Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2597 ΕΞ / 16.12.2015
Αθήνα, 16.12.2015
Αριθμ. Πρωτ.:2597 ΕΞ

Ελληνική Δημοκρατία
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Θέμα:

Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ όπως μας γνωρίσετε πως θα καταχωρηθεί στα βιβλία μας η ισχύουσα χορηγηθείσα έκπτωση 2% επί του ποσού του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε για το φορολογικό έτος 2014, όπως και η χορηγηθείσα έκπτωση 2% επί του ποσού της πρόσθετης προκαταβολής φόρου (από το 80% στο 100%). Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικ. 29/1974, «η προκύπτουσα διά της ως άνω εκπτώσεως ωφέλεια υπέρ των νομικών προσώπων δεν φορολογείται επ΄ ονόματι τούτων, καθ΄ όσον αυτή δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτήν ήθελε διανεμηθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, υπό μορφή μερίσματος, αμοιβής κ.λπ. θα φορολογηθεί κατά τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η έκπτωση του φόρου εισοδήματος - εξόδου, θα καταχωρηθεί σε μείωση του φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσης, αν στη χρήση την οποία αφορά, είχε καταχωρηθεί το σύνολο του φόρου χωρίς την έκπτωση. Για παράδειγμα αν στη χρήση 2014 ο φόρος εισοδήματος που βάρυνε την χρήση ήταν 100 και κατά την καταβολή του εντός του 2015 πληρώθηκε με έκπτωση 2% δηλαδή πληρώθηκε το ποσό των 98, η έκπτωση ποσού 2 θα καταχωρηθεί σε μείωση του φόρου εισοδήματος της χρήσεως 2015. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος καταχωρείται ως απαίτηση με το καταβληθέν ποσό. Για παράδειγμα αν η προκαταβολή είναι 100 και πληρωθεί το ποσό των 98, αυτό το ποσό καταχωρείται ως απαίτηση.

Έστω φόρος το 2014 ανέρχεται σε 100 που λογίσθηκε με 100 και πληρώθηκε στο 2015 με έκπτωση καταβάλλοντας 98 μετρητοίς

Την 31.12.14 η εγγραφή ήταν

Χρέωση

Πίστωση

88

100

54

100

στην επόμενη χρήση που πληρώθηκε 98 η εγγραφή είναι

Χρέωση

Πίστωση

54

100

38

98

88

2

Αν ο φόρος το 2015 είναι 110 και η εταιρεία δεν ξέρει πως θα το πληρώσει, το βάζει όλο ως έξοδο με την εγγραφή:

Χρέωση

Πίστωση

88

110

54

110

Συνεπώς το έξοδο φόρου εισοδήματος για το 2015 είναι 110 - 2 = 108

Όταν τα ποσά είναι σημαντικά δίνεται η κατάλληλη γνωστοποίηση στο Προσάρτημα.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: