Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

 

Πίνακες 2018

Πίνακες 2019

Π.Κ. 5/29-3-2018

Συλλογική σύμβαση εργασίας των μελών της ένωσης τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ραδιοφωνικών σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής με την Αριθμ. οικ. 56795/2912/2018.

 

Στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. σήμερα την 28-03-2018, με την παρουσία του Μεσολαβητή, του Ο.ΜΕ.Δ. Ιωάννη Καρούζου, οι υπογράφοντες, αφενός η Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τους Παναγιώτη Κωστάκη, Πρόεδρο και Αγγελική Κακαουνάκη, Γεν. Γραμματέα, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφετέρου η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) η οποία εκπροσωπείται από τους Παναγιώτη Μαυράκη, Πρόεδρο και Γιάννη Κολλύβα, Γεν. Γραμματέα, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα, ως ρυθμίσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2018-2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο 1876/90, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

Άρθρο Μόνο

Με τη παρούσα τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η προηγούμενη από 19.2.2016 ΣΣΕ μεταξύ ΕΙΙΡΑ και ΕΤΕΡ και όλοι της οι όροι, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 30.12.2017, για όλους τους υπαγόμενους στην εν λόγω ΣΣΕ (χωρίς καμία αλλαγή στα μισθολογικά κλιμάκια και την υπαγωγή των εργαζομένων σε αυτά όπως είχαν διαμορφωθεί την 30.12.2017). Η εφαρμογή της αύξησης της 31.12.2017 που είχε προβλεφθεί στο άρθρο 2 β της από 19.2.2016 ΣΣΕ μετατίθεται χρονικά για τις 31.12.2019.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

 

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: