Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 236

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5005

Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ
`Αρθρο 4 Σύσταση Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) -Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής
`Αρθρο 5 Πιστοποίηση εγγραφής - Καταχώριση -Αριθμός Μ.Ε.Τ.
`Αρθρο 6 Διαλειτουργικότητα Μ.Ε.Τ.
`Αρθρο 7 Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Τ.
`Αρθρο 8 Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Τ.
`Αρθρο 9 Ένσταση κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Ε.Τ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Μ.Η.Τ.)
`Αρθρο 10 Σύσταση Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) - Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής
`Αρθρο 11 Πιστοποίηση εγγραφής - Καταχώριση -Αριθμός Μ.Η.Τ.
`Αρθρο 12 Διαλειτουργικότητα Μ.Η.Τ.
`Αρθρο 13 Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Η.Τ.
`Αρθρο 14 Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Η.Τ.
`Αρθρο 15 Ένσταση κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Η.Τ.
`Αρθρο 16 Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
`Αρθρο 17 Δειγματοληπτικός έλεγχος εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου
`Αρθρο 18 Κριτήρια διενέργειας επιτόπιου ελέγχου
`Αρθρο 19 Επιτόπιος έλεγχος των εγγεγραμμένων στα Μητρώα επιχειρήσεων
`Αρθρο 20 Διασταυρωτικός έλεγχος
`Αρθρο 21 Αδυναμία ολοκλήρωσης ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
`Αρθρο 22 Απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου
`Αρθρο 23 Απαγόρευση συμμετοχής σε κρατικά προγράμματα ενισχύσεων σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου
`Αρθρο 24 Δημοσιότητα δεδομένων
`Αρθρο 25 Επιτροπή για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
`Αρθρο 26 Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου -Αντικατάσταση άρθρου 2 Ν. 3548/2007 -Τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 29 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
`Αρθρο 30 Ειδικό τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης υπέρ της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας της Επικοινωνίας» -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 48 Ν. 3801/2009
`Αρθρο 31 Παράταση προθεσμιών αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και υποχρεωτικής μετάδοσης σε υψηλή ευκρίνεια - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 4339/2015
`Αρθρο 32 Απασχολούμενο προσωπικό αδειούχων παρόχων περιεχομένου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 Ν. 4339/2015
`Αρθρο 33 Εγγυήσεις προστασίας ανταγωνισμού -Προσθήκη τελευταίου εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995
`Αρθρο 34 Διαφημίσεις, χορηγίες και εμπορική επικοινωνία ως εισφορά μετοχικού κεφαλαίου -Προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 12 του Ν. 2328/1995
`Αρθρο 35 Καθορισμός τρόπου υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος και διαδικασία επιστροφής εγγυητικών επιστολών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 52 Ν. 4779/2021
`Αρθρο 36 Διαδικασία ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για τον ηλεκτρονικό Τύπο και την κρατική διαφήμιση - Τροποποίηση περ. 4 και 6 άρθρου 2, αντικατάσταση άρθρου 4, τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 7 π.δ. 261/1997
`Αρθρο 37 Παράταση προθεσμίας ως προς ιδιότητες Διευθυντή και Διευθυντή Σύνταξης μέσων περιφερειακού και τοπικού τύπου -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 3Α άρθρου μόνου Ν. 1178/1981
`Αρθρο 38 Παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Α.Π.Ε. -Μ.Π.Ε. Α.Ε. - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55 Ν. 4339/2015
`Αρθρο 39 Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2023 -Τροποποίηση άρθρου 22Γ Ν. 4172/2013
`Αρθρο 40 Παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης -Τροποποίηση παρ. 12Α άρθρου 5 Ν. 3845/2010
`Αρθρο 41 Διασπορά ψευδών ειδήσεων - Τροποποίηση άρθρου 191 ΠΚ
`Αρθρο 42 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 43 Καταργούμενη διάταξη
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 44 Ρυθμίσεις για τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1, παρ. 2 άρθρου 15, παρ. 3 και 6 άρθρου 20 Ν. 4512/2018
`Αρθρο 45 Προθεσμία έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 Ν. 2308/1995
`Αρθρο 46 Κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή - Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 1 του Ν. 960/1979
`Αρθρο 47 Προθεσμία συμπλήρωσης εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 Ν. 4918/2022
`Αρθρο 48 Προέγκριση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 44 Ν. 4635/2019
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 49 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: