Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΣΛΟΤ Αρ.Πρωτ.: 3380 ΕΞ/22.01.2019
Αθήνα, 22.01.2019
Αρ. Πρωτ.: 3380 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 3380/2019
ΘΕΜΑ:

Ισολογισμός Λήξης Εκκαθάρισης.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Νομικό πρόσωπο είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Με την λήξη της περιόδου εκκαθάρισης το νομικό πρόσωπο με βάση την κατάσταση αποτελεσμάτων έχει προσδιορίσει τα λογιστικά του αποτελέσματα.

Ερωτήσεις:

Νομικό πρόσωπο με απλογραφικό λογιστικό σύστημα:

Α) Ο ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης, βάσει των οδηγιών θα έχει στο ενεργητικό τα ταμειακά διαθέσιμα και στο παθητικό το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο από την σύσταση της εταιρείας;

Β) Τα λογιστικά αποτελέσματα (ζημιές /κέρδη) θα απεικονιστούν στον ισολογισμό στο παθητικό σε ξεχωριστό λογαριασμό ή θα απεικονιστεί σε ένα ενιαίο λογαριασμό π.χ. 53.95 "λογαριασμός ελλείμματος /πλεονάσματος εκκαθάρισης εταιρείας";

Νομικό πρόσωπο με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα:

Γ) Το ίδιο θα συμβεί και σε μια νομική οντότητα με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο τελικός ισολογισμός εκκαθαρίσεως, συντάσσεται όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πράξεις ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εξόφλησης των υποχρεώσεων προς τρίτους. Μετά την διενέργεια των ως άνω πράξεων ρευστοποιήσεων και εξοφλήσεων, προσδιορίζεται το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθαρίσεως (κέρδος ή ζημιά), οπότε προκύπτει ο τελικός ισολογισμός.

Ο ισολογισμός αυτός περιλαμβάνει στο Ενεργητικό του:

1. Το ποσό των χρηματικών διαθεσίμων, όπως αυτό διαμορφώθηκε, μετά τις ρευστοποιήσεις των περιουσιακών στοιχείων, τις εισπράξεις των απαιτήσεων και τις εξοφλήσεις των υποχρεώσεων της οντότητας.

2. Το αποτέλεσμα που προέκυψε κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, εφόσον αυτό ήταν αρνητικό (ζημιά).

3. Τυχόν δοσοληπτικούς λογαριασμούς εταίρων / μετόχων (33.07) με τις λογιστικές αξίες περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θέλησαν να κρατήσουν για προσωπική τους χρήση (αυτοπαράδοση, άρθρο 7 του Κώδικα ΦΠΑ, Ν 2859/2000 ). Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αποδοθεί ο αναλογών ΦΠΑ, το ποσό του οποίου περιλαμβάνεται στην χρέωση του δοσοληπτικού λογαριασμού κάθε εταίρου.

Αντιστοίχως, στο Παθητικό, θα περιλαμβάνονται:

1. Τα ποσά του εταιρικού / μετοχικού κεφαλαίου (το αρχικό κεφάλαιο ή όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά από τυχόν αυξήσεις ή μειώσεις).

2. Τα ποσά των αποθεματικών, τα οποία είχαν σχηματισθεί κατά την λειτουργία της εταιρείας (υποχρεωτικά ή προαιρετικά).

3. Το ποσό του αποτελέσματος της τελευταίας εταιρικής χρήσεως (λογ. 42)

4. Το αποτέλεσμα που προέκυψε κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως, εφόσον αυτό ήταν θετικό (κέρδος).

5. Τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των προσωπικών λογαριασμών των εταίρων (53.14), τα οποία αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις τους από μη αναληφθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

Σε περίπτωση τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ο ισολογισμός καταρτίζεται με διενέργεια πραγματικής απογραφής και πληροφορίες που προκύπτουν από εξωλογιστικά στοιχεία.

Ο ισολογισμός υποβάλλεται στην ΔΟΥ (τμήμα Μητρώου), μαζί με την σχετική δήλωση, ως προς την ολοκλήρωση της εκκαθαρίσεως.

Στην περίπτωση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, ακολουθεί το κλείσιμο όλων των λογαριασμών που εμφανίζονται σε αυτόν, με λογιστικές εγγραφές και διαδοχικές χρεώσεις / πιστώσεις των υπολογαριασμών των εταίρων / μετόχων (υπολογαριασμοί του 53.14), ώστε να προκύψουν τα τελικά οφειλόμενα προς αυτούς ποσά.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Ελένη Ρογδάκη - Χαραμή

Χαράλαμπος Ξένος

Δημήτριος Κακούρας

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκης

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: