, το ποσό του προστίμου, η αιτία καταβολής, καθώς και ο Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού υπέρ του οποίου πιστώνονται τα έσοδα από το εν λόγω πρόστιμο, ο οποίος είναι ο 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».

3. Η διαδικασία του παρόντος μπορεί να επαναληφθεί και σε περίπτωση εκ νέου διαπίστωσης μη συμμόρφωσης.

4. Η κοινοποίηση απόφασης της επιβολής προστίμου πραγματοποιείται εφόσον:

α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 3979/2011 ή

β) με αποστολή συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή

γ) με επίδοση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Απόφαση που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής.

Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρούσας, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραβάτη, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της.

`Αρθρο 4
Διαδικασία είσπραξης προστίμου

1. Ο παραβάτης καλείται να καταβάλει το πρόστιμο με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της επιβολής του προστίμου. Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του επιβληθέντος προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

2. Η απόφαση επιβολής προστίμου της ΕΔΠΠΙ αποτελεί τη βεβαίωση του οικείου προστίμου και συνιστά τον νόμιμο τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν.Δ. 356/1974 . Προς τον σκοπό αυτό συντάσσεται από την ΕΔΠΠΙ ο σχετικός χρηματικός κατάλογος, ο οποίος αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με την απόφαση επιβολής προστίμου.

`Αρθρο 5
Προσφυγή

Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο της παρούσας δύναται να ασκείται διοικητική προσφυγή κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Η προσφυγή αυτή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

`Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2018

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: