Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

11 Οκτωβρίου 2017
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 150

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4490

Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
`Αρθρο πρώτο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
`Αρθρο δεύτερο Επιπρόσθετοι Ορισμοί
`Αρθρο τρίτο Υποχρέωση υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα
`Αρθρο τέταρτο Γνωστοποιήσεις
`Αρθρο πέμπτο Έκθεση ανά Χώρα
`Αρθρο έκτο Χρόνος υποβολής στοιχείων
`Αρθρο έβδομο Εμπιστευτικότητα
`Αρθρο όγδοο Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο ένατο Τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του Ν. 4144/2013
`Αρθρο δέκατο Μισθολογικές ρυθμίσεις
`Αρθρο ενδέκατο Ρύθμιση ζητημάτων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
`Αρθρο δωδέκατο
`Αρθρο δέκατο τρίτο Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4484/2017 (Α΄ 110)
`Αρθρο δέκατο τέταρτο Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης
`Αρθρο δέκατο πέμπτο Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: