Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2023

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ο. 3068

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 59 και άρθρου 68 του Ν. 5069/2023 (Α΄ 193) με τίτλο «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

»

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 59 και άρθρου 68 του Ν. 5069/2023 (Α΄193) με τίτλο «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι διατάξεων του Ν. 5069/2023:

i) άρθρο 59 «Ακατάσχετο πληρωμών φορέα διαχείρισης - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 68 του Ν. 4986/2022»

ii) άρθρο 68 «Έναρξη ισχύος».

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

i) Με το άρθρο 59 προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 68 του Ν. 4986/2022 και θεσπίζεται το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των πληρωμών προς τον φορέα διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορούν στην καταβολή των ποσών για την ενίσχυση και χρηματοδότηση των δικαιούχων.

ii) Το άρθρο 68 αφορά στην έναρξη ισχύος των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 59 και 68 του Ν. 5069/2023 (Α΄193), ως εξής:

`Αρθρο 59 «Ακατάσχετο πληρωμών φορέα διαχείρισης - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 68 του Ν. 4986/2022»

Με το άρθρο 59 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 68 του Ν. 4986/2022 με το οποίο ορίζεται ότι οι πληρωμές προς τον φορέα διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων της παρ. 1 του ιδίου άρθρου 68 του Ν. 4986/2022 , «τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αφορούν στην καταβολή των ποσών για την ενίσχυση και χρηματοδότηση των δικαιούχων είναι ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του φορέα προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.»

`Αρθρο 68 Έναρξη ισχύος

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του κοινοποιούμενου νόμου η ισχύς του άρθρου 59 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: