Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

23 Δεκεμβρίου 2020
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου256

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4764

Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 1 Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
`Αρθρο 2 Διενέργεια δωρεάν ελέγχων (τεστ) κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
`Αρθρο 3 Εκτελών την Επεξεργασία
`Αρθρο 4 Μέτρα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
`Αρθρο 5 Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
`Αρθρο 6 Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
`Αρθρο 7 Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
`Αρθρο 8 Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ. Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
`Αρθρο 9 Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας
`Αρθρο 10 Πρόσληψη προσωπικού Ε . Ο . Δ . Υ .
`Αρθρο 11 Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
`Αρθρο 12 Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
`Αρθρο 13 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 14 Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
`Αρθρο 15 Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.) Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
`Αρθρο 16 Μετακίνηση προσωπικού Τ.Ο.Μ.Υ.
`Αρθρο 17 Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών
`Αρθρο 18 `Αδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 19 Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
`Αρθρο 20 Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
`Αρθρο 21 Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 22 Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων
`Αρθρο 23 Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλωσίμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 24 Επίταξη σκαφών για τη διακομιδή ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19
`Αρθρο 25 Σύναψη συμβάσεων χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020
`Αρθρο 26 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων
`Αρθρο 27 Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
`Αρθρο 28 Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 29 Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 30 Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών Ε.Κ.Α.Β.
`Αρθρο 31 Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
`Αρθρο 32 Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
`Αρθρο 33 Δαπάνες υπηρεσιών των νοσοκομείων - Παράταση ισχύος διάταξης για ρύθμιση ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε.
`Αρθρο 34 Ρύθμιση θεμάτων A.E.M.Y. A.E.
`Αρθρο 35 Διαδικασία αποδοχής δωρεών
`Αρθρο 36 Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
`Αρθρο 37 Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy
`Αρθρο 38 `Αποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
`Αρθρο 39 Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 40 Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
`Αρθρο 41 Ρυθμίσεις θεμάτων Ε . Κ . Α . Β .
`Αρθρο 42 Ζητήματα αδειοδότησης ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας - Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011
`Αρθρο 43 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης της Ενωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
`Αρθρο 44 Υποχρεώσεις φαρμακοποιών
`Αρθρο 45 Ρυθμίσεις θεμάτων Ε . Ο . Π . Υ . Υ .
`Αρθρο 46 Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής αδείας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων - Δυνατότητα υπέρβασης σαρανταοκταώρου ιατρών Ε.Σ.Υ.
`Αρθρο 47 Απαιτούμενα προσόντα και διαδικασία πλήρωσης θέσεων συνεργατών στο γραφείο του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 3918/2011
`Αρθρο 48 Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση
`Αρθρο 49 Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης - Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 2716/1999
`Αρθρο 50 Ζητήματα Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας -Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 2716/1999
`Αρθρο 51 Αδειοδότηση και διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στη Χώρα
`Αρθρο 52 Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 53 Διαδικασία προμήθειας εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τις ανάγκες της Χώρας - Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προμηθειών του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 54 Αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα - Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 55 Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 56 Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 57 Δημιουργία Συστήματος και Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 58 Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
`Αρθρο 59 Δωρεές για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 60 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού
`Αρθρο 61 Ρυθμίσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
`Αρθρο 62 Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας ειδικού νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.
`Αρθρο 63 Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας
`Αρθρο 64 Ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 65 Ρυθμίσεις υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 66 Ιατρικό προσωπικό Ε . Ο . Δ . Υ .
`Αρθρο 67 Δυνατότητα διορισμού ιατρών σε Μ . Ε . Θ . και Μ . Ε . Ν . Ν .
`Αρθρο 68 Δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου
`Αρθρο 69 Παράταση απαλλαγής ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
`Αρθρο 70 Ζητήματα Τμήματος Κινητοποίησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου στον Τομέα της Υγείας, Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ και Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας - Τροποποιήσεις του ν. 4675/2020
`Αρθρο 71 `Αδεια απουσίας εργαζομένου προς τον σκοπό συμμετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 72 Δωρεά φορητών κλινών ΜΕΘ από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 73 Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19 και σε συναφείς υπηρεσίες - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000 (Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλίου)
`Αρθρο 74 Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16του ν. 1798/1988
`Αρθρο 75 Υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του N . 2859/2000
`Αρθρο 76 Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
`Αρθρο 77 Απόσυρση ταμειακών μηχανών - Φ.Η.Μ.
`Αρθρο 78 Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)
`Αρθρο 79 Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 80 Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου -Τροποποίηση του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014
`Αρθρο 81 Μισθώματα ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες
`Αρθρο 82 Πρόγραμμα «Γέφυρα» - Έγκριση αίτησης -Τροποποίηση του άρθρου 76 του Ν. 4714/2020
`Αρθρο 83 Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποίηση των άρθρων 263, 265 και 308 του ν. 4738/2020 (Α΄207)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 84 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕΙ_ L 123), σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (`Αρθρο 13 του Κανονισμού)
`Αρθρο 85 Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕΙ L 123), σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (`Αρθρο 14 του Κανονισμού)
`Αρθρο 86 Επίλυση διαφορών, εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και προσφυγών κατά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 (ΕΙ L 123), σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (`Αρθρο 15 του Κανονισμού)
`Αρθρο 87 Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Κανονισμού 2012/260 (L 94)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 88 Ρύθμιση απαιτήσεων δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων ΕΡΤ Α.Ε.
`Αρθρο 89 Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών
`Αρθρο 90 Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων
`Αρθρο 91 Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων
`Αρθρο 92 Ρυθμίσεις για ασφαλιστικές - αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
`Αρθρο 93 Ρυθμίσεις για τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των λογιστών - φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVID-19 και των εντολέων - πελατών τους
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 94 Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
`Αρθρο 95 Εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων
`Αρθρο 96 Λειτουργία κατά τις Κυριακές - Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790)
`Αρθρο 97 Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
`Αρθρο 98 Έναρξη πρώτης προγραμματικής περιόδου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τεχνική βοήθεια μεταβατικής περιόδου - Τροποποίηση του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)
`Αρθρο 99 Δαπάνες διαχείρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»
`Αρθρο 100 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που λειτουργούν στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising)
`Αρθρο 101 Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 102 Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 103 Κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση προσωπικού του Δημοσίου στον e-ΕΦΚΑ για την ολοκλήρωση απονομής των συντάξεων - Προσθήκη παρ. 11 άρθρου 21 του Ν. 4354/2015
`Αρθρο 104 Παραίτηση από ένδικα μέσα e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ
`Αρθρο 105 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις επιχειρησιακές διοικητικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ
`Αρθρο 106 Διάθεση προσωπικού Επιμελητηρίων στον e-ΕΦΚΑ
`Αρθρο 107 Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ
`Αρθρο 108 Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4578/2018
`Αρθρο 109 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020
`Αρθρο 110 Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021 -Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 111 Παράταση παραμονής στην υπηρεσία των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων
`Αρθρο 112 Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
`Αρθρο 113 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών
`Αρθρο 114 Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α.
`Αρθρο 115 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020
`Αρθρο 116 Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα
`Αρθρο 117 Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο
`Αρθρο 118 Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων & Αρχαιρεσιών
`Αρθρο 119 Παράταση έναρξης ισχύος του π.δ. 70/2019 « Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)»
`Αρθρο 120 Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας
`Αρθρο 121 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού
`Αρθρο 122 Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του πρώην ΟΓΑ
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
`Αρθρο 123 Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 4331/2015
`Αρθρο 124 Θέματα Πλοηγικής Υπηρεσίας - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4480/2017
`Αρθρο 125 Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών
`Αρθρο 126 Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας
`Αρθρο 127 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου
`Αρθρο 128 Θέματα της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) -Τροποποίηση του άρθρου 86 του Ν. 4676/2020
`Αρθρο 129 Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης -Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4487/2017
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 130 Παράταση απαλλαγής των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού από τη φορολογία εισοδήματος -Τροποποίηση της περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013
`Αρθρο 131 Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους»
`Αρθρο 132 `Αδεια λειτουργίας τουριστικών λιμένων - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012
`Αρθρο 133 Παράταση προθεσμίας για τη δήλωση του διακριτικού τίτλου των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων -διαμερισμάτων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 4582/2018
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 134 Επιτάχυνση διαδικασιών για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας αστικών λεωφορείων Ο.ΣΥ. Α.Ε.
`Αρθρο 135 Δυνατότητα αναστολής κανονικών αδειών εργαζομένων στην Ο.ΣΥ. Α.Ε.
`Αρθρο 136 Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
`Αρθρο 137 Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
`Αρθρο 138 Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του Ν. 4070/2012
`Αρθρο 139 Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών
`Αρθρο 140 Υποβολή απολογιστικών στοιχείων από συγκοινωνιακούς φορείς - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2963/2001
`Αρθρο 141 Πόροι και επενδυτικά προγράμματα Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4482/2017
`Αρθρο 142 Επιδότηση Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
`Αρθρο 143 Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε. έναντι του Δημοσίου που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων
`Αρθρο 144 Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)
ΜΕΡΟΣ Η΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 145 Συμπληρώσεις στην πολεοδομική νομοθεσία
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
`Αρθρο 146 Ακατάσχετο και αφορολόγητο ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα
`Αρθρο 147 Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
`Αρθρο 148 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας
`Αρθρο 149 Προσόντα Επαγγελματιών Οπλιτών - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2936/2001
`Αρθρο 150 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και μονιμοποιηθέντων εθελοντών -μονιμοποιηθεισών εθελοντριών - Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 4494/2017
`Αρθρο 151 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού
`Αρθρο 152 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
`Αρθρο 153 Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 154 Ρύθμιση θεμάτων οδοιπορικών εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας
`Αρθρο 155 Επείγουσες διατάξεις για την προσέλκυση επενδύσεων - Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 4251/2014
`Αρθρο 156 Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου -Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 4251/2014
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 157 Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
`Αρθρο 158 Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
`Αρθρο 159 Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
`Αρθρο 160 Αναστολή διοικητικών διαδικασιών ως προς δικαστικές αποφάσεις
`Αρθρο 161 Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης
`Αρθρο 162 Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
`Αρθρο 163 Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη - Τροποποίηση του άρθρου 55A του Ν. 4174/2013
`Αρθρο 164 Απόδοση εσόδων στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΜΕΡΟΣ ΙΓ΄ ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 165 Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού -Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 166 Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
`Αρθρο 167 Αρμόδια όργανα και διαδικασία καταβολής δόσεων ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
`Αρθρο 168 `Αρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
`Αρθρο 169 Αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
`Αρθρο 170 Αναστολή παραγραφής οφειλών σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
`Αρθρο 171 Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών στη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
`Αρθρο 172 Απώλεια ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού
`Αρθρο 173 Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019
`Αρθρο 174 Παράταση προθεσμίας μεταγραφής ληξιαρχικών πράξεων προξενικών αρχών
`Αρθρο 175 Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
`Αρθρο 176 Εξαίρεση ΔΕΥΑ από την υποχρέωση προσκόμισης ενημερότητας
`Αρθρο 177 Χρονικό διάστημα αξιολόγησης - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 4674/2020
`Αρθρο 178 Παράταση θητείας αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
`Αρθρο 179 Αναστολή καταβολής δόσεων ρύθμισης χρεωστικών ανοιγμάτων των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
`Αρθρο 180 Συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης
`Αρθρο 181 Αποσπάσεις προσωπικού Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
`Αρθρο 182 Παράταση διαστήματος καταβολής του ανταλλάγματος στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ I» - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4531/2018
`Αρθρο 183 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 184 Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
`Αρθρο 185 Δημοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο - Τροποποίηση του άρθρου 379 του ν. 4412/2016
`Αρθρο 186 Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας
`Αρθρο 187 Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών και αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
`Αρθρο 188 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
`Αρθρο 189 Διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. - Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 2328/1995, 4172/2013 και 4174/2013
ΜΕΡΟΣ ΙΕ΄ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 190 Ρυθμίσεις για τα κατ΄ εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
`Αρθρο 191 Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 192 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: