Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 170
26 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4174

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Γενικά
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 3 Ορισμοί
`Αρθρο 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων
`Αρθρο 5 Κοινοποίηση πράξεων
`Αρθρο 6 Έντυπα
`Αρθρο 7 Προθεσμίες
`Αρθρο 8 Φορολογικός εκπρόσωπος
`Αρθρο 9 Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
`Αρθρο 10 Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο
`Αρθρο 11 Αριθμός φορολογικού μητρώου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 12 Έκδοση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
`Αρθρο 13 Βιβλία και στοιχεία
`Αρθρο 14 Πληροφορίες από τον φορολογούμενο
`Αρθρο 15 Πληροφορίες από τρίτους
`Αρθρο 16 Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα
`Αρθρο 17 Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
`Αρθρο 18 Υποβολή φορολογικής δήλωσης
`Αρθρο 19 Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης
`Αρθρο 20 Δήλωση με επιφύλαξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
`Αρθρο 21 Φάκελος Τεκμηρίωσης
`Αρθρο 22 Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
`Αρθρο 23 Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης
`Αρθρο 24 Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία
`Αρθρο 25 Είσοδος σε εγκαταστάσεις
`Αρθρο 26 Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
`Αρθρο 27 Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
`Αρθρο 28 Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
`Αρθρο 29 Αμοιβαία διοικητική συνδρομή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 30 Προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 31 `Αμεσος προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 32 Διοικητικός προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 33 Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 34 Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 35 Προληπτικός προσδιορισμός φόρου
`Αρθρο 36 Παραγραφή
`Αρθρο 37 Κοινοποίηση προσδιορισμού φόρου
`Αρθρο 38 Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής
`Αρθρο 39 Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 40 Αρμόδια όργανα
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
`Αρθρο 41 Πληρωμή φόρου
`Αρθρο 42 Επιστροφή φόρου
`Αρθρο 43 Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών -τμηματικής καταβολής σε δόσεις
`Αρθρο 44 Σειρά εξόφλησης
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
`Αρθρο 45 Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
`Αρθρο 46 Λήψη διασφαλιστικών μέτρων
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
`Αρθρο 47 Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής / υπερημερίας
`Αρθρο 48 Αναγκαστική εκτέλεση
`Αρθρο 49 Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ
`Αρθρο 50 Αλληλέγγυα ευθύνη
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 51 Παραγραφή είσπραξης φόρων
`Αρθρο 52 Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
`Αρθρο 53 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
`Αρθρο 54 Διαδικαστικές παραβάσεις
`Αρθρο 55 Παραβάσεις φοροδιαφυγής
`Αρθρο 56 Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
`Αρθρο 57 Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
`Αρθρο 58 Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
`Αρθρο 59 Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων
`Αρθρο 60 Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
`Αρθρο 61 Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
`Αρθρο 62 Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
`Αρθρο 63 Ειδική Διοικητική Διαδικασία -Ενδικοφανής προσφυγή
`Αρθρο 64 Επαρκής αιτιολογία
`Αρθρο 65 Βάρος απόδειξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 67 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 68 Τροποποίηση άρθρων του Ν. 3691/2008
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
`Αρθρο 69 Τροποποίηση του Ν. 4118/2013
`Αρθρο 70 Ρυθμίσεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
`Αρθρο 71 Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ.
`Αρθρο 72 Ρύθμιση θεμάτων Υπουργού Επικρατείας
`Αρθρο 73 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 74 Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4152/2013 και 4164/2013
`Αρθρο 75 Λοιπές Διατάξεις
`Αρθρο 76 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 26 Ιουλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: